Güncel Sayı

Cilt: 8 Sayı: 2, 28.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Kitap Tanıtımı

Türk Tarihi Araştırmaları dergisi Türklerin tarihinin belirli bir mekan ve zaman diliminde ele alınmasının güç olacağından hareketle ilgi sahasını Türk Tarihinin belirli bir alanına hasretmiştir. Dergi, Türk Dünyası genel tanımı içerisinde Türklerin; Rusya, Doğu Avrupa, İdil-Ural ve Sibirya, Kafkaslar ve Türkistan sahalarında tarihi, kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. 

Türk Tarihi Araştırmaları dergisi Rusya, Doğu Avrupa, İdil-Ural ve Sibirya, Kafkaslar ve Türkistan sahasında Türklerin siyasi tarihleri, devletçilik gelenekleri, sosyal hayatları, askeri ve iktisadi faaliyetleri, dini inançları vb. kapsamdaki konuları ele alan disiplinleri de yayın sahası olarak değerlendirmektedir.

- Dergi bu geniş perspektif çerçevesinde bazı sayılarını özel dosya konuları halinde yayımlanmayı yayın politikası olarak benimsemiştir.

- Söz konusu çerçevede yayımlanan makaleler tamamen bilimsel araştırmalara dayanmaktadır.

- Her sayı da en az bir kaynak tahlili olmak üzere kitap tanıtımları ve (yazarların onayı alınması şartıyla)  çevirilere yer verilmektedir.

- Dergi elektronik bir vasıf taşımakla birlikte her sayının basılı bir nüshası belirli ihtisas kütüphanelerine ulaştırılmaktadır.

- Hiçbir kurum ve kuruluş ile organik bir bağı bulunmayan dergi, yayımlanan çalışmalardaki görüşlerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına ait olmak üzere Türk tarihiyle ilgilenen tüm araştırmacıların makalelerini yayımlamaktadır.

Yayın İlkeleri
TTAD, Türk Dünyası genel tanımı içerisinde Türklerin; Rusya, Doğu Avrupa, İdil-Ural, Sibirya, Kafkaslar ve Türkistan sahalarında tarihi, kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir.
TTAD’ne, gönderilen makalelerin daha önceden yayınlanmamış olması veya aynı anda başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Sempozyum bildirileri ise bu hususun bildirilmesi şartıyla dergimizde yayınlanabilir.
TTAD, Haziran-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.


Yazıların Değerlendirilmesi
TTAD’ne makale başvurusu https://dergipark.org.tr/tr/pub/turktarars web sitesinde yer alan “Makale Gönder” aracılığıyla tamamen Dergi Park sistemi üzerinden kabul edilir. E-posta ile gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmaz.
TTAD’ne gönderilen makaleler öncelikli olarak yayın ilkelerine uygunluğu açısından yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Yayın kapsamına giren ve değerlendirme için uygun bulunan makaleler, alanında uzman hakemlere gönderilir. Hakemlerin ismi dergi tarafından saklı tutulur ve raporlar sistem üzerinden kayıt altına alınır. Hakem raporlarından biri olumlu biri olumsuz olduğu takdirde makale bir üçüncü hakeme gönderilir ve yayın kurulu bu raporlar doğrultusunda yazı ile ilgili nihai kararını verir. Yazının yayınlanması için en az iki olumlu hakem raporu gereklidir. Yazarlar, hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlarda ise gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.


Yazım Dili
TTAD’nde makalelerin yazım dili Türkçe olup İngilizce ve Rusça makalelere de yer verilmektedir.


