Yayın ve Değerlendirme Süreci

Millî Eğitim dergisine yayımlanmak üzere gönderilen yazılar şu süreçlerden geçer;

1. Yazılar Dergipark üzerinden kabul edilir. Her yazı, Editör ve Ön İnceleme Kurulu tarafından üç yönden incelenir.

  •  a) Derginin yazım kurallarına biçimsel uygunluk (yazım kuralları, dilin doğru kullanımı ve akıcılık, makale kelime sayısı, özlerin kelime sayısı, anahtar kelime sayısı, yabancı dildeki karşılıklarının uyumu, kaynakça kuralları vb.).
  • b) Derginin kapsamına ve bilimsel gerekliliklere uygunluk (güncel eğitim uygulamalarına dönüklüğü, sonuç ve önerilerin eğitime katkıları, amaç, yöntem ve sonuç gibi temel bilimsel özellikleri taşıyıp taşımadığı, yapılan araştırmalardaki örneklemin nitelik ve niceliği, örneklemin geneli temsil edip edemeyeceği, güncel olup olmadığı vb.)
  • c) İstenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yüklenip yüklenmediği.

Bu aşamada Derginin yazım kurallarına, bilimsel yayın ölçütlerine yeterince uymayan yazılar ile istenen bilgi ve belgelerin Dergipark sistemine eksik yüklendiği yazılar Editör ve Ön İnceleme Kurulu kararıyla reddedilir. Ayrıca alan dışı olan yazılar yani derginin adına, alanına, belleğine ve okur kitlesine uygun olmadığı düşünülen yazılar, eksiksiz ve çok başarılı olsalar dahi iade edilirler. Sayıca çok olan bu tür yazılar için tek tek uzun açıklamalarla ret gerekçeleri oluşturulmaz. Hiçbir uluslararası bilimsel derginin böyle bir geri bildirim yükümlülüğü yoktur. 

2. Bazı yazılarda iadeyi gerektirmeyecek ölçüde çok küçük eksikler tespit edilebilir. Bu durumda eksik bilgi yada belge Dergipark sistemi üzerinden yazara mesaj gönderilerek istenir. Bu mesajların takibi yazarın sorumluluğundadır. Millî Eğitim dergisi yazarlarla ve hakemlerle yazışmalarda Dergipark sistemini esas almakta, mevcut iş yoğunluğu içerisinde her yazarla çeşitli kanallardan iletişim kurma gibi bir imkan ve yükümlülük bulunmamaktadır.

3. Ön inceleme süreci tamamlanıp hakemlere gönderilmesine karar verilen yazılar alanında uzman üç hakeme gönderilir. Yazı hakkında 2 olumlu ya da 2 olumsuz rapor alıncaya kadar hakemlik süreci yürütülür. Hakemlik süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi "Kör Hakemlik Sistemi" bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. 

Millî Eğitim dergisi, her şeyden önce bilime ve bilimsel yayın etiğine uygun şekilde, eğitim sistemimize katkıda bulunabilecek nitelikli çalışmaları, alanında uzman hakemlerin denetimleriyle yayınlamayı hedeflemektedir. Objektif ve "Kör Hakemlik Sistemi" ne uygun bir değerlendirme ve yayın süreci önemsenmektedir. Bu nedenle yazarların bütün süreci http://dergipark.org.tr/milliegitim adresinden yürütmesi gerekmektedir. Dergi ile ilgili görevlilerin kişisel e-postalarına veya derginin diğer e-postalarına gönderilen yazılar “kör hakemlik Sistemi"ne uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmaz. Dergimizin Scopus ve Tr Dizin başta olmak üzere ilgili dizinlerde taranması ve TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından örnek gösterilen bir dergi olması bilimsel yayıncılık etiğinin koşullarını sağladığını kanıtlamaktadır. 

Son Güncelleme Zamanı: 31.05.2024 10:04:24