Yıl 2019, Cilt 47 , Sayı , Sayfalar 225 - 244 2019-09-12

Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi
Analysis Satisfaction Level of The Students with Instructors

Ayşegül KARATAŞ [1] , Halil ŞİMDİ [2] , Hakan TUNAHAN [3]Yükseköğretimde, alınan derslerin ve derslerin öğretim elemanlarının dersi alan öğrenciler tarafından değerlendirilmesi her geçen gün yaygınlığı artan bir uygulamadır. Yazında, değerlendirilen anketlerin öğretim elemanının performansı dışında bazı faktörler etkisinde sapmalı sonuçlar verebileceğine dair tartışmalar bulunmaktadır. Bu faktörler arasında alınan dersle ilişkili değişkenler, öğretim elemanı ile ilgili öğretim performansı dışındaki değişkenler ve sınıf farklılıklarının olduğu öne sürülmektedir.

Bu araştırmanın amacı sınıf farklılıklarının öğretim elemanlarına yönelik memnuniyeti belirleyen faktörler üzerinde bir etkisi olup olmadığını tartışmaktır. Araştırmanın veri setini, Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde 2014 yılından 2019 yılına kadarki tüm dönemlerde ders alan öğrencilerin her dönem derslerin öğretim üyelerini değerlendirdiği anketler oluşturmaktadır ve böylece çalışmada yazındakinin aksine boylamsal veri kullanılmaktadır.

Öncelikle bir yıl arayla bölüme kaydolan ve birinci dönemden yedinci döneme kadar alınan tüm dersleri değerlendirilen iki ayrı sınıfın verileri incelenerek açıklayıcı faktörler karşılaştırılmaktadır. İkinci olarak da farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik memnuniyetlerini belirleyen faktörlerin farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Analiz sonucunda bu iki sınıfın öğretim üyelerine yönelik memnuniyetini belirleyen faktörler ve bu faktörlerin yükleri arasında önemli farklılıklara rastlanmamıştır. Ancak tespit edilen faktörlerde ise farklı sınıflarda bulunan öğrenciler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgudan yola çıkarak birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar devam eden öğrenim süresince öğrencilerin beklentilerinin farklılaştığı görülmektedir.In higher education, the evaluation of the instructors by students has become a common practice over the years. These evaluations which are generally based on questionnaire have been accepted as inputs in decisions regarding quality improvement in education. On the other hand, some researchers suggest that questionnaires may produce deviant results by the effect of some factors except the performance of the instructor. Among these factors, it is claimed that there are variables related to the course taken, variables related to the instructor other than teaching performance and class differences.

The primary objective of the paper is to discuss whether class differences have an impact on the differences have an impact on the factors determining the satisfaction with instructors. The data set of the study consists of questionnaires in which all students at International Trade Department of Sakarya University Business School taking courses in all semesters between 2014 -2018 evaluate the lecturers of each semester and thus longitudinal data is used in the study.

There are two different classes and who attended to all the courses of the program one year apart. According to  results significant differences on the factors determined between the students in different classes were observed.