Yazım Kuralları
Makalelerin aşağıda belirtilen yazım kurallarına dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.
Dergimize makale gönderimi yapılan sayfa içerisinde makale üst verisi belirtilirken, makale türü ve makalenin konusu ilgili kısımda mutlaka belirtilmelidir.
Dergimize makale gönderimi yapılan sayfa içerisinde makale üst verisi belirtilirken, "Telif Hakkı Devri Formu" yazar tarafından doldurulup imzalanarak sisteme tam metin yükleme sırasında mutlaka eklenmelidir.
Dergimize makale gönderimi yapılan sayfa içerisinde makale üst verisi belirtilirken, makalenin benzerlik raporu(intihal) eklenmelidir. Benzerlik oranı %20'yi geçmemekle birlikte benzerlik raporu pdf formatında sisteme yüklenmelidir.
Dergimize makale gönderimi yapılan sayfa içerisinde makale üst verisi belirtilirken diller bölümünde birincil dil kısmında makalenin yazıldığı dil mutlaka belirtilmelidir. Diller bölümünde ise makalenin başlığı birincil dili ile birlikte İngilizce olarak mutlaka belirtilmelidir.

-Başlık: içerikle uyumlu, içeriği en iyi şekilde ifade eden başlık seçilmesine, başlığın koyu renkte ve tamamı büyük harflerle olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca başlığın İngilizcesi, Türkçe başlığın bir satır altında yer almalıdır.
-Yazar adları ve Adresleri: Yazar unvanı, çalıştığı kurum ve elektronik haberleşme adresini mutlaka belirtmelidir.
-Orcid ID: yazar mutlaka Orcid-ID numalarını, yazar künyesinin sonuna eklemelidir.
-Öz: çalışmanın başında konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden en az 130 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Öz paragrafı 1 cm içeriden başlamalıdır. Çalışmanın dizinlenebilmesi açısından özetlerin bir satır altında beş sözcükten oluşan anahtar kelimeler bulunmalıdır. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır.
-Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman 12 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarları (alt-üst, sağ-sol) 3 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar öz ve kaynakça hariç en az 4000 en fazla 10000 kelime olmalıdır. Ana metin içerisindeki paragraflar 1 cm içeriden başlamalıdır.
-Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük ve koyu karakterde yazılmalıdır. Ayrıca bölüm başlıkları 1 cm içeriden yazılmalıdır.
-Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır.
-Resimler: Resimler yüksek çözünürlükte ve taranmış halde olmalıdır. Resimler yazının 1/3’ünü geçmemelidir.
-Alıntı ve Göndermeler: Doğrudan alıntılar 5 satırdan fazla olması durumunda tırnak içerisinde verilmeli, ana metinden 1 cm içeride ve 11 punto şeklinde yazılmalıdır.


Dipnot ve Kaynak Gösterimi:
Dipnotlar sayfa altında yer alacaktır. Dipnotta yer alacak kaynaklar, ilk geçtikleri yerde aşağıda verilen örneklerdeki gibi olacaktır. Dipnotlar Times New Roman ve 10 Punto olarak gösterilmelidir.
Kitaplar:
Dipnot numarası, yazar adı ve soyadı, kitap adı, basıldığı şehir, yayın tarihi, referans alınan sayfa numarası.
- Mehmet Alpargu, Nogaylar, Değişim Yayınları, İstanbul 2007, s. 69.
- Fatih Ünal, Ruslar Bizansın Peşinde, İlgi Kültür Sanat, İstanbul 2015, s. 75.
Kitap Bölümü:
- Mesut Karakulak, “Türk Denizciliğine Dair Bir Rus Literatür Taraması: Morskoy Sbornik”, Dede Korkut’un İzinde 30 Yıl Prof. Dr. Üçler Bulduk’a Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar, Ed. Alparslan Demir, Gece Kitaplığı, Ankara 2017, s. 369.
- Harun Arslantürk, “Sibir Hanlığı Tarihinin İnşasında Bir Kaynak Tahlili: Stroganov Kroniği”, Genel Türk Tarihi Kaynakları, Ed. M. Alpargu, F. Ünal, M. Özkan, M. Karakulak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Ordu 2019, s. 339.
Makaleler:
- Murat Özkan, “Mücadeleden Teslimiyete: Türkistan Müdafaasında Sadık Töre”, Belleten, Cilt: XXXIII-Sayı:298-Yıl: Aralık 2019, s. 1003.
- Zafer Sever, “Sibir Hanlığı ve İslamiyet”, History Studies, 12/6, Aralık 2020, s. 3293.
Tezler:
- Murat Özkan, 87/5 Numaralı Rusya Ahkam Defterinin Transkripsiyon ve İncelemesi (s. 1-95) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, s. 76.
Gazeteler:
- Namık Kemal, “Hasta Adam”, Hürriyet, 7 Ekim 1868, s. 3.
- “Araplar ve Türkler”, Tanin, 8 Nisan 1910, s. 5.
- The Times, 03 Haziran 1867, s. 1.
Arşiv Belgeleri:
- BOA. İ. DUİT. 8/14 (Lef: Var ise).
- F.O. 424/217, Ramsay’dan Hindistan Valisine, 19 Ekim 1908, Bağdat, No. 54, PRO.
Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma:
- Daha önce atıfta bulunulmuş kitap, tez ve makalelerde: yazar soyadı, sayfa numarası:
- Ünal, s. 38.
- Özkan, s. 25.
- Sever, s. 3294.

