Güncel Sayı

Cilt: 3 Sayı: 2, 29.12.2023

Yıl: 2023

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAUNEFDER), eğitim ile ilgili alanlardaki teorik ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir.

MAUNEFDER, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez yayımlanmaktadır. MAUNEFDER Editörler Kurulu gerekli gördüğü takdirde belirlediği başlıklarda özel sayı çıkarma yetkisine sahiptir. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce yazılabilir. Dergide şu bilim dallarına ait konularda çalışma kabul edilmektedir:

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Psikolojisi

Eğitim Yönetimi

Fen Bilgisi Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Matematik Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi

Öğretim Teknolojileri

Özel Eğitim

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Sınıf Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Metin içi referanslarda ve kaynakçanın yazımında APA 7 stili kullanılmalıdır. APA 7 stili hakkında bilgi edinmek için lütfen şu bağlantıyı kullanınız. http://apastyle.apa.org
Dergiye gönderilen çalışmaların 10-25 sayfa aralığında olması beklenir.

Yazarlar tarafından sisteme yüklenen makaleler editörler kurulu tarafından incelenerek makalenin değerlendirilmeye alınıp alınmamasına karar verilir.

Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik (intihal) oranının % 20’nin altında olması gerekmektedir.
Benzerlik oranı % 20’nin üzerinde olan yazılar (Benzerlik raporları turnitin.com, intihal.net, ithenticate.com vb. sayfalardan alınabilir.) ile ORCID bilgileri gönderilmeyen yazılar yayımlanmayacaktır.

Dergi şablonuna uygun olmayan makaleler ile telif formu, etik kurul onayı ve benzerlik raporu olmayan makaleler yazarlarına iade edilecektir. 

Telif formunu indirmek için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek çalışmaların başına aşağıdaki bağlantıda yer alan kapak sayfasının eklenmesi gerekmektedir:

Kapak sayfasını indirmek için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır.

Metin
1. Makale metni Palatino Linotype yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, tüm kenarlardan 2,5 cm’lik boşluk bırakılarak, tek sütun olarak, 1,15 satır aralığında, A4 boyutunda yazılmalıdır.
2. Paragraflar 1 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır.
3. Metin içerisinde vurgulama yapılması gerektiğinde koyu vurgulama yapılmalıdır.
4. Paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Makale Başlığı
1. Makalenin başlığı, araştırmanın konusunu, alanını ve problemin sınırlarını açık olarak belirtmelidir.
2. Başlık koyu, ortalı, bağlaçları dışındaki sözcüklerde sadece ilk harfler büyük ve 14 punto (Palatino Linotype) büyüklüğünde yazılmalıdır.

Özet/Abstract-Anahtar Kelimeler/Keywords
1. Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.
2. Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve en önemli sonuçlarını içermelidir.
3. Özet, iki yana yaslı ve 150-200 sözcük arasında olacak şekilde yazılmalıdır.
4. Özet ve anahtar kelimeler, Palatino Linotype yazı karakterinde, 9 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.
5. Özetin sol tarafına makalenin içeriğini tanımlayacak en az 3, en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir.

Giriş
1. Giriş, makalenin probleminin tanımlandığı ve tartışıldığı kısım olarak düşünülmelidir.
2. Girişte uzun açıklama ve tanımlamalardan kaçınılmalıdır.
3. Daha önce yapılmış araştırmalara vurgu yapılmalıdır.

Yöntem
1. Yöntem kısmında, Araştırma Deseni, Evren-Örneklem, Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi alt başlıkları bulunmalıdır. Bu kısımlarda ayrıntılı bilgi verilmelidir.
2. Makalede kullanılan araştırma desenin ne olduğu ve neden seçildiği kısaca belirtilmelidir.
3. Nicel araştırmalar için “Evren-Örneklem”, nitel araştırmalar için “Katılımcılar veya Çalışma Grubu” alt başlıkları tercih edilebilir.
4. Bu alt başlıkta evren, örneklem alma tekniği ve örneklem hakkında bilgi verilmelidir.
5. Veri Toplama Aracı başlığı altında, kullanılan veri toplama aracı veya araçları belirtilmelidir. Veri toplama aracının, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, istatistiksel özellikleri gibi psikometrik bilgiler mutlaka belirtilmelidir.
6. Verilerin Analizi alt başlığı altında kullanılan veri analizi teknikleri ve bu tekniklerin neden seçildiği belirtilmelidir.

