Cilt: 6 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

Dergi Hakkında

Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (MM-UEBD), Maarif Mektepleri Yayınları (http://www.narakademiyayinlari.com) tarafından 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. MM-UEBD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Temmuz) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.


MM-UEBD, Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında hazırlanan akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

MM-UEBD, alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş çalışmalarda, bu bilimsel toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir. 

Dergimizde yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler, Çeviriler, Tezlerden üretilmiş makaleler, Kitap incelemesi, Kongre, sempozyum, panel tanıtım yazılarını aşağıdaki süreçler çerçevesinde değerlendirir.

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

 

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen çalışmalar, tarafımıza ulaştığı andan itibaren bir kod verilerek ön incelemeye alınır. Bu süreçte içerik ve biçim açısından incelenir. Uygun bulunan çalışmalar, bilimsel yeterliliği bakımından değerlendirilmek üzere, alanında kabul görmüş iki hakeme gönderilir. 

MM-UEBD, TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemini uygular. Buna göre, hiçbir aşamada hakemlere yazar adı, yazarlara da hakem adları açıklanmaz. Hakemler, yazarın adını ancak hakemlik yaptıkları bir yazı yayımlanırsa, dergi okuru olarak görebilir. Yayımlanmayan bir yazının kime ait olduğu hiçbir şekilde ve hiçbir zaman hakemlere iletilmez. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Belirli bir süre içerisinde istenilen düzeltmelerin yapılması beklenir. En az iki olumlu rapor alamayan, düzeltilmesi için yazarına yeniden gönderilen ve belirlenen süre içerisinde düzeltmeleri yapılmayan çalışmalar yazarlarına bilgi verilerek yayım sürecinden elenir. Son aşamada makale, en az iki hakemin “yayımlanabilir” raporu doğrultusunda editör kurulu tarafından bilime ve alana katkısı, derginin yayın politikasına ve önceliklerine uygunluğu açısından değerlendirilir ve yayım sırasına alınıp alınmamasına karar verilir.

 

İntihal

MM-UEBDintihal konusunda sıfır tolerans politikası benimsemiştir. Değerlendirme süreci olumlu tamamlanan yazılar, yazar(lar)ı tarafından "iThenticate", "Turnitin" gibi intihal programları ile taratılmalıdır. İntihal tarama raporu dergimiz editörlüğüne gönderilmelidir. 

 

Telif Hakkı

Bir makalenin yayım sırasına alınabilmesi için “Telif Hakkı Devri Sözleşmesi” yazar(lar) tarafından imzalanarak dergi iletişim adresine gönderilmelidir. 

Yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.

 

Ücret

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, makale yayınlama bedeli ve benzeri adlar altında, hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir. 

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Açık erişimin ilk tanımı Şubat 2002'de Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından sağlanmıştır. Bu tanım dergi içeriğinin "ücretsiz ve sınırsız çevrimiçi kullanılabilirliğini" öngörür; diğer bir deyişle, okuyucular yayınlara ücretsiz olarak erişebilirler. 

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak özgür ve açık erişim girişimleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

www.budapestopenaccessinitiative.org/read

https://doaj.org/oainfo

 

Arşivleme

Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere uluslararası indeks kurumlarına, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.

 

Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi yılda iki sayı (Haziran – Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

ü  Dergi Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında hazırlanan akademik çalışmaları yayınlar;

·        Çevre Eğitimi

·        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

·        Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

·        Değerler ve Sevgi Eğitimi

·        Din Eğitimi

·        Eğitim Felsefesi

·        Eğitim Politikaları

·        Eğitim Programları ve Öğretim

·        Eğitim Psikolojisi

·        Eğitim Sosyolojisi

·        Eğitim Tarihi

·        Eğitim Teknolojisi

·        Eğitim Yönetimi

·        Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

·        Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

·        Fen Bilimleri Eğitimi

·        Güzel Sanatlar Eğitimi

·        Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme

·        İlköğretim

·        Matematik Eğitimi

·        Mesleki ve Teknik Eğitim

·        Mühendislik Eğitimi

·        Okul Öncesi Eğitimi

·        Öğretmen Yetiştirme

·        Özel Eğitim

·        Sağlık Eğitimi

·        Sosyal Bilimler Eğitimi

·        Spor Bilimleri Eğitimi

·        Türkçe Eğitimi

·        Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları

·        Yabancı Diller Eğitimi

·        Yükseköğretim, vb…

 

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi[*]

 

International Journal of Educational Sciences

 

İsim SOYİSİM[†], İsim SOYİSİM[‡]

 

Özet

Özet 11 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve minimum 200 maksimum 350 sözcük olacak şekilde yazılır. Eğer makale İngilizce yazılmışsa Abstract yazar isimlerinden hemen sonra bu kısımda yer alır. Özet, araştırmanın amacını, -amprik çalışmalar için- yöntemini (araştırmanın modeli, katılımcıların özellikleri, veri toplama araçları, veri analizi), bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini kısaca kapsar.

