Cilt: 2 Sayı: 2, 31.07.2023

Yıl: 2023

TOPKAPI Sosyal Bilimler Dergisi (TOPKAPI Journal of Social Sciences – TJSS), Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kere yayımlanan İngilizce ve Türkçe makaleleri kabul eden, uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi bazı durumlarda özel sayı çıkarmak suretiyle yılda ikiden fazla da yayın yapabilir. TJSS, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iletişim bilimleri, yeni medya, yönetim bilişim sistemleri, havacılık, ekonomi, işletme, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve güzel sanatlar alanlarında makaleler kabul etmektedir. Derginin amacı, sosyal bilimler ekseninde eleştirel araştırmalar, disiplinlerin sınırlarının dışına çıkan kuramsal tartışmalar ve ampirik analizler için bir tartışma platformu oluşturmaktır. TJSS disiplinler arası ve karşılaştırmalı çalışmaları teşvik etmektedir.

TJSS, derginin kapsam çeşitliliğini yansıtan özgün makale, kitap eleştirisi ve eleştiri makalesi yayımlamaktadır. Dergi aynı zamanda özel tematik sayılar hazırlamak üzere konuk editörleri davet etmektedir. Her makale yayımlanmadan önce çift-kör hakemlik sürecinden geçer. TJSS önceliği yayımlanan çalışmaların sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapacak, güçlü, kuramsal ve/veya ampirik niteliklere sahip olmasıdır.

TJSS Yazım Kuralları

TJSS Makale Şablonu

Makale Yazım Kuralları

Makaleler aşağıda belirtilen ve şablonda gösterilen yazım kurallarına uygun olarak Microsoft Word programı kullanılarak yazılmalıdır.


Sayfa Yapısı: Metin, A4 boyutundaki kâğıda, alttan, üstten 2 cm, sağdan ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılarak, iki yana yaslı şekilde ve tek sütun olarak hazırlanmalıdır.
Yazı Tipi: Aşağıda belirtilen istisnalar dışında ana metinde 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.
Paragraf Yapısı: Paragraf başlarında girinti olmayacaktır. Microsoft Word programının paragraf ayarlarında, aralık başlığında, önce ve sonra bölümü 6 nk olarak tanımlanmalı, satır aralığı tek olarak seçilmelidir.
Kelime Sınırı: Kaynakça ve ilk sayfadaki Türkçe ve İngilizce öz dışında makalenin ana metni en az 4.000, en fazla 8.000 kelime ile sınırlıdır.
Meta-analiz ve Literature Survey konulu makaleler gibi özel durumlarda, editörün kararı doğrultusunda bu kelime sınırı aşılabilir."

Makalenin İlk Sayfası
Makale Başlığı: Türkçe makalelerde önce Türkçe başlık, daha sonra İngilizce başlık yazılır. İngilizce makalelerde bu sıranın tersi kullanılır. Makale başlığı sağa yaslı olarak Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, kalın ve kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük olacak şekilde yazılır. Makale başlığının çevirisi de sağa yaslı olarak Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto, kalın ve italik olarak yazılır.
Makale başlığına ilişkin, daha önce bir konferansta sunulması, tezden üretilmesi, proje kapsamında yer alması gibi muhtelif nedenlerle dipnot verilmek isteniyorsa başlığın sonuna * işareti konularak dipnotta gerekli açıklamalar yapılmalıdır.


Yazar İsimleri: Yazarın adı ve soyadı, sağa yaslı olarak, adının sadece ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadının ise tüm harfleri büyük olacak şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve kalın yazılır.
Yazarın isminin yanında şablonda da yer alan ORCID simgesine yazarın ORCID web sitesindeki sayfasının linki köprü ile atanmalıdır.
ORCID simgesinin yanında ilk yazar için a harfinden başlayarak yazar bilgileri için dipnot verilir. Şablondaki formata uygun olarak dipnotta sırasıyla yazarın üniversitesi, bölümü, mail adresi ve ORCID numarası yazılır. Yazarın unvan bilgisine yer verilmez. Dipnotlar, Times New Roman yazı karakterinde 8 punto olmalıdır. Microsoft Word programı mail adresini otomatik olarak mavi renkte ve altı çizili olarak vermektedir. Yazar, mail adresinin yazım şeklini dipnot yazım kuralına uygun olarak (siyah, düz ve altı çizili olmayacak şekilde) değiştirmelidir.

Öz/Abstract ve Anahtar Kelimeler: Türkçe makalelerde önce Türkçe öz daha sonra İngilizce öz (abstract) yer alacaktır. İngilizce makalelerde bu sıranın tersi izlenecektir. Öz ifadesi başlık olarak büyük harflerle, 12 punto, kalın yazılır ve sayfanın ortasına hizalanır. Öz metniyse iki yana yaslı, Times New Roman yazı karakterinde ve 11 punto olmalıdır. Öz metni 200 kelimeyi geçmemelidir.
Türkçe ve İngilizce özün altında anahtar kelimelere yer verilmelidir. Anahtar kelime sayısı üçten az, yediden fazla olmamalıdır. Özel isimler hariç tüm anahtar kelimelerin ilk harfleri (ilk anahtar kelime de dahil) küçük harflerle yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özün altında yer alan anahtar kelimeler tutarlı ve her iki dilde de aynı sayıda ve sırada yer almalıdır.

Ana Metin
İlk bölüm makalenin argümanını ve içeriğini açıklayan bir giriş bölümü, son bölüm çalışmanın bulgularını vurgulayan bir sonuç bölümü olmalıdır. Giriş bölümü makalenin ikinci sayfasından başlamalıdır. Kısa giriş ve sonuç bölümleri yazılmasından kaçınılması, özellikle kantitatif çalışmalarda giriş ve sonuç bölümlerinin sonuçları tatmin edici bir biçimde açıklayıcı içerikle yazılması, giriş ve sonuç bölümleri arasında en az üç bölüm olması tavsiye edilir.