Bulgular
1. Bulgular kısmında araştırmada elde edilen bulgulara yer verilmelidir.
2. Bulgular araştırma sorularının izlediği sıraya paralel olarak sunulmalıdır.
3. Yalnızca araştırma soruları ile ilgili olan bulgulara yer verilmelidir.
4. Sonuçları destekleyen kanıtlara ilişkin tablo veya grafiklere yer verilebilir.
5. Tablolar açık ve anlaşılır olmalıdır.
6. Tablo veya grafikte sunulan veriler metin içinde tekrarlanmamalıdır.
7. Tablo veya grafikler metin içinde belirtilmeli ve ilgili metinden hemen sonra sunulmalıdır
8. Tartışmaya “Sonuç, Tartışma ve Öneriler” başlığı altında yer verilmelidir.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler
1. Giriş kısmında sorulan soruların cevapları ile birlikte ilgili alanyazında bu cevapları destekleyen/desteklemeyen bulgulara atıf yapılmalıdır.
2. Araştırma sorusuna verilen cevabı desteklemeyen bulgular açıklanmalıdır.
3. Araştırmanın özgünlüğünü gösteren kanıtlara yer verilmelidir.
4. Bulguların diğer araştırmaların bulguları ile uyumu veya farklılığı açıklanmalıdır.
5. Beklenmedik bulgu ve sonuçlar açıklanmalıdır.
6. Bulguların geçerliğini ve genellenmesini etkileyecek sınırlılıklara yer verilmelidir.
7. Araştırmanın önemini gösteren çıkarımlar yapılmalıdır.
7. Öneriler, bulgulara göre yazılmalıdır. Bulguya dayanmayan önerilere yer verilmemelidir.
9. Mümkün olduğu kadar kuram ve uygulamaya dönük önerilere yer verilmelidir.

Başlık ve Alt Başlıklar
1.Bütün başlıklar Palatino Linotype yazı karakterinde, 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
2.Bölüm başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, ortalı ve koyu yazılmalıdır.
3.Bölüm alt başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.
4.Üçüncü ve dördüncü düzey başlıklarda başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle paragraf başlığı kullanılarak yazılmalıdır.
5.Paragraf biçimlendirmeleri şu şekildedir;
ORTA BAŞLIK
Alt Başlık
İkinci düzey alt başlık
Üçüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)
Dördüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)
Beşinci düzey alt başlık (1 cm girintili)

Tablo ve Şekil/Görsel Gösterimi
1.Tablolar ve şekiller, yayımlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir.
2.Tablolar ve tablo başlıklarında kullanılan yazılarda Palatino Linotype, 10 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.
3.Tablo başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır.
4.Tablo içerisindeki metinler tek satır aralığında öncesinde ve sonrasında 0 nk boşluk bırakılarak, aynı stildeki paragrafların arasına boşluk eklemeyerek yazılmalıdır.
5.Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır.
6.Tablo çizgilerinin genişliği 1/2 nk genişliğinde ayarlanmalıdır.
7.Tablo öncesinde ve sonrasında 12 nk boşluk bırakılmalıdır.
8.Tablo başlıkları ve tablo numarasının gösteriminde Tablo numarası kalın ve sola dayalı, tablo başlığı normal ve sola dayalı şekilde yazılmalıdır.

Örnek; Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin Bilgiler

9.Şekil ve görsel başlıklarının gösteriminde şekil/görsel numarası kalın ve ortalı, şekil/görsel başlığı normal ve ortalı şekilde yazılmalıdır. Örneğin;

Şekil 1. Türkiye Fiziki Haritası

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi kaynakça yazımında APA 7’yi kullanmaktadır.

Temel Kaynakların APA 7 Kaynakçada Belirtilmesi


–Makale atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Metin içi: (Aktay, 2017) veya Aktay (2017)
Metin sonu: Aktay, S. (2017). How to organize a symposium: tracking digital footprints. Turkish Studies, 12(21), 1-14. http://doi.org/10.7827/turkishstudies.12301
“Doi yoksa http… kısmı yer almayacak”.

