Yazım Kuralları

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yazım Kuralları


Makale metin sayfasının tüm kenarları 2.5 cm boşluklu, çift aralıklı ve ardışık sayfa ve satır numaralandırmalı olarak yazılmalıdır. Paragraftan önce ve sonra “Satır ve Paragraf Aralığı” düzenleyicisi ile “Satır Aralığı Seçenekleri” bölümünden “Aralık” kısmında “Önce” ve “Sonra” değerleri sıfır (0) olmalıdır. Makale metninin yazımı için tercih edilen yazı tipi Calibri (10 pt) olup, ana başlıkların ilk harfleri büyük ve düz bold (koyu siyah), alt başlıkların sadece ilk kelimenin baş harfi büyük ve italik olarak normal yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek tüm makaleler aşağıda verilen dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Özet (Abstract)
Türkçe (200) ve İngilizce (250) kelimeyi geçmeyecek şekilde özet hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce yazım kurallarına uygun olarak kısa ve gerçekçi bir özet sunulması gereklidir. Bu başlık altında; kısaca araştırmanın amacını ve önemli sonuçları belirtmelidir. Özet hem "Türkçe" hemde "İngilizce" yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords)
Özet başlığının hemen ardından, Türkçe ve İngilizce yazım kurallarına uygun olarak en az 3 ve en fazla 5 anahtar kelime eklenmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altına anahtar kelimeler alfabetik sıra ile ilk kelimenin baş harfi büyük ve daha sonraki tüm kelimeler küçük harf ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler hem "Türkçe" hemde "İngilizce" yazılmalıdır

Giriş (Introduction)
Bu başlık altında; çalışmanın hedeflerini belirtin ve ayrıntılı bir literatür taramasından veya sonuçların bir özetinden kaçınarak, yeterli bir düzeyde çalışma konusu hakkında bilgi sağlanmalı ve giriş bölümünün sonunda çalışmanın amacını kısaca belirtilmelidir. Bölüm içerisinde her paragrafın bir önceki paragraftan tek bir satır ile ayrılmalıdır.

Materyal ve Metot (Material and method)
Çalışmanın materyal ve metot kısmında kullanılan yöntemler ayrıntılı olarak gerektiğinde referans verilerek açıklanmalıdır. Materyal ve metot bölümünde alt başlık altında bilgi verilmesi gerektiği durumlarda alt başlık ilk kelimesinin ilk harfi büyük, geri kalan kısmı küçük harflerle yazılmalıdır.

Bulgular ve Tartışma (Results and Discussion)
Yazarların isteğine göre “Bulgular ve Tartışma” aynı başlık altında veya “Bulgular (Results)” ve “Tartışma (Discussion)” olarak ayrı başlıklar altında verilebilir. Sonuçlar açık ve öz olmalıdır. Sonuçlar gerekirse şekil ve tablolarla de desteklenmelidir. Sonuçlar bölümünde alt başlık altında bilgi verilmesi gerektiği durumlarda alt başlık ilk kelimesinin ilk harfi büyük, geri kalan kısmı küçük harflerle yazılmalıdır. Tartışma başlığı altında, çalışmanın sonuçlarını tekrar etmemeli, sonuçlarının önemini literatür ile karşılaştırılarak anlatılmalıdır. Yayınlanmış literatüre ilişkin kapsamlı alıntılardan ve tartışmalardan kaçınılmalıdır.

Sonuç (Conclusion)
Çalışmanın temel bulgularından çıkan ana sonuç bu bölümde kısaca sunulmalı ve öneride bulunulmalıdır. 

Teşekkürler veya Bilgilendirme (Acknowledgements or Informations)
Teşekkür veya bilgilendirme, kaynaklardan önce ayrı bir başlık altında verilmeli, temel başlık sayfasında, dipnot olarak veya başka bir şekilde teşekkür ekleme yapılmamalıdır. Araştırmaya maddi destek veren kurum ve kuruluş yada yazım sırasında destekte bulunan özel ve tüzel kişiler burada belirtilmeli ve teşekkür edilmelidir. Makale, bir projeden veya tezden üretilmişse bu bölümde belirtilmelidir.

Temel Başlık Sayfası Bilgileri (Essential Title Page Information)

Başlık (Title): Kısa ve bilgilendirici olmalıdır. Başlıklar genellikle bilgi erişim sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu yüzden başlıkta kısaltma ve formül kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Yazar isimleri ve bağlantıları (Author names and affiliations): Yazarların Adı ve Soyadı kısaltma yapılmadan yazılmalıdır. Yazarların bağlantı adresleri soy isimlerin sonuna küçük harf ile üst simge kullanılarak verilmeli ve her yazarın ORCID numaraları adresin devamında yazılmalıdır. 

Sorumlu yazar (Corresponding author): Yayının tüm aşamalarında yazışmalar sorumlu yazar ile yapılacaktır. bu nedenle sorumlu yazar üst simge ile belirtilerek E-posta adresi ve iletişim bilgileri güncel olarak belirtilmelidir.


Denklem ve Formüller (Equations and Formulae)

Formüller metin içerinde arka arkaya numaralandırmalıdır. Alt simgeler ve üst simgeler net olmalıdır. Denklemler, parantez içinde sağ tarafta seri olarak numaralandırılmalıdır. Çalışma metni içerisinde denklem yer alacak ise bunlar kenarlıklar gizlenmiş tek satırlık bir tablo içerisinde iki hücre ile verilmelidir. Sol hücreye denklem eklenmeli ve bu hücre ortalı olmalıdır. Sağ hücrede ise denklem numarası yer almalı ve bu hücre sadece denklem numarasının sığacağı büyüklükte, sağa dayalı olmalıdır. Aşağıda denklem örnekleri verilmiştir.