Başlık Sistemi: Makalede her düzeyde başlık sola yaslı olarak Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve kalın yazılmalıdır. Başlıklarda girinti olmamalıdır. Bütün başlık düzeylerinde kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılır. Ancak makalenin başlığında, ana metindeki başlıklarda, tablo ve şekil başlıklarında “ve, veya, ile, de” gibi bağlaçlarla soru ekleri küçük harflerle yazılır. Benzer şekilde İngilizce başlıklarda “and, or, from, of, with” gibi bağlaç veya kelimeler küçük harflerle yazılır. En fazla beşinci düzeye kadar başlık oluşturulması tavsiye edilmektedir. Başlıklar numaralandırılırken her düzeyden sonra nokta konulmalıdır (ör. 1., 2.1, 2.1.1. gibi).
Aynı sayfa içerisinde metni takip eden başlıklarda paragraf ayarları önce bölümü 12 nk, sonra bölümü 6 nk olarak tanımlanmalıdır.

Tablolar, Şekiller, Formüller ve Dipnotlar: Tablolar Word programındaki basit tablo tasarımı kullanılarak çizilmelidir. Tablo başlığında tablo no. ifadesi Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, kalın, ilk harfi büyük diğerleri küçük yazılmalı, sonuna nokta konmalıdır (ör. Tablo 1. gibi). Başlığın geri kalan kısmı Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, normal (kalın veya italik olmayacak şekilde), her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük yazılmalıdır. Tablolar 1., 2., 3., şeklinde numaralandırılmalıdır. Tablo ve tablo başlığı sayfada ortalanmalı ve tablo başlığı tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo içi metinler Times New Roman yazı karakterinde, en fazla 10 punto yazılmalıdır. Tablolar bu kurallar çerçevesinde metin içinde birbirleriyle tutarlı olacak şekilde oluşturulmalıdır. Başka kaynaklarda yer alan tabloların birebir yapıştırılmasından kaçınılmalıdır. Tabloda yer alan bilgiler başka bir kaynaktan alındıysa kaynak ifadesi tablo altında sola yaslı, 10 punto, kalın, ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalı (ör. Kaynak:), sonuna iki nokta üst üste konarak kaynaklar referans verme kuralları çerçevesinde aktarılmalıdır (Referans verme kuralları aşağıda açıklanmaktadır).
Şekiller tablo dışında kullanılan her türlü resim, şema vb. görsellerdir. Şekiller tablolardan ayrı olarak kendi içerisinde numaralandırılır. Tablo başlıkları için yukarıda belirtilen kurallar şekil başlıkları için de geçerlidir.
Metinde yer verilen tablolara ve/veya şekillere mutlaka metin içinde atıf yapılmış olması gerekir. Atıf yapılırken “aşağıda yer alan tabloda” veya “yukarıda gösterilen şekilde” gibi atıflardan ziyade tablo veya şeklin numarası belirtilerek “Tablo 1’de gösterildiği üzere” veya “Şekil 2’ye bakıldığında” gibi ifadeler kullanılmalıdır.
Formüller, Word programının formül yazma eklentisi (Microsoft Equation) ile hazırlanmalıdır. Metin içinde formüllere gönderme yapılıyorsa formüller kendi içerisinde, yer aldıkları satırın sonunda parantez içinde (1), (2) şeklinde numaralandırılmalı ve sayfa ortasına hizalanmalıdır.
Dipnotlar Times New Roman yazı karakterinde 8 punto ile yazılmalı ve iki yana yaslanmalıdır. Dipnotlarda paragraf aralığı sıfır, satır aralığı tek olmalıdır.


Referans Verme Kuralları
Hem metin içindeki atıflarda hem de kaynakça oluşturmada Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından yayınlanan Publication Manual of the American Psychological Association adlı kitabın 7. baskısında belirtilen referans verme kurallarına uyulmalıdır. Daha önceki baskılarla
7. baskı arasında farklılıklar bulunduğundan yazarların bu baskıyı baz almaları önemlidir. Karşılaşılabilecek sorunları gidermek adına Zotero, Mendeley, EndNote, vb. referans yönetim araçlarının kullanılması tavsiye edilmektedir.
Genel kural olarak metin içinde atıf yapılan tüm kaynaklara makalenin kaynakça bölümünde yer verilmelidir. Herhangi bir çalışmanın kurallar çerçevesinde belli bir kısmından alıntı yapılması veya o çalışmanın özellikle belirli bir bölümüne (şekil, tablo, sayfa, kısım, vb.) atıf verilmesi gibi durumlar haricinde çalışmanın genel olarak ana fikrine veya bulgularına atıf yapılacaksa sayfa numarası verilmesine gerek yoktur.

Metin İçi Atıflar
Atıf Türleri: Metin içinde iki türlü atıf yapılmaktadır. Yazarların isimlerinin cümlenin bir parçası olduğu durumlarda yazar isimleri arasında “ve” (İngilizce makalelerde and) ibaresi kullanılırken parantez içi atıflarda yazar isimleri arasında & simgesi kullanılmalıdır. Cümlenin yapısı gereği yazar isimlerine gelen ekler tarihten önce yazılmalıdır.

Cümle içi atıf: Donduran ve Ünveren’in (2020) çalışmasında...
Donduran and Ünveren (2020) argue that...

Parantez içi atıf: (Donduran & Ünveren, 2020)
Nadiren de olsa çalışmanın yıl bilgisi cümlenin bir parçası olabilmektedir. Böyle durumlarda parantez kullanılmasına gerek yoktur.
Örnek: Donduran ve Ünveren 2020 yılında yapmış olduğu çalışmada...

Yazar Sayısı: Metin içi ve parantez içi atıflarda kaç yazarın soyadının yazılacağı yazar sayısıyla ilgilidir. İki yazarlı çalışmalarda her referansta tüm yazarların soyadına yer verilir. İkiden fazla yazar olması durumunda atıf yapılacak çalışma metinde ilk kez geçiyor olsa dahi Türkçe makalelerde ilk yazardan sonra vd., İngilizce makalelerde et al., ibaresi kullanılmalıdır.

Cümle içi atıf: Sakin vd. ’nin (2020) çalışmasında...
According to Sakin et al. (2020)...
Parantez içi atıf: (Jones vd., 2020)
(Çalışkan et al., 2020)


Atıfların Sıralanması: Parantez içinde birden fazla atıf yapılmak istendiğinde yazarlar alfabetik olarak sıralanmalıdır ve çalışmalar birbirinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır:
(Akan, 2002; Berger & Aksu, 2000; Domac et al., 2018)


Aynı Yazarın Farklı Çalışmaları: Aynı yazar veya yazarlara ait iki veya daha fazla çalışmaya atıf yapılması durumunda çalışmaların yıllarına göre sıralama yapılmalıdır. Bu kaynaklar içinde tarih bilgisi olmayan çalışma varsa ilk önce ona yerilmelidir. Türkçe çalışmalarda tarih yok manasında t.y. ve İngilizce çalışmalarda n.d. ibaresi kullanılır. Yazarın soyadı sadece bir kere yazılır. Aynı yılda birden fazla çalışma varsa yıla harf eklenerek yazılır.

