Cilt: 18 - Sayı: 71

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Kitap İncelemesi

İlk sayısı Nisan 2004’de yayımlanan Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği'nin uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, devletler hukuku, güvenlik çalışmaları, diplomasi ve uluslararası ekonomi alanlarında çalışmalara yer veren basılı ve hakemli akademik yayınıdır. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra, kitap incelemeleri de yayımlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler, yayımladığı çalışmalar ile Uluslararası İlişkiler ve temasta olduğu alanlarda akademik bakış açısının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Türkçe Uluslararası İlişkiler literatürüne katkıda bulunma ve alandaki boşluğu doldurma hedefi ile yayın hayatına başlayan Uluslararası İlişkiler, zaman içerisinde Türkiye kökenli kavramsal çalışmaların uluslararası alana ulaştırılması ile genel olarak küresel Uluslararası İlişkiler literatürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı da temel hedefler olarak benimsemiştir.

Uluslararası İlişkiler aşağıdaki endeks ve veri tabanlarında taranmaktadır: 

Social Sciences Citation Index (SSCI)

Journal Citation Reports (JCR)-Social Sciences Edition

SCImago Journal Ranking (SJR), Social Scisearch by ISI®

Elsevier Bibliographic Databases (Scopus Index, Geobase, Mosby’s Index, SciVerse)

ProQuest (Including Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Linguistics and Language Behavior Abstracts, PAIS International, Social Services Abstract, International Bibliography of the Social Sciences – IBSS, Ulrich’s Periodicals Directory)

International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR)International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ) 

EBSCO Information Services (Including America: History and Life, Gender Studies Database, Historical Abstracts, Left Index, Middle Eastern and Central Asian Studies, International Political Science Abstracts – IPSA, Women's Studies International)

Gale-Cengage, Index Islamicus, Columbia International Affairs Online (CIAO), Energy Science and Technology Database (EDB), JSTOR, UDL-Edge (i-Journals, i-Focus),

ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler Endeksi), Başkent Üniversitesi Hukuk Veri Tabanı, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

İlk sayısı Nisan 2004’de yayımlanan Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği'nin uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, devletler hukuku, güvenlik çalışmaları, diplomasi ve uluslararası ekonomi alanlarında çalışmalara yer veren basılı ve hakemli akademik yayınıdır. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra, kitap incelemeleri de yayımlanmaktadır.

1. Dergiye sunulacak çalışmalarWord programlarının birinde, Times New Roman karakteri ile ve 1,5 aralıkla yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

2. Makalelerde en fazla ikili alt başlık sistemi kullanılmalıdır. İlk alt başlık koyu, ikinci alt başlık koyu ve italik yazılmalıdır. Alt başlıklarda harf ya da rakam kullanılmamalıdır.

3. Metinde kullanılan alıntılar çift tırnak içerisinde verilmeli; 4 satırı geçen alıntılar yeni bir paragraf olarak, içerden, tek aralık ve blokla şeklinde yazılmalıdır. Alıntı içerisindeki alıntılar tek tırnak içerisinde yazılmalıdır. 

4. Çalışmanın yazıldığı dilin dışındaki dillerden kullanılan kelimeler italikolarak yazılmalı, ilk geçtikleri yerde parantez içerisinde Türkçe karşılıkları verilmelidir. Türkçe karşılıkları literatürde henüz tam olarak yerleşmemiş ve/veya farklı yazarlarca farklı Türkçe karşılığın kullanıldığı bilinen kavram ve terimlerin orijinal dillerindeki ifadeleri mutlaka ilk geçtikleri yerde Türkçe ifadeden sonra parantez içinde verilmelidir. Alıntılarda vurgulanmak istenen yerler italikyapılmalı ve vurgunun yazar(lar)a ait olduğu dipnotta belirtilmelidir.

5. Metin içinde özelliği vurgulanmak istenen kelimeler italikkoyu veya altı çizili yapılmamalı, tek tırnak içerisinde yazılmalıdır.

6. Makalelerin hazırlanmasında kullanılan kaynaklara yapılacak atıflarda aşağıdaki Dipnot Yazım Kurallarına itinayla uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, yazarlarına iade edilerek düzeltmeleri istenir.

7. Birden fazla kere aynı kaynağa atıfta bulunulmak istendiğinde, ilk atıftan sonraki atıflarda sadece yazar(lar)ın soyadı ve çalışmanın kısaltılmış başlığı kullanılmalıdır. Birbirini takip eden dipnotlarda aynı kaynağa yapılacak atıflarda “Ibid.” kullanılmalıdır.