–Kitap atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Metin içi: (Yıldırım & Şimşek, 2003)
Metin sonu: Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
“Doi varsa sonuna https… olarak eklenmeli”.

–Kitap bölümü atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Aktay, S. (2015). Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. İçinde Ş. S. Anagün & N. Duban (Eds.), Fen Bilimleri Öğretimi (ss. 425-454). Anı Yayıncılık.

–Web sitesi atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Aktay, S. (2010, 10 Temmuz). İnternet nasıl çalışır?. Internet Nedir. http://www.internetnedir.net/internet-nasil-calisir.html
“Tarih yok ise tarih yerine (t.y.) yazılacak”.

–Bildiri atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Aktay, S., Işık, E., & Gençsoy, E. (2019, 24-27 Nisan). Tam gün öğretim mi ikili öğretim mi?. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019), Muğla, Türkiye.

–Lisansüstü tez atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Teyfur, M. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin uyguladıkları yönetim biçimlerine ilişkin algıları ve velilere göre okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

APA7- Başlıca önemli değişiklikler.

1. Yayım yeri kaldırılmıştır. Aktay, S. (2017). Öğrenciler ve aileler için internet el kitabı. Eğiten Kitap.

2. Metin içinde 3 ve daha fazla kişi için kaynakça gösterirken birinci isim ve diğerleri biçiminde yazılmaktadır.
(Aktay ve diğerleri, 2017)

3. DOI yazımında doi: yazımı kaldırılarak tüm adres yazılmaktadır.
https://doi.org/10.11114/Jets.V4i12.1869

4. İnternet sitesi alıntılarında “adresinden alınmıştır” yazısına gerek yoktur. Ayrıca yayın başlığı italik yazılır.
Aktay, S. (2010, Temmuz 10). İnternet nasıl çalışır?. Internet Nedir. http://www.internetnedir.net/internet-nasil-calisir.html

5. Kaynakçada eskiden 7 olan yazar soy isim ve ismin baş harfinin belirtilmesi sayısı 20’ye çıkmıştır.

ETİK KURULU ONAYI

APA7- Başlıca önemli değişiklikler

Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması, makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

AYRICA MAKALE SONUNDA (KAYNAKÇADAN ÖNCE) ÇOK YAZARLI MAKALELERDE ARAŞTIRMACILARIN “KATKI BEYAN ORANI” VERMESİ GEREKİR.

Örnek 1: Yazarlar araştırma fikrini birlikte oluşturmuştur. Literatür taraması, verilerin toplanması, verilerin analizi, bulguların yorumlanması ve makalenin rapor haline getirilmesi aşamalarında birinci yazar görev almıştır. İkinci yazar literatür taraması, verilerin toplanması ve araştırmanın rapor haline getirilmesi aşamasında görev almıştır.

Örnek 2: Araştırmaya tüm yazarlar eşit oranda katkı sunmuştur.

