Güncel Sayı

Cilt: 10 - Sayı: 1, 28.01.2023

Yıl: 2023

Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Ekim) olmak üzere eğitim alanındaki orjinal araştırma makaleleri ve derlemeleri yayımlayan hakemli, uluslararası bilimsel akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir. Her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının yazılarına açıktır. Dergi, çift hakemli değerlendirme sürecini uygulamaktadır. Gönderilen çalışmaların Etik Kurul izinlerinin alınmış olması gerekmektedir. Sunulan makalelerdeki hakemler ve editör tarafından yapılması istenilen düzeltmelerin 1 (bir) ay içerisinde yapılıp makalenin en son hâlinin dergi sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Dergiye sunulan makalelerin içeriği ve formatı uygun görülmediği takdirde dergi editörleri ve yayın kurulu yayını reddedebilir.

Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) dergisi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayımlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayımlanır: eğitim yönetimi, denetimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları, psikolojik danışma ve rehberlik, erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi, özel eğitim, yetişkin eğitimi, eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri, eğitim teknolojisi, eğitimde program geliştirme ve değerlendirme, fen bilimleri ve matematik eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Yayımlanması istenen çalışmalar DergiPark sistemine yüklenmelidir. Çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır.

YAZIM KURALLARI


Gönderim sürecinin bir parçası olarak, yazarların Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi (TURK-JES) yönergelerine uymaları gerekmektedir ve bu yönergelere uymayan yazarlar geri gönderilecektir.


Yayıncılıkta Etik
Bu dergide yayınlanan çalışmaların ulusal ve uluslararası etik kurallara ve araştırma ve yayın etiğine uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle, ICMJE (International Committee of Medcial Journal ditors) önerileri ve COPE'nin (Committee on Publication Ethics) "International Standards for Editors and Authors", gönderim sürecinde yazarlar ve hakemler tarafından dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda yazarlar, hakemler ve editörler aşağıdaki ilkelere uymalıdır:
Bilimsel Araştırma Etiği
Verilerin elde edilmesi, analiz edilmesi ve sonuçların yorumlanmasında bilimsel yöntemler kullanılmalıdır.
Bilimsel olmayan sonuçlar araştırma sonucu olarak raporlanamaz.
Ulusal ve uluslararası anlaşmalara uyulması ve yetkili makamlardan izin alınması zorunludur.
Çalışmalarda elde edilen veriler yetkililerin izin verdiği ölçüde ve şekilde kullanılmalıdır. Raporlanmaması gereken verilerin gizli kalması gerekmektedir.
Araştırmacılar, araştırma sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuz durumları ilgili kişi ve kurumlara bildirmekle yükümlüdür.
Her araştırmacının ortaya çıkabilecek bu olumsuz durumlar nedeniyle araştırmaya katılmama hakkı vardır.
Makale Gönderimi
Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi'ne makale göndermek, gönderinin daha önce herhangi bir dilde yayınlanmamış (kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulan bildiriler veya ön çalışmalar hariç) orijinal makale olduğu ve başka birine gönderilmemiş olduğu anlamına gelir. dergi yayınlanması ve gönderinin yayımlanmasının tüm yazarlar tarafından onaylanması.
Bu dergi Dergipark online makale takip sistemini kullanmaktadır. Bu nedenle yazarlar önce https://dergipark.org.tr/ web sitesinde bulunan "kayıt" sayfasına tıklayarak sisteme kayıt olmalı ve ardından makalelerini dergi web sitesine (https://dergipark.org.tr/) göndermelidir. tr / pub / turkjes) YAZAR olarak. Yazarlar, gerekli adımları takip ederek yazılarını sisteme yükleyebilirler.
Gönderilerin tüm bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Gönderilerde yer alan yazarlar çalışmaya katkıda bulunmalıdır. Yazarların isim sıralaması ortak bir karar olmalıdır. Tüm yazarların isimleri makale başlığının altında belirtilmelidir.
Gönderilere ait Telif Hakkı Bildirimine dergi web sayfasından ulaşılmalı, yazar / yazarlar tarafından doldurulup imzalanmalı ve dergi editörüne sunulmalıdır. Dergimizde yayımlanan bilgilerden kaynaklanabilecek yanlışlık, eksiklik ve iddialarda dergi hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir. Sorumlu yazar makale ile ilgili tüm bilgilerin doğruluğunu kabul eder ve tüm yazarlar bu bilgileri kabul eder. Makale en az iki hakem tarafından incelenecek ve gerekirse revizyon için yazarlara geri bildirim sağlanacaktır.

