Güncel Sayı

Cilt: 32 - Sayı: 4, 30.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Bilimleri Dergisi (YYÜ TAR BİL DERG), okuyucularının derginin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına ve link vermesine veya DOAJ'a göre bunları başka herhangi bir yasal amaç için kullanmaya olanak tanıyan çift kör hakemli, açık erişimli bir dergidir. Dergi, tarımın gelişimi ve sürdürülebilirliği için tarım biliminin tüm alanlarında, yüksek kaliteli, özgün ve yaygın etkiye sahip, yayınlanmamış veya yayınlanması düşünülen, yenilik veya gelişen teknoloji içeren araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından elektronik (e ISSN: 1308-7584) olarak yayınlanan basılı (Baskı ISSN: 1308-7576) dergidir.

    Dergi; Bitkisel üretim (biyoteknoloji, tarla bitkileri, bahçecilik, bitki koruma vb.), Hayvansal üretim (hayvan ve su ürünleri üretimi vb.), Toprak bilimleri (toprak ekolojisi, toprak fiziği, toprak kimyası vb.), Diğerleri (tarımsal sulama, tarımsal yapılar , tarımsal enerji sistemleri vb., gıda bilimi, gıda teknolojisi vb. ile sürdürülebilir tarım sistemleri vb.) konularını kapsamaktadır.

Yazım Kuralları

Başlık Sayfası şablonu için buraya tıklayın.

Araştırma/Derleme Makale şablonu için buraya tıklayın.

Kontrol Listesi için buraya tıklayın.