- Aynı yazarın birden fazla eserine atıf yapılacaksa yazar soyadı, yayının ilk birkaç kelimesi, sayfa numarası:

- Özkan, 87/5 Numaralı Rusya…, s. 25.

Arşiv Belgelerinde: Her seferinde tam künye.
BOA. İ. DUİT. 8/14 (Lef: Var ise).
Gazetelerde:
-Le Figaro, 25 Temmuz 1908, s.1. (Gazete haberi)
- “Araplar…”, Tanin, 8 Nisan 1910, s. 5. (Yazarı belli olmayan gazete yazısı)
- Ali Suavi, “Civan…”, Ulum Gazetesi, 16 Şubat 1870, s. 2.


KAYNAKÇA
-Makalede kullanılan kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında yer alacaktır. Kaynakçada yer alan eserler, Times New Roman ve 12 Punto olarak aşağıdaki örneklerde olduğu gibi gösterilecektir.
Kitaplar:
- Alpargu, Mehmet, Nogaylar, Değişim Yayınları, İstanbul 2007.
Makaleler:
- Özkan, Murat, “Mücadeleden Teslimiyete: Türkistan Müdafaasında Sadık Töre”, Belleten, Cilt: XXXIII-Sayı:298-Yıl: Aralık 2019, s. 1003-1031.
Tezler:
- Özkan, Murat, 87/5 Numaralı Rusya Ahkam Defterinin Transkripsiyon ve İncelemesi (s. 1-95) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
Gazeteler:
- Namık Kemal, “Hasta Adam”, Hürriyet, 7 Ekim 1868.
- The Times, 03 Haziran 1867.
Arşiv Belgeleri:
- BOA. HR. SYS. 36/77.
- F. O. 424/210.

Bu bildirge Committee on Publication Ethics'in "Code of Conduct and Best-Practice Guidelines forJournal Editors–2011" kuralları esas alınarak hazırlanmıştır.


Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi (TTAD) COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors'ı ve Code of Conduct for Journal Publishers'ı takip etmektedir. Editörlerin, yazarların ve yayıncının etik sorumlulukları aşağıda listelenmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için yukarıda listelenen belgelere göz atabilirsiniz.

1. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan uluslar arası hakemli akademik süreli bir yayın organıdır. Makalelerin pdf biçimli tam metinleri Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi adresinde yayımlanır.

2. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanacak yazılar; Türk Dünyası Tarihi, Kültürü alanlarında yazılmış ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır. Her sayıda ayrıca, değerlendirme sürecinden geçmek şartıyla başka bir yerde yayımlanmamış sempozyum bildirileri ile derleme, çeviri ve kitap tanıtımı yazılarına da yer verilir. Bildirilerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çeviri yazılarda çevirisi yapılan özgün metin de gönderilmelidir.

3. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir, ancak her sayıda derginin üçte birini geçmeyecek şekilde İngilizce ve Rusça yazılara da yer verilebilir.

4. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen yazılar, önce bilim kurulunca dergi ilkelerine uygunluk acısından incelenir ve uygun bulunanlar, o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazarlar, hakemlerin görüş ve önerileri doğrultusunda düzeltmeleri yaparlar. Editör ve Bilim Kurulu gerektiği durumlarda yazıların yazım şekli üzerinde değişiklik yapabilir. Yayıma kabul edilmeyen yazılar için yazarlara bilgilendirme yapılır.