Cümle içi atıf: Ravallion’un (t.y., 1994, 2017, 2020a, 2020b) çalışmalarına göre ... Based on the studies of Ravallion (n.d., 1994, 2017, 2020a, 2020b)

Parantez içi atıf: (Akan, 2003 a, 2003b, 2005; Berger & Aksu, n.d., 2014, 2019a, 2019b)


Çalışmanın Spesifik Bir Bölümüne Atıf: Bir çalışmanın sadece belirli bir yerine (sayfa, sayfa aralığı, bölüm, tablo, şekil vb.) atıf verilmek istendiğinde çalışmanın yılından sonra virgül konularak atıf yapılan kısım spesifik olarak belirtilebilir.

Türkçe                                     İngilizce
(Arslan, 2000, s. 13)               (Arslan, 2000, p. 13)
(Arslan, 2000, ss. 20-25)     (Arslan, 2000, pp. 20-25)
(Arslan, 2000, Tablo 1)         (Arslan, 2000, Table 1)
(Arslan, 2000, 3. Bölüm)     (Arslan, 2000, Chapter 3)
(Arslan, 2000, Şekil 3)         (Arslan, 2000, Figure 3)


Aynı Paragrafta Tek Çalışmaya Birden Çok Atıf: Aynı paragraf içerisinde bir kaynağa ikinci kez metin içi atıf yapıldığında yıl bilgisi verilmesine gerek yoktur. Parantez içi referanslarda bu durum geçerli değildir. Her defasında yıl bilgisi de parantez içinde verilmelidir.
James (2020), … olduğunu belirtmiştir. James, ayrıca…


Belli Bir Yazar Grubunun Aynı Yıla Ait Çalışmaları: Bazen üç veya daha fazla yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu çalışmalarda yazar sıralaması belli bir yazardan sonra farklılaşıyorsa metin içi referans vermede karışıklık olabilmektedir.
Donduran, Kaya, Üçer, Teke (2020) Donduran, Doygun, Sadık, Can (2020)
Her iki çalışma da cümle içi veya parantez içi referanslarda Donduran vd. (2020) veya İngilizce çalışmalarda Donduran et al. (2020) olarak yazılırsa hangi çalışmaya atıf yapıldığı belli olmadığından atıf yapılırken yazar adının ilk farklılaştığı yere kadar tüm yazarlar yazılır:
Türkçe: (Donduran, Kaya vd., 2020; Donduran, Doygun vd., 2020) İngilizce: (Donduran, Kaya, et al., 2020; Donduran, Doygun, et al., 2020)
Türkçe çalışmalarda vd. ibaresinden önce virgül konulmayıp İngilizce çalışmalarda et al. ibaresinden önce virgül konulduğuna dikkat ediniz.
Dikkat edilecek diğer bir husus ise vd. veya et al. ibarelerinin çoğul olmasıdır. Bu ibarelerin kullanılabilmesi için en az iki yazar olmalıdır. Yazar soyadının farklılaştığı yerden sonra en az iki yazar yoksa tüm yazarların soyadı yazılır:
(Yılmaz, Taş, Kılıç, Üçer, 2020; Yılmaz, Taş, Kılıç, Sadık, 2020)

Aynı Soyadlı Yazarlar: Farklı çalışmaların ilk yazarları aynı soyada sahipse, çalışmaların yılları farklı olsa dahi isimlerinin baş harflerinden sonra nokta konularak soyadları yazılır.
(A. Tok, 2018; B. Tok, 2019)
Aynı çalışmada soyadları aynı olan yazarlar varsa isimlerinin baş harfleri yazılmaz. (Güngör & Güngör, 2018)

Doğrudan Alıntılar (Direct Quotation)
Yazarların mecbur kalmadıkça doğrudan alıntı yöntemini kullanmaları tavsiye edilmez. Doğrudan alıntı yapılması durumunda yazar ve yıl bilgisine ek olarak mutlaka sayfa numarası da verilmelidir.

Kısa Alıntılar (Short Quotations)Doğrudan alıntı yapılan kısım 40 kelimeden az ise ayrı bir paragrafta verilmesine gerek olmayıp çift tırnaklar arasında metindeki ilgili paragraf içinde verilmesi yeterlidir. Alıntı farklı şekillerde yapılabilir:

Örnek 1:
Öğrencilere verilen ödevlerle ilgili en önemli sorunlardan biri “öğrencilerin referans verme kurallarına hâkim olmamaları bazen farkında olmadan intihal yapmalarına yol açabilmektedir” (Cengiz, 2012, s. 18).


Örnek 2:
Cengiz (2002), öğrencilere verilen ödevlerle ilgili “öğrencilerin referans verme kurallarına hâkim olmamaları bazen farkında olmadan intihal yapmalarına yol açabilmektedir” diyerek önemli bir soruna işaret etmektedir (s. 18).


Örnek 3:
Öğrencilere verilen ödevlerle ilgili “öğrencilerin referans verme kurallarına hâkim olmamaları bazen farkında olmadan intihal yapmalarına yol açabilmektedir” diyerek Cengiz (2002, s. 18) önemli bir soruna işaret etmektedir.

Blok Alıntılar (Block Quotations): Doğrudan alıntı yapılacak metin 40 kelimeden uzunsa blok halinde yeni bir paragrafta soldan 1,25 cm girinti yapılarak 10 punto olarak yazılır. Blok halinde alınan metnin başına ve sonuna tırnak işareti konulmaz. Referansın cümle içi veya parantez içi olmasına göre iki türlü blok halinde alıntı verilebilir:

Örnek 1: (Parantez İçi Referans)
Yoksulluğu ölçme yöntemleri, yoksulluğu nasıl tanımladığımızla yakından ilgilidir:
Alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı. (Şahin, 2020, s. 20)
Kısa alıntılardan farklı olarak referansın noktadan sonra verildiğine dikkat ediniz.