 • Açan, B. ve Saydan, R. (2009). Öğretim elemanlarının akademik kalite özelliklerinin değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi İİBF örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 225-253.
 • Ahmadi, M., Helms, M. M. & Raiszadeh, F. (2001). Business students’ perceptions of faculty evaluations. International Journal of Educational Management, 15(1), 12-22.
 • Aigner, D. J. & Thum, F. D. (1986). On student evaluation of teaching ability. The Journal of Economic Education, 17(4), 243-265.
 • Alemoni, L. M. & Hexner, P. Z. (1980). A review of theresearch on student evaluation anda report on the effect of different sets of instructions on student course and instructor evaluation. Instructional Science, 9, 67-84.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı (7. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Arcidiacono, P. & Nicholson, S. (2005). Peer effects in medical school. Journal of Public Economics, 89, 327-350.
 • Başkır, M. B., Yıldırım, G. ve Yıldırım, F. (2015, Kasım). Improving evaluation system of program educational objectives and outcomes based on mudek criteriausing fuzzy approach. Paper presented at the 4th International Fuzzy Systems Symposium, İstanbul, Türkiye.
 • Başkır, M. B., Küçükönder, H., Çelik, N. ve Güzel, M. S. (2017). Öğretim kalitesi değerlendirmesine yeni bir yaklaşım: Bartın üniversitesi örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 468-485.
 • Cashin, W. E. (1995). Student ratings of teaching: The research revisited. IDEA PAPER, 32.
 • Chen, Y. & Hoshower, L. B. (2003). Student evaluation of teaching effectiveness: An assessment of student perception and motivation. Assessment & Evaluation in Higher Education, 28(1), 71-88.
 • Clayson, D. E. (2018). Student evaluation of teaching and matters of reliability. Assesment & Evaluation in Higher Education, 43(4), 666-681.
 • Cohen, P. A. (1981). Student ratings of instruction and student achievement: A meta-analysis of multisection validity studies. Review of Educational Research, 51, 281--309.
 • Devebakan, N., Koçder, H., Musal, B. ve Güner, G. (2003). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitim kalitesinin arttırılması kapsamında öğrencilerin eğitime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 30-44.
 • Dunrong, B. & Fan M. (2009). On student evaluation of teaching and improvement of the teaching quality assurance system at higher education institutions. Chinese Education & Society, 42(2), 100-115.
 • Esen, M. ve Esen, D. (2015). Öğretim üyelerinin performans değerlendirme sistemine yönelik tutumlarının araştırılması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 52-67.
 • Forsyth, D. R. (2014). The Psychology of Groups. Psychology içinde editörler R.B. Diener ve E. Diener. Noba Textbook Series. Champaign, IL: DEF Publishers. [Çevrim-içi: http://nobaproject.com/textbooks/introduction-to-psychology-the-full-noba-collection], Erişim Tarihi:25.01.2019.
 • Greenwald, A. G. (1997). Validity concerns and usefulness of student ratings of instruction. American Psychologist, November, 1182-1186.
 • Hajdin, G. & Pazur, K. (2012). Differentiating between student evaluation of teacher and teaching effectiveness. Journal of information and organizational sciences, 36(2), 123-134.
 • Hanushek, E. A., Kain, J. F., Markman J. M. & Rivkin, S. G. (2003). Does peer ability affect student achievement? Journal of Applied Econometrics, 18, 527-544.
 • Heine, P. & Maddox, N. (2009). Student perceptions of the faculty course evaluation process: An exploratory study of gender and class differences. Research In Higher Education Journal, 3.
 • Hobson, S. M. & Talbot, D. M. (2001). Understanding student evaluations: what all faculty should know. College Teaching, 49(1), 26-31.
 • Hoxby, C. (2001). Peer effects in the classroom: learning from gender and race variation. NBER Working Paper Series, WP7867.
 • Kaschak, E. (1978). Sex bias in student evaluations of college professors. Psychology of Women Quarterly, 2(3), 235-242.
 • Kember, D. & Wong, A. (2000). Implications for evaluation from a study of students’ perceptions of good and poor teaching. Higher Education, 40, 69-97.
 • Kim, H., Cagle, M. N. ve Çakar, U. (2016). Evaluating the instructor effectiveness: A Turkish business faculty example. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 17(1), 65-87.
 • Kulik, J. A. (2001). Student ratings: validity, utility, and controversy. New Directions and Institutional Research, 109, 9-25.
 • Kwan, K. P. (1999). How fair are student ratings in assessing the teaching performance of university teachers? Assesment & Evaluation in Higher Educatio, 24(2), 181-195.
 • Marsh, H. W. (1984). Students’ evaluations of university teaching: Dimensionality, reliability, validity, potential biases, and utility. Journal of Educational Psychology, 76, 707--754.
 • Marsh, H. W. (1987). Students’ evaluations of university teaching: research findings, methodological issues, and directions for future research. International Journal of Educational Research, 11, 253-388.
 • Martins, P. & Walker, I. (2006). Student achievement and university classes: effects of attendence, size, peers, and teachers, IZA Discussion Paper Series, 2490.
 • McKeachie, W. J. (1990). Research on college teaching: The historical background. Journal of Educational Psychology, 82, 189-200.