5. Bilim Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi'ne aittir; başka bir yerde yayımlatılamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

6. Kurallar dahilinde dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen yazıların her türlü hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

Editörlerin Görevleri

1. Tarafsızlık ve Bağımsızlık


Editörler, dergiye gönderilen yayınları akademik niteliklerine (çalışmanın önemi ve alanına katkısı, özgünlüğü, bulgu ve metodun uygunluğu ve dilinin netliği) ve dergi kapsamına uygunluklarını dikkate alarak değerlendirilirler. Yayınların değerlendirilmesinde cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, dini inanç, siyasi düşünce veya çalışılan kurum dikkate alınmaz. Aynı zamanda, bir yayının değerlendirilmesinde hükümet politikaları ya da dışarıdan herhangi bir kurumun politikaları göz önüne alınmaz. Dergi editörü, derginin tüm içeriği ve ne zaman yayınlanacağını belirlemede tam yetkiye sahiptir.

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi (TTAD) ve editörleri, yayınları sadece akademik nitelikleri, yani kendi alanlarındaki önemi, makalenin orijinalliği, araştırmanın geçerliliği ve dilinin netliği açısından değerlendirmekle yükümlüdürler. Bir yayının değerlendirilmesindeki tek ölçüt yayının derginin kapsamına uygunluğudur. Karar verme sürecinde, yazarların ırk, cinsiyet, dini inanç, siyasi felsefe ve / veya çalıştığı kurum kesinlikle rol oynamaz.

2. Gizlilik

Editörler ve yayın ekibi, gönderilen bir yayınla ilgili herhangi bir bilgiyi yazar(lar), hakemler, editör yardımcıları ve yayıncı dışında hiç kimse ile paylaşamazlar. Sözü edilen kişilerle görüşme kararı yalnızca Editör'e aittir.

3. Çıkar çatışmaları

Editörler ve editör kurulu üyeleri, yayın sürecinde olan çalışmalarda yer alan bilgileri (kendi çalışmaları ve hala devam eden çalışmalar da dahil olmak üzere) yazar(lar)ın açık onayı olmadan kendi çıkarları için kullanamazlar.

Editörler; yazarlar, şirketler veya kurumlardan herhangi biri ile rekabetçi, işbirliğine dayalı veya diğer ilişkiler/bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu durumlarda yayın(lar)ın ön inceleme ve değerlendirme aşamalarını yapmaları için yayın kurulunun başka bir üyesini görevlendireceklerdir.

4. Yayın kararları

Editörler ve yayıncı, yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaları değerlendirme için alanlarında uzman en az iki hakeme gönderirler. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Baş Hakem, söz konusu çalışmanın doğruluğu, araştırmacı ve okuyucular için önemi, hakem raporları ve hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal gibi yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak hangi çalışmaların yayınlanacağına karar verir. Baş editör, bu kararı verirken diğer editörlerden veya hakemlerden de tavsiyeler alabilir.

5. Yayın bütünlüğünü sağlama

Editör, Yayıncı ile beraber, yayın etiğine aykırı olduğu rapor edilen her davranışın, yayın tarihinin üzerinden yıllar dahi geçmiş olsa inceleneceğini garanti eder. Dergi editörleri, bu tür şüpheli durumlarda COPE prosedürlerini takip edeceklerdir. Soruşturmanın ardından, etiğe aykırı bir davranışın olduğunun kanıtlanması halinde ilgili yayınla alakalı bir hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme olduğuna dair bildiri yayınlamalıdırlar.


Hakemlerin Görevleri

1. Yayın kararlarına katkı

Kör hakemlik süreçleri akademik yayınların kalitesini doğrudan etkilemektedir. Değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Çift taraflı körleme hakemlik, editörlerin yazarlar ile diyalog içinde kararlar almasına yardımcı olur. Aynı zamanda yazarlar da çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler elde ederek çalışmalarını geliştirme fırsatı bulurlar.

