Yazım Kuralları

Makalede doğrudan-dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut olup olmadığı Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE) çıkar çatışması formu (conflict of interest form) doldurularak sisteme yükleme yoluyla belirtilmelidir. Çıkar çatışması bildirim formunu buradan indirebilirsiniz.  Yayın hakkı devir formu ve yazar katkı formları da tek yazarlı makaleler dahil tüm makalelerde sisteme yüklenmelidir. 

1) Makaleler Microsoft Word'de yazılarak gönderilecektir.

2) Araştırma makalelerinde, Öz, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords, 1. Giriş, 2. Gereç ve Yöntemler, 2.1. Araştırma Türü ,2.2. Araştırma Yeri ve Zamanı, 2.3. Evren, Örneklem ve Örnekleme Yöntemi, 2.4. Veri Toplama Araçları, 2.5. Veri Toplama, 2.6. Etik Hususlar, 2.7. İstatistiksel Analiz, 3. Bulgular, 4. Tartışma, 5. Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar  bölümleri; derleme makalelerinde  Öz, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords, 1. Giriş, 2. Genel Bilgiler, 3. Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümleri; olgu sunumlarında  Öz, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords, 1. Giriş, 2.  Olgu, 3. Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümleri yer almalıdır.

3) Bölüm  başlıkları ilk harfleri büyük,  11 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. 

4) Ana başlıkların altındaki başlıklar, ana başlık numarasını takip etmelidir. (Örneğin 2. Gereç ve Yöntemler başlığının altına yerleştirilecek başlıklar sadece ilk harfi büyük olacak şekilde devam etmelidir, 2.1. İkinci başlığın ilk alt başlığı, 2.2. ...., 2.3. .... vb. .)

5) En fazla ikinci düzey altyazı kullanılmalıdır.

6) Makalenin içeriğine göre "Araştırma Makalesi / Research Article", "Derleme/ Review" veya "Olgu Sunumu / Case Report" vb. başlıklar makalenin ilk satırında sağa dayalı olarak 11 punto  yazılmalıdır.

7) Tüm makalenin gövde metni iki yana yaslı, 11 punto, tek satır aralıklı düzenlenmelidir. Sadece paragraflardan sonra 10 punto  boşluk "satır aralığı seçenekleri" menüsünden eklenir.

8) Yazar/lar adlarının ilk harfleri büyük harfle, soyadlarının tüm harfleri büyük harfle yazılacaktır. Birden çok yazar arasında noktalı virgül kullanılmalıdır. (Örneğin; Adı SOYADI. Veya Ad1 SOYADI1; Ad2 SOYADI2.) İsimlerin önüne başlık varsa Dr. yazılabilir. Bunun dışındaki ünvanlar dahil değildir.

9) Her yazarın adının sonunda yazar sırasına göre numaralar verilmeli ve bu numaralar üst simge olarak işaretlenmelidir. (Örneğin; Adı SOYADI1. Veya Adı SOYADI1; Adı SOYADI2.)

10) Makalenin dilindeki başlık 11 punto kalın yazılmalı, daha sonra başlığın sunulduğu diğer dildeki imla normal ve italik bir kesme işareti (/) ile ayrılmalıdır. (Örneğin; Makale Başlığı / Article Title)

11) Başlık altında yazarların kurum ve e-posta adresleri ile orcid numaraları sırasıyla 9 punto ve virgül ile ayrılarak verilmelidir. (Örneğin; 1. Qwerty Üniversitesi, abcd@efgh.edu.tr,orcid no: 0000-0000-0002-1234)

12) Gönderim Tarihi: ​​xx.xx.20xx, Kabul Tarihi: xx.xx.20xx, Yayın Tarihi: xx.xx.20xx, DOI: 10.25279 / sak.xxxxxx. bilgileri iletişim bilgilerinin alt satırına 9pt ile yazılmalıdır. Gönderim tarihini belirtmek ve ilgili tarihte makaleyi teslim etmek yazarın sorumluluğundadır.

13) Yukarıdaki bilgilerin altına "Atıf / Reference:" bilgisi 9 punto olarak yazılmalı ancak dergi cilt, sayı ve sayfa numarası bilgileri xx olarak bırakılmalıdır. (Örneğin; Atıf / Reference: "SOYAD1, A1; İKİNCİ YAZAR, B. (2019). Makale Başlığı. Sağlık Akademisi Kastamonu (SAK), x (x), sx-x." Dergi adı Sağlık şeklinde yazılmalıdır. Akademi Kastamonu (HAK).

14) Makale gönderiminde "x" olarak boş bırakılan alanlar sarı renkle vurgulanmalıdır.

15) Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5 kelime olacak şekilde, ilk harfleri büyük ve virgülle ayrılmış olarak yazılmalıdır.

16) Yapılandırılmış biçimde hazırlanan Öz 250 kelimeden oluşmalıdır. Öz'de giriş(introduction), amaç(aim), gereç ve yöntemler( Matherials and Methods), bulgular (Results), sonuç ve öneriler (Conlusion and sugestions), Öne Çıkanlar (Highlights)" alt başlıkları bulunmalıdır.  Makalenin tamamı kaynaklar, tablolar ve öz hariç 8000 kelimeyi geçmemelidir. 