Bu dergi, bir çift kör değerlendirme politikası benimsemiştir. Bu nedenle, yazarlar gönderimden tüm tanımlayıcı özellikleri kaldırmalıdır. Okuyucuların yazarı tanımlamasına izin veren herhangi bir bilgi içermeyen bir makale metni ve başlığı, yazarların adlarını, bağlılıklarını, teşekkürlerini içeren ayrı bir başlık sayfası sunmaları gerekir. Yazarlar hiçbir yazarın adının ana metinde, metin içi alıntılarda, referans listesinde veya devam eden herhangi bir başlıkta görünmediğinden emin olmalıdır.

Başlık ve Yazar Bilgileri
Sayfa Düzeni: Kağıt A4 boyutunda kağıda, solda ve sağda, üstte ve altta 2,5 cm kenar boşlukları ile yazılmalıdır. Turkish Journal of Educational Studies'de gönderilen yazılarda sayfa veya kelime sınırı yoktur. Ancak yayın kurulu veya bilim kurulu, yazının niteliğini ve özgünlüğünü kaybetmeden kısaltılabileceğine karar verebilir.

Yazı Tipi: Yazılar Times New Roman, ana başlıklar 12 punto, metin için 11 punto, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
Başlık cümle sırasına göre büyük harflerle ve ortalanmış olarak 14 punto ile yazılmalıdır. Dergi İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. Tüm makaleler çevrimiçi olarak gönderilmelidir. Her bildiride Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe yazılan makalelerde İngilizce başlık Türkçe başlığın altında, İngilizce yazılan makalelerde Türkçe başlık İngilizce başlığın altında yer almalıdır.


Yazar (lar) ın adı ve soyadı 10 punto, soyadı büyük harflerle ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazarların isimleri, çalışmaya katkılarına göre sırasıyla yazılmalıdır. Yazar (lar) ın akademik unvanları, bağlı oldukları kuruluşlar ve e-posta adresleri (1) ile gösterilmeli ve makalenin ilk sayfasının altındaki dipnotta yer almalıdır.
Çalışma herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak sunulduysa, makalenin başlığına yıldız işareti (1) konularak makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin başlığı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çalışma herhangi bir araştırma kurumu veya fonu tarafından destekleniyorsa, makalenin başlığına bir yıldız işareti (2) yerleştirilmeli ve desteği sağlayan kuruluşun adı, proje numarası ve tamamlanma tarihi altta belirtilmelidir ilk sayfanın. Çalışma yüksek lisans veya doktora tezi olarak verilmişse, tezin başlığına yıldız işareti (2) konularak ilk sayfanın alt kısmında tezin başlığı, danışmanının adı ve bitirme tarihi belirtilmelidir. makale. Dipnotlardaki tüm bilgiler 9 punto olmalıdır.

Tüm yazılar aşağıdaki ana başlıklara sahip olmalıdır:

ÖZ

Özet, tek sütun halinde yazılmalı ve 10 punto, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde iki yana yaslanmalıdır. Özet kısmında kaynak verilmemelidir. Yazının yazıldığı dilde çalışmayı tanımlayan 3-5 anahtar kelime olmalıdır.