Yayın Etiği ve Sorumluluklar

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin yayın süreci, sürece dahil olan herkes için (yazarlar, hakemler, editörler) akademik etik ilkelerine ve standartlara uymayı şart koşmaktadır. Bu kapsamda sürece dahil olan tüm bireylerin aşağıdaki sorumlulukları kabul ettiği varsayılmaktadır. Bu kapsamda ifade edilen sorumluluklar belirlenirken açık erişim kurallarını düzenleyen Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirtilen kurallar ve sorumluluklar kullanılmıştır. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin yayın süreci, sürece dahil olan herkes için (yazarlar, hakemler, editörler) akademik etik ilkelerine ve standartlara uymayı şart koşmaktadır. Bu kapsamda sürece dahil olan tüm bireylerin aşağıdaki sorumlulukları kabul ettiği varsayılmaktadır. Bu kapsamda ifade edilen sorumluluklar belirlenirken açık erişim kurallarını düzenleyen Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirtilen kurallar ve sorumluluklar kullanılmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Yazar(lar), tüm akademik çalışmalarında özgün olmalıdır. Yaptıkları çalışmalarda diğer akademik çalışmalardan yararlanmaları durumunda eksiksiz bir şekilde kaynak gösterimi ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir. Çalışmaya katkı sunmayan kişiler yazar olarak çalışmaya dahil edilmemelidir. Araştırmacılar, çalışmalarını aynı anda birden fazla yayın organına gönderemezler. Her bir gönderim süreci, önceki başvurunun sonuçlanmasına müteakip yapılmalıdır. Başka bir mecrada yayımlanmış bir çalışma dergimize gönderilmemelidir. Gönderilen çalışmaların, çıkar çatışması teşkil edecek içerikler, durumlar ve ilişkiler barındırması durumunda bilgilendirme yapılmalıdır. Yazarlar, talep edilmesi durumunda çalışmaya ait ham verileri ve deney bilgilerini yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır. Değerlendirme süreci başlatılmış bir çalışma için, yazar ekleme, sırasını değiştirme veya yazar çıkarma gibi teklifler mümkün değildir. Yazar(lar) çalışmalarında kullandıkları verilerin (varsa) etik haklarına, kullanım haklarına, araştırma/analiz/deney gibi işlemler için gerekli izinlere sahip olduğuna dair belgelere sahip olmalıdırlar. Yazar(lar) değerlendirme sürecine alınmış, erken görünüm aşamasına geçmiş veya yayımlanmış çalışmalarında bir hata fark etmeleri durumunda, dergi editörünü veya dergi yayıncısını bilgilendirmeli, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde işbirliği yapmalıdır.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Dergipark sayfasında açıkça belirtilmiş açık erişim kurallar bütünlüğünü sağlayan COPE tarafından ifade edildiği üzere; derginin gelişimine devamlılık kazandırma, dergide yayımlanan akademik çalışmaların kalitesini arttırmaya yönelik aşamaları titizlikle yürütme, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapma, düzeltme veya açıklama gerektiren hususlarda açık ve şeffaf iletişim kurma, fikri mülkiyet haklarından ve akademik etik kurallarından taviz vermemek koşuluyla tüm iş süreçlerini devam ettirme gibi işler, editörün başlıca etik görev ve sorumluluklarıdır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Bir hakem, kendi uzmanlık alanına ait akademik çalışmaları değerlendirmeye almalıdır. Yaptığı değerlendirmelerde tarafsız ve gizli olmalıdır. Bu ilkeler kapsamında yaptığı çalışmaların değerlendirme sonuçlarını süreç sonunda kamu ile paylaşmamalı ve imha etmelidir. Değerlendirmesi neticesinde bir çıkar çatışması tespit etmesi durumunda ilgili editör bilgilendirilmeli ve çalışmayı inceleme süreci reddedilmelidir. Yapılan hakemlik değerlendirmesinin sonucunu yapıcı ve kibar bir üslup ile iletmeli, düşmanlık, iftira veya hakaret içeren negatif ve kişisel iletişim üslubu kullanılmamalıdır. Hakemliği kabul edilen çalışmaları taahhüt edilen süre içerisinde ve belirtilen akademik etik kuralları çerçevesinde değerlendirmeli ve sonucu iletmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlulukları

Dergimiz sürece dahil ettiği tüm çalışmalar için editörleri sorumlu kılmaktadır. Dergide yapılan çalışmalardan politik veya ekonomik kazançlar elde edilmemesi için gereken tedbir çalışmalarını editör yürütmektedir. Dergimiz editör kararları oluşturulmasında bağımsızlığı taahhüt eder. Dergimiz, kabul ettiği tüm çalışmaların fikri mülkiyet ve telif haklarını koruduğunu taahhüt eder. Editörlerin süreçle ilgili akademik suiistimaller ve intihalle ilgili konularda ilgili önlemleri alma sorumluluğu yine dergimizin taahhüdü altındadır.

Yazarlar ile İlişkiler

Editörler, yazarların gönderdiği makalelerde çalışmanın özgünlüğü, anlatımın açıklığı ve derginin amaç-kapsamına uygunluğu noktasında değerlendirme yaparak olumlu veya olumsuz karar vermektedir. Bu kapsamda ciddi bir problem teşkil etmeyen tüm çalışmalar değerlendirme sürecine alınır. Editörler, hakem önerilerini dikkate almalıdır. Editörler, çalışmalarla ilgili önceki editörler tarafından verilen kararları, etik ve kapsam noktasında büyük bir problem tespit edilmemesi halinde değiştirmemelidir.