2. İvedilik

Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını en kısa sürede editöre bildirmelidir. Hakemlik süreci en fazla bir (1) aydır.

3. Gizlilik

Değerlendirme için hakemlere gönderilen çalışmalar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Çalışmalar başkalarına gösterilmemeli, içerikleri tartışılmamalıdır. Gerekli durumlarda Baş Editörün izni dahilinde hakemler başka meslektaşlarından tavsiye isteyebilirler. Baş Editör, bu izni ancak istisnai bir koşul olması durumda verebilir. Gizlilik kuralı, hakemlik yapmayı reddeden kişileri de kapsamaktadır.

4. Tarafsızlık İlkesi

Değerlendirme sürecinde yazarlara yönelik kişisel eleştiri yapılmamalıdır. Değerlendirmeler, nesnel ve çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

5. Kaynak Belirtme

Hakemler, çalışmada atıf olarak belirtilmeyen alıntılar varsa bunları yazarlara bildirmekle yükümlüdürler. Hakemler, alanda atıfta bulunulmayan eserlere ya da benzer eserlerle çakışan alıntılara özellikle dikkat etmelidirler. Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği olan yayınların fark edilmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler.

6. Bilgilendirme ve Çıkar Çatışmaları

Hakemler, çalışmasını değerlendirmekle görevlendirildikleri herhangi bir yazar, şirket ya da kurumla işbirliğine dayalı herhangi bir bağlantıları olması durumunda değerlendirme yapmayı kabul etmemeli ve durumdan editörleri haberdar etmelidirler.

Hakemler, değerlendirme için gönderilmiş yayınlanmamış eserleri ya da eserlerin bölümlerini yazar(lar)ının yazılı onayı olmadan kendi çalışmalarında kullanamazlar. Değerlendirme sırasında elde edilen bilgi ve fikirler hakemler tarafından gizli tutulmalı ve kendi çıkarları için kullanılmamalıdır. Bu kurallar, hakemlik görevini kabul etmeyen kişileri de kapsamaktadır.
Yazarların Görevleri

1. Raporlama


Özgün araştırma çalışmalarında yazar(lar) çalışmanın nasıl yapıldığını ve önemini açık bir şekilde belirtmeli ve çıkan sonuçları nesnel bir şekilde sunmalıdırlar. Çalışma başka araştırmacıların da benzer çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlayabilecek şekilde detaylı bir şekilde anlatılmalı ve kullanılabilecek gerekli kaynaklar belirtilmelidir. Derleme makaleler doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, editör görüşü ve diğer öznel fikirler açık bir şekilde belirtilmelidir. Gerçek olmayan ya da kasıtlı olarak hatalı bildirilen ifadeler etik dışı davranışı teşkil eder ve kabul edilemez.

2. Veri erişimi ve saklama

Yazarlar, istenmesi durumunda, araştırmalarının ham verilerini (eğer veri sunulmaya elverişli ise) ve makalelerinin editör baskısını herkesin erişimine açık hale getirmelidirler. Gerekli durumlarda yazarlar verilerini çalışmalarının yayın tarihinden sonra en az 10 yıl boyunca (tercihen kurumsal veya tüzel veri deposu veya bir veri merkezi vasıtasıyla) diğer araştırmacıların erişimine açık tutulmalıdırlar. Ancak; katılımcıların gizliliği korunmalı ve şahsi bilgileri ile ilgili yasal hakları göz önünde bulundurulmalıdır.

