Yazım Kuralları

.Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi Yazım Kuralları

·         Makalenin “Öz” “Abstract” ve “Giriş” bölümleri ilk sayfadan başlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Öz ve Abstract, 150-200 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.

·         Öz ve Abstract 9 puntoda ve Times New Roman yazı tipinde olmalı ve makalenin diğer sayfaları da aynı yazı tipinde olmalıdır.

·         Makalede yazılar 10 puntoda olmalı, sayfa altında verilecek açıklama notları, grafik, şekil ve benzeri kaynaklar ise 9 punto olmalıdır.

·         Makaleler Word programına göre tek satır aralığında, A4 kağıdına kenar boşlukları, üst  6.2 cm, alt 5.5 cm, sağ ve sol 4 cm, üst bilgi 5.2 cm, alt bilgi 5 cm, cilt payı 1 cm şeklinde ve 20 sayfayı geçmeyecek biçimde düzenlenir.

·         Metindeki paragrafların ilk satırı 1 cm içeriden başlayacaktır. Ana başlık büyük harfle ve metin gövdesini ortalayacak şekilde, sayfanın üstünden 4 satır aşağıda; alt başlıklar ise paragraf düzenine uygun olarak (1 cm içeriden) konulacaktır. Başlık yazısının sağ alt tarafına yazar veya yazarların adları yan yana yazılır. Yazar ad/adları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. Yazarın akademik ünvanı, çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm veya diğer) adları dipnot biçiminde sayfanın altına yazılmalıdır. Akademik unvan dışında başka unvan kullanılmaz.

·         Metinde yer alan konu başlıkları 1,2,3…. gibi rakamlarla, alt başlıklarda 1.1., 1.2.,… gibi ondalık sistem kullanılmalıdır. Başlıklar tablo ve grafiklerin üstünde şekillerin altında yer almalı ve altında kaynakça belirtilmelidir.

·         Kaynak gösterimi APA yöntemi olarak benimsenmiş olup, farklı bir kaynak gösterimi kabul edilmemektedir.

·         Tüm metin iki yana yaslı olmalıdır.

·         Metnin kaynakça kısmı hariç, Turnitin veya İThenticate intihal programlarından birinde taratılmış ve sonuç raporu ıslak imzalı taratılarak derginin Dergipark’ta yer alan sistemine yüklenmelidir. 

·         Yazar/ Yazarların iletişim kurulacak e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır.

·         Makale içi referanslar, metin içinde parantez içinde yazılmalı, açıklama notları ise sayfa altında 9 punto olarak yazılmalıdır.

Örnekler;

Tek yazarlı; (Zaim, 1999: 75)

Çift yazarlı; (Repetti ve Matthews, 1989:1395)

İkiden fazla yazarlı ise; (Sparks vd., 2001: 492)

Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda (Zaim, 1984a:6; 1999b:120) olmalıdır.

Kaynakçada:

Tek yazarlı makale gösterimi

Arıcı, K. (2001).”Sosyal Güvenlik Sistemimiz için Yeni Bir Tecrübe: Özel Emeklilik Fonları”, İşveren Dergisi, C: XL, S:3, TİSK.

Çok yazarlı makale gösterimi:

Martin, P., ve Widgren, J. (2003). “International Migration: Facing the Challenge”, Population Bulletin, Vol: 57, No:1.