Cilt: 4 Sayı: 2, 30.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Söyleşi

Kitap İnceleme

Sayı Editör Kurulu

Sinema Sosyolojisi, Sinema, Film Eleştirisi, Sinema Kuramları, Sinema Tarihi
Doç. Dr. Alper ERÇETİNGÖZ AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9168-5740
Sinema, Film Eleştirisi, Film Yapım ve Yönetimi, Sinema Kuramları, Sinema ve Estetik, Sinema Tarihi
Sumru YILDIRIM AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ, RADYO VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI 0000-0002-6206-8233
İletişim ve Medya Çalışmaları
Arş. Gör. Neslihan ERDEM AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 0000-0002-2506-3564
Görsel İletişim Tasarımı, Etkileşim ve Deneyim Tasarımı
Arş. Gör. Samet AKVERAN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2335-4429
İletişim ve Medya Çalışmaları
Doç. Dr. Gül Dilek TÜRK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8610-7153
İletişim Çalışmaları, İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları, Örgütsel, Kişilerarası ve Kültürlerarası İletişim, Sosyal Medya Çalışmaları, Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi, Yeni İletişim Teknolojileri, İletişim Sosyolojisi, İletişim Psikolojisi
Arş. Gör. Taner KIZILHAN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3501-415X
Yeni İletişim Teknolojileri, Görsel İletişim Tasarımı

MEDIAJ, medya ve iletişim alanına yeni tartışma başlıkları açmak ve akademik bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde dolaşıma girmesini sağlamak gibi temel hedefleri benimsemektedir.

Medya ve iletişim araştırmaları alanına özgün katkılar yapmayı öncelikli bakış açısı olarak benimseyen MEDIAJakademik yayın anlayışına bağlı kalarak; iletişim alanına dair tüm kuramsal çalışmalara ve araştırmalara açıktır. Bu doğrultuda makale, kitap eleştirisi ve söyleşiler yayınlamayı planlamaktadır.

1. Yazım Formatı

 • Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve referanslar dahil 6000-10000 kelime arasında olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek kitap eleştirileri dipnotlar ve referanslar dahil 1500-3000 kelime arasında olmalıdır.
 • Yazılar 150-250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetleriyle beraber gönderilmelidir. Özetlerin altında 5 anahtar kelime bulunmalıdır.
 • Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır.
 • Yazarlar Dergipark sisteminde ilgili yerlere ünvan ve kurum bilgilerini, eposta adresi bilgilerini ve ORCID numaralarını girmelidirler.
 • Yazarlar sayfa altnotları vb. yan metinler dahil olmak üzere metnin hiçbir yerinde adları ve kurumlarına dair bilgi yazmamalıdırlar.
 • Kaynakçada yazar(lar)ın kendi çalışmalarına referans verilmişse, yazar(lar)ın adı yerine yalnızca “Yazar” ifadesi yazılmalı ve yıl belirtilmeli, yazar(lar)ın çalışmalarına dair başka hiçbir bilgi (makale başlığı, kitap adı, vb.) yer almamalıdır.
 • Dergiye yollanan yazılar iThenticate raporu ile birlikte kabul edilir. Rapor sonucu olarak en fazla %20 benzerlik kabul görmektedir. Benzerlik raporu alma işlemini dergi sekreteryası da yerine getirebilir. Oranın %20’u aşması durumunda raporla birlikte yazı, yazara geri yollanabilir. 
 • Tezlerden üretilen makalelerde ise en fazla %50 benzerlik kabul görmektedir. Yazar mutlaka dipnotta makalenin tezden üretilmiş olduğunu belirtmelidir. Benzerlik oranının %50’yi aşması durumunda raporla birlikte yazı yazara gönderilir.
 • Yazıların ön değerlendirilmesi yapılırken, belirlenmiş olan dergi yazı kurallarına uygun olup olmadıkları kontrol edilir. Yazım, referans ve kaynakça kurallarına uymayan yazılar yazarlara geri yollanarak, yazının yazım kurallarına göre hazırlandıktan sonra Dergi’ye yollanması istenir.
 • Yazılar, Microsoft Word formatında (doc veya docx uzantılı) Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Dipnotlar rakamla belirtilmeli ve sayfanın sonunda yer almalıdır.
 • Başlıklar;
      • Yazının ana başlığı büyük harflerle ve koyu,
      • Alt başlıkları sadece ilk harfleri büyük ve koyu,
      • Bölüm içi başlıklar ise sadece ilk harfleri büyük ve italik olmalıdır.
      • Tüm başlıklar sola dayalı ve numaralandırılmamış olmalıdır.
 • Paragraflar birbirine bitişik ve 1 tab girintili olmalıdır.
 • Alıntılar, kısa ise metin içinde çift tırnakla; 40 kelime ve fazlası uzunluğundaysa blok halinde ve sağ ve soldan 1’er tab içeride olmalıdır. Alıntılarda, ana metinde kullanılan yazı tipi, punto ve satır aralığı geçerlidir. Blok halinde verilen alıntılarda satır aralığı 1 olmalıdır.
 • Tek haneli sayılar harfle, daha büyük sayılar ise rakamla belirtilmelidir.
 • Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınmalıdır.
 • Tarihler rakamla belirtilmelidir ve aldığı ekler için kesme işareti kullanılmalıdır. (Örn. 1990’lar, 2003’te)
 • Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller, metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Bu tür görseller Tablo1, Tablo2 ve Şekil1, Şekil2 biçiminde sıralanmalıdır.
 • Yazılarda, açıklama notu sonnot olarak değil dipnot biçiminde verilmelidir.
 • Hakem sürecinden onay aldıktan sonraki süreçte makalenin şablona uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

