Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi

Yıl 2018, Cilt , Sayı 36, 65 - 81, 29.12.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, internet kullanım becerisi ve web tabanlı mesleki gelişime yönelik motivasyonlarının hizmet içi eğitimdeki başarılarına etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada nicel korelasyonel araştırma modeli kullanılmıştır.  Çalışma kapsamında aktif öğrenme ile ilgili geliştirilen hizmet içi eğitim web tabanlı bir sistem üzerinden Sakarya’da görev yapmakta olan öğretmenlere verilmiş ve eğitim sonunda öğretmenlerin hizmet içi eğitimdeki başarılarını ortaya koymak amacıyla bir test uygulanmıştır. Çalışma sonucunda düşük kıdemli öğretmenlerin akademik başarı testinden daha yüksek puanlar aldığı, web tabanlı mesleki gelişime yönelik motivasyon boyutları ile akademik başarı puanları arasında düşük ve pozitif yönlü ilişki olduğu,  öğretmenlerin akademik başarılarında cinsiyet değişkeninin anlamlı bir yordayıcı olduğu ve kadın öğretmenlerin başarılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin kıdemi azaldıkça akademik başarıları artarken internet kullanım düzeyi iyi olanların akademik başarılarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden kişisel ilgisi ve pratik gelişim motivasyonu yüksek olanlarla dış beklentisi düşük olan öğretmenlerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Açıkgöz, Ü. K. (2002). Aktif Öğrenme, İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. Kanyılmaz Matbaası.
 • Açıkgöz, Ü. K. (2014). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Allen, I. E., & Seaman, J. (2011). Going the distance: Online education in the United States, 2011. Sloan Consortium. PO Box 1238, Newburyport, MA 01950.
 • Andersen, A. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi ile Personel Yönetimi Arasındaki Farklar.
 • Artan, S. (1995). Endüstri İşletmelerinde Yöneticilerin yetiştirilmesi ve Türkiye’de Uygulama. İTİA Yayınları No:172/107, Eskişehir
 • Aydede, M. N. (2006). İlköğretim altıncı sınıf fen bilgisi dersinde aktif öğrenme yaklaşımını kullanmanın akademik başarı, tutum ve kalıcılık üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Aydede, M. N.,& Kesercioğlu, T. (2012). Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(43).
 • Aydede, M. N.,&Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Aydın, F., Horzum, M. B., & Güngören, Ö. C. (2014). Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27).
 • Bozyiğit,N, Onan, T. S, Özçınar, A ve Erdem, A. (2014). Sınıf İçi Bir Proje Örneği: Aktif Öğrenme ve Etkin Katılım. Journal of Education and Future,6, 15-24
 • Buluç, B. (1997). İlköğretim ikinci kademe okullarda eğitimde fırsat ve imkân eşitliği. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 3(1), 11-22.
 • Bursalıoğlu, Z. (1994). New structures and behaviors in school management. Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz ,Ş.; Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 103-119.
 • Çakır, Ö., & Horzum, M. B. (2014). Adaptation motivation toward web-based professional development scale and examining pre-service teachers motivation toward web-based professional development perception in terms of different variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 131, 144-148.
 • Dolmaz, M., & Kılıç, R. (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Aktif Öğrenme Ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3(1).
 • Downer, J. T., Kraft-Sayre, M. E., & Pianta, R. C. (2009). Ongoing, web-mediated professional development focused on teacher–child interactions: early childhood educators' usage rates and self-reported satisfaction. Early Education and Development, 20(2), 321-345.
 • Ehrlich, C. J. (1997). Human resource management: A changing script for a changing world. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 36(1), 85-89.
 • Erişen, Y. (1998). Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları geliştirmede eğitim ihtiyacı belirleme süreci. Milli Eğitim Dergisi, 140.
 • Fies, C. H. (2005). Classroom response systems: what do they add to an active learning environment? (Doctoral dissertation).
 • Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.
 • Gürşimşek, I. (1998). Öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14).
 • Hersey, P., & Blanchard, K. (1972). Management of organization behavior. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall.
 • Horzum, M. B. (2012). The effect of Web based instruction on Web pedagogical content knowledge, achievement and satisfaction. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 25-40.
