Yazım Kuralları


1.Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü dergisine gönderilecek yazılar, A4 sayfa formatında üstten 1,5 cm, alttan 1,5 cm; soldan 1,5 cm ve sağdan 1,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek yazıların kaynakça ve tablolar dâhil olmak üzere 5000 kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir.


2. Makale Başlığı: Calibri (Gövde) 16 punto, kalın ve sayfada sola hizalanmış, önce 0 nk, sonra 0 nk ve Tek satır aralığı olarak yazılmalıdır. Başlık 4 satırı geçmemelidir. İngilizce özetten (Abstract) önce çalışmanın İngilizce başlığı 10 punto, kalın ve sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır.


3. Yazar/ların ad ve soyadları: Calibri (Gövde) 12 punto, kalın yazı fontunda sayfada sola hizalanmış olarak önce 0 nk, sonra 0 nk ve Tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Yazarın kurum ve iletişim bilgileri: Calibri (Gövde) 7,5 punto normal yazı fontu ile sayfada sola hizalanmış, önce 0 nk, sonra 0 nk ve Tek satır aralığı olmalıdır.


4. Özet ve Anahtar Kelimeler: Makalenin Türkçe ve İngilizce özeti en çok 300 kelime olacak şekilde; çalışmanın amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini kapsayacak şekilde dizayn edilmelidir. Özet metni: Calibri (Gövde) 7,5 punto (normal), önce 0 nk, sonra 0 nk ve Tek satır aralığı ile iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında en az 3 en fazla 5 (Türkçe ve İngilizce) anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler başlıkları italik yazı fontu ile yazılmalıdır.


5. Başlıklar: Calibri (Gövde) 10 punto (Kalın) Sola yaslı, önce 6 nk, sonra 6 nk ve Tek satır aralığı olmalıdır. Özet başlıkları sayfaya ortalanmış, önce 0 nk, sonra 0 nk, Tek satır aralığı ve Kaynakça başlıkları sola yaslı, önce 6nk, sonra 6 nk, Tek satır aralığı olmalıdır. Alt başlıklar: Calibri (Gövde) 8 punto (Kalın) iki yana yaslı, önce 6 nk, sonra 6 nk ve Tek satır aralığı olmalıdır.


6. Metinler: Calibri (Gövde) 8 punto (normal) İki Yana Yaslı, önce 0 nk, sonra 0 nk, Tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özgün araştırmalar tipindeki yazılar; giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç alt başlıkları şeklinde sunulmalıdır. Verilmesi düşünülen tablo, grafik ve şekiller metin içinde gösterilmesi gereken yerde sunulmalı uygun bir şekilde numaralandırılmalıdır.


7. Tablo başlıkları: tablo üzerinde Calibri (Gövde) 8 punto (italik) sayfanın ortasında, önce 6 nk, sonra 0 nk, Tek satır aralığı formatında yazılmalıdır. Varsa kaynak, tablonun altında Calibri (Gövde) 8 punto yazılmalıdır.


8. Resim ve Şekil başlıkları: şekil ya da resmin altında Calibri (Gövde) 8 punto (italik) sayfanın ortasında, önce 6 nk, sonra 0 nk, Tek satır aralığı formatında yazılmalıdır. Tablo ve şekiller için gerekli olması halinde sayfa şekli yatay olarak kullanılabilir. Varsa kaynak, şekil ya da resmin altında Calibri (Gövde) 8 punto yazılmalıdır.

Metin İçi Kaynak Gösterimi

Metin içinde kaynak gösterme aşağıdaki gösterilen açıklama ve örnekler gibi olmalıdır: Tek yazarlı kaynaklar için: Örnek: (Burger, 2006). Doğrudan atıflarda sayfa numarası eklenmelidir Örnek: (Burger, 2006:58).
İki yazarlı kaynaklar için: Örnek: (Jonason & Webster, 2010)
Üç yazarlı kaynaklar için: Örnek (Furnham, Richards & Paulhus, 2013)
Üçten fazla yazarlı kaynaklar için: ilk yazarın soyadından sonra ‘vd’ sözcükleri, eğer kaynak yabancı dilde ise ‘et. al.’ kısaltması kullanılmalıdır. Örnek: Türkçe hazırlanmış çalışmalarda (Levenson vd., 1995) veya İngilizce çalışma ise (Levenson et al., 1995).


Kaynakça
Kaynaklar metnin bitiminde Calibri (Gövde) 8 punto (normal) İki Yana Yaslı, önce 0 nk, sonra 0 nk, 1 (tek) satır aralığı aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır. Her bir kaynak için ikinci satırdan itibaren 1 cm girinti olacaktır.


