Etik Kurallar

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde uygulanan yayın sürecinde tüm paydaşlardan aşağıda belirtilen etik kural ve sorumlulukları taşımalarını beklemektedir. Bu sorumluluklar Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

1-Yazarlık
-Makale yayın etiğine uygun olarak yalnız bir dergiye gönderilmeli ve özgün olmalıdır.
-Yayın ilkeleri ve kaynakça eksiksiz olmalıdır.
-İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

-Araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç)Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
d)Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
e)Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
f)Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

2-Yazarın Sorumlulukları
-Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
-Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.
-Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.
-Dergide yayınlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Yazarlar Editör ve Hakem raporlarında talep edilen görüş ve önerileri dikkate alarak metinle ilgili her türlü düzeltmeleri sağlamak zorundadırlar.

3-Hakemliklerin Sorumlulukları
-Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
-Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
-Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
-Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.

4-Editöryal Sorumluluklar
-Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir.
-Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
-Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
-Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
-Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
-Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.
-Makale hakem sürecindeyken makale sahibi editörlerin editör rolleri askıya alınarak , hakem sürecinin görmemeleri sağlanır, böylece çift taraflı kör hakemlik korunur.

Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.
Okuyucu yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editöryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman susbed@selcuk.edu.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.

5-İntihali Ortaya Çıkarma
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, En az iki hakem tarafından kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca yazarlar intihal tespitinde kullanılan programlar aracılığıyla makalelerin intihal içermediğine dair raporu sisteme yüklemek zorundadırlar.

Son Güncelleme Zamanı: 18.06.2023 20:05:52


24108  28027

Bu eser Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Lisansı ile lisanslanmıştır.