Anahtar kelimeler: 3-6 kelimeden oluşur. Anahtar kelimeler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılır, küçük harfle yazılır.

Abstract

Özet 11 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve minimum 200 maksimum 350 sözcük olacak şekilde yazılır. Eğer makale İngilizce yazılmışsa bu kısma Türkçe Özet yazılır.

Keywords: 3-6 kelimeden oluşur. Anahtar kelimeler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılır, küçük harfle yazılır.

Giriş

Ana bölüm başlıkları 14 punto kalın ilk harfler büyük ve ortalı yazılmalıdır. Alt başlıklar ise 12 punto olarak;

·       Koyu, normal tümce düzeni, sola dayalı

·       Koyu, italik normal tümce düzeni

·       İtalik normal tümce düzeni

·       İtalik normal tümce düzeni, metin devam eder

 

Gövde metni 12 punto, iki yana yaslı, tek satır aralıklı ve satır başları 1 girintili olmalıdır.

Metin içi kaynak gösterme

Metin içi kaynaklar APA 6’ya uygun olmalıdır (http://www.apastyle.org/)

Temel Atıf Biçimleri

Atıf Türü

Metin İçinde İlk Atıf

Metin İçi Müteakip Atıflar

Parantez İçi İlk Atıf

Parantez İçi Müteakip Atıflar

Tek Yazarlı

Walker (2007)

Walker (2007)

(Walker, 2007)

(Walker, 2007)

İki Yazarlı

Walker ve Allen (2004)

Walker ve Allen (2004)

(Walker ve Allen, 2004)

(Walker ve Allen, 2004)

Üç Yazarlı

Bradley, Ramirez ve Soo (1999)

Bradley ve diğerleri (1999)

(Bradley, Ramirez ve Soo, 1999)

(Bradley vd., 1999)

Dört Yazarlı

Bradley, Ramirez, Soo ve Walsh (2006)

Bradley ve diğerleri (2006)

(Bradley, Ramirez, Soo ve Walsh, 2006)

(Bradley vd., 2006)

Beş Yazarlı

Walker, Allen, Bradley, Ramirez, Walker ve Soo (2008)

Walker ve diğerleri (2008)

(Walker, Allen, Bradley, Ramire, Walker ve Soo, 2008)

(Walker vd., 2008)

Kurum (Kısaltması yaygın kullanılan)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2003)

MEB (2003)

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2003)

(MEB, 2003)

Kurum (Kısaltması yaygın olmayan)

Mersin Üniversitesi (2005)

Mersin Üniversitesi (2005)

(Mersin Üniversitesi, 2005)

(Mersin Üniversitesi, 2005)

 

Yöntem

Örneklem

Veri toplama

Veri toplama araçları

Verilerin analizi

Bulgular

Araştırma makalelerinde Bulgular kısmı toplanan verilerin istatistiksel analiz çıktılarına uygun olacak biçimde okuyucunun anlayabileceği açıklıkta hazırlanır. Verilerin gösteriminde alıntılar, tablolar, grafikler, şekiller APA 6’ya uygun şekilde metin içinde ilgili yerlerde, yazarın çıkarımlarıyla birlikte kullanılabilir.

 

Örnek tablo

Verilerin üst bilgisine ait satırların üst ve altları kesiksiz tek çizgili, tablonun en altında bitişi gösteren kesiksiz tek çizgi. Sütun çizgileri ve tablo içindeki satır çizgileri tablo sekmesinden kılavuz çizgilerini gizle biçiminde seçili halde gösterilecektir. Tablo’dan sonra başlık değil de düz metin devam edecek ise ilk paragrafta paragraf girintisi yapılmaz.

 

Tablo 1. Örnek Tablo (11 punto, italik) (tablo içeriği yazar tarafından ayarlanabilir)

 

x

y

z

t

y

m

r

u

h

1

2

*p<.01

 

 

Örnek grafik

 

 

 


Grafik 3. Grafik (11 punto, italik)

 

Örnek görüşme bulgusu gösterimi

Verilerden yapılan doğrudan alıntılar 10 punto, girintili, iki yana yaslı ve italik verilmeldir:

“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

 

Sonuç ve Tartışma

Katkısı olanlar

Makaleye katkısı olan kişiler, kurum ve kuruluşlara bu bölümde yer verilir.