 

Dipnot Yazım Kuralları 

Tek yazarlı kitap

Çağrı Erhan, Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, Ankara, İmge Kitabevi, 2001, s. 55.

Tek yazarlı makale

Rebecca Davies, “African Diasporas, Development and the Politics of Context”, Third World Quarterly, Cilt 33, No 1, 2012, s. 91-108.

İki yazarlı kitap

Gülten Kazgan ve Natalya Ulçenko, Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya, İstanbul, Bilgi, 2003, s. 32.

İki yazarlı makale

Thomas G. Mahnken ve James R. FitzSimonds, “Revolutionary Ambivalance: Understanding Officer Attitudes Toward Transformation”, International Security, Cilt 28, No 2, 2003, s. 122-135.

İkiden fazla yazarlı kitap

Mehmet Gönlübol et al., Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1996, s. 129.

İkiden fazla yazarlı makale

David Dranove et al., “Is More Information Better? The Effects of ‘Report Cards’ on Health Care Providers”, Journal of Political Economy, Cilt 11, No 3, 2003, s. 25.

Kitapta makale 

Joseph Turow, “A Mass Communication Perspective on Entertainment Industries”, James Curan ve Michael Gurevitch (der.), Mass Media and Society, Londra, Edward Arnold, 1991, s. 160-167.

Çeviri kitap/makale

Meltem Müftüler Baç, Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler, çev. Simten Coşar, İstanbul, Alfa, 2001, s. 41.

Gazete yazısı 

Hasan Cemal, “Fiyasko ve Çıkış Yolu”, Milliyet, 18 Aralık 2003, s. 7.

Yazarı belli olmayan gazete yazıları

“Başbakan Washington Yolcusu”, Cumhuriyet, 22 Aralık 2003, s. 8.

Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb. 

Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu Raporu, Ankara, TÜBİTAK, Mayıs 1998, s. 35.

Arşiv belgeleri 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık Hususi Kalem, 33218, 10 Aralık 1943.

Yüksek Lisans/Doktora tezleri 

Mustafa Pulat, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Türkiye'nin Avrupa Savunmasındaki Geleceği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, s. 10.

Internet’ten alınan kaynaklar

Beril Dedeoğlu, “Değişen Dünyada Değişen Türkiye”, 10 Ekim 2009, http://www.sde.org.tr/tr/haberler/328/degisen-dunyada-degisen-turkiye.aspx (Erişim Tarihi 28 Ocak 2017).

Kişisel görüşme

İlber Ortaylı, İstanbul, 10 Ekim 2017, kişisel görüşme.

YAYIN ETİĞİ 

Uluslararası İlişkiler, hakemli yayınların kalite standardı ve sürekliliğinin sağlanmasını hedefleyen Committe of Publication Ethics (COPE) ilkeleri uyarınca akademik ve etik standartları en üst seviyede sağlamayı ilke edinmiştir.

Dergi sunulan çalışmaların tarafsız şekilde değerlendirilmesini temin etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, dergiye sunulan çalışmaların, yazar(lar)ın ırk, din, uyruk, cinsiyet, siyasi görüş, kıdem veya kurumsal bağlantılarına bakılmaksızın değerlendirileceği anlamına gelmektedir.

Dergi Yayın Kurulu ve Editörleri, aynı anda birden fazla yere sunulmuş olanlar ile intihal şüphesi taşıyanlar hariç, dergiye sunulan tüm çalışmaların mahremiyetini yayınlanana kadar temin etmekle yükümlüdürler. Herhangi bir aşamada yayımlanmama kararı verilen çalışmalarla ilgili olarak yazarlarından başka kimseye bilgi verilmemesi ile bu çalışmaların dergi tarafından başka amaçlarla kullanılmaması Dergi Kurullarının sorumluluğundadır.

Aynı anda birden fazla dergiye sunulan çalışmalar ile telif hakları ve/veya intihal gibi yasal ve akademik kriterleri ihlal eden çalışmalar değerlendirilmeye alınmaz, herhangi bir değerlendirme aşamasında ihlal tespit edilenlerin süreci derhal durdurularak, yazar(lar)ına iade edilirler.

Dergiye sunulan çalışmalar için "çift kör hakem" değerlendirme süreci uygulanır. Hakem değerlendirmelerinin çelişmesi veya yetersiz bulunması halinde editörler ve/veya Yayın Kurulu ek hakem değerlendirmesine baş vurabilirler.