 • Horzum, M. B. (2013). An investigation of pre-service teachers’ web pedagogical content knowledge with respect to department and gender. Journal of Teaching and Education, 2(3), 161-167.
 • Hung, H. T. (2015). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. Computer Assisted Language Learning, 28(1), 81-96.
 • Kalem, S.,& Fer, S. (2003). Aktif Öğrenme Modeliyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının Öğrenme, Öğretme ve İletişim Sürecine Etkisi. Educational Sciences: Theory&Practice, 3(2).
 • Kao, C. P., & Tsai, C. C. (2009). Teachers’ attitudes toward web-based professional development, with relation to Internet self-efficacy and beliefs about web-based learning. Computers & Education, 53(1), 66-73.
 • Kao, C. P., Wu, Y. T., & Tsai, C. C. (2011). Elementary school teachers’ motivation toward web-based professional development, and the relationship with Internet self-efficacy and belief about web-based learning. Teaching and Teacher Education, 27(2), 406-415.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Nobel Yayın
 • Koç, C. (2011). Aktif öğrenmenin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme üzerindeki etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 28-37.
 • Köstereli̇oğlu, I., Bayar, A., ve Akın Kösterelioğlu, M. (2014). Öğretmen Eğitiminde Etkinlik Temelli Öğrenme Süreci: Bir Durum Araştırması. Electronic Turkish Studies, 9(2).
 • Mentiş-Taş, A. (2005). Öğretmen eğitiminde aktif öğrenme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2).
 • Newmann, F. M. (1991). Linking restnicturing to authentic student achievement. Phi Delta Kappan, 72(6), 458-463.
 • Özyar, A. (2003). Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen yetiştirme politikaları. Ankara. http://oyegm. meb. gov. tr/ortasayfa/gn_md_sunu. htm, 10(6), Erişim Tarihi: 2015.
 • Pianta, R. C., Mashburn, A. J., Downer, J. T., Hamre, B. K., & Justice, L. (2008). Effects of web-mediated professional development resources on teacher–child interactions in pre-kindergarten classrooms. Early childhood research quarterly, 23(4), 431-451.
 • Robson, J. (1998). Active teaching and learning. 4 Mart 2006.
 • Seferoğlu, S. S. (1999). Hizmet içinde meslekî gelişim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılması. Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 103-111.
 • Seferoğlu, S. S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri, beklentileri ve önerileri. Milli Eğitim Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2001, (149), 12-18.
 • Seferoğlu, S. S. (2003). Öğretmenlerin hizmet-içi eğitiminde yeni yaklaşımlar. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, Eğitimde Yansımalar: VII, s. 149-167.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26). 131-140.
 • Selçuk, G. S., Çalışkan, S., Şendur, G., & Yürümezoğlu, K. (2015). Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Aktif Öğrenme Etkinlikleri Eğitimi İle İlgili Görüşleri Ve Öz Değerlendirmeleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 125-157.
 • Swank-Day, J. M. (2004). New Approaches toTeaching High School Ecology Unpublished Doctoral dissertation, Michigan State University. Division of Science and Mathematics Education).
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3).
 • Taş, A. M. (2005). Öğretmen eğitiminde aktif öğrenme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2). 177-184.
 • Taşpınar, M. (1998). Modüler Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesini Amaçlayan Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.
 • Taymaz, A. H. (1997). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler, yöntemler. TAKAV Tapu ve Kadostra Vakfı Yayını.
 • The Holmes Group (US). (1986). Tomorrow's teachers: A report of the Holmes Group. Holmes Group.
 • Treacy, B., Kleiman, G., & Peterson, K. (2002). Successful online professional development. Learning and Leading with Technology, 30(1), 42-49.
 • Whitaker, S., Kinzie, M., Kraft-Sayre, M. E., Mashburn, A., & Pianta, R. C. (2007). Use and evaluation of web-based professional development services across participant levels of support. Early childhood education journal, 34(6), 379-386.
 • Wilke, R. R. (2003). The Effect of Active Learning On Student Characteristics İn Human Physiology Course For Nonmajors . Advence in Physiology Education, 27(4), 207- 223.
 • Zavrak, M. (2003). Lise kimya programında atomun yapısı ünitesinde aktif öğrenme yöntemlerinin uygulanması. Unpublished Master Thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, İzmir.