17) Kullanılacak tabloların adları tablo üzerine "Tablo 1. Kullanılan Tablonun Adı" şeklinde, ilk harfleri büyük, koyu ve 11 punto olacak şekilde yazılmalıdır. 11 puntoluk tabloyu yazı alanından taşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Örnek: Tablo 1.  Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri, kelimelerin bölünmeyeceği anlaşılır bir şekilde sunmak yazarın sorumluluğundadır. Metin içindeki tablo referanslarına dikkat edilmeli, gerekirse tablo metnin akışına göre bölünmelidir. Dizgi aşamasında tasarım editörleri tablonun konumunu yayına uygun hale getirebilirler ancak herhangi bir düzeltme yapmazlar.21) Tablodaki kısaltmalar tablonun altında 9pt olarak verilmiştir. Birden fazla kısaltmanın açıklamasında *, **, ***… sırası takip edilir.

18) Şekillerin tümü grafik, çizim, görsel vb.dir. Kısacası tablo dışındaki tüm yardımcı kullanımları kapsar.

19) Şekil adları "Şekil 1. Şekil Adı" şeklinde büyük harflerle, koyu harflerle ve şeklin altına 11 punto yazılmalıdır.

20) Makalede yapılacak atıflarda APA 6. formatına dikkat edilmeli, atıf yapılan kaynağın sayfa numarasının belirtilmesine özen gösterilmelidir.

21) Makalenin sonunda bildiriler başlığı altında * sembolü ile başlayan bir cümle ile makalenin daha önce sunulmuş, tezden türetilmiş, kısmen yayınlanmış olup olmadığı, başka bir çalışmanın parçası olup olmadığı açıklanmalıdır. herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından eğitim veya finansal olarak desteklenir. Bu bilgiler 9 punto, italik ve iki yana yaslı olarak verilmelidir. Ayrıca etik kurul onayı gerektiren bir çalışma olup olmadığı beyan edilmeli, varsa etik kurulun kuruluşu, tarihi ve numarası belirtilmelidir. Etik kurul onayına ilişkin bilgiler metinde sarı renkle vurgulanmalıdır. (Örneğin; çalışma, Qwerty Üniversitesi'nin 10.11.2019 tarih ve 2019 / 2456.2665 sayılı yazısı ile verilen etik kurul izni ile gerçekleştirilmiştir.) Etik kurul izninin bir kopyasının sisteme yüklenip gönderilmesi yazarın sorumluluğundadır. 

22) Kaynaklar 11 punto ve koyu yazıldıktan sonra ilgili kaynaklar APA6 formatında ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır (daha fazla bilgi için bakınız: https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial, örnekler için bkz. https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial). https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=3476096). Kaynaklar ana metinde olduğu gibi 11 punto, iki yana yaslı, tek satır aralıklı, paragraftan sonra 10 punto gelecek şekilde yazılmalıdır. Kaynakları yazarken Sağlık akademisi Kastamonu Dergisi Kaynakça Yazım Kılavuzundan yararlanabilirsiniz.

23) Makalenin sonunda Bildiriler başlığı altında makalenin tezden üretilip üretilmediği, herhangi bir toplantıda sözlü/poster bildiri olarak sunulup sunulmadığı, bildiri kitabında tam metin ve/veya özet basılmıştır. kitapçıklar, destek alındıysa herhangi bir kurum/kuruluş/kişiden destek alındı. Alınan desteğin türü ve protokol numarası, yazarlar arasında çıkar çatışması olup olmadığı ve yazar katkıları açıklanmalıdır. Tezden üretilmemiş çalışma ise "tez çalışmasından üretilmemiştir" yazılmalıdır. Herhangi bir çıkar çatışması yoksa "yazarlar herhangi bir çıkar çatışması beyan etmemiştir" ibaresi eklenmelidir.

24) Makalenin sonunda Bildiri başlığından sonra Etik Açıklamalar başlığı altında araştırmanın etik boyutu başlığı altında verilen bilgilere tekrar yer verilmelidir. Her iki başlıkta da etik kurul onayı alınmışsa izin veren kurumun adı, izin tarihi ve protokol numarası yazılmalıdır. Etik kurul onayı alınmazsa nedeni bilimsel ilkeler doğrultusunda açıklanmalıdır. Ayrıca katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınıp alınmadığı, çalışmaya katılımın gönüllü olup olmadığı ve çalışma boyunca Helsinki deklarasyonuna uyulup uyulmadığı belirtilmelidir.

25) Düzeltme istenen makalelerde düzeltilen kısım renklendirilerek vurgulanmalıdır. 

Sağlık Akademisi Kastamonu, 2017 yılından itibaren UAK doçentlik kriterlerine göre 1-b dergiler (SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergiler) sınıfında yer almaktadır. SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.