Örnek 2: (Metin İçi Referans)
Şahin (2020), yoksulluk, büyüme ve eşitsizlik arasındaki ilişki bağlamında şu değerlendirmeyi yapmıştır:
Alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı alıntı. (s. 20)

Kaynakça Oluşturma Kuralları
Şekil Şartları: Kaynakça yeni bir sayfadan başlamalıdır. Kaynakça başlığı numaralandırılmadan ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük, sola yaslı olarak Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve kalın yazılmalıdır. Kaynakçada yer alan eserler de metnin diğer bölümleri gibi Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
Kaynakçada yer alan tüm eserler aynı anda seçilerek Microsoft Word’un paragraf ayarlarında girintiler başlığında, sol ve sağ bölümü 0 olarak tanımlanmalı ve yanında yer alan özel sekmesinde asılı seçeneği seçilip değer olarak 1,25 cm girilmelidir. Aynı penceredeki aralık başlığının altında yer alan önce bölümü 6 nk ve sonra bölümü 0 nk olarak tanımlanmalı, satır aralığı tek olarak seçilmelidir.


Temel Esaslar: Kaynakçada yer alan tüm kaynaklara metin içinde mutlaka referans verilmelidir. Kaynakçada temel esas, esere ilişkin künyenin eksiksiz olarak verilmesidir. Bir çalışma kaynakça açısından temelde 4 unsura sahiptir: Yazar(lar), tarih, çalışmanın adı ve çalışmanın nerede bulunacağına dair kaynak bilgisidir (dergi adı, yayınevi, web sitesinin adı, DOI, vb.). Bu dört unsurdan bazılarına ilişkin bilginin elde olmaması gibi istisnai durumlar haricinde kaynakçada dört unsurun da eksiksiz olarak yer alması esastır.

Temel Kurallar: Eserler aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. İlk yazarın soyadı aynı ilk harfle başlayan eserler de kendi içinde alfabetik olarak sıralanmalıdır (örneğin Demir’in Duman’dan önce gelmesi gibi).
DOI numarası bulunan tüm eserlerde mutlaka DOI numarası da kaynakçada yer almalıdır. DOI numarası olmayan ama online erişim imkânı olan makalelerde de çalışmanın yer aldığı web sitesinin linki künyenin sonuna eklenmelidir. Hem DOI hem de web sitesi linkleri aktif olmalıdır. Uzun DOI adreslerini kısaltmak isterseniz http://shortdoi.org/ adresini kullanabilirsiniz. Linklerden önce Türkçe makalelerde “erişim adresi”, İngilizce makalelerde “retrieved from” gibi ifadelerin kullanılmasına gerek yoktur. İçeriğinin zaman içinde değişmesi mümkün olmayan elektronik kaynaklar için erişim tarihi verilmesine gerek yoktur.
Kaynakçada yer alan eserlerin başlıklarında sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Özel isimlerin ilk harfi hariç olmak üzere ilk kelime dışındaki tüm kelimeler küçük harfle yazılır. Alt başlıklarda da kendisinden sonra büyük harfle başlanması gereken noktalama işaretleri varsa (iki nokta, soru işareti) sadece ilk kelime büyük harfle başlar.
Yazarlar birbirlerinden virgülle ayrılır ve iki yazar dahi olsa her zaman son yazardan önce virgül konup & simgesi eklenerek son yazar yazılır. (Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.)
Makalenizin yazım dili İngilizce ise Türkçe veya başka bir dilde yazılmış kaynak verilmek istendiğinde çalışmanın adının yanına İngilizce çevirisi köşeli parantez içinde verilmelidir.

Yazar Sayısı ve Türleri
Tek Yazarlı:
Aker, J. C. (2010). Information from markets near and far: Mobile phones and agricultural markets in Niger. American Economic Journal: Applied Economics, 2(3), 46–59. https://doi.org/10.1257/app.2.3.46

İki Yazarlı:
Disdier, A., & Head, K. (2008). The puzzling persistence of the distance effect on bilateral trade. The Review of Economics and Statistics, 90(1), 37–48. https://doi.org/dzhsj8

Yazar Sayısı 21’e Kadar Olan Çalışmalar:
Alvarez, I. C., Barbero, J., Rodriguez-Pose, A., & Zofio, J. L. (2018). Does institutional quality matter for trade? Institutional conditions in a sectoral trade framework. World Development, 103, 72–87. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.010

Yazar Sayısı 21’den Fazla Olan Çalışmalar:
21 yazara kadar olan çalışmalarda tüm yazarlara kaynakçada yer verilir. 21 ve daha fazla yazar varsa, 19. yazardan sonra virgül konup üç nokta eklenir ve son yazar verilir:
Donduran, M., Eren, E., Çırpıcı, Y. A., Ünveren, B., Sunal, S., Aksoy, T., Kaplan, Z.,
Karaduman, H. A., Dinç, T., Kama, Ö., Tok, A., Üçer, S. E., Kaya, H., Teke, Ö., Doygun, E., Erdoğan, S., Yıldız, H., Kılıç, İ. E., Güngör, V., … Yıldırım, A. (2020). Yazar sayısı yirmi birden fazla olan çalışma örneği. X dergisi, 6(2), 1–18.

Yazarı Tüzel Kişilik Olan Çalışmalar:
Yazar bir tüzel kişilikse (uluslararası kurumlar, kamu kurumları, şirketler, dernekler, sivil toplum kuruşları vb.), tüzel kişiliğe yazar adı gibi davranılır.
OECD. (2021). Making the most of teachers’ time. https://www.oecd-ilibrary.org/content/paper/d005c027-en


Yazar Adı Olmayan Çalışmalar:
Yazar adı belli olmayan çalışmalarda künyeye eserin adı ile başlanır. Metin içi atıflarda yazar adı olmadığı için eserin adının genellikle kısaltılmış haline atıf yapılır.
Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2005). Merriam-Webster. Metin içi atıf: (Merriam-Webster’s, 2005)

Kaynakların Sıralanması Aynı Yazarların Farklı Yıllardaki Çalışmaları:
Aynı yazar veya aynı sırada yer alan yazar grubunun birden fazla eseri en eski tarihli olanından başlayarak kronolojik olarak verilir:
Anderson, S. P., & de Palma, A. (2004). The economics of pricing parking. Journal of Urban Economics, 55(1), 1–20. https://doi.org/df4422
Anderson, S. P., & de Palma, A. (2009). Information congestion. The RAND Journal of Economics, 40(4), 688–709. https://doi.org/fd5c3s
Anderson, S. P., & de Palma, A. (2013). Shouting to be heard in advertising. Management Science, 59(7), 1545–1556. https://doi.org/frgw

