Etik Politikası

PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanma süreci, bilgilerin objektif ve saygılı bir şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu süreçteki prosedürler çalışmaların kalitesini arttırmaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi destekleyen ve gerçekleştiren çalışmalardır. Bu noktada, yayın sürecine dahil olan tüm tarafların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik kaygı standartlarına uyması büyük önem taşımaktadır. PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi, tüm tarafların aşağıdaki etik sorumlulukları üstlenmesini beklemektedir. iThenticate, Turnitin veya intihal.net, profesyonel intihal tespiti ve önlenmesi için kullanılabilir.
Aşağıdaki etik görev ve sorumluluklar Yayın Etiği Komitesi (YEK) tarafından hazırlanan rehber ve politikalar ışığında yazılmıştır. Yazarların aşağıdaki etik sorumluluklarına riayet etmesi beklenmektedir.
Yazarların Etik Sorumlulukları:
1.Yazar (lar) orijinal çalışmalarını dergiye sunmalıdır. Diğer çalışmaları kullanırlarsa, metin içi ve son metin referanslarını doğru ve eksiksiz yapmalıdırlar.
2. Entelektüel düzeyde çalışmaya katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak gösterilmemelidir.
3. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar çelişen menfaatlere veya ilişkilere tabi ise, bunlar açıklanmalıdır.
Yazılarının gözden geçirilmesi sırasında yazarlardan ham veri sağlamaları istenebilir. Böyle bir durumda, yazar (lar) bu tür veri ve bilgileri yayın kuruluna göndermeye hazır olmalıdır. Yazar (lar) katılımcıların rızasına sahip olduklarını ve kullanılan verilerin paylaşımı, araştırılması / analizi ile ilgili gerekli izinleri belgelemelidir.
Yazar (lar), çalışmalarında erken tahliye veya yayın sürecinde bir hata fark ederse dergi veya yayıncıyı bilgilendirmek ve düzeltme veya geri çekme işlemi sırasında editörlerle işbirliği yapmaktan sorumludur. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye sunamazlar. Her sunum ancak bir öncekinin tamamlanmasından sonra yapılabilir. İnceleme süreci başlamışsa, bir çalışmada verilen yazar sorumlulukları (örneğin bir yazar eklemek, yazar adlarının yeniden sıralanması) değiştirilemez.
Editörlerin Etik Sorumlulukları: PJESS editörleri, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi, "YEK Yayin Etiği Yönergeleri" kılavuzlarına dayanan aşağıdaki etik sorumlulukları taşımalıdır. "Yayın Etiği Komitesi (YEK) tarafından açık erişim olarak yayınlandı.
Genel görev ve sorumluluklar: Editörler PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanan her çalışmadan sorumludur.
1.Yazar (lar) dan ham veri sağlamaları istenebilir. Böyle bir durumda, yazar (lar) bu tür veri ve bilgileri yayın kuruluna göndermeye hazır olmalıdır.
2. Yazar (lar) katılımcıların rızasına sahip olduklarını ve kullanılan verilerin paylaşılması ve araştırılması / analizi ile ilgili gerekli izinleri belgelemelidir.
3. Yazar (lar), çalışmalarında erken tahliye veya yayın sürecinde bir hata fark ederse dergi veya yayıncıyı bilgilendirmek ve düzeltme veya geri çekme işlemi sırasında editörlerle işbirliği yapmakla yükümlüdür.
4. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye sunamazlar. Her başvuru yalnızca bir öncekinin tamamlanmasından sonra yapılabilir.
5. İnceleme süreci başlamışsa, bir çalışmada verilen yazar sorumlulukları (örneğin bir yazar eklemek, yazar adlarının yeniden sıralanması) değiştirilemez.
Editörlerin sorumlulukları:
1. Okuyucuların ve yazarların bilgi talebini karşılamak için çaba sarf etmek,
2. Derginin sürekli gelişimini sağlamak,
3. Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini artırmaya yönelik prosedürleri yönetmek,
4. Entelektüel özgürlüğü desteklemek ve akademik bütünlüğü sağlamak,
5. Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden prosedürleri takip etmek,
6. Düzeltme veya açıklama gerektiren konularda şeffaf ve açık olmak.
Editörler yayınlanan çalışmaların literatüre katkıda bulunmasını ve özgün olmasını sağlamalıdır. Ayrıca, okuyucular, araştırmacılar ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almalı ve açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim sağlamalıdırlar.
Yazarlarla İlişkiler:
1. Editörler, çalışmaların önemi, özgünlüğü, geçerliliği, ifadelerde netliği ve derginin amaç ve hedefleri ile uygunluğu konusunda olumlu veya olumsuz kararlar vermelidir.
