Etik Sorumluluklar

Yazarların Uyması Gereken Etik Sorumluluklar
 • Dergimize gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • Dergimize gönderilen makaleler eş zamanlı olarak başka dergilere değerlendirilmek üzere gönderilmemelidir.
 • Daha önce başka bir yerde yayınlandığı halde bildirilmeyen çalışmalardan ya da dergimizde yayınlanan çalışmaların içeriğinden doğabilecek hukuki sorumluluk tamamen yazarlara aittir.
 • Yazarlar, değerlendirme süreci öncesi ve sonrasında hakem ve editör gibi sürecin içinde olan kişilerle doğrudan irtibat kurmamalıdır.
 • Başka kaynaklardan yapılan alıntılar doğru ve eksiksiz olarak belirtilmelidir.
 • Gönderilen makaleler ile intihal raporu da sisteme yüklenmelidir.
 • Değerlendirme süreci tamamlanmış ve yayın kabulü almış makaleler için yazar değişikliği teklif edilemez.
 • Makaleye katkısı olmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Makaleler herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse çalışmada mutlaka belirtilmelidir.
 • Çıkar çatışması teşkil edebilecek durumlar ve ilişkiler açıklanmalıdır.
 • Makaleye ait ham verilerin talep edilmesi durumunda bu veriler yazar tarafından gönderilmelidir.
 • Katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alınmalıdır.
 • Deneysel/klinik ya da diğer bilimsel amaçlarla insan ve hayvanların kullanıldığı çalışmalar için etik kurul onayı alınmalıdır.
 • Alınan etik kurul onayı makalede belirtilmeli (kurul adı, tarih ve sayı no) ve belgelendirilmelidir.
 • Başkalarına ait ölçek ve anket gibi ölçme araçları sahibinden izin alınarak kullanılmalı ve makalede belirtilmelidir.
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmeli ve uyulduğu belirtilmelidir.
 • Yazarlar, hakemlerin görüş ve düzeltme önerilerini dikkate almak ve yerine getirmek zorundadır.
 • Yazarlar hakemlerin görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler.
Editörlerin Uyması Gereken Etik Sorumluluklar
 • Editörler dergide yayınlanan her makaleden sorumludur ve sistemde bulunan tüm kayıtları saklamak zorundadır.
 • Editörler tarafsız olmalı ve değerlendirme sürecinin zamanında tamamlanmasını sağlamalıdır.
 • Makalenin konusuna uygun olarak alanında uzman hakemler atamalıdır.
 • Çift taraflı kör hakemlik ilkelerini uygulamalıdır. Hakemlerin ve yazarların kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemler ve yazarlar arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmelidir.
 • Yazarlar ve hakemler tarafından dergiye gönderilen raporların gizliliğini korumalıdır.
 • Hakem değerlendirme sürecine göre makalenin onayına, reddine veya düzeltmelerden sonra yayınlanmasına karar verir.
 • Dergiye gönderilen çalışmalarda düzenleme yapma, yayınlama ya da yayınlamama hakkına sahiptir.
 • Yazarların ırk, cinsiyet, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya siyasi düşüncesini göz önünde bulundurmadan makaleleri bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde tarafsızca değerlendirmelidir.
 • Dergi iletişimleri için Dergi Park elektronik gönderim sistemini kullanmalıdır.
 • Kendisinin yazdığı veya ilişkili olduğu çalışmalar hakkında karar vermemelidir.
 • Suiistimallerin tespiti için intihal programlarından yararlanmalıdır.
 • Dergide yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla sorumludur.
 • Makale değerlendirme sürecinde en az iki hakem atamalıdır. İhtiyaç olması halinde makaleye 3. veya 4. hakem de atayabilir.
 • Kendi makalelerine veya dergide yayınlanan önceki çalışmalara atıfta bulunulmasını istememelidir.
 • Makalelerin dergi yayın politikaları ve uluslar arası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
Hakemlerin Uyması Gereken Etik Sorumluluklar
 • Hakemler alanları dışındaki makaleleri incelememeli sadece kendi alanları ile ilgili çalışmaları kabul etmelidir.
 • Makale değerlendirme süresine uymalı, makale değerlendirme sürecini tarafsızlık ve gizlilik içerisinde tamamlamalıdır.
 • Değerlendirme sürecini cinsiyet, din, siyasi, ticari çatışmalar, vatandaşlık vb. kişisel özelliklere bakmadan objektif olarak gerçekleştirmelidir.
 • Çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşündüğünde, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, dergi editörünü bu konuda bilgilendirmelidir.
 • Makaleyi değerlendirirken nazik bir dil ve üslup kullanmalıdır. Saldırgan, aşağılayıcı, hakaret, iftira ve düşmanlık, içeren yorumlar ve ifadelerden kaçınmalıdır.
 • Yazarların çalışmasına bilimsel olarak katkı sağlayacak atıflar önerebilir ancak kendi atıf sayısını artırmak için öneride bulunmamalıdır.
 • Yazarların kişisel bilgilerine erişilmesi durumunda değerlendirme süreci sona erdirilmelidir.
 • Ret verdikleri makaleler için ret gerekçelerini hakem raporunda açık ve ayrıntılı olarak yazmalıdır.

Son Güncelleme Zamanı: 9.10.2021 21:03:57