The Effect of Teachers' Gender, Seniority, Internet Use Skills and Motivation for Web-Based Professional Development on In-Service Training Achievements

Yıl 2018, Cilt , Sayı 36, 65 - 81, 29.12.2018

Öz

The aim of this study is to determine the effect of teachers' gender, seniority, internet use skills and motivation for web-based professional development on their success in in-service training. In the study, quantitative correlational research model was used. Within the scope of the study, in-service training on active learning was given to teachers working in Sakarya via a web-based system. Then, a test was applied to reveal the success of teachers in in-service training at the end of the training. At the end of the study, it was seen that low senior teachers got higher scores in academic achievement test. In addition, there was a low and positive relationship between motivation dimensions for web-based professional development and academic achievement points. Moreover, gender variable was a significant predictor of teachers' academic achievement. Female teachers were more successful. In addition, the academic achievement of teachers increased as the seniority of teachers increased. It is also revealed teachers who are good at internet usage were found to have higher academic achievement. It was found that teachers who had high personal interest and practical development motivation and teachers who had low external expectations had higher academic achievement.

Kaynakça

 • Açıkgöz, Ü. K. (2002). Aktif Öğrenme, İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. Kanyılmaz Matbaası.
 • Açıkgöz, Ü. K. (2014). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Allen, I. E., & Seaman, J. (2011). Going the distance: Online education in the United States, 2011. Sloan Consortium. PO Box 1238, Newburyport, MA 01950.
 • Andersen, A. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi ile Personel Yönetimi Arasındaki Farklar.
 • Artan, S. (1995). Endüstri İşletmelerinde Yöneticilerin yetiştirilmesi ve Türkiye’de Uygulama. İTİA Yayınları No:172/107, Eskişehir
 • Aydede, M. N. (2006). İlköğretim altıncı sınıf fen bilgisi dersinde aktif öğrenme yaklaşımını kullanmanın akademik başarı, tutum ve kalıcılık üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Aydede, M. N.,& Kesercioğlu, T. (2012). Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(43).
 • Aydede, M. N.,&Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Aydın, F., Horzum, M. B., & Güngören, Ö. C. (2014). Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27).
 • Bozyiğit,N, Onan, T. S, Özçınar, A ve Erdem, A. (2014). Sınıf İçi Bir Proje Örneği: Aktif Öğrenme ve Etkin Katılım. Journal of Education and Future,6, 15-24
 • Buluç, B. (1997). İlköğretim ikinci kademe okullarda eğitimde fırsat ve imkân eşitliği. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 3(1), 11-22.
 • Bursalıoğlu, Z. (1994). New structures and behaviors in school management. Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz ,Ş.; Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 103-119.
 • Çakır, Ö., & Horzum, M. B. (2014). Adaptation motivation toward web-based professional development scale and examining pre-service teachers motivation toward web-based professional development perception in terms of different variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 131, 144-148.
 • Dolmaz, M., & Kılıç, R. (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Aktif Öğrenme Ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3(1).
 • Downer, J. T., Kraft-Sayre, M. E., & Pianta, R. C. (2009). Ongoing, web-mediated professional development focused on teacher–child interactions: early childhood educators' usage rates and self-reported satisfaction. Early Education and Development, 20(2), 321-345.
 • Ehrlich, C. J. (1997). Human resource management: A changing script for a changing world. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 36(1), 85-89.
 • Erişen, Y. (1998). Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları geliştirmede eğitim ihtiyacı belirleme süreci. Milli Eğitim Dergisi, 140.
 • Fies, C. H. (2005). Classroom response systems: what do they add to an active learning environment? (Doctoral dissertation).
 • Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.
 • Gürşimşek, I. (1998). Öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14).
 • Hersey, P., & Blanchard, K. (1972). Management of organization behavior. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall.
 • Horzum, M. B. (2012). The effect of Web based instruction on Web pedagogical content knowledge, achievement and satisfaction. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 25-40.
