Yazım Kuralları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

YAZIM KURALLARI

 

T. Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi’nde aşağıda belirtilen şartlara uyan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır. Yazarlara çalışmalarında Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu’na uyması tavsiye edilmektedir.

 ü  Hakem değerlendirme sürecinin gecikmeye uğramaması ve sürecin başlatılabilmesi için yazarların dosyalarını aşağıda belirtildiği şekilde düzenlemesi ve yüklemesi önem arz etmektedir.

 ü  Çalışmalarını dergimize gönderen yazarlardan, Ana Makale Dosyası, Kapak Dosyası, İntihal/Benzerlik  Raporu ve Telif Hakkı Devir Formu talep edilmektedir. Örnek ana makale dosyası ve kapak dosyası sistem üzerinde yazarlara sunulmaktadır.


 İntihal/Benzerlik Raporu

ü   Yazarlar hazırlamış oldukları çalışmalarının iThenticate benzerlik raporunu sisteme eklemelidir.

ü  Dergimiz yayın politikası gereği çalışmaların benzerlik oranı %15’ in altında olmalıdır. Benzerlik raporları Editör Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. %15 benzerlik oranının altında olsa dahi Editör Kurulu metin üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.

Kapak dosyası

ü   Örnek kapak dosyası Dergipark sistemi üzerinde yazarlara sunulmaktadır.

ü   Kapak dosyasında Türkçe ve İngilizce başlık verilmelidir. Çalışmaya ait Türkçe ve İngilizce özet ile birlikte anahtar kelimeler eklenmelidir.

ü   Başlığın altına sağ tarafa hizalı bir şekilde yazarların adları virgül konarak yan yana yazılmalıdır.

ü   Yazarların akademik ünvanı, çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm veya diğer) adları, ORCID bilgisi * simgesi kullanılarak dipnot olarak eklenmelidir. Yazar ad/ları yazılırken herhangi bir akademik ünvan belirtilmemelidir.


Ana Makale Dosyası

 ü  Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Hakem değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında ana makale dosyasında yazar/lara ait kurum, kimlik ve unvan bilgisi yer almamalıdır.

 

ü  Ana makale dosyası Türkçe ve İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimeler ile başlamalıdır.  Yazarlara ait kurum ve kimlik bilgisi yazılmamalıdır.

 

ü  Öz ve Abstract 150-200 kelime olacak şekilde, 9 punto Times New Roman yazı karakteriyle, tek satır aralığında yazılmalıdır.

 

ü  Çalışmalar Word programına göre 10 punto, Times New Roman yazı karakteriyle, tek satır aralığında yazılmalıdır. Paragraf ve satır boşluğu bırakılmamalıdır. Dipnot yöntemi kullanıldığında dipnotlar iki yana yaslanmış olarak, 9 punto Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

 

ü  Çalışmalar Word formatında kenar boşlukları A4 kağıdına üst 6.2 cm, alt 5.5 cm, sağ ve sol 4 cm, üst bilgi 5.2 cm, alt bilgi 5 cm, cilt payı 1 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Tüm metin iki yana yaslı olmalıdır. Tablo, şekil vb. kenar boşluklarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

 

ü  Çalışma 20 sayfayı geçmeyecek biçimde olmalıdır. 20 sayfayı geçen çalışmalar Dergimizde yayınlanamayabilir.

 

ü  Tüm paragrafların ilk satırı 1 cm içeriden başlamalıdır. Paragraf boşluğu ve satır boşluğu bırakılmamalıdır.

 

ü  Ana başlıklar büyük harfle ve metin gövdesini ortalayacak şekilde, alt başlıklar ise her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, 1 cm içeriden başlamalıdır.

 

ü  Tüm başlıklar (Giriş’ten başlayarak Sonuç da dahil olacak şekilde) numaralandırılmalıdır.

 

ü  Tüm tablo, şekil ve resimler numaralandırılmalı ve adlandırılmalıdır. Tablo adları üstte, şekil ve resim adları ise altta verilmelidir. Tüm tablo, şekil ve resim adları 1 cm içeriden başlamalı, 10 punto Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Kaynakları (varsa) altta, kaynakçadaki gösterilen uzun haliyle 9 punto Times New Roman yazı karakteriyle verilmelidir.

 

ü  Tüm tablo, şekil ve resimler sayfa kenar boşluklarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

 

ü  Çalışmalarda “dipnot” veya “metin içi kaynak gösterim” yöntemleri kullanılabilir. Kaynakça kullanılan kaynak gösterme yöntemine uygun bir şekilde, tek bir “KAYNAKÇA” başlığı altında alfabetik olarak sıralanmalıdır.

 

ü  Varsa ekler kaynakçadan sonra eklenmelidir.


 Metin İçi Gösterim Yöntemi Kullanıldığında

İstifade edilen kaynaklar metin içerisinde kaynakça bağlacıyla “yazar ve yıl” yöntemine göre, yazarın soyadı, basım yılı ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

a. Yazarın adı yazı içinde geçiyorsa, kaynağın yılı parantez içinde yazılmalıdır.

Örnek: Yıldırım (1966). ya da sayfa no vererek, Yıldırım (1966: 70-97).


b. Bazı durumlarda yazarın adı parantez içinde verilebilir.

Örnek: Bu alanda yeni gelişmeler kaydedilmektedir. (Raths, 1967: 40-85).


c. Aynı yılda aynı yazar tarafından yazılmış iki kaynak gösterilecekse, aşağıdaki şekilde verilir.

Örnek: Gates (1967a: 45-50; 1967b: 130-170).


d. Kaynak iki yazarlı ise yalnızca soyadları yazılır.

Örnek: Massialas ve Cox (1966: 37-66).


e. Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış eserleri, adlarının ilk harfleri ile ayırdedilir.

Örnek: Smith, O. ve Smith, B. (1958: 251-251).


f. Kaynağın yazarı ikiden fazla ise, birinci verilişte bütün soyadları yer alır.

Örnek: Bursalıoğlu, Aydın, Kaya, (1995: 120-145).


g. Daha sonraki verilişlerde “vd.” kullanılır.

Örnek: Bursalıoğlu vd. (1995: 120-145).


h. Bir dizi biçiminde verilen kaynaklar en yeni tarihli olandan eski olana doğru sıralanarak bir parantez içine alınır ve noktalı virgül ile ayrılır.

Örnek: Bu konudaki son gelişmelere göre (Cobb, 1972: 221; Flanders, 1970:124; Bursalıoğlu vd., 1995: 31).


i. Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, parantez açılır, söz konusu internet kaynağının başlığından birkaç kelime seçilerek tırnak içine alınır, daha sonra yılı yazılarak parantez kapatılır.

Örnek: (“İnternette 1 saniyede”, 2017) Kaynakça Düzenlemesi

ü   Çalışmada yararlanılan kaynaklar, internet kaynakları da dahil olmak üzere tek bir Kaynakça başlığı altında,  aralarda paragraf ve satır boşluğu bırakılmadan alfabetik olarak sıralanmalıdır. 

ü   İnternet kaynaklarına Erişim Tarihi: eklenmelidir.

Kaynakça hazırlanırken 

Sol girinti, ilk satır girintisinden 1 cm geride başlamak kaydıyla şu şablona uymalıdır:

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). İtalik şekilde kitabın adı. Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde (Sayı), Sayfa Numara Aralığı. Doi numarası

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

APA yöntemi için belirtilmemiş hususlarla ilgili olarak https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf adresine başvurulabilir.


·