3. Özgünlük ve intihal

Yazarlar, yalnızca özgün çalışmalarını yayınlamalı ve kullandıkları eser kaynak ve verileri uygun şekilde belirtmelidirler. Yaptıkları çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan diğer yayınları da belirtmelidirler. İntihalin farklı türleri vardır: bir başka araştırmacının çalışmasını kendi çalışması gibi göstermek, başka bir araştırmacının çalışmasının bir bölümünü çalışamaya atıf yapmadan kopyalamak ya da kendininmiş gibi başka şekilde ifade ederek kullanmak, ya da başka bir çalışmanın sonuçlarını kendine aitmiş gibi iddia etmek gibi. Her ne şekilde olursa olsun intihal yapmak yayıncılık etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Gönderilen her makale, Turnitin programı kullanılarak intihal açısından taranır. Bu taramada, kaynakça ve alıntılar da dahil tutulur. Tarama sonucu %20 ve üzeri olan her makale başka işleme gerek görmeksizin reddedilir ve değişiklikler yapılsa da bir daha kabul edilmez. Taramada, makale Turnitin veritabanına aktarılmaz. durumlarda Editörler için %20 bir kıstas değildir, en ufak sorun gördükleri takdirde makaleyi reddetme ve/veya düzeltme talep etme hakları saklıdır.

Birden fazla, kopyalanmış ya da eş zamanlı gönderim / yayın

Öz olarak aynı çalışmayı içeren makaleler birden fazla dergide veya başka yayın organlarında yayınlanmamalıdır. Dolayısıyla, yazarlar daha önce başka bir dergide yayınlanmış bir çalışmayı başka bir dergiye değerlendirme için yollamamalıdırlar. Bir makalenin birden fazla dergiye aynı anda gönderilmesi etik olmayan bir yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.

Belli koşulların sağlanması durumunda bazı makalelerin (klinik yönergeler, tercümeler gibi) birkaç dergide yayınlanması mümkün olabilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, çalışmanın başka bir dergide yayınlanabileceğini kabul etmelidirler. İkinci bir dergide yayınlanan çalışmanın verileri ve tartışmaları daha önce yayınlanan dergideki gibi olmalıdır. İlk yayın yapılan dergiye mutlaka atıf yapılmalıdır.

Yazarlık Tanımı

Yazarlar yapılan yayınla ilgili tüm sorumlulukları almış sayılırlar. Bu sebeple, yalnızca yazar olma ölçütlerini sağlayan kişiler çalışmanın yazarı olarak nitelendirilmelidirler. Bu ölçütler şu şekilde sıralanabilir: (I) çalışmanın içeriğine, desenine, veri toplanma sürecine veya analizi / yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş olmak (II) içeriğin oluşturulmasına ve düzenlenmesine entellektüel açıdan katkı sağlamış olmak (III) çalışmanın son halini görmüş, onaylamış ve yayınlanmasını kabul etmiş olmak. Çalışmaya önemli katkısı olan (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımı, ve destek gibi) ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişiler yazar olarak listelenmemeli; bu kişilere yazılı izinleri alındıktan sonra "Teşekkür" bölümünde yer verilmelidir. Elde ettikleri yazılı iznin alınması. Sorumlu yazar, yazar listesinde çalışmaya katkı sağlayan bütün yazarların yer aldığını ve bu yazarların çalışmanın son halini gördüklerini ve yayınlanmasında bir sakınca olmadığını onayladıklarını garanti eder.

1. Bilgilendirme ve çıkar çatışmaları

Yazarlar mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru esnasında bir bilgilendirme formu göndererek ve makaleye bir açıklama ekleyerek) çalışmanın sonuçlarını ya da yorumları etkileyecek herhangi bir çıkar çatışması olmadığını belirtmelidirler. Olası çıkar çatışmaları; hibe, eğitim bursu ve diğer ödemeler, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse sahipliği, uzman görüşü ödeneği veya patent-lisans anlaşmaları gibi mali türden olabileceği gibi, kişisel veya mesleki bağlantılar, üyelikler, çalışmayla ilgili bilgi veya görüşler gibi maddi olmayan türden de olabilir. Alışmayla ilgili tüm maddi kaynaklar (hibe numarası veya varsa diğer referans numarası dahil) belirtilmelidir.