 • Horzum, M. B. (2013). An investigation of pre-service teachers’ web pedagogical content knowledge with respect to department and gender. Journal of Teaching and Education, 2(3), 161-167.
 • Hung, H. T. (2015). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. Computer Assisted Language Learning, 28(1), 81-96.
 • Kalem, S.,& Fer, S. (2003). Aktif Öğrenme Modeliyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının Öğrenme, Öğretme ve İletişim Sürecine Etkisi. Educational Sciences: Theory&Practice, 3(2).
 • Kao, C. P., & Tsai, C. C. (2009). Teachers’ attitudes toward web-based professional development, with relation to Internet self-efficacy and beliefs about web-based learning. Computers & Education, 53(1), 66-73.
 • Kao, C. P., Wu, Y. T., & Tsai, C. C. (2011). Elementary school teachers’ motivation toward web-based professional development, and the relationship with Internet self-efficacy and belief about web-based learning. Teaching and Teacher Education, 27(2), 406-415.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Nobel Yayın
 • Koç, C. (2011). Aktif öğrenmenin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme üzerindeki etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 28-37.
 • Köstereli̇oğlu, I., Bayar, A., ve Akın Kösterelioğlu, M. (2014). Öğretmen Eğitiminde Etkinlik Temelli Öğrenme Süreci: Bir Durum Araştırması. Electronic Turkish Studies, 9(2).
 • Mentiş-Taş, A. (2005). Öğretmen eğitiminde aktif öğrenme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2).
 • Newmann, F. M. (1991). Linking restnicturing to authentic student achievement. Phi Delta Kappan, 72(6), 458-463.
 • Özyar, A. (2003). Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen yetiştirme politikaları. Ankara. http://oyegm. meb. gov. tr/ortasayfa/gn_md_sunu. htm, 10(6), Erişim Tarihi: 2015.
 • Pianta, R. C., Mashburn, A. J., Downer, J. T., Hamre, B. K., & Justice, L. (2008). Effects of web-mediated professional development resources on teacher–child interactions in pre-kindergarten classrooms. Early childhood research quarterly, 23(4), 431-451.
 • Robson, J. (1998). Active teaching and learning. 4 Mart 2006.
 • Seferoğlu, S. S. (1999). Hizmet içinde meslekî gelişim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılması. Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 103-111.
 • Seferoğlu, S. S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri, beklentileri ve önerileri. Milli Eğitim Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2001, (149), 12-18.
 • Seferoğlu, S. S. (2003). Öğretmenlerin hizmet-içi eğitiminde yeni yaklaşımlar. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, Eğitimde Yansımalar: VII, s. 149-167.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26). 131-140.
 • Selçuk, G. S., Çalışkan, S., Şendur, G., & Yürümezoğlu, K. (2015). Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Aktif Öğrenme Etkinlikleri Eğitimi İle İlgili Görüşleri Ve Öz Değerlendirmeleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 125-157.
 • Swank-Day, J. M. (2004). New Approaches toTeaching High School Ecology Unpublished Doctoral dissertation, Michigan State University. Division of Science and Mathematics Education).
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3).
 • Taş, A. M. (2005). Öğretmen eğitiminde aktif öğrenme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2). 177-184.
 • Taşpınar, M. (1998). Modüler Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesini Amaçlayan Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.
 • Taymaz, A. H. (1997). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler, yöntemler. TAKAV Tapu ve Kadostra Vakfı Yayını.
 • The Holmes Group (US). (1986). Tomorrow's teachers: A report of the Holmes Group. Holmes Group.
 • Treacy, B., Kleiman, G., & Peterson, K. (2002). Successful online professional development. Learning and Leading with Technology, 30(1), 42-49.
 • Whitaker, S., Kinzie, M., Kraft-Sayre, M. E., Mashburn, A., & Pianta, R. C. (2007). Use and evaluation of web-based professional development services across participant levels of support. Early childhood education journal, 34(6), 379-386.
 • Wilke, R. R. (2003). The Effect of Active Learning On Student Characteristics İn Human Physiology Course For Nonmajors . Advence in Physiology Education, 27(4), 207- 223.
 • Zavrak, M. (2003). Lise kimya programında atomun yapısı ünitesinde aktif öğrenme yöntemlerinin uygulanması. Unpublished Master Thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Article
Yazarlar