21718

Denklem ifadelerinden önceki ve sonraki paragraflar arasında birer satır boşluk olmalıdır.

Şekil (Figure)
Şekil başlığı, kısa olması ve şekli açıklamalıdır.  Resim kullanılması durumunda, resim dosyalarının kabul edilebilir bir formatta (TIFF (veya JPEG), EPS (veya PDF) veya MS Office dosyaları) ve çözünürlük kalitesinin iyi olmalıdır. Şekiller ve resimler metindeki sıralarına göre numaralandırınız.

21714
Şekil 1. Şekilde sunulan bilginin açıklaması.

Şekil numaralandırılması ve açıklamasında numaradan sonra nokta kullanılmalı ve bu noktaya kadar olan kısım (nokta dâhil) koyu yazılmalıdır. Görsel ile önceki ve sonraki paragraflar aralarında birer satır boşluk olmalıdır. Görsel içerisindeki veriler okunaklı olmalıdır. İngilizce makalelerde “Figüre” olarak verilmelidir.

Tablolar (Tables)
Tablolar MS Office dosyalarında düzenlenebilir metin olarak hazırlanmalıdır. Tablolar makale içerisinde ilgili metnin yanına veya sonunda ya da ayrı sayfa(lar) olarak yerleştirilebilir. Tabloları metindeki görünümlerine göre art arda numaralandırılmalı ve tabloda yer alacak notlarını tablo gövdesinin altına yerleştirilmelidir. Metin içerisinde tablolar aşağıda gösterilen örneklerde sunulduğu şekilde isimleri ve açıklamaları eklenmelidir.

Tablo 1. Açıklama (ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimeler küçük harf ile yazılmalıdır).
21715

Tablo 2. Değerler tablosu.
21716

Tablo numaralandırılması ve açıklamasında numaradan sonra nokta kullanılmalı ve bu noktaya kadar olan kısım (nokta dâhil) koyu yazılmalıdır. Tablo numaralandırılması ve açıklaması; tablonun üstünde olmalı, tablodan önce ve sonraki paragraflar arasında birer satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo içindeki metin okunaklı olmalıdır. Gerekli durumlarda; tablo, sayfanın en üstünde veya en altında olacak şekilde tek sütün olarak eklenebilir. Tablo içeriği ve başlıklar 8 puntodan daha küçük olmamalıdır.

Kaynaklar (References)
Metin içerisinde atıfta bulunulan her referansın aynı zamanda kaynaklar listesinde de eklenmelidir (ve tersi durumunda). Yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel iletişimler referans listesinde kullanılmamalıdır. Araştırmanın daha fazla keşfedilebilirliğini ve yüksek kaliteli meslektaş incelemesini sağlamak için alıntı yapılan kaynaklara çevrimiçi bağlantılar (Scopus, CrossRef veya PubMed gibi) ile verilebilir. Web referansları için tam URL ve referansa en son erişildiği tarih verilmelidir. Daha fazla bilgi (DOI, yazar isimleri, tarihler, bir kaynak yayına referans, vb.) biliniyorsa onlarda verilebilir. Metin içerisinde tüm atıflar aşağıdaki formatta yapılmalıdır:

Tek yazar (Single author): Yazarın soyadı ve yayın yılı (Somogyi, 2021)
İki yazar (Two authors): Hem yazarların adları hem de yayın yılı (Somogyi ve Zhao, 2021)
Üç veya daha fazla yazar (Three or more authors): İlk yazarın adı ve ardından "ve ark." ve yayın yılı (Zhao ve ark., 2021)

Alıntılar doğrudan (veya parantez içinde) yapılabilir. Atıf grupları kronolojik sıra ile listelenmelidir.
Örneğin: (Somogyi, 2020a, 2020b, 2019; Somogyi ve Zhao 2018; Zhao ve ark., 2017)… Parker ve ark. (2021) yaptıkları çalışmada…
Examples: (Somogyi, 2020a, 2020b, 2019; Somogyi ve Zhao 2018; Zhao et al., 2017)… Parker et al. (2021) have recently shown…

Bir dergi yayın kaynağı (Reference to a journal publication):
Gharibi S, Tabatabaei BES, Saeidi G, Goli SAH (2016). Effect of drought stress on total phenolic, lipid peroxidation, and antioxidant activity of Achillea species. Applied Biochemistry and Biotechnology, 178 (4): 796-809.

Makale numaralı bir dergi yayını kaynağı (Reference to a journal publication with an article number):
Önder S, Tonguç M, Güvercin D, Karakurt Y (2020). Biochemical changes stimulated by accelerated aging in safflower seeds (Carthamus tinctorius L.). Journal of Seed Science, 42, e202042015.

Bir kitap kaynağı (Reference to a book):
Selzer PM, Marhöfer RJ, Koch O (2008). Applied bioinformatics: An introduction, second ed. Springer, Heidelberg, Germany.

Kitaptaki bir bölümün kaynağı (Reference to a chapter in an edited book):
Mettam GR, Adams LB (2009). How to prepare an electronic version of your article, in: Jones BS, Smith RZ (eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc, New York, pp. 281-304.

Bir web sitesi kaynağı (Reference to a website):
Food and Agriculture Organization (FAO), 2019. Statistical data for safflower agriculture. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (accessed 10 February 2021).