Yazım Kuralları

1. PJESS’de sadece Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. Yayına gönderilen makaleler hem Türkçe hem de İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimeler içermelidir.
2. PJESS makaleleri hem Türkçe hem de İngilizce öze uygun JEL kodları içermelidir.
3. Yayına gönderilen makalelerin başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması ve yayınla birlikte ayrıca intihal raporunun gönderilmesi gerekmektedir.
4. Yazarların Orcid no almış olması ve yazar bilgilerinin altında verilmiş olması gerekir.
5. Makale, Microsoft Office Word 2003 formatında hazırlanmalı ve derginin Web sayfası adresinden (pjess.pau.edu.tr) gönderilmelidir. Sayfaya erişilememesi ya da benzeri aksaklıkların çıkması durumda e-posta yoluyla başvurular da (pjess@pau.edu.tr) kabul edilebilir. Ancak basılı ya da CD içerisinde ve/veya posta, faks vb. yollarla gönderilen yazılar kabul edilmez.
6. Metin, A4 ebadında kâğıda aşağıda belirtilmiş olan sayfa kenar boşluk boyutlarına göre hazırlanmalıdır: Üst: 3 cm, Alt: 3 cm, Sol: 2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üstbilgi: 1,25 cm, Altbilgi:1,25 cm.
7. Metnin tamamı 11 nk ve tek satır aralığı olmalı, Palatino Linotype (yüklü değilse Times New Roman) yazı tipi kullanılmalıdır. Tanımlanan özelliklere göre hazırlanan metnin tamamı 25 sayfayı geçmemelidir.
8. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki sıra ve kurallar doğrultusunda hazırlanmalıdır:

Başlık: Boyutu 12 nk, kalın, ortalı, önce 12 nk sonra 6 nk aralık, yazılan dilde kelimelerin ilk harfi büyük ikinci dilde ise yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük ve en fazla 12 kelimeden (APA style) meydana gelmelidir.

Yazar(lar): Boyutu 11 nk, ortalanmış, önce 0 nk ve sonra 6 nk aralık olmalı ve unvan kullanılmamalıdır. Soyadının tamamı büyük harf ve devamında e-posta adresi olmalıdır. Kurum adresi bilgileri dipnotta gösterilmelidir. Birden çok yazarlar alt alta yazılmalıdır.

Türkçe Öz: Öz, metin satırbaşı girintisi olmaksızın (boyutu 9 nk, öncesi ve sonrası 0 nk, italik, iki yana yaslı), çalışmanın konusu, amacı, metodolojisi ve kayda değer bulgular içermeli ve 125 kelimeyi aşmamalıdır.

Türkçe Anahtar Kelimeler: “Anahtar kelimeler : ” (boyutu 9 nk, kalın, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanına en fazla 5 adet yazılmalıdır.

İngilizce Başlık: Boyutu 12 nk, kalın, ortalı, sadece ilk harfi büyük, öncesi 0 nk, sonrası 6 nk aralık olmalıdır.

İngilizce Öz: Öz metin satırbaşı girintisi olmaksızın (boyutu 9 nk, öncesi ve sonrası 0 nk, italik, iki yana yaslı) Türkçe öz metin ile aynı içerikte olmalı ve 150 kelimeyi aşmamalıdır.

İngilizce Anahtar Kelimeler: “Keywords : ” (boyutu 9 nk, kalın, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanında ve Türkçe anahtar kelimelerle aynı olmalıdır.

JEL Kodları: İşletme ve ekonomi le ilgili çalışmalarda JEL kodu verilmesi zorunludur. “JEL Codes :” (boyutu 9 nk, kalın, italik, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanında olmalıdır. JEL kodlarına http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php adresinde yer almaktadır.

İlk sayfasında başlık ve öz bilgilerin yer aldığı makalenin devam eden sayfalarında aşağıda belirtilmiş kurallar uygulanır:

Başlıklar: Boyutu 11 nk, kalın, sola dayalı, öncesi ve sonrası 6 nk aralıkta olmalıdır. Ana başlıkların tamamında büyük harf olmalıdır. Alt başlıklarda ise baş harfinin büyük olması yeterlidir. Başlıklarda numaralandırma yapılması tavsiye edilir.