Aynı Yazarların Aynı Yıla Ait Çalışmaları:
Aynı yazar veya yazar grubunun aynı yıl yapmış olduğu çalışmalar çalışmanın başlığına göre alfabetik olarak sıralanır ve yıla harf eklenir. Çalışma başlığındaki “a, an, the” kelimeleri dikkate alınmaz.
Ravallion, M. (2016a). Are the world’s poorest being left behind? Journal of Economic Growth, 21(2), 139–164. https://doi.org/f8n6zt
Ravallion, M. (2016b). Toward better global poverty measures. The Journal of Economic Inequality, 14(2), 227–248. https://doi.org/frhw


Aynı Yazarın Tek Başına ve Ortak Yapmış Olduğu Çalışmalar:
Bir yazarın hem tek başına yapmış olduğu bir çalışma hem de ilk yazarı olduğu iki veya daha fazla yazarlı bir çalışma kaynakçada yer alıyorsa tarihine bakılmaksızın önce tek yazarlı çalışma sıralanır.
Clarke, G. R. (2008). Has the internet increased exports for firms from low and middle-income countries? Information Economics and Policy, 20(1), 16–37. https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2007.06.006
Clarke, G. R., & Wallsten, S. J. (2006). Has the Internet increased trade? Developed and developing country evidence. Economic Inquiry, 44(3), 465–484. https://doi.org/10.1093/ei/cbj026

Aynı Yazarın İlk Yazar Olarak Farklı Yazarlarla Çalışmaları:
İlk yazarı aynı ikinci ve/veya üçüncü yazarı farklı olan çalışmalarda sıralama ikinci yazarın soyadına göre yapılır. İkinci yazar da aynıysa üçüncü yazarın soyadına göre yapılır. Daha fazla yazarları çalışmalarda aynı kural uygulanır.
Autor, D. H., Katz, L. F., & Krueger, A. B. (1998). Computing inequality: Have computers changed the labor market? The Quarterly Journal of Economics, 113(4), 1169–1213. https://doi.org/drbbwc
Autor, D. H., Levy, F., & Murnane R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279– 1333. https://doi.org/dtq8x5

Akademik Dergiler ve Süreli Yayınlar
Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (Yıl). Makalenin adı. Dergi Adı, cilt(no), sayfa aralığı. https://doi.org/xx.xxx/yyyy
Akademik dergilerde, dergi isminde yer alan “ve” bağlacı dışındaki tüm kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır.
Dergi isimlerinin orijinal haline müdahale edilmez. Mesela adı Gender & Society olan bir dergi Gender and Society olarak yazılmaz.


Basılı Akademik Dergi Makalesi:
APA, basılı veya elektronik fark etmeksizin DOI numarası olan tüm makalelere DOI numarasının eklenmesini tavsiye etmektedir. Aşağıdaki örnek DOI numarası olmayan basılı bir dergi makalesi örneğidir:
Kart, E., & Öztürk, Ö. (2019). Borçlanmanın kırsaldaki görünümleri: Borçluluğun küçük üretici üzerindeki tezahürleri. Toplum ve Bilim, 150, 35-63.


DOI Numarası Olmayan Elektronik Dergi Makalesi:
Taşkın, E., & Bozbay, Z. (2020). Tüketici kişiliği, marka kişiliği ve mağaza kişiliğinin satın alma niyeti üzerindeki etkileri [The effects of consumer personality, brand personality and store personality on purchase intention]. Yıldız Social Science Review, 6(1), 61-80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yssr/issue/59172/774197
İngilizce yazılan bir makalede bu çalışmaya atıf yapıldığı varsayımı ile makalenin başlığının çevirisi köşeli parantez içinde verilmiştir.

Sayfa Numarası Olmayıp Makale Numarası Olan (Elocator) Akademik Dergi Makalesi:
Li, Y., Peng, Y., Luo, J., Cheng, Y., & Veglianti, E. (2019). Spatial-temporal variation characteristics and evolution of the global industrial robot trade: A complex network analysis. PLoS ONE, 14(9), Article e0222785. https://doi.org/ghr3b6

Basılı Süreli Yayın Makalesi:
Peterzell, J. (1990, April). Better late than never. Time, 135(17), 20-21. Metin içi atıf: (Peterzell, 1990)


Günlük Gazete Makalesi (Basılı):
Aulakh, R. (2012, June 13). From surviving to thriving. Toronto Star, GT1, GT4. Metin içi atıf: (Aulakh, 2012)

Günlük Gazete Makalesi (Online):
Aw, J. (2012, June 12). Stopping the soda bulge: Why we need to consider restricting sugary beverages. National Post. https://nationalpost.com/health/stopping-the-soda- bulge-why-we-need-to-consider-restricting-sugary-beverages
Bir gazetenin web sitesinden alınan haber de aynı formatta verilir.

Kitaplar
Temel Biçim:
Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (Yıl). Kitabın adı. Yayınevinin Adı.
Kitabın basım yeri bilgisi künyede yer almaz. Kitabın ilk baskısı dışında başka bir baskı kullanıldıysa ve bu bilgi de künyede verilmek isteniyorsa kitabın adının sonuna parantez içinde italik yapmadan yazılır.
Pamuk, Ş. (2014). Türkiye’nin 200 yıllık iktisadi tarihi (2. baskı). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Swartz, W. (2019). Descriptive psychology and the person concept: Essential attributes of persons and behavior. Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2017-0-00372-5


Editörlü Kitaplar:
Tiryakioğlu, M. (Ed.). (2020). Devletle kalkınma. İletişim Yayınları.
İki veya daha fazla editör olması durumunda, makalenin dili İngilizce ise (Eds.) ibaresi kullanılması gerekirken Türkçe makalelerde editör sayısından bağımsız olarak her zaman (Ed.) ibaresi kullanılır.