2. Kaynaklara atıf

Yazarlar, çalışmada kullandıkları kaynakları ve çalışmanın doğasına karar verirken referans aldıkları kaynakları mutlaka uygun bir biçimde belirtmelidirler. Kişisel olarak elde edilen bilgiler (konuşma, yazışma veya üçüncü şahıslarla yapılan görüşmeler), kaynaktan yazılı izin alınmaksızın kullanılmamalıdır. Yazarlar, hakemlik belgesi veya hibe başvurusu gibi kişiye özgü belgeleri sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kullanmamalıdırlar

3. İnsan ve hayvan hakları

Eğer çalışma kimyasal maddeler ya da kullanıldıklarında çeşitli zararlara sebebiyet verecek yöntem ve ekipman içeriyorsa, bu madde, yöntem ve ekipmanlar makalede açıkça belirtilmelidir. Çalışma, denek ve kobayları içeriyorsa, yazarlar çalışmada yapılan tüm işlemler ilgili kanunlara ve kurumsal yönergelere uygun olarak yapmalı ve ilgili komitelerin / kuruluşların onayını almış olmalıdırlar. Makalede bunlarla ilgili bir ibare de bulunmalıdır. Yazarlar ayrıca, insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, deneklerle çalışılacağına dair gerekli izinlerin alınmış olduğunu belirtmelidirler. Katılımcıların gizlilik hakları ihlal edilmemelidir.

Hakem değerlendirme süreci

Yazarlar, hakem değerlendirme sürecine katılmakla ve editörlerin ham veriler, açıklamalar ve etik onay belgesi, hasta izni ve telif hakkı izinleri ile ilgili taleplerine en kısa zamanda yanıt vermekle yükümlüdürler.

Hakemler tarafından "düzelt ve yeniden gönder" kararı verilmişse, yazarlar kendilerinden istenen düzeltmelerin hepsini sistematik bir şekilde yapıp çalışmalarını son teslim tarihinden önce yeniden göndermelidirler. Hakemlerden biri olumlu, biri olumsuz görüş belirttiği durumlarda makale incelenmek üzere üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Yayınlanmış eserlerdeki temel hatalar

Yayınlanan bir çalışmada bulunan önemli bir hata ya da yanlışlığı bulmak öncelikle yazar(lar)ın görevidir. Böyle bir sorun ortaya çıkarsa, yazar (lar) derginin editörlerine veya yayıncısına derhal haber vermek ve editör / yayıncı ile işbirliği yaparak hatayı (dizgi hatası) düzeltmek ya da yayını geri çekmekle yükümlüdürler. Editör(ler) veya yayıncı çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirlerse, yazarlar makaleyi derhal düzeltmek ya da geri çekmekle, veya dergi editörlerine çalışmanın doğruluğunu kanıtlamakla yükümlüdürler.

Yayıncının Görevleri

1. Etik ihlali durumu

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi (TTAD) iddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel suistimal, sahte yayın veya intihal durumunda durumun netleştirilmesi ve söz konusu makalenin değiştirilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. Bu, söz konusu sayının editörleri ile mutabık olarak yapılacaktır.

Alınacak önlemler, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, dizgi hatası olduğunu belirtmek, açıklama yapmak ve çok ciddi durumlarda makaleyi geri çekmek olacaktır. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi (TTAD) akademik suiistimal içeren makalelerin yayınlanmasını önlemek için gerekli önlemleri alacağını taahhüt eder.

2. Dergi içeriğine erişim

Yayıncı, dergiye açık erişim sağlamayı taahhüt eder; bu nedenle yayınlanan içeriğin tüm bölümlerini dünya çapında akademik çevrelere kalıcı ve serbestçe erişilebilir hale getirme görevini kabul etmiş sayılır. Yayıncı, makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri ve basımı için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Yayıncı, dergi içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak kullanıma açtığını taahhüt eder.

3. Yayınların Arşivlenmesi ve Korunması

Yayıncı kurum, çevrimiçi içeriğin arşivlenmesi ve korunmasını Dergipark aracılığıyla Lockss kullanarak yapmaktadır.

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makaleler için yazara herhangi bir ücret ödenmez ve de yazardan ücret talep edilmez. Dergimiz makale gönderimi, makale-editörlük süreçleri veya yayın ücreti (sayfa veya renk ücretleri) için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makaleler dijital olmak üzere ücretsiz erişime açıktır.