2. Kaynak Gösterme

APA 7.0 METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERME & KAYNAKÇA BİLGİLERİ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi (MEDIAJ)’da yer alacak tüm yazıların metin içi referans ve kaynakça kısımları American Psychological Association APA 7 Stili’ne uygun olarak düzenlenmelidir.
Aşağıda belirtilen APA 7 Yazım Kuralları California State University Dominguez Hills University Library ve Purdue Üniversitesi Purdue Online Writing Lab APA Formatting and Style Guide web adreslerindeki bilgilerden özet olarak derlenmiş ve Türkçe olarak uyarlanmıştır. Ayrıntılı APA 7 Yazım Kuralları hakkında bilgi için bkz. https://apastyle.apa.org/
Açıklamalarda belirtilmemiş olan kuralların APA 6 stilinde yer aldığı biçimi ile kullanılması gerekmektedir. Türk Kütüphaneciliği Dergisi (Turkish Librarianship) tarafından hazırlanmış olan APA 6 Kuralları Kılavuzu yazarlar için yol gösterici olacaktır. İlgili kurallara http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf sayfasından ulaşılabilir.

A) METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERME
Metniniz içerisinde başka bir kaynağa atıf yaptığınızda bunu Metin İçi Kaynak Gösterme kurallarına göre yapmanız gerekir.
Temel Format:
(Yazar(lar)ın soyadı veya Organizasyon, Yıl).

DOĞRUDAN ALINTI YAPIYORSANIZ…
Başka birine ait ifadeleri metninizde kelimesi kelimesine kullanıyorsanız, cümleye parantez içindeki bir metin için kaynak gösterme ile başlamalısınız. Herhangi bir noktalama işareti parantezi kapattıktan sonra kullanılmalıdır.
Başka bir yazara/kişiye ait ifadeleri metninizde kelimesi kelimesine kullanıyorsanız, birebir alıntıyı tırnak içinde göstermeli ve parantez içinde ilgili metni kaynak gösterecek biçimde belirtmelisiniz. Herhangi bir noktalama işareti parantezi kapattıktan sonra kullanılmalıdır.
• Brown’a (2019) göre, “Toplumsal yapı…” (s. 101).
• Brown (2019) “Toplumsal yapı…” olduğunu bulmuştur (s. 101).
• [Başka bir bilgi] " Toplumsal yapı…" (Brown, 2019, s. 101).