Editörlü Kitapta Bölüm veya Makale:
Türkçe yazılan makalede:
Yılmaz, V. (2020). Türkiye’de sosyal politika alanının dönüşümü ve devletin yeniden dağıtımda değişen rolü. M. Tiryakioğlu (Ed.), Devletle kalkınma içinde (ss. 15-54). İletişim Yayınları
Kitap editörlerinin önce isimlerinin baş harfi yazılıp nokta konmasına ve sonra soyadlarının yazılmasına dikkate ediniz. Kaçıncı baskının kullanıldığına dair bilgi verilecekse sayfa aralığının verildiği parantez içinde sayfa bilgisinden önce baskı sayısı yazılmalıdır (2. baskı, ss. 15-54).
İngilizce yazılan makalede:
Yılmaz, V. (2020). Türkiye’de sosyal politika alanının dönüşümü ve devletin yeniden dağıtımda değişen rolü [Makale başlığının çevirisi]. In M. Tiryakioğlu (Ed.), Devletle kalkınma (pp. 15-54). İletişim Yayınları.
İngilizce yazılan bir makalede kitap bölümünün dili Türkçe ise başlığın çevirisi köşeli parantez içinde verilmelidir. Sayfa aralığı kitap adından sonra parantez içinde verilir.


Çeviri Kitaplar:
Çalışmanızda çeviri eser kullandıysanız künyeye orijinal eser yerine çeviri eserin bilgileri yazılmalıdır. Eserin adının sonuna parantez içerisinde çevirmen bilgisi yazılır. Orijinal eserin yayın tarihi de künyenin sonunda verilmelidir.
Wolff, R. D., & Resnick, S. A. (2016). Çatışan iktisadi teoriler (C. Evren, Çev.). İletişim Yayınları. (Orijinal eserin yayım tarihi 2012)
Ylinen, J. (2008). Stretching therapy: For sport and manual therapies (J. Nurmenniemi, Trans.). Churchill Livingstone. (Original work published 2007)
Metin içinde atıf verilirken tarih bilgisi olarak hem orijinal eserin yayın tarihi hem de çeviri eserin yayın tarihi verilmelidir.
(Wolff & Resnick, 2012/2016)
Çevirinin kaçıncı baskı olduğuna dair bilgi verilmek isteniyorsa baskı sayısı, çevirmenin adının yazdığı parantez içinde noktalı virgülden sonra yazılmalıdır (C. Evren, Çev.; 2. baskı).

Yeniden Yayımlanmış Kitaplar:
Marshall, A. (1920). Principles of economics. Macmillan. (Original work published 1890) Marshall, A. (1920). Principles of economics. Macmillan. (Orijinal eserin yayım tarihi 1890) Metin içi atıf: Marshall (1890/1920), (Marshall, 1890/1920)

Birden Fazla Cildi Olan Kitap:
Yeldan, E., Taşçı, K., Voyvoda, E., & Özsan, M. E. (2012). Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkış: Hangi Türkiye?: Cilt 1. Makro/Bölgesel/Sektörel Analiz. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu. https://turkonfed.org/Files/ContentFile/ogt-1sektorel_analiz.pdf


Birden Fazla Cildi Olan Editörlü Kitap:
Braddock, J. H., & Milner, A. N. (Eds.). (2017). Women in sports: breaking barriers, facing obstacles: Vol. 1. Sportswomen and teams. Praeger.

Tezler
Yüksek lisans veya doktora tezleri yayımlanıp yayımlanmamasına göre ikiye ayrılır. Yayımlanmış tezler herhangi bir veri tabanından alınan (ProQuest, YÖK Tez Merkezi, vb.) tezler iken yayımlanmamış tezler bir veri tabanında bulunmayan veya online olarak erişilemeyen basılı tezlerdir.

Yayımlanmamış Tezler:
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.
Türkçe yazılan makalelerde köşeli parantez içinde [Yayımlanmamış doktora tezi] veya [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] yazılmalıdır.

Veri Tabanında Yer Alan Yayımlanmış Tezler:
Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.
Kaya, H. (2017). Measuring pro-poor growth in Turkey (Tez No. 481997) [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
İngilizce yazılan bir makalede makale dilinden farklı bir dilde yazılmış teze atıf yapıldığında tezin o dildeki başlığı ile tez numarasının arasında köşeli parantez içinde tez başlığının İngilizce çevirisi verilmelidir.

Veri Tabanında Yer Almayan Çevrimiçi Erişilebilen Tezler:
Axford, J.C. (2007). What constitutes success in Pacific Island community conserved areas? [Doctoral dissertation, University of Queensland]. UQ eSpace. http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:158747

Konferans Bildirileri
Konferans bildirileri bir kitapta veya akademik dergide yayımlanabilir. Yayımlanmış bildirilere, yayımlandığı kaynağın türüne göre künyede yer verilir. Mesela kitapta toplanan bildiriler için daha önce belirtilen “editörlü kitapta bölüm” kuralları uygulanır. Yayımlanmamış bildiriler için ise farklı kurallar geçerlidir (aşağıdaki örneğe bakınız).

Kitap Formatında Yayımlanan Bildiri Kitapçığı:
Morgan, R., Meldrum, K., Bryan, S., Mathiesen, B., Yakob, N., Esa, N., & Ziden, A. A. (2017). Embedding digital literacies in curricula: Australian and Malaysian experiences. In G.
B. Teh & S. C. Choy (Eds.), Empowering 21st century learners through holistic and enterprising learning: Selected papers from Tunku Abdul Rahman University College International Conference 2016 (pp. 11-19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981- 10-4241-6_2

Dergi formatında Yayımlanan Bildiriler:
Chaudhuri, S., & Biswas, A. (2017). External terms-of-trade and labor market imperfections in developing countries: Theory and evidence. Proceedings of the Academy of Economics and Economic Education, 20(1), 11-16. https://search-proquest- com.elibrary.jcu.edu.au/docview/1928612180?accountid=16285

Yayımlanmamış Konferans Bildirisi:
McDonald, E., Manessis, R., & Blanksby, T. (2019, July 7-10). Peer mentoring in nursing - improving retention, enhancing education [Paper presentation]. STARS 2019 Conference, Melbourne, Australia. https://unistars.org/papers/STARS2019/P30- POSTER.pdf
Pearson, J. (2018, September 27-30). Fat talk and its effects on state-based body image in women [Sözlü bildiri]. Australian Psychological Society Congress, Sydney, NSW, Australia. http://bit.ly/2XGSThP
Konferansta yapılan sunumun türü başlıktan sonra köşeli parantez içinde verilir. Sunum türü konusunda esnek olunabilir.