BAŞLIKLAR VE ALT BAŞLIKLAR
Çalışmalarda ana bölüm başlıkları ortalanmalı ve 12 punto ile yazılmalıdır. ve büyük harfler (ana başlıklar koyu olmamalıdır). Alt bölüm başlıkları (ikinci düzey başlıklar) sola dayalı, ilk harfleri büyük, 12 punto olmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar sola dayalı, 12 punto, kalın, italik ve ilk kelimenin sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.
Metindeki paragraflar tek satır aralıklı en az üç cümleden oluşmalıdır.
Ana bölümler aşağıdaki gibi olmalıdır:
1. GİRİŞ: Yazarlar giriş bölümünde araştırmanın temelleri, çalışmanın bölümleri, literatürdeki ilgili çalışmalar, çalışmanın önemi, araştırma problem (ler) i ve amaçları ile ilgili detaylı bilgi vermelidir.
2. YÖNTEM
- Nüfus ve Örneklem / Çalışma Grubu / Katılımcılar / Konular (sadece biri)
- Veri Toplama Yöntemleri / Teknikleri / Araçları
- Veri Analizi, gerekirse etik kurul onayı ile ilgili detaylar verilmelidir.
3. BULGULAR
4. TARTIŞMA, SONUÇLAR VE ÖNERİLER
5. KAYNAKLAR: TURK-JES, APA biçimlendirme biçimini takip eder. Tüm metin içi alıntılar ve referanslar bölümünün American Psychological Association (APA), 6. Baskıya uygun olması gerekir.
Times New Roman kullanılmalı ve satır aralığı 3 punto olmalıdır. Girintiler 4. harfin altında ayarlanmalıdır.
Türkçe yazılan sunumlarda Türk Dil Kurumu'nun sözlükleri ve imla kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca Türkçe kelimeler kullanılmalıdır.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler tek bir bölümde sunulabilir veya yazarlar tarafından ayrı ayrı verilebilir.
Tablolar ve Şekiller
Şablondaki format tablo ve şekil başlığı ve metin özellikleri için kullanılmalıdır.
Tablo ve şekillerden önce ve sonra tek satır aralığı kullanılır.
Tablo başlıkları ve metni 10 punto olmalıdır.
Tablo ve tablo numarası Kalın yazılmalıdır. Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı
Şekil grafik veya düzenlenebilir formattaysa, başlık ve ekler 10 pt olmalıdır.
Şekil ve şekil numarası Kalın yazılmalıdır. Örn. Şekil 1. Şekil Başlığı
REFERANSLAR
American Psychological Association (APA), 6. Baskı kullanılmalıdır.
GENİŞLETİLMİŞ ÖZET
Başvurular, Kaynaklar bölümünden sonra 600-750 kelimelik genişletilmiş bir özet içermelidir. Bildiri Türkçe olduğunda genişletilmiş özet İngilizce olmalıdır veya tam tersi de geçerlidir. Genişletilmiş özet Times New Roman, 10 punto ve 1.5 satır aralıklı olmalıdır. Bu özet bölümler (örneğin GİRİŞ) içermemeli ve tek bir sütunda gerekli uzunlukta olmalıdır.
Yazarlar makalenin elektronik baskısını (PDF) dergi sisteminden ücretsiz olarak indirebilirler. Ayrıca kendilerine basılı bir dergi gönderilecektir. Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi çevrimiçi açık erişimli bir dergidir, ek basılı dergiler gönderilmeyecektir.
Makale şablonu indir.
YAYIN İLETİŞİM
Tuncay Yavuz ÖZDEMİR (Editör)

Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Elazığ, Türkiye
Tel: +90 (424) 237 00 86/4863
Faks: +90 (424) 237 00 87
E-posta: tyozdemir@firat.edu.tr

Sayın Yazarlar,

Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi (TURK-JES), Yükseköğretim Kurulu (Türkiye) - Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ni benimser.
TURK-JES yazarlarının aşağıdaki maddeleri onaylamaları gerekmektedir:
• Gönderilen makaleler yazar (lar) ın orijinal çalışması olmalıdır.
• Yalnızca yayınlanmamış makaleler gönderilmelidir.
• Bir makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermek etik değildir.
• Herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
• Makalede kullanılan veri kaynakları açıklanmalıdır.
• Makale gönderildikten sonra tespit edilen herhangi bir hata derhal TURK-JES editörlerine bildirilmelidir.
TURK-JES hakemlerinin aşağıdaki maddeleri teyit etmesi gerekmektedir:
• Tüm makaleler, yazar (lar) ın cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, dini, milliyeti veya siyasi değerlerine bakılmaksızın, makalenin entelektüel içeriği temelinde adil bir şekilde gözden geçirilmelidir.
• İncelemeler objektif ve yapıcı olmalı, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan kaçınmalı ve iftira niteliğinde veya saldırgan yorumlarda bulunmalıdır.
• Kapsamlı bir inceleme yapabilmek için, yazarların gerekli alan uzmanlığına sahip olması ve yalnızca zamanında değerlendirilebilecek makaleleri gözden geçirmesi gerekir.
• İnceleme sürecinde tespit edilen herhangi bir çıkar çatışması TURK-JES editörlerine bildirilmelidir.
• Makale ile ilgili tüm bilgiler gizli tutulmalıdır.
• İnceleme sürecinde elde edilen bilgiler, hakemlerin kendilerinin veya başka herhangi bir kişinin, kuruluşun yararına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarlarını düşürmek için kullanılmamalıdır.
• Bir makalenin yayımlanmasının reddedilme nedeni olabilecek her türlü bilgi TURK-JES editörlerine bildirilmelidir.
TURK-JES editörlerinin aşağıdaki maddeleri onaylaması gerekmektedir:
• Tüm makaleler, yazar (lar) ın cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, dini, milliyeti veya siyasi değerleri ne olursa olsun makalenin fikri içeriği temelinde adil bir şekilde değerlendirilmelidir.
• Makale ile ilgili tüm bilgiler gizli tutulmalıdır.
• Makalelerde gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışması açıklanmalıdır.
• Yayın kurulu, gönderilen makalelerin yayın kararlarını hakemin incelemelerine, dergi yayın kurulu politikalarına ve intihal, hakaret ve skopya karşı yasal kısıtlamalara göre verme sorumluluğunu üstlenir.

Dergide yayımlanan çalışmalar açık erişime tabi olup, hiç bir aşamada ücret alınmamaktadır.