Eğer yaptığınız doğrudan alıntının uzunluğu 40 sözcükten fazla ise blok alıntı stilini kullanmalısınız. Blok alıntılarda tırnak işareti kullanmaya gerek yoktur. Bunun yerine alıntı olduğunu gösteren bir işaret olarak metnin soldan girintisi 1,27 cm arttırılmalıdır. Parantez içerisindeki metin içi kaynak gösterme, alıntının noktalama işaretinden sonra konulur.
Kuçuradi (2009) trajedi kavramını şu şekilde ifade eder:
Trajedinin verdiği sevinç, insan yaşamının değerini gösterir. Trajik kahraman veya sanatçı, seyirciden Silenos'un yüklediği yükü alır. Bir çatışmadan doğan trajedi, seyirciye de bir çatışma yaşatır Dünyanın yapısındaki çatışmayı göstererek, seyirciye kendi kendisini gösterir. Seyirci kendi kendisini anlamaya başlar; yok olmanın ne demek olduğunu, onu çevreleyen insanların, şeylerin ne olduğunu anlamaya başlar. (s.35)

Not: Doğrudan alıntı yaparken aşırıya kaçmamaya özen gösteriniz. Farklı çalışmalardan elde edilen sonuçları özetlemeye odaklanınız. Fen ve sosyal bilimlerde, herhangi bir yazardan doğrudan alıntılamayı sadece gerekli olduğunda yapınız.

ÖZETLEMEK VEYA FARKLI SÖZCÜKLERLE YENİDEN İFADE ETMEK (SUMMARY OR PARAPHRASE)
Başka bir çalışmaya ait esas bulguları veya ana fikri, APA kurallarına uygun olarak yazılan bir makalede kullanırken tercih edilen kaynak gösterme yöntemi, bu bulguları veya ana fikri özetlemek veya farklı sözcüklerle yeniden ifade etmektir. Okuyucunun kaynaklar kısmında ilgili alıntının tam halini bulabilmesi için mutlaka yazar(lar)ın soyadını ve makalenin yılını gösteriniz.
Kuçuradi’ye (2009) göre bağımsızlık kavramı ve trajik olma durumu birbirleriyle ilintilidir. Kişi başka türlü davranabilir. Bu farklı davranış eylemi nedensel bir oluş veya katı gerçeklik tarafından yok edilemez.
Bağımsızlık kavramı ve trajik olma durumu birbirleriyle ilintilidir. Kişi başka türlü davranabilir. Bu farklı davranış eylemi nedensel bir oluş veya katı gerçeklik tarafından yok edilemez (Kuçuradi, 2009, s.18).

Metin içi kaynak gösterme ilgili kaynaktaki yazar sayısına ve bir yazar grubunun olup olmadığına göre değişir.

TEK YAZARLI ÇALIŞMALARI KAYNAK GÖSTERME
Sadece yazarın soyadını ve çalışmanın yılını belirtmelisiniz.
(Abrams, 2018)

İKİ YAZARLI ÇALIŞMALAR
Her iki yazarın soyadları arasına (&) ampersant logogramını yerleştiriniz ve çalışmanın yılını belirtiniz.
(Wegener & Petty, 1994)

ÜÇ VEYA DAHA FAZLA YAZARLI ÇALIŞMALAR
Eğer 3 veya daha fazla yazar varsa “ve diğerleri” anlamında vd., kısaltmasını kullanınız.
(Harris vd., 2018)
YAZAR GRUPLARI
İlk defa kaynak gösterirken kısaltmayla birlikte tam ifadeyi kullanınız:
(Salgın Kontrol Merkezi [SKM], 2019)
Sonraki kaynak göstermelerde sadece kısaltma kullanınız: (SKM, 2019)

AYNI PARANTEZ İÇİNDE İKİ VEYA DAHA FAZLA ÇALIŞMA
Parantez içindeki alıntılarınız iki veya daha fazla çalışma içeriyorsa, bunları kaynakça listesinde göründükleri şekilde (yani alfabetik olarak) noktalı virgülle ayırarak sıralayınız.