 1. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Şablonlarda sunulan yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar yazarlarına iade edilecek ve hakem değerlendirmesine kabul edilmeyecektir. Başlık Sayfası şablonuna göre başlık sayfası hazırlanması, ayrıca Araştırma/Derleme Makale şablonuna göre makalenin hazırlanması zorunludur.
 2. Dergimizde yazım dili İngilizce olup makale metni anlaşılabilir, yalın ve akıcı bir tarzda ilgili alandaki teknik ifadelerle kaleme alınmalıdır. Gereksiz ve çok bilinen bilgilerden ve gereksiz kaynaklardan kaçınılmalıdır ve daha önce yayınlanmış veri, formül ve sonuçlara atıf yapılarak alıntı yapılmalıdır. Zorunlu ya da istisnai haller dışında 10 yıldan eski kaynak kullanılmamalıdır.
 3. Kaynaklar bölümündeki dergi isim kısaltmaları Web of Science Kısaltmalarına uygun düzenlenmelidir. Makaleye özgü veya ilgili alanda kullanılan kısaltmalar, ilk geçen yerde parantezde belirtilmelidir. Tüm makalelerde SI (International Systeme of Units) ölçü birimleri ve ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır (1,25 yerine 1.25 gibi). Binler basamağını ayırmak için boşluk kullanılmalıdır (100000 yerine 100 000).
 4. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyaları (JPG veya TIFF formatında 300 dpi) ek dosya olarak gönderilmelidir.
 5. Dergi yazım kuralları aynı zamanda baskı formatıdır. Bu nedenle yazım kurallarının yazarlarca dikkatle uygulanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler, yazarlara geri gönderilecektir.
 6. Sistemdeki bilgileri eksik olan ve belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz.
 7. Bitkisel üretimde arazi çalışmalarını bildiren makaleler iki yıllık ve/veya çok lokasyonlu çalışma sonuçlarını içermeleridir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYÜ TAR BİL DERG), en yüksek yayın etiği standartlarına ulaşmaya çalışan ve ayrıca bunun için aşağıdaki Yayın Etiği İlkelerini göz önünde tutan bir dergidir.
    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, abonelik ücreti, gönderim ücreti, yayın ücreti ve sayfa ücreti olmayan açık erişimli bir dergidir. Bu dergide yayınlanan tüm yazılar herkes için çevrimiçi olarak ücretsiz olarak kullanılabilir.
    Dergi, uluslararası Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY 4.0) lisanslıdır. Bu, makalelerin uygun alıntı bilgileriyle ücretsiz olarak çoğaltılmasına, izin verir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Bilimleri Dergisi ile yayın yapan tüm yazarlar, bunları yayın koşulları olarak kabul eder. Bu, makalelerin uygun alıntı bilgileriyle ücretsiz olarak çoğaltılmasına, izin verir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Bilimleri Dergisi ile yayın yapan tüm yazarlar, bunları yayın koşulları olarak kabul eder.
    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından yayınlanan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ile Commitee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberlerini esas alarak etik görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmekte, yazar ve hakemlerin de bu çerçevede davranmasını beklemektedir.
    Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Editör ve yardımcı editörlerin etik sorumlulukları
 1. Dergiye gönderilen çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine uygunluğu bakımından değerlendirerek olumlu ya da olumsuz karar vermelidirler. Makaleyi ilk inceleme sonucunda ret etme kararına varırsa yazarlara bunun nedenini açık bir şekilde bildirmekle yükümlüdürler.
 2. Editör ve yardımcıları, dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların, 30 gün içinde, değerlendirmeye alınıp alınmadığını yazara bildirmelidir. Editör veya yardımcıları gönderilen çalışmaların hangilerinin yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludur.
 3. Dergiye gönderilen çalışmalar editör veya yardımcıları tarafından öncelikle intihal ihtimaline karşı kontrol edilmelidir. Bu aşamada intihal ihtimali olan çalışmalar, editör veya yardımcıları tarafından reddedilir.
 4. Dergiye gönderilen çalışmalarda yer alan yayınlanmamış yöntem ve bilgiler, yazarların açık yazılı izni olmaksızın hiçbir kimse tarafından kendi çalışması içinde kullanılmamalıdır.
 5. Dergiye gönderilen çalışmalar; yazarların sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ile dini inançları göz önüne alınmaksızın, sadece entelektüel değerleri çerçevesinde değerlendirilmelidir.
 6. Dergiye gönderilen çalışmalar, editör veya yardımcıları tarafından çalışmanın yazarları, hakemleri, yardımcı editörler ve yayıncı dışında hiç kimseye ifşa edilmemelidir.
 7. Editör ve yardımcıları makalelerin konusuna uygun alanında uzman alan editörleri atamalı ve onların makaleleri bilgi uzmanlıklarına uygun hakemlere göndermelerini sağlamalıdır.
 8. Hakemleri çalışmaları tarafsız, bilimsel ve objektif bir şekilde değerlendirmeye teşvik etmelidirler.
 9. Hakem havuzunu oluşturmalı ve sürekli güncel tutmalıdırlar. Hakem havuzunda; makaleleri objektif değerlendiren, hakemlik sürecini zamanında yerine getiren, makaleyi yapıcı eleştirilerle değerlendiren ve etik kurallara uygun davranan bilim insanlarının olmasına özen göstermelidirler.
 10. Editör veya yardımcıları tarafından dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yazar ve/veya kurum ile çıkar çatışmasına sahip olduğunun tespit edilmesi halinde, çalışma yayın/değerlendirme sürecinden çekilmelidir.
 11. Dergiye gönderilen çalışmaların kabulü veya reddi ile ilgili son görüş editöre aittir. Editör çalışmanın özgünlüğü ve önemi gibi hususları dikkate alarak kararını vermelidir.

