Journal of Turkish Research Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-9052 | e-ISSN 2717-6851 | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Ataturk University | www.turkiyatjournal.com


Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için www.turkiyatjournal.com adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde (TAED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak www.turkiyatjournal.com ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak, Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.

Journal of Turkish Research Institute

ISSN 1300-9052 | e-ISSN 2717-6851 | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Ataturk University | www.turkiyatjournal.com
Cover Image


Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için www.turkiyatjournal.com adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde (TAED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak www.turkiyatjournal.com ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak, Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.
Issue 67 - Jan 31, 2020
 1. Yazıcıoğlu Mehmed Bahâeddin Tevfik (1845-1917) ve Bilinen Tek Eseri “Ufak Mecmûʿa-i Şiʿr”
  Pages 1 - 36
  Bekir BELENKUYU
 2. Sehl-i Mümteni Estetiği
  Pages 37 - 52
  Adem CAN
 3. XIX. Yüzyıl Şairi Muhît ve Şiirleri
  Pages 53 - 111
  Sevda ÖNAL KILIÇ , Gülten AKYOL
 4. Sehî Bey Divanı’nda Deyimler ve Atasözleri
  Pages 113 - 164
  Kamile ÇETİN
 5. Divanı Yakmak: Klasik Türk Şiiri Şairlerinin Şiir Üzerine Değerlendirmeleri
  Pages 165 - 186
  Orhan KILIÇARSLAN
 6. Divan Şiirinin Estetik Dünyasında Şem’-i Kâfur (Kâfurdan Mum)
  Pages 187 - 206
  Osman KUFACI
 7. Mostarlı Ziyâî Divanı’na Sosyal Hayat Penceresinden Bakmak
  Pages 207 - 228
  Seyit YAVUZ
 8. Kâtibî (Seydî Ali Reis) ve Dîvânı
  Pages 229 - 265
  Yunus KAPLAN , Zahide EFE
 9. Felsefenin Diyarında Şairane İkamet: Oruç Aruoba’nın Şiir ve Felsefe İlişkisi Üzerine Düşünceleri
  Pages 267 - 288
  Ekrem GÜZEL
 10. Bir Osmanlı Aydınının Kaleminden Adana ve Doğası
  Pages 289 - 298
  Esra SAZYEK
 11. Orhan Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık Romanında Yitirilmiş Değerler
  Pages 299 - 328
  Yaşar ŞİMŞEK
 12. Beşbeşelik / Peş Peşelik (Beşbeşe Romanı Üzerine Bir İnceleme)
  Pages 329 - 352
  Ahmet KARAKUŞ
 13. Bayburtlu Zihnî’nin Hikâye-i Garîbe Adlı Eserinin Kaynağı
  Pages 353 - 366
  Gülhan ATNUR
 14. Kazak Türklerinde “Kadın” Kişi Adları
  Pages 367 - 377
  Erdal AYDOĞMUŞ
 15. Rehî-yî Mueyyîrî’nin Gazellerinde Çeşitli İsim ve Sıfatlarla Anılan Sevgili
  Pages 379 - 394
  Pelin SEVAL ESEN
 16. Şairin Sesi: Rabındranath Tagore
  Pages 395 - 404
  Filiz BAYOĞLU KINA
 17. Geleneksel Erzurum Evlerinin İstatistiki veri Analizi
  Pages 405 - 442
  Temel SAĞLAM , Hüseyin YURTTAŞ
 18. Eski Türk İnançlarında Tabiat Kültü: Erzurum Kazancı Örneği
  Pages 443 - 454
  Yunus BERKLİ , Gülten GÜLTEPE
 19. Muş Merkezde Yer Alan Nadide Bir Eser: Selim Paşa Taş Vakfiyesi
  Pages 455 - 470
  Korkmaz ŞEN
 20. Nadir Şah’ın Afganistan Seferi ve Burada Kurduğu Düzen
  Pages 471 - 479
  Muhammed Bilal ÇELİK , Seyed SHAFİQULA SEDAT
 21. Şîa’nın Siyasallaşma Sürecinde Seyyid Kıvâmeddin Marâşî
  Pages 481 - 491
  Derya ÇOŞKUN
 22. Haçlı Tarihi Yazımında Pıerre L’ermıte: Sıradan Bir Keşiş Mi, Haçlı Seferinin Mimarı Mı?
  Pages 493 - 522
  Serkan ÖZER
 23. Mustafa Âli ve Evliyâ Çelebi’ye Göre Osmanlılarda Deniz Korkusu
  Pages 523 - 540
  Kerim İlker BULUNUR
 24. Osmanlı Devleti'nde Kartpostal Kullanımı ve Yasaklı Kartpostallar
  Pages 541 - 561
  Hüseyin Baha ÖZTUNÇ
 25. Amerikan Board Misyonerlerinden Elizabeth Freeman Barrows Ussher’in Mektuplarında 1915 Van Ermeni İsyanı ve Osmanlı Kayıtları
  Pages 563 - 600
  Mevlüt YÜKESEL
 26. Eskişehir İstiklâl Mahkemesi Karar Defterine Geçmiş Bazı Suç Çeşitleri
  Pages 601 - 614
  Ulvi Ufuk TOSUN
 27. Demokrat Parti’nin Muhalefet Yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yapılan Müzik Tartışmaları (1945-1950)
  Pages 615 - 635
  Dilşen İNCE ERDOĞAN , Esra ÇETİN
 28. Soğuk Savaş Döneminde Bulgaristan’daki Roman Azınlığına Uygulanan Asimilasyon Politikaları (1945-1985)
  Pages 637 - 666
  İbrahim KAMİL
 29. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Ölçme Değerlendirme Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 667 - 681
  Bahadır GÜCÜYETER , Ahmet KARADOĞAN
 30. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Lisansüstü Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme
  Pages 683 - 702
  Fatih VEYİS
 31. Türkçenin Sesletiminin Yabancılara Öğretimi Üzerine Notlar
  Pages 703 - 714
  Gönül ERDEM NAS
 32. Türkçe Öğretiminde Mizah: Ders Kitapları Örneği
  Pages 715 - 735
  Dilek ÜNVEREN
Indexes and Platforms