(Berndt, 2002; Harlow, 1983)

AYNI YAZARIN AYNI YILDA YAYINLANAN İKİ VEYA DAHA FAZLA ÇALIŞMASI
Aynı yazara ait aynı yıl içinde iki farklı kaynağa atıf yapılacaksa, kaynakça listesindeki girişleri sıralamak için yılla birlikte küçük harfler (a, b, c) kullanınız.

Berndt (1981a) tarafından yapılan araştırmada, güçlü bağlantılar ortaya konuldu. Bununla birlikte, benzer bir çalışma (Berndt, 1981b) olumsuz bulgularla sonuçlandı.

SÖZLÜ GELENEKLERE DAİR
Sözlü gelenekler ve yerli halklara ait geleneksel bilgiler APA 7 stilinde farklı bir kaynak kategorisi olarak yer almaktadır.
Eğer kullanılacak bilgi kayıt altına alınmışsa (örn, bir ses dosyası veya bir görüşme metni olarak) uygun medya formatlarına atıf yapmak için var olan APA 7 talimatlarını uygulayınız.
Kişinin adı, ait olduğu yerli grubun veya milletin adı, konumu, ilgili diğer ayrıntılar, ‘’bireysel görüşme’’ kalıbı ve son olarak görüşme tarihi belirtilmelidir. Görüşme eğer farklı zaman dilimlerinde gerçekleştiyse genel bir tarih veya bir tarih aralığı belirtiniz.

Joseph Turnipseed ile yapılmış bir dizi görüşmenin ardından (Tulalip Milleti mensubu, Portland, Oregon’da yaşıyor, bireysel görüşme, Eylül 2017) aşağıdaki bağlantılar bulgulanmıştır:

3. Kaynakça Yönetimi

B) YAYIN TÜRLERİNE GÖRE KAYNAK GÖSTERME KURALLARI
Çalışmanızın sonunda Kaynakça kısmında kullandığınız tüm kaynakları tam haliyle belirtiniz. Kaynaklar, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak (A-Z) sıralanmalıdır. Kaynakları birbirinden ayırmak için asılı girinti (paragrafın ilk satırına göre ikinci ve daha sonraki satırlarda daha fazla girinti) kullanınız.
Temel Format:
Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yıl). Çalışmanın başlığı. Çalışmaya ulaşabileceğiniz kaynak. Eğer varsa URL veya DOI

BİLİMSEL MAKALELER
1. Yazar(lar). Not: Her bir yazarın soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. C. Son yazarın adından önce (&) ampersant logogramını kullanınız. 21 veya daha fazla yazarlı çalışmaların gösterimi için APA Style websitesini ziyaret edebilirsiniz.
2. (Yıl).
3. Makalenin başlığı. Not: Daha büyük eserlerin parçası olan çalışmalarda (örn. makaleler, kitap bölümleri) sadece başlığın ve alt başlığın ilk kelimesi ve özel isimler büyük harfle başlar.
4. Derginin Adı, Not: Dergi adı italik yazılmalıdır ve her kelime büyük harfle başlamalıdır.
5. Cilt Not: Derginin cilt numarası italik olarak belirtilmelidir. Eğer cilt numarası yoksa sayfa aralığından önce virgül kullanınız.
6. (Sayı), Not: Eğer cilt numarasına ek olarak sayı numarası da varsa parantez içinde gösteriniz.
7. Sayfa aralığı.
8. DOI (Dijital Nesne Tanımlayıcı) DOI hakkında daha fazla bilgi almak için APA Style wesbitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ashing‐Giwa, K. T., Padilla, G., Tejero, J., Kraemer, J., Wright, K., Coscarelli, A., Clayton, S., Williams, I. & Hills, D. (2004). Understanding the breast cancer experience of women: A qualitative study of African American, Asian American, Latina and Caucasian cancer survivors. Psycho‐Oncology, 13(6), 408-428. https://doi.org/10.1002/pon.750
Başay, Ö., Kabukcu Başay, B., Erbay, C., Coşkun, O. & Sağıroğlu, B. (2021). Çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine başvuran olguların beden kitle indeksi, beslenme tutum ve davranışları: duygusal ve davranışsal sorunlarla ilişkisi. Pamukkale Tıp Dergisi, 14 (2), 402-415. https://doi.org/10.31362/patd.852842