Hakemlerin etik sorumlulukları
 1. Editör veya yardımcıları tarafından kendisine değerlendirme için gönderilen çalışmayı değerlendirme konusunda çalışma ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını hisseden ya da ivedi bir değerlendirme yapamayacak durumda olan bir hakem, editörü bu durumdan haberdar ederek değerlendirme görevinden ayrılmalıdır.
 2. Hakemler, gizlilik ilkesine riayet ederek değerlendirmesini yapmalıdır. Editör veya yardımcıları dışındaki kişilere çalışmalar gösterilmemeli ve başkalarıyla çalışma hakkında tartışma yapılmamalıdır.
 3. Hakemler, inceleme sürecinde elde etmiş olduğu ayrıcalıklı bilgi ve fikirleri gizli tutmalı ve kişisel çıkarı için kullanmamalıdır. Ayrıca hakemler, değerlendirmesini yaptığı ve henüz yayınlanmamış çalışmanın verilerinin herhangi bir parçasını kullanmamalıdır.
 4. Hakem eleştirileri nesnel olarak yapılmalıdır. Yazara karşı hiçbir kişisel eleştiri yöneltilmemelidir. Hakemler, fikirlerini açık biçimde destekleyen argümanlarla ifade etmelidir.
 5. Hakemler değerlendirilen çalışmanın daha önce yayınlanmış başka bir çalışma ile arasında esaslı bir benzerlik veya örtüşmeyi tespit etmeleri halinde, durumu editöre iletmelidirler.
 6. Yazar ile aralarında rekabet, iş birliği veya başka türlü ilişki veya bağlantılar bulunduğunu tespit eden hakemler çalışmaları değerlendirmemelidir.
Yazarların etik sorumlulukları

 1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi'ne gönderilen makaleler, derginin kapsamına uygun özgün çalışmalar olmalıdır.
 2. Yazarlar, yayımlanmak üzere gönderilen makalelerini aynı anda başka bir dergiye gönderemezler.
 3. Yazarlar çalışmalarına ilişkin verileri etik ilkeler çerçevesinde toplamalıdır. Çalışmanın dayanağını oluşturan ham veriler talep edildiği takdirde yazarlar yayımcı, editör ve hakemlere iletmekle yükümlüdür.
 4. Yayınlanmak amacıyla gönderilen makaleler bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak) aykırı olmamalıdır.
 5. Dergiye gönderilen çalışmalar, yeterli düzeyde kaynak bilgisi ve ayrıntı içermelidir. Hileli ve bilinçli yanlış ifadeler etik olmayan durumlara yol açacağından kabul edilemez. Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tezler veya çalışmalar, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanılamaz.
 6. Yazarların potansiyel çıkar çatışmaları belirtilmelidir. Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.
 7. Dergiye gönderilen çalışmanın tasarımına, uygulanmasına veya yorumuna katkı sağlayan her kişi, çalışmada belirtilmelidir. Önemli katkıda bulunan tüm katılımcılar ilk yazarı takiben listelenmelidir. Bunların dışındaki destekçiler ise çalışmanın “Teşekkür” bölümünde belirtilebilir.
 8. Yayın sürecinde, ilgili dergi/kurum ile yazışmaları yapan “Sorumlu Yazar” olarak kabul edilir. Sorumlu yazar, yaptığı yazışmaları diğer yazarlarla paylaşmalı, gerekli işlemleri zamanında ve doğru olarak yapmalıdır.
 9. Yazar, dergide yayınlanan çalışmasında önemli bir hata veya eksiklik tespit ederse, derhal dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirmek ve mevcut hata veya kusurun düzeltilmesi için editörle iş birliği yapmakla yükümlüdür.
 10. Tüm yazarların makalenin içeriği konusunda sorumluluk aldığı kabul edilir. Bir makalede herhangi bir katkısı olmayan bir kişinin yazar olması etik dışıdır. Aynı şekilde yayına önemli katkısı olan birinin yazarlar arasında yer almaması da etik dışıdır.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler

Uydurma: Bilimsel bir araştırma yapılmadan yapılmış gibi veri oluşturma, raporlama veya yayınlama.

Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.

Aşırma: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak.

Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek.

Tekrar yayım (Duplikasyon): Bir araştırmanın sonuçlarını, ilk yayınlandığı derginin editöründen izin almaksızın başka dergide tekrar yayınlamak.

Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak.

Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYÜ TAR BİL DERG) makalelerin yayın süreci için herhangi bir işlem ve yayın ücreti almamaktadır. Yazar kendi makalesi dahil olmak üzere istediği yayınlanmış makaleye erişim hakkına sahiptir.

Creative Commons License
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi CC BY 4.0 lisanslıdır.