Hakem Değerlendirme Politikası

TESAM AKADEMİ Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

TESAM AKADEMİ Dergisi’ne gönderilen çalışmalar şekil ve içerik yönünden dergi editoryası tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra hakemlere gönderilmektedir.

Çalışmalar editoryal değerlendirmeden sonra alanda uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerin görüşlerinin çelişik olduğu durumlarda üçüncü bir hakem görüşüne başvurulur.

Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda çalışmalar;

Hakem raporlarında belirtilen hususlar düzeltildikten sonra yayımlanabilir.
Hakem raporlarında belirtilen hususlar düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabilir.
Veya yayımlamaz şeklinde karar verilmekte ve bu kararlar yazara bildirilmektedir.
Hakemlere değerlendirmeleri için ücret verilmemektedir.

Hakem Değerlendirme Kriterleri (Nicel)
Başlık
Başlık içeriği yansıtıyor mu?
Başlıkta gereksiz terim ya da deyimler var mı?
Özet ve Abstract
Özet çalışmanın problemini/tezini açıkça ortaya koyuyor mu?
Anahtar kelimeler çalışmanın konusunu, içeriğini, kapsamını doğru ve yeterli şekilde yansıtıyor mu?
Temel bulgular belirtilip, temel bulgulara ilişkin yorumlar özetlenmiş mi?
Abstract Türkçe özeti yansıtıyor mu?
Giriş
Problem açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konmuş mu?
Problemle ilgili kuramsal bilgiler ve araştırmalar yeterli düzeyde belirtilmiş mi?
Problemle ilgili literatür eleştirel bir gözle (çelişkiler, boşluklar, tutarsızlıklar, yöntemsel eksiklikler) irdelenmiş mi?
Literatürdeki boşluk belirtilerek araştırmanın gerekçeleri vurgulanmış mı?
Araştırmanın amaçları açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmiş mi?
Araştırmanın dayandığı teorik çerçeve ifade edilmiş mi?
Kaynak Taraması
Literatür taraması yeterli mi?
Birbiriyle ilişkili kaynaklar bir araya getirilmiş mi?
Kaynaklara ilişkin gerekli karşılaştırmalar yapılmış mı?
Literatür taraması genelden özele doğru bir sıra izliyor mu?
Literatür taramasının sonunda araştırma gereksinimi yer alıyor mu?
Literatür taraması araştırma amacına ve sorularına temel oluşturuyor mu?


Değerlendirme
Araştırmanın teorik ve uygulama olarak alana katkısından bahsedilmiş mi?
Problemin çözümü için gerekli öneriler sunulmuş mu?
Temel İlkeler / (Çalışmaların Yöntembilim Açısından Yetkinlikleri Kadar Alana Orijinal Ve Yeni Katkı Sunmaları Da Temel Yayınlanma Kriteridir)
Çalışma alanındaki bilgi birikimine orijinal bir katkı sağlıyor mu?
Çalışmanın özgün bir tezi var mı? Bu tez için ortaya koyduğu argümantasyon kendi içinde tutarlı mı?
Çalışmada verilmek istenilen mesaj açık ve anlaşılır bir şekilde veriliyor mu?
Bilimsel açıdan güncel mi?
Çalışma uzmanların, politikacıların ve uygulayıcıların işine yarayacak pratik bir katkı sağlıyor mu?