GAZETE / POPÜLER DERGİ MAKALESİ
1. Yazar(lar). Not: Her bir yazarın soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. Son yazarın adından önce (&) ampersant logogramını kullanınız.
2. (Yıl, Ay Gün). Not: Ay adını kısaltmanıza gerek yoktur.
3. Makalenin başlığı. Not: Daha büyük eserlerin parçası olan çalışmalarda (örn. makaleler, kitap bölümleri) sadece başlığın ve alt başlığın ilk harfi ve özel isimler büyük harfle başlar.
4. Gazetenin veya Yayının Adı. Not: Yayının adı italik yazılmalıdır ve her kelime büyük harfle başlamalıdır.
5. URL

Gönensin, O. (2004, Haziran 5). Tuzun acısı. VATAN. http://www.gazetevatan.com/okay-gonensin-29222-yazar-yazisi-tuzun-acisi/?f=mobil

KİTAP
1. Yazar(lar). Not: Her bir yazarın soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. Son yazarın adından önce (&) ampersant logogramını kullanınız.
2. (Yıl).
3. Kitabın adı. Not: Bağımsız çalışmaların (örn. kitaplar, raporlar) adı italik olarak yazılmalıdır. Sadece başlığın ve alt başlığın ilk kelimesi ve özel isimler büyük harfle başlar.
4. (Baskı). Not: Eğer baskı sayısı veya cilt no varsa parantez içinde belirtiniz.
5. Yayınevi. Not: Yayıncının bulunduğu yeri veya kaynağı aldığınız veri tabanını belirtmenize gerek yoktur.


Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2017). Evidence-based practice for nurses: Appraisal and application of research (4. baskı). Jones & Bartlett Learning, LLC.

EDİTÖRLÜ KİTAP BÖLÜMÜ
1. Yazar(lar). Not: Her bölümün yazarının soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. Son yazarın adından önce (&) ampersant logogramını kullanınız.
2. (Yıl).
3. Bölümün adı. Not: Daha büyük eserlerin parçası olan çalışmalarda (örn. makaleler, kitap bölümleri) sadece başlığın ve alt başlığın ilk harfi ve özel isimler büyük harfle başlar.
4. Editör(ler), Not: Tüm editörlerin isminin baş harfini ve soyadını şu şekilde belirtiniz: A. A. Jordan, B. B. Smith & C. C. Sanders sonrasında parantez içinde (Ed.) kısaltması kullanınız ve sonrasına virgül ekleyiniz.
5. Kitabın adı Not: Bağımsız çalışmaların (örn. kitaplar, raporlar) adı italik olarak yazılmalıdır. Sadece başlığın ve alt başlığın ilk kelimesi ve özel isimler büyük harfle başlar.
6. (s. xx-xx).
7. Yayınevi. Not: Yayıncının bulunduğu yeri veya kaynağı aldığınız veri tabanını belirtmenize gerek yoktur.
McCormack, B., McCance, T., & Maben, J. (2013). Outcome evaluation in the development of person-centred practice. B. McCormack, K. Manley & A. Titchen (Ed.), Practice development in nursing and healthcare (s. 190-211). John Wiley & Sons.