Paragraflar: Boyutu 11 nk, her iki yana yaslı, öncesi 0 ve sonrası 6 nk aralıkta olmalıdır. Paragraflarda satır başı girintisi kullanılmamalıdır.


Tablo ve şekiller: Tablo, grafik ve şekil başlıklarının boyutu 11 nk, kalın ve sola dayalı olmalıdır. Her ikisinde de başlık numaralandırılması kullanılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları ise şeklin altında olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil içerisindeki metnin yazı tipi boyutu 9 puntodan küçük, 11 puntodan büyük olamaz.


Makale içerisinde;

• Ondalık kesirler virgül ile ayrılmalıdır.
• Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın en sağında ve parantez içinde yer almalıdır.
• Matematiksel ifadelerde MS Word’un Denklem Düzenleyicisi’nden yararlanılmalıdır.
• Makalede yer verilen denklem, şekil, grafik ve tablolar hakkında metin içerisinde açıklayıcı bilgiler verilmesine dikkat edilmelidir.
• Şekil, grafik ve tablolar için referans gösterilmesi gerekiyorsa bunların hemen altında “Kaynak:” başlığı altında verilmelidir.
• Türk Dil Kurumu, “
İnternet” sözcüğünü özel isim kabul ettiğinden Türkçe yazılarda bu sözcük özel isim dil kurallarına uygun olarak kullanılmalıdır.

Atıflar ve kaynakçada APA sitili temel alınmaktadır. Dolayısıyla metin içerisindeki kaynak gösterimlerinde yazar soyadı, tarih ve sayfa numaraları kullanılmalıdır. Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Atıf ve kaynakça gösterim örnekleri aşağıda sunulmuştur.

• (LeDoux, 1995a: 210-212)
(Carstensen & Mikels, 2005)
(LeDoux, 1995b; Shipley, 1986: 13-17)
(Anderson vd., 2003: 5628)
Wilson vd. (1996:45)
Can & Güner (1992)
Kaya (2009) ya da (Kaya, 2009)

Dergi örnekleri:
Anderson, A. K., Christoff, K., Panitz, D., De Rosa, E. & Gabrieli, J. D. E. (2003). Neural correlates of the automatic processing of threat facial signals. Journal of Neuroscience, 23(1), 5627–5633.
Carstensen, L. L. & Mikels, J. A. (2005). At the intersection of emotion and cognition: Aging and the positivity effect. Current Directions in Psychological Science, 14(2), 117–121
LeDoux, J. E. (1995). Emotion: Clues from the brain. Annual Review of Psychology, 46, 209–235.

Kitap örnekleri:
Can, H. & Güner S. (1992). Açıklamalı, İçtihatlı Turizm Hukuku ve Mevzuatı. Ankara: Feryal Matbaacılık.
Shipley, W. C. (1986). Shipley Institute of Living Scale. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H. C. & Evans, J. J. (1996). The Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome. Flempton, England: Thames Valley Test Company.

İnternet örnekleri
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. (1999). VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları [WEB duyurusu]. Ankara; İndirilme Tarihi: 5 Mayıs 2001, URL: http://plan8.dpt.gov.tr/
Kaya, İ. (2009, Aralık 22). Postmodern Marketing / Postmodern Pazarlama. Pazarlama Bi’tanedir. İndirilme Tarihi: 5 Mayıs 2010, URL: http://pazarlamabitanedir.blogspot.com/2009_12_01_ archive.html

Başvuru için Kontrol Listesi
Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

Telif Hakkı Konusunda
Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Dergide yayımlanan çalışmaların bilimsel, içerik, dil ve hukukî sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.
Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz sorumlu (yazışılan) yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir.
PAMUKKALE AVRASYA SOSYOEKONOMİK ÇALIŞMALAR DERGİSİ’nin her türlü yayım ve telif hakkı yine dergi editörlüğüne aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre, fotokopi, dijital ve benzeri yöntemlerle herhangi bir bölümü veya tamamı dergi editörlüğünün izni olmadan basılamaz veya çoğaltılamaz. Bilimsel etik kurallarına uygun olmayan alıntı yapılamaz. Dergide yayımlanan makalelerin fikri ve yasal sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergiye ait örnek yazım formatı şöyledir;  Örnek Yazım Formatı


25644

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisinde yayınlanmış makalenin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayri ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.