2. Editörler, yayın kapsamındaki çalışmaları, çalışma ile ilgili ciddi sorunlar olmadıkça, ön inceleme sürecine almalıdır.
3. Editörler, çalışmayla ilgili ciddi sorunlar olmadıkça gözden geçirenler tarafından yapılan olumlu önerileri görmezden gelmemelidir.
4. Yeni editörler, ciddi konular olmadıkça, önceki editörün çalışmalar hakkındaki kararlarını değiştirmemelidir.
5. "Çift-Kör İnceleme ve Gözden Geçirme Süreci" yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerden olası sapmaları önlemelidir.
6. Editörler, yazarların sorgularını yanıtlamaya yetecek kadar kapsamlı bir "Yazar Kılavuzu" yayınlamalıdır. Bu kılavuz düzenli olarak güncellenmelidir.
7. Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici geribildirim verilmelidir.
Hakemlerle İlişkiler: Editör,
1. çalışmanın konusuna göre hakem seçer.
2. Hakemlerin sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve rehberliği sağlar.
3. Hakemler ve yazarlar arasında çatışan çıkarlar olup olmadığını gözler.
4. Kör incelemede hakem ve yazarların kimlikleri gizli tutulur.
5. hakemleri makaleyi tarafsız, bilimsel ve nesnel bir şekilde incelemeye teşvik edin.
6. Hakemlerin performansını artıran uygulamalar ve politikalar geliştirebilir.
Yayın Kurulu ile ilişkiler:
Yayın kurulu üyelerinin yayın politikalarına ve yönergelerine uygun olarak prosedürleri izlediğinden emin olmalı ve yayın politikaları ve gelişmeler hakkında üyelere bilgi vermelidir. Editörler ayrıca, editörler kurulunun yeni üyelerini eğitmeli ve ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.
Editörler derginin yayın politikalarında belirtilen "Kör İnceleme ve İnceleme Süreci" politikalarına uymakla yükümlüdür. Bu nedenle editörler, her yazının tarafsız, adil ve zamanında gözden geçirilmesini sağlar.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm makalelerin “Kör İnceleme” ile gözden geçirilmesinin yayın kalitesi üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bu süreç nesnel ve bağımsız bir inceleme ile gizliliği sağlar. Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi PJESS'in inceleme süreci çift kör inceleme ilkesi ile yürütülmektedir. Hakemler yazarlarla doğrudan temas kurmazlar ve incelemeler ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte, değerlendirme formları ve tam metinler üzerinde gözden geçirenlerin yorumları editör tarafından yazar (lar) a atanır. Bu bağlamda PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi için inceleme çalışması yapan hakemlerin aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir:
Hakemler
1. Sadece kendi uzmanlık alanlarında gözden geçirmeyi kabul eder.
2. Tarafsız ve gizli bir şekilde gözden geçirir.
3. Çıkar çatışmasıyla karşılaşdığını düşünen dergiyi editöre bildirmek ve inceleme sürecinde makaleyi incelemeyi reddetmek.
4. Gözden geçirdikleri makaleleri, inceleme sürecinden sonra gizlilik ilkesine uygun muhafaza eder. Hakemler, inceledikleri makalelerin son sürümlerini yalnızca yayınlandıktan sonra kullanabilirler.
5. Makaleyi objektif olarak ve sadece içeriği açısından gözden geçirmeli ve milliyet, cinsiyet, dini ve politik inançların ve ekonomik kaygının incelemeyi etkilememesini sağlamalıdır.
6. Makaleyi yapıcı ve nazik bir şekilde gözden geçirin, düşmanlık, iftira ve hakaret gibi kişisel yorumlarda bulunmaktan kaçınır.
7. Zaman içinde ve yukarıda belirtilen etik kurallara uygun olarak incelemeyi kabul ettikleri makaleyi gözden geçirir.
Editörler PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi'ne gönderilen tüm işlemlerden sorumludur. Bu çerçevede, ekonomik ya da politik çıkarları göz ardı ederek, karar vericiler editörlerdir.
• Yayıncı bağımsız bir yayın kararı almayı taahhüt eder.
• Yayıncı, bilimsel istismar, sahtekarlık ve intihal ile ilgili tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
Etik olmayan davranış
PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi'nde yukarıda belirtilen etik sorumlulukların dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız, lütfen dergiyi e-posta ile bilgilendirin.

25644

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisinde yayınlanmış makalenin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayri ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.