Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri
TTAD, Türk Dünyası genel tanımı içerisinde Türklerin; Rusya, Doğu Avrupa, İdil-Ural, Sibirya, Kafkaslar ve Türkistan sahalarında tarihi, kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir.
TTAD’ne, gönderilen makalelerin daha önceden yayınlanmamış olması veya aynı anda başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Sempozyum bildirileri ise bu hususun bildirilmesi şartıyla dergimizde yayınlanabilir.
TTAD, Haziran-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.


Yazıların Değerlendirilmesi
TTAD’ne makale başvurusu https://dergipark.org.tr/tr/pub/turktarars web sitesinde yer alan “Makale Gönder” aracılığıyla tamamen Dergi Park sistemi üzerinden kabul edilir. E-posta ile gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmaz.
TTAD’ne gönderilen makaleler öncelikli olarak yayın ilkelerine uygunluğu açısından yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Yayın kapsamına giren ve değerlendirme için uygun bulunan makaleler, alanında uzman hakemlere gönderilir. Hakemlerin ismi dergi tarafından saklı tutulur ve raporlar sistem üzerinden kayıt altına alınır. Hakem raporlarından biri olumlu biri olumsuz olduğu takdirde makale bir üçüncü hakeme gönderilir ve yayın kurulu bu raporlar doğrultusunda yazı ile ilgili nihai kararını verir. Yazının yayınlanması için en az iki olumlu hakem raporu gereklidir. Yazarlar, hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlarda ise gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.


Yazım Dili
TTAD’nde makalelerin yazım dili Türkçe olup İngilizce ve Rusça makalelere de yer verilmektedir.


Yazım Kuralları
Makalelerin aşağıda belirtilen yazım kurallarına dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.
Dergimize makale gönderimi yapılan sayfa içerisinde makale üst verisi belirtilirken, makale türü ve makalenin konusu ilgili kısımda mutlaka belirtilmelidir.
Dergimize makale gönderimi yapılan sayfa içerisinde makale üst verisi belirtilirken, "Telif Hakkı Devri Formu" yazar tarafından doldurulup imzalanarak sisteme tam metin yükleme sırasında mutlaka eklenmelidir.
Dergimize makale gönderimi yapılan sayfa içerisinde makale üst verisi belirtilirken, makalenin benzerlik raporu(intihal) eklenmelidir. Benzerlik oranı %20'yi geçmemekle birlikte benzerlik raporu pdf formatında sisteme yüklenmelidir.
Dergimize makale gönderimi yapılan sayfa içerisinde makale üst verisi belirtilirken diller bölümünde birincil dil kısmında makalenin yazıldığı dil mutlaka belirtilmelidir. Diller bölümünde ise makalenin başlığı birincil dili ile birlikte İngilizce olarak mutlaka belirtilmelidir.

-Başlık: içerikle uyumlu, içeriği en iyi şekilde ifade eden başlık seçilmesine, başlığın koyu renkte ve tamamı büyük harflerle olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca başlığın İngilizcesi, Türkçe başlığın bir satır altında yer almalıdır.
-Yazar adları ve Adresleri: Yazar unvanı, çalıştığı kurum ve elektronik haberleşme adresini mutlaka belirtmelidir.
-Orcid ID: yazar mutlaka Orcid-ID numalarını, yazar künyesinin sonuna eklemelidir.
-Öz: çalışmanın başında konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden en az 130 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Öz paragrafı 1 cm içeriden başlamalıdır. Çalışmanın dizinlenebilmesi açısından özetlerin bir satır altında beş sözcükten oluşan anahtar kelimeler bulunmalıdır. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır.
-Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman 12 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarları (alt-üst, sağ-sol) 3 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar öz ve kaynakça hariç en az 4000 en fazla 10000 kelime olmalıdır. Ana metin içerisindeki paragraflar 1 cm içeriden başlamalıdır.
-Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük ve koyu karakterde yazılmalıdır. Ayrıca bölüm başlıkları 1 cm içeriden yazılmalıdır.
-Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır.
-Resimler: Resimler yüksek çözünürlükte ve taranmış halde olmalıdır. Resimler yazının 1/3’ünü geçmemelidir.
-Alıntı ve Göndermeler: Doğrudan alıntılar 5 satırdan fazla olması durumunda tırnak içerisinde verilmeli, ana metinden 1 cm içeride ve 11 punto şeklinde yazılmalıdır.