Makaleler:
Makalelerin gösteriminde makale isminin ilk harfi ve makale başlığında varsa özel kelimeler büyük harfle, haricindeki diğer kavramlar küçük harfle yazılmalıdır. Makalenin yayımlandığı dergi ismi ve sayısı italik yazılmalıdır. Dergi isminin ilk harfleri büyük olmalıdır. Makale için örnek gösterimler aşağıdaki gibidir.
Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. (Yıl). Makale ismi. Dergi ismi, Cilt(Sayı), Sayfa numaraları. Dergi ismi ve cilt italik olmalıdır.
Tek Yazarlı;
Güner, S. (2015). Investigating infrastructure, superstructure, operating and financial efficiency in the management of Turkish seaports using data envelopment analysis. Transport Policy, 40(2), 36-4.
İki Yazarlı;
Turan, A, H., & Palvia, P. C. (2014). Critical information technology issues in Turkish healthcare. Information & Management, 51(1), 57–68.
Üç ve daha fazla;
Bayram, M., Ungan, M, C., & Ardıç, K (2017). The relationships between OHS prevention costs, safety performance, employee satisfaction and accident costs. International Journal of Occupatıonal Safety and Ergonomics, 23(2), 285-296.
Makale yayımlanmış ancak sayısı atanmamışsa doi numarası eklenmelidir.
Schimmenti, A., Jonason, P. K., Passanisi, A., La Marca, L., & Gervasi, A. M. (baskıda). Measuring the Dark Side of personality: Psychometric properties of the Dark Triad Dirty Dozen in an Italian sample. Current Psychology. doi:10.1007/s12144-017-9588-6
Yayımlanmış ancak sayısı atanmamışsa ve doi numarası yoksa URL eklenmelidir.
Amarat, M., Akbolat, M., Ünal, Ö., & Kararkaya, B. G. (2018). The mediating role of work alienation in the effect of workplace loneliness on nurses’ performance. Journal of Nursing Management (Erişim, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jonm.12710)


Kitaplar
Kitapların gösteriminde kitap isminin ilk harfi ve kitap başlığında varsa özel kelimeler büyük harfle, haricindeki diğer kavramlar küçük harfle ve italik yazılmalıdır. Kitap için örnek gösterimler aşağıdaki gibidir.
Tek Yazarlı;
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
İki Yazarlı;
Christie, R., & Geis, F. (1970). Studies in Machiavellianism. New York, NY: Academic Press.
Üç veya daha fazla;
Tengilimoğlu, D., Akbolat, M., & Işık, O. (2015). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. 7.Baskı, İstanbul: Nobel Yayıncılık.


Editörlü kitap
Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil Yayınları.


Editörlü kitapta bölüm: 
Oberwittler, D., & Per-Olof, W. H. (2009). Why Small Is Better: Advancing the Study of the Role of Behavioral Contexts in Crime Causatio. içinde Putting Crime in Its Place Editörler: Weisburd, D.; Bruinsma, G.J.; & W. Bernasco, W., Dordreht: Springer.


Tezler: 
Onay, Ö. A. (2018). Liderlik stilleri ile Narsisizm arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi/İşletme Enstitüsü, Sakarya.


Bildiriler: 
Bogomolov, A., Lepri, B., Staiano, J., Oliver, N., Pianesi, F., & Pentland, A. (2014, Kasım). Once upon a crime: towards crime prediction from demographics and mobile data. Proceedings of the 16th International Conference On Multimodal Interaction, İstanbul.


İnternet Kaynakları: 
Yazarı ve Web Sayfasının İsmi Belli Olan Yazıların Gösterimi
Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. (Yıl,). Yazı/çalışma ismi (italik), Web Sayfasının İsmi, Erişim adresi; url.
Killinger, B. (2011). Understanding the dynamics of workaholism, Psychology Today, Retrieved from, https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-workaholics/201112/understanding-the-dynamics-workaholism


Yazarı Belli Olmayan Elektronik Kaynaklar: 
Başlık (Yıl, eğer yazının yer aldığı sayfada yıl bilgisi yoksa erişim tarihin ait olduğu yıl yazılır). Varsa web sayfası ismi, Erişim adresi, url
Personality Disorders (2019). Retrieved from, https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/personality-disorders/types-of-personality-disorder/#.XQk_XuszY_4


Teknik ve Araştırma Raporları:
Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from, http://www.hersheysannualreport.com/2000/index.htm


Online Gazete Makaleleri:
Becker, E. (2001, August 27). Prairie farmers reap conservation's rewards. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com