Kurum ve STK Raporları
Teknik raporlar ve araştırma raporları, dergi makaleleri gibi orijinal araştırmalar olup hakemli veya hakemsiz olabilmektedirler. Yazarın türü açısından iki türlü rapor olabilir: Kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşu gibi yazarı tüzel kişilik olan çalışmalar ve yine bu tür kurum veya kuruluşlar nezdinde yayımlanmış yazarı belli olan çalışmalar. Yukarıda yazar türü açısından belirtilen kurallar burada aynı şekilde uygulanır. Rapora ilişkin numara veya raporun türü gibi ek bir bilgi varsa rapor adının sonuna parantez içinde italik olmadan yazılır. Raporun yer aldığı web sitesinin linki künyenin sonuna eklenir.

Aldan, A., & Öztürk, S. (2019, Şubat). Kadın işgücüne katılımında artışın belirleyicileri: Kuşak etkisinin ayrıştırılması (Çalışma Tebliği No. 19/05). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Ar astirma+Yayinlari/Calisma+Tebligleri/2019/19-05

Türkiye İhracatçılar Meclisi. (2019). 2018-2019 Faaliyet raporu. https://www.tim.org.tr/files/downloads/Raporlar/TIM_Faaliyet_Raporu_2018- 2019.pdf

Metin içinde yapılan atıflarda metinde ilk defa geçiyorsa;
Cümle içi atıf: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM, 2019) Parantez içi atıf: (Türkiye İhracatçılar Meclisi [TİM], 2019)
şeklinde yazılır. Daha sonraki atıflarda kısaltma kullanılarak atıf yapılabilir: TİM (2019) veya (TİM, 2019)

Veri Setleri

TÜİK. (2019). Dış ticaret istatistikleri mikro veri seti.
World Bank. (2020). Research and development expenditure. Retrieved January 2, 2020 from https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
World Bank. (2020). Research and development expenditure. https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS adresinden 02.01.2020 tarihinde erişildi.
Zaman içinde değişmesi mümkün olmayan bir veri seti kullanılacaksa erişim tarihi verilmesine gerek yoktur. Veri setlerinin nerede bulunabileceğine ilişkin web sitesi linkleri künyenin sonuna eklenmelidir.

Web Siteleri
Haber Web Sitelerindeki Sayfalar
Irwin, N. (2021, January 29). America’s next great economic experiment: What if we run it hot? New York Times. https://www.nytimes.com/2021/01/29/upshot/biden-economic- stimulus.html

Kamu Kurumu ve Tüzel Kişiliklerin Web Sitelerindeki Sayfalar
World Trade Organization. (2021, January 27). COVID-19 continued focus of trade facilitation discussions. https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/fac_27jan21_e.htm


Ders Notları
Clauset A. (2011, September 1). Lecture 3: Inference, models and simulation for complex systems [Lecture Notes]. Santa Fe Institute. http://tuvalu.santafe.edu/~aaronc/courses/7000/csci7000-001_2011_L3.pdf
Surden, H. (2017). Artificial intelligence and law overview [PowerPoint slides]. SlideShare. https://www.slideshare.net/HarrySurden/harry-surden-artificial-intelligence-and-law- overview


TJSS makale kabulü ve yayımında yayın etiği ilkelerine uyar. Dergi ile bağlantılı tüm yazar, editör ve hakemlerin tabi olduğu bu ilkelerin amacı tüm yayın sürecinin tarafları tatmin edecek dürüstlük içinde yürütülmesini güvence altına almaktır.

YAZARLAR İÇİN ETİK İLKELER

- Bildirilen araştırma/ çalışma etik ve sorumlu bir şekilde yürütülmeli ve ilgili tüm mevzuata uygun olmalıdır.
- Araştırmacılar çalışmalarının sonuçlarını net, dürüst, uydurma ve taklitten uzak veya uygunsuz veri manipülasyonu olmadan sunmalılardır.
- Araştırmacılar bulgularının başkaları tarafından doğrulanabilmesi için yöntemlerini açık ve net bir şekilde tanımlamaya çalışmalıdırlar.
- Araştırmacılar, gönderdikleri çalışmanın orijinal olduğu, intihal yapılmadığını ve başka bir yerde yayınlanmadığı yayın şartlarına uymalı/ bağlı kalmalılardır.
- Yazarlar gönderilen ve yayınlanan çalışmalar için ortak sorumluluk almalılardır.
- Araştırma yayınlarının yazarlığı, kişilerin çalışmaya ve raporlamaya katkılarını doğru bir şekilde yansıtmalılardır.
- Fon kaynakları ve ilgili çıkar çatışmaları açıklanmalıdır.

Burada belirtilmeyen diğer konular için lütfen aşağıdaki linke başvurunuz;
https://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011%20%281%29.pdf

Bu ilkeler şuradan alıntılanmıştır:
Wager E & Kleinert S (2011) Responsible research publication: international standards for authors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 50 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 309-16). (ISBN 978-981-4340-97-7)

EDİTÖRLER İÇİN ETİK İLKELER

- Editörler hesap verebilir ve yayınladıkları her şeyin sorumluluğunu almalıdırlar.
- Editörler adil ve tarafsız kararları ticari değerlendirmeden bağımsız olarak almalı ve adil ve uygun bir hakem değerlendirme süreci sağlamalılardır.
- Editörler, maksimum şeffaflığı ve eksiksiz, dürüst raporlamayı teşvik eden yayın politikalarını benimsemelidirler.
- Editörler, gerektiğinde düzeltmeler yayınlayarak ve şüpheli veya iddia edilen araştırma ve yayın suiistimalini takip ederek yayının bütünlüğünü/doğruluğunu korumalıdırlar.
- Editörler, hakem ve editoryal suistimali takip etmelidirler.
- Editörler, insan ve hayvanlardaki çalışmaların etik davranışını eleştirel olarak değerlendirmelidir.
- Değerlendirme hakemlerine ve yazarlara, onlardan ne beklendiği söylenmelidir.
- Editörlerin yayıncıya ait çıkar çatışmalarını ele almak için uygun politikaları olmalıdır.