 • Monks, J. & Schmidt, R. (2010). The impact of class size and number of students on outcomes in higher education. Cornell University Working Paper Series, WP136.
 • Montshiwa, V. T. & Moroke, N. D. (2014). Assessment of the reliability and validity of student-lecturer evaluation questionnaire: A case of North West University. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(14), 352-364.
 • Neath, I. (1996). How to improve your teaching evaluations without improving your teaching. Psychological Reports, 78, 1363-1372.
 • Noyan, F. ve Yıldız, D. (2006). YTÜ’de öğrenci gözüyle öğretim üyesi etkinliğinin iki aşamalı modeller yardımı ile değerlendirilmesi. Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2006/1, 34-45.
 • Pamuk, M. (2005). Öğrencilerin öğretim üyesini değerlendirmesine ait bir uygulama. Ekonometri ve İstatistik, 1, 41-49.
 • Patır, S. (2009). Faktör analizi ile öğretim üyesi değerleme çalışması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 69-86.
 • Pedder, D. (2006). Are small classes better? Understanding relationships between class size, classroom processes and pupils' learning. Oxford Review of Education, 32(2), 213-234.
 • Pounder, J. S. (2007). Is student evaluation of teaching worthwhile?: An analytical framework for answering question. Quality Assurance in Education, 15(2), 178-191.
 • Radmacher, S. A. & Martin, D. J. (2001). Identifying significant predictors of student evaluations of faculty through hierarchical regression analysis. The Journal ofPsychology: Interdisciplinary and Applied, 135(3), 259-268.
 • Seldin, P. (1993). The use and abuse of student ratings of professors. The Chronicle of Higher Education, 39(46), A40.
 • Shevlin, M., Banyard, P., Davies, M. & Griffiths, M. (2000). The validity of student evaluation of teaching in higher education: Love me, love my lecturers? Assessment & Evaluation in Higher Education, 25(4), 397-405.
 • Siegfried, J. & Kennedy, P. (1995). Does pedagogy vary with class size in ıntroductory economics? American Economic Review, 85(2), 347-352.
 • Sinclair, L. & Kunda, Z. (2000). Motivated stereotyping of women: she’s fine if she praised me but incompetent if she criticized me. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(11), 1329-1342.
 • Thng, Y. X. (2017). The effects of class size on student behavioral outcomes: the role of teacher-student ınteractions (Doctoral dissertation). Harvard Graduate School of Education Database.
 • Tonbul, Y. (2008). Öğretim elamanlarının performansının değerlendirilmesine ilişkin öğretim üyesi ve öğrenci görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56, 633-662.
 • Wachtel, H. K. (1998). Student evaluation of college teaching effectiveness: a brief review. Assesment & Evaluation in Higher Education, 23(2), 191-212.
 • Yurtkoru, E. S. ve Sipahi, B. (2003). Öğretim üyesi performans değerlendirme kriterinin cinsiyete göre belirlenmesi üzerine analitik bir çalışma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(4), 13-37.
 • Zabaleta, F. (2007). The use and misuse of student evaluations of teaching. Teaching in Higher Education, 12(1), 55-76.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8587-5994
Yazar: Ayşegül KARATAŞ
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9395-0667
Yazar: Halil ŞİMDİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-9556-214X
Yazar: Hakan TUNAHAN
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Mart 2019
Kabul Tarihi : 10 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 12 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pauefd534868, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {47}, pages = {225 - 244}, doi = {10.9779/pauefd.534868}, title = {Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Karataş, Ayşegül and Şi̇mdi̇, Halil and Tunahan, Hakan} }
APA Karataş, A , Şi̇mdi̇, H , Tunahan, H . (2019). Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 47 , 225-244 . DOI: 10.9779/pauefd.534868
MLA Karataş, A , Şi̇mdi̇, H , Tunahan, H . "Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 (2019 ): 225-244 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/48574/534868>
Chicago Karataş, A , Şi̇mdi̇, H , Tunahan, H . "Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 (2019 ): 225-244
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi AU - Ayşegül Karataş , Halil Şi̇mdi̇ , Hakan Tunahan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.9779/pauefd.534868 DO - 10.9779/pauefd.534868 T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 244 VL - 47 IS - SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - doi: 10.9779/pauefd.534868 UR - https://doi.org/10.9779/pauefd.534868 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi %A Ayşegül Karataş , Halil Şi̇mdi̇ , Hakan Tunahan %T Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 47 %N %R doi: 10.9779/pauefd.534868 %U 10.9779/pauefd.534868
ISNAD Karataş, Ayşegül , Şi̇mdi̇, Halil , Tunahan, Hakan . "Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 / (Eylül 2019): 225-244 . https://doi.org/10.9779/pauefd.534868
AMA Karataş A , Şi̇mdi̇ H , Tunahan H . Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi. PUJE. 2019; 47: 225-244.
Vancouver Karataş A , Şi̇mdi̇ H , Tunahan H . Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 47: 225-244.
IEEE A. Karataş , H. Şi̇mdi̇ ve H. Tunahan , "Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 47, ss. 225-244, Eyl. 2019, doi:10.9779/pauefd.534868