WEB SAYFASI
1. Yazar(lar). Not: Her bölümün yazarının soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. Yazar adı bulunmuyorsa organizasyonun veya web sayfasının ismini belirtiniz.
2. (Yıl, Ay Gün). Not: Tarih formatları ile ilgili daha detaylı bilgi için APA Style web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Olabildiğince net bir tarih belirtiniz. Copyright tarihi veya son okuma tarihini değil son güncelleme tarihini kullanınız. Tarih yoksa (t.y.) kısaltmasını kullanınız.
3. Sayfa veya bölüm adı. Not: Sayfanın adını italik olarak belirtiniz.
4. Kaynak. Not: Genellikle web sitesinin resmi adı kullanılır. Eğer kaynak yazar ile aynı ise tekrardan kaçınmak adına kaynak ifadesini kullanmayabilirsiniz.
5. URL


Price, D. (2018, March 23). Laziness does not exist. Medium. https://humanparts.medium.com/laziness-does-not-exist-3af27e312d01

ÇEVRİMİÇİ RAPOR
1. Yazar(lar). Not: Her bölümün yazarının soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. Yazar adı bulunmuyorsa raporu yayınlayan organizasyonun ismini belirtiniz.
2. (Yıl, Ay Gün). Not: Olabildiğince net bir tarih belirtiniz.
3. Raporun veya belgenin adı. Not: Bağımsız çalışmaların (örn. kitaplar, raporlar) adı italik olarak yazılmalıdır. Sadece başlığın ve alt başlığın ilk kelimesi ve özel isimler büyük harfle başlar.
4. Kaynak. Buradaki yazar grubunda yer almayan esas kurumların veya diğer kuruluşların adlarını ekleyiniz.
5. URL


Los Angeles County Deptartment of Public Health. (2017, Ocak). Key indicators of health by service planning area. http://publichealth.lacounty.gov/ha/

TEZLER
1. Yazar. Not: Yazarının isminin baş harfini ve soyadını şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A. Tezler genellikle tek yazarlı olmaktadır. Tez danışmanlarının isimlerinin bu kısma eklenmesine gerek yoktur.
2. (Yıl, Ay Tarih). Not: Olabildiğince net bir tarih belirtiniz.
3. Tezin adı [Doktora tezi veya Yüksek lisans tezi, Üniversite Adı]. Not: Bağımsız çalışmaların (örn. kitaplar, raporlar, tezler) adı italik olarak yazılmalıdır. Sadece başlığın ve alt başlığın ilk kelimesi ve özel isimler büyük harfle başlar. İlgili kaynağın başlık sayfasında Doktora tezi veya Yüksek Lisans tezi olduğu mutlaka belirtilmiştir. Diplomayı veren üniversitenin ismi ile bu bölümü belirtmeyi unutmayınız.
4. Kaynak. Not: Çalışmaya ulaşılabilecek veri tabanının veya kurumsal arşivin adını belirtiniz (örn. ProQuest Dissertations & Theses Global, PQDT Open, CSU ScholarWorks, YÖK Ulusal Tez Merkezi).
5. URL Not: Varsa belirtiniz.
Uslu M. (2018). Indirect (re)translations of leftist non-fiction in Turkish (1921-2016): Actors and networks [Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVlPJG5Dmqfs6HAyQvywySvf5rME9CtR8lAvu2Yzs6q6o


1. Genel İlkeler

Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi - MEDIAJ, bilimsel yayın etiği açısından uygulanması gereken en yüksek standartlara uymayı taahhüt eder. Bu doğrultuda The Committee on Publication Ethics (COPE) organizasyonu tarafından ileri sürülen öneri, ilke ve kılavuzları temel alarak aşağıda belirlenen ilkeleri benimser:

 • MEDIAJ’a gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere herhangi bir derginin değerlendirme sürecine dâhil edilmemiş olması gerekmektedir.
 • MEDIAJ’a gönderilen makaleler, ön değerlendirme sürecini geçtikten sonra yazarların ve hakemlerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek çift-taraflı kör hakemlik sürecine alınır ve hakem değerlendirmesine gönderilir.
 • Yollanmış ve/veya yayınlanmış makalelerde tekrar yayın, aşırma, uydurma veri, sahte yazarlık, telif hakkı ihlali vb. yayın etiği ihlalleri ve kötüye kullanım durumlarının tespiti halinde COPE tarafından oluşturulan yayın etiği şemalarındaki (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) akış takip edilir ve söz konusu makaleler yayından çıkarılır.
 • MEDIAJ, gönderilen makalelere ilişkin ortaya çıkabilecek çıkar çatışması durumlarında editörlerin, hakemlerin ve yazarların yükümlü olduğu etik ilkeleri tanımlar ve sürecin etik standartlara uygun yürütülmesi için hassasiyet içinde hareket ederek çatışma çözülene dek makalenin değerlendirme sürecini askıya alır.
 • MEDIAJ düzeltme, açıklama, özür, tekzip gibi içeriklerin yayınlanması konusunda hassasiyet gösterir.

2. Yayıncının Sorumlulukları

MEDIAJ'ın yayıncısı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi adına Fakülte dekanıdır. Yayıncı dergiye ilişkin aşağıdaki unsurlar konusunda sorumluluk taşımaktadır:

 • Yayın etiği ilkelerinin paydaşlar arasında uygulanması,
 • Dergi içeriğine açık erişimin ücretsiz ve sürekli olarak sağlanması,
 • Yayınların arşivlenmesi ve korunması,
 • Bilimsel yayın etiği ihlallerine yönelik şüpheli durumların açığa kavuşturularak çözülmesi.

3. Editör ve Editör Yardımcılarının Sorumlulukları

Editör ve editör yardımcıları, MEDIAJ bünyesinde yayınlanan bütün yayınlardan sorumludur. Bu bağlamda ilgili kişilerin temel sorumlulukları derginin fikri mülkiyet hakları ve etik standartlar doğrultusunda işlemesini sağlamak ve konu ile ilgili her türlü önlemi almaktır. Editörler, yayınlanmış ya da yayınlanması amacıyla kendilerine ulaştırılan yayınlarda intihal ya da diğer etik standartlarla ilgili bir şüphe oluşması durumunda, bahsi geçen kaygıların çözüme ulaştırılması için gerçekleştirdiği soruşturmalarda COPE’un belirlemiş olduğu iş şemalarına (https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts) uygun hareket eder. Bunun yanı sıra editör ve editör yardımcılarının diğer rol ve yükümlülükleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Derginin yayın politikaları ve etik ilkeleri kapsamında kişisel verilerin korunması,
 • Derginin akademik açıdan bütünlüğünün sağlanması ve kalitesinin geliştirilmesi,
 • Yayınlanması talebiyle MEDIAJ’a gönderilen yayınlarla ilgili karar verirken, yayınların dergi tarafından belirlenen biçimsel ölçütlere, derginin amaç ve kapsamına, uluslararası bilimsel ve etik kurallara uygun olarak şeffaf ve yansız bir biçimde hareket edilmesi,
 • İnsan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterilmesi, etik kurul onayı gerektiren çalışmaların belirlenerek yazardan bu onayın talep edilmesi,
 • Okuyucu ve yazarların bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi ve dergide yayınlanan çalışmalar bağlamında düşünce özgürlüğünün ve çeşitliliğinin sağlanması.