Burada belirtilmeyen diğer konular için lütfen aşağıdaki linke başvurunuz;
https://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011%20%281%29.pdf

Bu ilkeler şuradan alıntılanmıştır:
Kleinert S & Wager E (2011) Responsible research publication: international standards for editors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 51 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 317-28). (ISBN 978-981-4340-97-7)

HAKEMLER İÇİN ETİK İLKELER

Mesleki Sorumluluk
Hakemlik talebi geldiğinde, yalnızca makaleyi değerlendirmek için gerekli uzmanlığa sahipseniz ve değerlendirmenizde tarafsız olabilecekseniz incelemeyi kabul ediniz. Hakemlik yapılması istendiğinde uzmanlığınızdaki boşlukları, eksiklikleri açıkça tanımlamanız gerekmektedir.

Çıkar Çatışması
Tüm potansiyel çıkar çatışmalarını beyan ettiğinizden emin olunuz. İncelemenizi engelleyebilecek potansiyel bir çıkar çatışmasından emin değilseniz bile bunu belirtiniz. Çıkar çatışmaları kişisel, finansal, entelektüel, profesyonel, politik veya dini nitelikte olabilir. Şu anda yazarlardan herhangi biriyle aynı kurumda çalışıyorsanız veya yakın geçmişte (örn. Son 3 yıl içinde) yazarlar ile danışmanlık, ortak yazarlık veya ortak hibe sahipliği ilişkisi varsa, incelemeyi kabul etmemelisiniz. Buna ek olarak, bir makaleyi inceleme niyeti olmadan yalnızca gözden geçirmek için hakemlik yapmayı kabul etmemelisiniz. Ayrıca yazmak üzere olduğunuz veya başka bir dergide değerlendirilmekte olan bir makalenize çok benzeyen bir makaleyi incelemeyi kabul etmemelisiniz.

Vakitlilik / Zamana Riayet
İncelemeyi üstlenemeseniz bile, hakem değerlendirmesine ilişkin bir davete makul bir zaman dilimi içinde yanıt vermeniz iyi olacaktır. Belirli bir makaleyi incelemek için kendinizi yeterli hissediyorsanız, yalnızca önerilen veya karşılıklı olarak mutabık kalınan zaman dilimi içerisinde incelemeyi yapabilecekseniz hakemlik davetini kabul etmelisiniz. Koşullarınız değişirse ve hakemlik görevinizi yerine getiremezseniz ya da uzatma talebinde bulunmanız durumunda dergiyi derhal bilgilendirmelisiniz. Hakemlik yapamadığınız takdirde, uzmanlıkları temel alarak ve kişisel kaygılardan etkilenmeksizin veya belirli bir sonuç alma (olumlu ya da olumsuz) niyeti olmaksızın, ilgili olması halinde alternatif hakemler önermeniz yararlı olacaktır.

Burada belirtilmeyen diğer konular için lütfen aşağıdaki linke başvurunuz;
https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers_2.pdf

Yayın Politikası

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
TJSS, makale gönderim veya yayımlama ücreti kabul etmemektedir. Buna paralel olarak TJSS, açık olarak (open access) erişilebilir akademik bir dergidir. Makalelerin TJSS’de yayımlanabilmesi için daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.
Dergimizin yüksek standartlarının sürdürülmesi amacıyla, gönderilen tüm makaleler aşağıda ana hatlarıyla belirtilen sürece tabii tutulur.

ÖN DEĞERLENDİRME
Değerlendirilmek üzere gönderilen tüm makaleler ilk olarak Turnitin programına tabi tutulur. İntihal tespit edilen makaleler yazar(lar)a iade edilir ve yazar(lar)ın kurumu bilgilendirilir. Daha sonra, makaleler dergi şablon ve yazım kurallarına uygunluk açısından kontrol edilir. Bu aşamaları geçen makaleler körleme hakemlik sürecine alınması için Baş Editöre sevk edilir. Ön değerlendirme aşamasında reddedilen makale yazar(lar)ı 2 hafta içerisinde bilgilendirilir.

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ
Baş editör, ön değerlendirmeyi geçen makaleyi hakemlik sürecine almaya veya hakemlik sürecine almadan reddedilmesine karar verir. Bu aşamada reddedilen makale, derginin amaç ve kapsamı dışındadır, yeterince özgün değildir, yetersiz ve/veya zayıf Türkçe/İngilizce diline sahiptir, kavramsal/metodolojik kusurları vardır. Editör Değerlendirmesi aşamasında reddedilen makalenin yazar(lar)ı, makalenin baş editöre sevkinden itibaren 2 hafta içerisinde bilgilendirilir. Hakemlik süreci için uygun bulunan makale, alanında uzman 2 hakeme gönderilir.

HAKEM DEĞERLENDİRMESİ
Makalelerin değerlendirilmesinde hakemlik türü olarak çift taraflı kör hakemlik sistemi (double blind peer review) işletilmekte ve alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Bu süreçte hem yazarların hem de hakemlerin bilgileri saklı tutulur. Hakemlerden kimlik bilgilerini ifşa etmeden yazarlara objektif yorumlarda bulunması istenir.
Dil düzeltmesi çift taraflı kör hakemlik sisteminin bir parçası olmamakla birlikte, hakemlerimiz inceledikleri makalelerin dil ve üsluplarını düzeltmeye yönelik önerilerde bulunabilirler.
Makalelerin hakemlik süreci yaklaşık olarak 2 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Makalenin yayımlanabilmesi için her iki hakemin de olumlu raporu gereklidir. Hakemlerin görüşlerinin çeliştiği durumda Baş Editör söz konusu makaleyi yayımlama/ma kararını vermekte yetkilidir.

Etik Kurul Onayı

- Tüm bilim dallarında yapılan, ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
- Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
- Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.
- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
- Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:


- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

Ayrıca;

- Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
- Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.

Hakem Politikaları Beyanı


TJSS’ye gönderilen tüm makaleler kapsamlı hakem değerlendirme sürecine dahil edilir. Bu süreçte tüm makaleler ilgili alan editörü tarafından ön incelemeden geçirilir. Editörün incelemesinden geçen çalışma, çift taraflı kör hakemlik uygulaması çerçevesinde konu ile ilgili iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Editörler, yazarlar ve hakemler arasındaki tüm yazışmalar gizlilik içinde yürütülür.

Açık erişim olacaktır . Makale gönderim/süreç işlemleri ücretsizdir.