Dipnot ve Kaynak Gösterimi:
Dipnotlar sayfa altında yer alacaktır. Dipnotta yer alacak kaynaklar, ilk geçtikleri yerde aşağıda verilen örneklerdeki gibi olacaktır. Dipnotlar Times New Roman ve 10 Punto olarak gösterilmelidir.
Kitaplar:
Dipnot numarası, yazar adı ve soyadı, kitap adı, basıldığı şehir, yayın tarihi, referans alınan sayfa numarası.
- Mehmet Alpargu, Nogaylar, Değişim Yayınları, İstanbul 2007, s. 69.
- Fatih Ünal, Ruslar Bizansın Peşinde, İlgi Kültür Sanat, İstanbul 2015, s. 75.
Kitap Bölümü:
- Mesut Karakulak, “Türk Denizciliğine Dair Bir Rus Literatür Taraması: Morskoy Sbornik”, Dede Korkut’un İzinde 30 Yıl Prof. Dr. Üçler Bulduk’a Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar, Ed. Alparslan Demir, Gece Kitaplığı, Ankara 2017, s. 369.
- Harun Arslantürk, “Sibir Hanlığı Tarihinin İnşasında Bir Kaynak Tahlili: Stroganov Kroniği”, Genel Türk Tarihi Kaynakları, Ed. M. Alpargu, F. Ünal, M. Özkan, M. Karakulak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Ordu 2019, s. 339.
Makaleler:
- Murat Özkan, “Mücadeleden Teslimiyete: Türkistan Müdafaasında Sadık Töre”, Belleten, Cilt: XXXIII-Sayı:298-Yıl: Aralık 2019, s. 1003.
- Zafer Sever, “Sibir Hanlığı ve İslamiyet”, History Studies, 12/6, Aralık 2020, s. 3293.
Tezler:
- Murat Özkan, 87/5 Numaralı Rusya Ahkam Defterinin Transkripsiyon ve İncelemesi (s. 1-95) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, s. 76.
Gazeteler:
- Namık Kemal, “Hasta Adam”, Hürriyet, 7 Ekim 1868, s. 3.
- “Araplar ve Türkler”, Tanin, 8 Nisan 1910, s. 5.
- The Times, 03 Haziran 1867, s. 1.
Arşiv Belgeleri:
- BOA. İ. DUİT. 8/14 (Lef: Var ise).
- F.O. 424/217, Ramsay’dan Hindistan Valisine, 19 Ekim 1908, Bağdat, No. 54, PRO.
Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma:
- Daha önce atıfta bulunulmuş kitap, tez ve makalelerde: yazar soyadı, sayfa numarası:
- Ünal, s. 38.
- Özkan, s. 25.
- Sever, s. 3294.

- Aynı yazarın birden fazla eserine atıf yapılacaksa yazar soyadı, yayının ilk birkaç kelimesi, sayfa numarası:

- Özkan, 87/5 Numaralı Rusya…, s. 25.

Arşiv Belgelerinde: Her seferinde tam künye.
BOA. İ. DUİT. 8/14 (Lef: Var ise).
Gazetelerde:
-Le Figaro, 25 Temmuz 1908, s.1. (Gazete haberi)
- “Araplar…”, Tanin, 8 Nisan 1910, s. 5. (Yazarı belli olmayan gazete yazısı)
- Ali Suavi, “Civan…”, Ulum Gazetesi, 16 Şubat 1870, s. 2.


KAYNAKÇA
-Makalede kullanılan kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında yer alacaktır. Kaynakçada yer alan eserler, Times New Roman ve 12 Punto olarak aşağıdaki örneklerde olduğu gibi gösterilecektir.
Kitaplar:
- Alpargu, Mehmet, Nogaylar, Değişim Yayınları, İstanbul 2007.
Makaleler:
- Özkan, Murat, “Mücadeleden Teslimiyete: Türkistan Müdafaasında Sadık Töre”, Belleten, Cilt: XXXIII-Sayı:298-Yıl: Aralık 2019, s. 1003-1031.
Tezler:
- Özkan, Murat, 87/5 Numaralı Rusya Ahkam Defterinin Transkripsiyon ve İncelemesi (s. 1-95) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
Gazeteler:
- Namık Kemal, “Hasta Adam”, Hürriyet, 7 Ekim 1868.
- The Times, 03 Haziran 1867.
Arşiv Belgeleri:
- BOA. HR. SYS. 36/77.
- F. O. 424/210.