4. Hakemlerin Sorumlulukları

MEDIAJ’a gönderilen makalelerin yayınlanmasına ilişkin karar süreçlerinde hakem görüşleri temel alınır. Bu bağlamda, MEDIAJ’a gönderilen tüm yayınlar, tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda çift-taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilir. MEDIAJ için değerlendirme yapan hakemlerin rol ve yükümlülükleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Değerlendirme süreçlerinin daha hızlı ve sağlıklı olması açısından, kendilerine yönlendirilen makalelerde işlenen konuyu değerlendirmek konusunda yetersiz olduğunu hisseden, konunun uzmanlık alanı ile ilgili olmadığını düşünen ve/veya değerlendirme için yeterli zamanı olmadığını hisseden hakemlerin, alternatif hakemlerle iletişime geçilebilmesi için editörleri ivedilikle bilgilendirmeleri ve inceleme teklifini reddetmeleri,
 • İncelemeyi kabul etsin ya da etmesin, kendilerine gönderilen makalelerin gizli belge niteliğinde olması nedeniyle makaleleri ya da makalelere ilişkin bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamaları, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamaları ve bu anlamda gizlilik ilkesine riayet etmeleri,
 • Çıkar çatışması ile karşı karşıya olduklarını düşündüklerinde bunu açıkça beyan etmeleri ve ilgili makaleyi incelemeyi reddederek editörleri bilgilendirmeleri,
 • Kendilerine gönderilen çalışmaları değerlendirirken nesnel ve yapıcı olmaları, nazik bir dil kullanmaları, yazarların kişiliğinden bağımsız olarak yalnızca kendilerine gönderilen metinle ilgili yorum yapmaları ve metne ilişkin tüm argümanlarını destekleyici söylem ve kaynaklarla açıklamaları,
 • Kendilerine ulaşan makaleleri derginin yayın politikaları ve etik ilkeleri çerçevesinde değerlendirmeleri, karşılaştıkları bilimsel ve etik sorunlarla ilgili olarak dergi editörünü bilgilendirmeleri.

5. Yazarların Sorumlulukları

MEDIAJ'a gönderilen yayınlarda, yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazarlar ilgili sayının çağrı metninde yer alan makale başvuru tarihleri içerisinde yayınlarını göndermekle yükümlüdür. Belirtilen tarihler dışında gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
 • Yazarlar daha önce yayınlamış oldukları ve/veya yayınlanmak üzere herhangi bir derginin değerlendirme sürecinde yer alan çalışmalarını dergiye gönderemezler.
 • Yazarlar gönderdikleri makalelerin bilimsel ve etik ilkelere uygunluğu konusunda sorumludur.
 • Yazarlar gönderdikleri makalelerin özgünlüğünü sağlamak konusunda sorumludur. Başka kaynaklardan yararlanılması durumunda bunu akademik ve etik teamüller doğrultusunda belirtmek yazarın yükümlülüğündedir. Buna ilişkin etik ihlallerin tespit edilmesi durumunda makale reddedilir.
 • MEDIAJ'a gönderilen çalışmalarda, yazarların daha önce yayınlamış oldukları çalışmalarında yer alan fikir ve ifadelere yer vermeleri durumunda, bu kısımları kendilerine atıf yoluyla belirtmeleri gerekmektedir. Yazarlar, editörler tarafından tespit edilecek çakışmaların düzeltilmesine ilişkin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Gönderilen çalışmaların birden fazla yazarın katkısı ile oluşturulduğu durumlarda yazarların isim sıralaması konusunda ortak karar almaları ve bu şekilde başvuru yapması gerekmektedir. Değerlendirme süreci devam eden çalışmalarda yazar sıralamasına yönelik değişiklik talebinde bulunmak için gerekçesiyle birlikte başvuru yapmak yazarın sorumluluğundadır.
 • Çalışmaya aktif katkıda bulunmayan kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmemesi gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazara aittir.
 • Yazarlar, çıkar çatışması meydana getirebilecek durum ve içerikleri açıklamakla yükümlüdür.
 • Çalışmanın yayınlanmasından sonra tespit edilen hatalara ilişkin düzeltme, açıklama, özür, tekzip gibi işlemleri gerçekleştirmek üzere yazarların dergi editörlerini bilgilendirmesi gerekmektedir.

Dergimizin tüm yayın süreci ücretsizdir.