Firdevs KARAHAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ


Duygu Gür ERDOĞAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2802-0201


Özlem Canan GÜNGÖREN (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9184-6110
Türkiye


Gülden Kaya UYANIK
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,


Neşe GÜLER
EĞİTİM FAKÜLTESİ


Burcu KOÇ Bu kişi benim
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,


Mustafa BAYRAKÇI
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
0000-0002-7196-6203


Hüseyin ÇALIŞKAN
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
0000-0001-6849-1318


Ebru Demir UZUNKOL
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,


Mehmet Barış HORZUM
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 18 Eylül 2018
Kabul Tarihi 13 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 36

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sakaefd461089, journal = {Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0310}, eissn = {2717-6401}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {65 - 81}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Karahan, Firdevs and Erdoğan, Duygu Gür and Güngören, Özlem Canan and Uyanık, Gülden Kaya and Güler, Neşe and Koç, Burcu and Bayrakçı, Mustafa and Çalışkan, Hüseyin and Uzunkol, Ebru Demir and Horzum, Mehmet Barış} }
APA Karahan, F. , Erdoğan, D. G. , Güngören, Ö. C. , Uyanık, G. K. , Güler, N. , Koç, B. , Bayrakçı, M. , Çalışkan, H. , Uzunkol, E. D. & Horzum, M. B. (2018). Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (36) , 65-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/41883/461089
MLA Karahan, F. , Erdoğan, D. G. , Güngören, Ö. C. , Uyanık, G. K. , Güler, N. , Koç, B. , Bayrakçı, M. , Çalışkan, H. , Uzunkol, E. D. , Horzum, M. B. "Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi" . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 65-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/41883/461089>
Chicago Karahan, F. , Erdoğan, D. G. , Güngören, Ö. C. , Uyanık, G. K. , Güler, N. , Koç, B. , Bayrakçı, M. , Çalışkan, H. , Uzunkol, E. D. , Horzum, M. B. "Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi". Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 65-81
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi AU - Firdevs Karahan , Duygu Gür Erdoğan , Özlem Canan Güngören , Gülden Kaya Uyanık , Neşe Güler , Burcu Koç , Mustafa Bayrakçı , Hüseyin Çalışkan , Ebru Demir Uzunkol , Mehmet Barış Horzum Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 81 VL - IS - 36 SN - 1303-0310-2717-6401 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi %A Firdevs Karahan , Duygu Gür Erdoğan , Özlem Canan Güngören , Gülden Kaya Uyanık , Neşe Güler , Burcu Koç , Mustafa Bayrakçı , Hüseyin Çalışkan , Ebru Demir Uzunkol , Mehmet Barış Horzum %T Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi %D 2018 %J Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0310-2717-6401 %V %N 36 %R %U
ISNAD Karahan, Firdevs , Erdoğan, Duygu Gür , Güngören, Özlem Canan , Uyanık, Gülden Kaya , Güler, Neşe , Koç, Burcu , Bayrakçı, Mustafa , Çalışkan, Hüseyin , Uzunkol, Ebru Demir , Horzum, Mehmet Barış . "Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi". Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 36 (Aralık 2018): 65-81 .
AMA Karahan F. , Erdoğan D. G. , Güngören Ö. C. , Uyanık G. K. , Güler N. , Koç B. , Bayrakçı M. , Çalışkan H. , Uzunkol E. D. , Horzum M. B. Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi. SUJEF. 2018; (36): 65-81.
Vancouver Karahan F. , Erdoğan D. G. , Güngören Ö. C. , Uyanık G. K. , Güler N. , Koç B. , Bayrakçı M. , Çalışkan H. , Uzunkol E. D. , Horzum M. B. Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (36): 65-81.
IEEE F. Karahan , D. G. Erdoğan , Ö. C. Güngören , G. K. Uyanık , N. Güler , B. Koç , M. Bayrakçı , H. Çalışkan , E. D. Uzunkol ve M. B. Horzum , "Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmet içi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 36, ss. 65-81, Ara. 2018