 

Kaynaklar

Kaynaklar (11 punto, asılı 2 cm) APA 6 Publication Manual yayın ilkelerine uygun hazırlanır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız.

 

Abd-El-Khalick, F. (2001). Embedding nature of science in preservice elementary science courses: abandoning scientism, but...  Journal of Science Teacher Education, 12(3), 215-233.

Bacon, F. (1999). Novum organum (Çev. S. Ö. Akkaş). Ankara: Doruk Yayınları. (Eserin orjinali 1620’de yayımlandı).

Carnap, R. (1952). The cognition of inductive metods. Chicago: University of Chicago Press.

Çüçen, A. K. (2006).  Mantık. Bursa: Asa Kitabevi.

Goodman, N. (1955). The new riddle of induction, Retrieved March 10, 2007 from http://fitelson.org/confirmation/goodman_1955.pdf

Hanson N.R. (1958). The logic of discovery. The Journal of Philosophy
 55(25), 1073-1089.
doi: 10.2307/2022541

Ho,Y.C.(1994). Abduction?,Deduction?,Induction? Is there a logic of exploratory data analysis? Retrieved December 23, 2007 from http://www.creative-wisdom.com/pub/Peirce/Logic_of_EDA.html

Lederman, N.G. (2004). Syntax of nature of science within inquiry and science. In L. Flick and N.G. Lederman (Eds.), Scientific inquiry and nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education (pp. 301-318). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Lederman, N.G. (2007). Nature of science: past, present, and future. In S.K. Abell and N.G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 831-880). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Lundström, M. (2007). Students’ beliefs in pseudoscience. Retrieved July 10, 2010 from https://muep.mau.se/handle/2043/4701

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6., 7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Peirce,C.S.(1957). Essays in the Philosophy of Science, New York: Bobbs-Merrill.

Tekin, Ö.F. (2011). Bilim felsefesinde ilgi kayması: sonuçtan sürece geçiş. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

 [*] Bu makale; …….danışmanlığında ……… tarafından hazırlanan “…….” isimli doktora/yüksek lisans tezinin kavramsal çerçevesinden elde edilmiştir.

[‡] Unvan, Üniversite, Fakültesi, Bölümü, xxxxxxxx@xxxxx.com

Yayın Etiği

Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (MM-UEBD) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayınlandığı hakemli bir dergidir. Dergimizde daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış makaleler yayımlanmaktadır.Yazarlar İçin Etik Kurallar

Tüm yazarlar çalışmalarının özgün olduğunu garanti ederler. Diğer araştırmacıların fikir, dil, resim, grafik ve tablolarına çalışmalarında yer verdiklerinde alıntı olarak belirtmek durumundadırlar. Kaynağı belirtmeden yapılan alıntı, size ait olan bir çalışmadan ya da başkalarının çalışmasından bir cümlenin bile kullanılması intihale yol açmaktadır.
Çalışmada adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden sorumludur. Çalışmaya katkısı bulunup araştırmacının ismine yer verilmemesi ya da katkısı bulunmadığı halde haksız yere adına yer verilmesi kabul edilemez bir durumdur.
Çalışmanın dergilere eş zamanlı gönderimi söz konusu değildir. Yazarlar bir çalışmayı aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidirler. Bu konuyla ilintili olarak, yazarlar önceden yayımlanmış çalışmalarını da dergiye göndermemelidirler.
Yazarlar araştırmalarının bulgularına sadık kalmalıdır. Bulguların değiştirilmesi, bulgu ve sonuç uydurmak ve bunlardan yola çıkarak araştırma yapmak söz konusu değildir. Veriler ve materyaller üzerinde oynama, silme, çıkarma ya da baş etmesi güç verilerin yorumlanma işlemini atlama gibi durumlar güven kırıcıdır. Yazarlar, kişileri kötüleyici yorumlardan kaçınmalıdırlar.


Hakemler İçin Etik Kurallar

Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun ve dışarıdan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.
Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır.
Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.


Editör Takımı ve Editör İçin Etik Kurallar

Editör ve editör takımı hakem değerlendirme sürecini gizli tutar ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.
Din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeksizin editör ve editör takımı dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız tutum sergiler.
Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü ve editör takımı bu durumu araştırır. İlgili iddianın doğrulanması durumunda editör makaleyi yayımlamaz.


Öneriler

Etik kurallar ile ilgili önerileriniz için lütfen editörle iletişime geçiniz.

Makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.

14232 14231   27193   15145    27194 2720928620