Hakemler ile İlişkiler

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci politikaları, editör tarafından titizlikle yürütülmelidir. Hakemler, ilgili yayının uzmanlık sahasına göre seçilmelidir. Yayınla ve süreçle ilgili tüm bilgiler hakemlerle açık bir şekilde paylaşılmalıdır. Yazar-hakem arası çıkar çatışması olup olmadığı yönündeki tespit editörün sorumluluğundadır. Değerlendirme sürecinin başlamasıyla birlikte hakemlerin kimlikleri gizli tutulmalıdır. Editörler, hakemleri tarafsızlık, bilimsellik ve nesnellik hususlarında teşvik etmelidir. Hakem havuzlarının geniş tutulmasına dikkat edilmelidir. Hakemlerin değerlendirme sürecine yönelik performanslarını arttırmak için uygulamalar ve politikalar güdülmelidir. Bilimsellikten ve akademik etik kurallarından uzak süreçler engellenmelidir.

Okuyucu ile İlişkiler

Editör, derginin hitap ettiği okuyucu kitlesinin ihtiyaç duyduğu beklentileri karşılamaya yönelik kararlar vermelidir. Yayınlanacak çalışmaların akademinin her türlü kademesine (okuyucu, araştırmacı) ve literatüre katkı sağlayacak özgün çalışmalar olmasına dikkat etmelidir. Okuyuculardan ve akademik camiadan gelecek geri bildirimleri dikkate almalı ve açıklayıcı geri bildirimlerde bulunmalıdır.

Yayın Kurulu ile İlişkiler


Editör, yayın kurulunda bulunan üyelerin, ilgili politika ve yönergelere uyumlu şekilde çalışması adına sorumludur. Bu politikalar kapsamında ilgili üyeler bilgilendirilmeli ve gelişmelerden haberdar edilmelidir. Yeni üyelere gerekli eğitim ve bilgilendirme sağlanmalıdır.

Dergi Sahibi ve Yayıncı ile İlişkiler

Akademik etik kuralları çerçevesinde, editör ile yayıncı bağımsızlık sözleşmesi imzalamaktadır. Yani editörler alacakları kararlarda yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Kişisel Verilerin Korunması

Dergi editörü, dergide yayımlanan çalışmalarda bulunan tüm bilgilerin, deneklerin ve görsellerin korunmasını sağlamakla sorumludur. Çalışmada eğer varsa denek olarak kullanılan bireylerin izinleri belgelendirilmediği sürece çalışmayı reddetmelidir. Ayrıca dergi editörü, yayın sürecinde bulunan herkesin (yazar, hakem ve okuyucu) bireysel verilerini korumakla sorumludur.

Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları

Editör, çalışma kapsamında genel anlamda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamalıdır. Çalışma deneylerinde kullanılan verilere ve deneklere ve araştırmalara ilişkin gerekli izinlerin ve etik kurul raporlarının kontrolünü yapmakla mes’uldür.

Olası Suiistimal ve Görevi Kötüye Kullanmaya Karşı Önlem

Suistimal ve görevi kötüye kullanma hallerine karşı tedbir almak editörün görevidir. Bu konuyla ilgili şikayetlerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi noktasında titiz bir çalışma yürüten editör, ilgili bulguları paylaşmalı ve akademik etik ortamının devam etmesini sağlamalıdır.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Dergi editörü, tüm çalışmaların fikri mülkiyet haklarını korumakla ve akademik etik ihlallerinde ve diğer olumsuzluklarda derginin, yazarların, hakemlerin haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca dergi editörü dergide yayımlanan çalışmaların intihal sonucu başka bir akademik çalışmanın fikri mülkiyetini ihlal edip etmediği yönündeki teyidi yapmalı ve gerekli önlemi almalıdır. Bu tedbirlerin başında değerlendirme süreci öncesi yazardan çalışmasıyla birlikte makalenin intihal raporunun talep edilmesi gelmektedir.

Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmalardan hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında nitelikli ve özgün çalışmaları bünyesine alan, açık erişimli ve ücretsiz bir akademik dergidir.