Hakemlerin temel görevi, değerlendirmelerine sunulan çalışmanın yayınlanması konusunda editörlerin vereceği karara katkı sağlamaktır. Hakemler bağımsız değerlendirmelerini yaparken, kendilerine gönderilen çalışmanın gizliliğinin korunmasıyla yükümlüdürler ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel amaç ve çıkarları için kullanamazlar.

Hakemler, herhangi bir yazar ve/veya makalenin ilişkili olduğu kurum ile çıkar çatışması içerisinde bulundukları çalışmaları değerlendirmeden dergiye iade etmelidirler. Hakemler eleştirilerinde objektif olmalı; değerlendirmelerinde çalışmayı hedef alarak, yazar(lar)a yönelik kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar.

Dergiye sunulan çalışmalardan hangilerinin yayınlanacağı, hakem raporları çerçevesinde, Dergi Yayın Kurulu, Yönetici ve Yardımcı Editörleri ile Genel Yayın Yönetmeninin ortak kararıyla belirlenir. Tüm dergi değerlendirme aşamalarından başarıyla geçen çalışmaların nihai yayımlanma/ma kararı Dergi Yayın Kuruluna aittir. Dergi, yayımlanmayan çalışmaların yazarlarına gerekçe sunmak zorunda değildir.

Yazarlar, dergiye tamamıyla özgün bir çalışma sunmakla yükümlüdürler. Yazarlar çalışmalarında kullandıkları kaynakları akademik kriterlere uygun şekilde atıflar ile belirtmek zorundadırlar. Herhangi bir intihal girişiminde sunulan çalışma reddedilecektir. Yazarlar, çalışmanın aynısını veya temelde benzer bir araştırmayı aynı anda birden fazla dergiye sunmamalıdır. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve çalışmanın reddiyle sonuçlanacaktır.

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar ile kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar etik kurul izni gerektiren çalışmalar kapsamındadır.

Ayrıca, olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gereklidir.

Yazarlar, dergi tarafından reddedilen çalışmalarını hakem raporları çerçevesinde gözden geçirerek dergiye yeniden sunabilirler. Bu çalışmalardan yeterli değişiklik yapılmadığı tespit edilenler yazarlarına iade edilir; diğerleri yeni sunulan çalışma olarak değerlendirme sürecine alınır.

Uluslararası İlişkiler, tüm çalışmalara yayımlanır yayımlanmaz çevrimiçi olarak ücretsiz ve sınırsız erişilebilmesini temin eden açık erişimli bir dergidir. Dergiye sunulan çalışmalar için herhangi bir makale yayınlama ücreti bulunmamaktadır.


YAYIN İLKELERİ

1- Uluslararası İlişkiler dergisine gönderilecek yazılar, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış veya aynı anda değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2- Dergiye sunulan ve yayımlanması uygun görülen çalışmaların tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneğine aittir. Yayımlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmesi zorunludur. Yazının tamamının kullanılması derginin iznine bağlıdır.

3- Gönderilen çalışmalar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi, ilgili editörün uygun bulması ve Yayın Kurulunun olumlu kararından sonra yayımlanır.Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.

4- Dergiye sunulan çalışmalar, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmezler.

5- Sadece dergi Internet sayfasındaki "Makale Gönder" menüsünden (http://uidergisi.com.tr/makale-gonder) ilgili form doldurularak gönderilen yazı ve kitap incelemeleri değerlendirmeye alınır. Editörler ve/veya Yayın Kurulu üyelerine doğrudan gönderilen çalışmalar dikkate alınmaz.

6- Yazarların çalışmalarını teslim etmeden önce telif sözleşmesini okumaları önemle rica olunur.

7- Makaleler, her şey (dipnotlar, özetler, kaynakça vb.) dahil en az 6.000 en fazla 8.000 kelime olmalıdır. Belirtilen kelime sınırlarının üzerinde veya altında olan çalışmalar değerlendirilmeden yazar(lar)ına iade edilir.

8- Kitap incelemeleri 1.200 kelimeyi geçmemelidir. Yazın incelemesi şeklindeki çalışmalar 3.000-5.000 kelime arasında olmalıdır. Belirtilen kelime sınırlarının üzerinde veya altında olan çalışmalar değerlendirilmeden yazar(lar)ına iade edilir.

9- Makalelere Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Özetlerin her biri ortalama yüzer kelime olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler beşer adedi geçmemelidir.

10- Dergide yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Uluslararası İlişkiler, tüm çalışmalara yayımlanır yayımlanmaz çevrimiçi olarak ücretsiz ve sınırsız erişilebilmesini temin eden açık erişimli bir dergidir. Dergiye sunulan çalışmalar için herhangi bir makale yayınlama ücreti bulunmamaktadır.