Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Sağlık Akademisi Kastamonu, sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makaleleri, derlemeleri ve olgu sunumlarını içermektedir. Dergi; Yayınladığı makalelerde, ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uymayı, ticari kaygı taşımamayı amaçlar.
Yayınlanmak üzere gönderilen eserler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Makale daha önce yayınlanmışsa; alıntılar, tablolar, resimler vb. Varsa makale yazarı, telif hakkı sahibinden ve yazarlardan yazılı izin almalı ve bunu makalede belirtmelidir. Bu konudaki yasal sorumluluk yazarlara aittir.
Bilimsel toplantılarda sunulan makaleler, belirtilmek kaydıyla değerlendirilir.
Türkçe makaleler için Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğü veya http://www.tdk.org.tr (http://www.tdk.org.tr/) adresi ve kendilerine ait terimler sözlüğü Türk Tabipleri Birliği şubeleri esas alınmalıdır.
Örneklem büyüklüğü nasıl belirlenir, örnekleme nasıl yapılır ve veri analizinde hangi biyoistatistiksel yöntem ve prensipler kullanılır. GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümün sonunda “İstatistiksel Analiz” alt başlığı altında verilmelidir.
BİLİMSEL SORUMLULUK
Tüm yazarların gönderilen bilimsel makaleye doğrudan akademik-bilimsel katkısı olmalıdır.
Dergi ile iletişimden sorumlu olan yazar, makalenin son halinden tüm yazarlar adına sorumludur.
Dergi ile iletişime geçen yazar, "YAZAR KATKI FORMU"nu (https://dergipark.org.tr/tr/journal/711/file-manager/15437/download)" dergiye iletmekle yükümlüdür.
ETİK SORUMLULUK
“İnsan” unsurunu içeren tüm çalışmalarda Helsinki Bildirgesi İlkelerine (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) uygunluk ilkesi aranır. Bu tür çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin 2. MATERYAL VE YÖNTEM bölümünde yer alan "2.1 Çalışmanın Etik Boyutu" başlığı altında bu ilkelere uygun olarak çalışmayı gerçekleştirdiklerini ve elde ettiklerini belirtmelidirler. kendi kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılan kişilerden bilgilendirilmiş onam" alınmıştır.
Çalışmada "Hayvan" maddesi kullanılmışsa, yazarlar "2.1 Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu'nu (http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-care-and) belirtirler. -use-of-laboratory-animals.pdf) ilkelerine göre, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmelidirler.
Olgu sunumlarında, hastanın kimliğine bakılmaksızın hastalardan “bilgilendirilmiş olur” alınmalı ve 2. MATERYAL VE YÖNTEM bölümünde “2.1 Çalışmanın Etik Boyutu” başlığı altında aydınlatılmış onam alındığı belirtilmelidir. 
Makalenin doğrudan-dolaylı ticari bağlantısı veya çalışmaya maddi destek sağlayan bir kurumu varsa yazarlar; Ticari ürün, ilaç, kullanılan firma ile ticari bir ilişkisi olmadığını veya varsa ne tür bir ilişkisi olduğunu (danışman, diğer sözleşmeler) editöre başvuru sayfasında belirtmelidirler. Çıkar çatışması olsun ya da olmasın tüm yazarlar çıkar çatışması bildirim formunu doldurmalı ve sorumlu yazar her yazar için ayrı ayrı hazırlanan belgeleri sisteme yüklemelidir. Çıkar çatışması beyan formuna yazım kuralları sayfasından erişilebilir.
Makale için “Etik Kurul Onayı” gerekiyorsa yazarlar “2. Gereç ve Yöntemler” bölümünde “2.1 Araştırmanın etik boyutu başlığı altında” beyan edilmelidir. Etik kurul onayı gerekmiyorsa, gereç ve yöntem bölümünde "2.1 Araştırmanın etik boyutu" başlığı altında neden etik kurul onayı gerekmediği açıklanmalıdır.
YAYIN / TELİF HAKKI
Yayına kabul edilen makalelerin tüm yayınları/telif hakları dergimize aittir. Makalelerdeki düşünce ve öneriler tamamen yazarların sorumluluğundadır.
Her makale için yazarlar, "SAĞLIK AKADEMİ KASTAMONU TELİF HAKKI DEVİR FORMU
(https://dergipark.org.tr/tr/journal/711/file-manager/15438/download)” makale ile birlikte dergiye gönderilmelidir.
SAĞLIK AKADEMİ KASTAMONU TELİF HAKKI DEVİR FORMU'nda belirtilen şartlara aykırı hareket ettiği tespit edilen yazarlar
makaleler ön kontrol ve değerlendirme aşamalarında reddedilir ve düzenleme aşamasında dergi kayıtlarından silinir. Ayrıca, SAĞLIK AKADEMİ KASTAMONU TELİF HAKKI TRANSFER FORMU'nda belirtilen koşullara aykırı davranışlarda bulunan yazarların ileride gönderecekleri makaleler ön kontrol aşamasında reddedilecek ve hakem daveti yapılmayacaktır.

MAKALE TÜRLERİ
Derginin yayın dilleri Türkçe ve İngilizce'dir.
Dergilere yayımlanmak üzere gönderilecek makale türleri aşağıdaki kategorilerde olmalı ve belirtilen yapılarda hazırlanmalıdır.
a) Özgün Araştırma: Prospektif, retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalardır. 
Özet (Ortalama 200-250 kelime, Türkçe ve İngilizce)
Giriş
Araç ve yöntemler
Tartışma
Sonuçlar
Kaynakça

Beyanlar
b) Derlemeler: Doğrudan veya davetli yazarlar tarafından hazırlanmalıdır. Tıbbi özelliklere sahip herhangi bir konu için en son tıbbi literatürü içerecek şekilde hazırlanabilir. Özellikle yazarın bu konuda yayınlanmış yayınları olması tercih edilmelidir.
Özet (Ortalama 200-250 kelime, Türkçe ve İngilizce)
Konu ile ilgili konular
Kaynakça

Beyanlar
c) Olgu Sunumu: Tanı ve tedavi açısından farklılık gösteren nadir yazılardır. Yeterli sayıda fotoğraf ve şema ile desteklenmelidir.
Özet (Ortalama 100-150 kelime, Türkçe ve İngilizce)
Giriş
Vaka Raporu
Tartışma
Kaynakça

Beyanlar


Başvuru sürecinde yazarların Sağlık Akademisi Kastamonu Dergi Yazı Şablonu (https://dergipark.org.tr/tr/journal/711/file-manager/15528/download) kullanarak makalelerini hazırlamaları beklenmektedir.

Sağlık Akademisi Kastamonu, UAK doçentlik kriterlerine göre 1-b dergiler (SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergiler) sınıfında yer almaktadır. SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.