Volume: 10 Issue: 2, 12/3/21

Year: 2021

Makaleler

Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan süreli, uluslararası ve hakemli bir bilimsel dergi olup CAB Abstracts, TR-Dizin (ULAKBİM), EBSCO tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

Dergide tarım bilimleri ve ilgili alanlarda makaleler yayınlanmakta olup araştırmalar sonucu elde edilen bilimsel bilgilerin ve önemli sonuçların geniş kitlelere, okuyuculara ulaştırılması amaçlanmıştır. 


Dergide Türkçe veya İngilizce yazılmış, öncelikli olarak orijinal araştırma sonuçları yayınlanabilir.
Dergide yayınlanacak makaleler, tarım bilimleri ve ilgili alanlarda olmalıdır (Bitki fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, yetiştirme tekniği, biyoteknoloji; bahçe bitkileri, tarla bitkileri; zootekni ve su ürünleri üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, biyoteknoloji vb.; bitki koruma vb.; toprak bilimi ve bitki besleme; gıda bilimi, teknolojisi,mikrobiyolojisi, muhafazası, güvenliği vb; organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi sürdürülebilir tarım sistemleri, seracılık,sulama, tarımsal yapılar, tarımsal sitoloji, biyoloji, biyokimya, vs).
Lisansüstü tezler veya TÜBİTAK, DPT, BAP gibi çeşitli kurumlarca desteklenen proje bulgularından kısımlar içeren eserler ilgililerinden gerekli izinler alındıktan sonra hazırlanmalı, ilgili durum dipnotta mutlaka belirtilmelidir. Yine eser daha önce kongre, sempozyum vb. toplantılarda sunulmuş ve özet hali yayınlanmış ise bu durumda yine dipnot düşerek belirtilmelidir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Sorumlu yazara eserin yer aldığı basılı sayıdan bir adet ve eserin pdf formatında hazırlanmış hali gönderilir.
Yayınlanması istenilen eserin, daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gereklidir. Eserler, içerik, yazım kurallarına uygunluk ve benzerlik oranı değerlendirilme sonrası bilimsel incelemeye alınır. Yayın kurulu makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin değerlendirmesini aldıktan sonra yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir. Gönderilen tüm yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez.
Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Ziraat Fakültesi, Editör ve Yayın Kurulu, yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir.
Dergi altı ayda bir olmak üzere yılda iki kez çıkar ve iki sayıda bir cilt tamamlanır.
Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

Akademik Ziraat Dergisi İçin Eser Yazım İlkeleri
• Eserin tamamında, çift satır aralığı, sağ, sol, üst ve alttan 2.5 cm boşluklu ve Arial (12 punto) yazı karakteri kullanılmalıdır. Eserin tamamı için sayfa numarası ve satır numarası (sürekli olarak) verilmelidir. Ayrıca tüm başlıklar ve paragraflar girinti kullanmadan iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
• Makalenin başlığı ve diğer başlıklar, ilk harfi büyük, eserin yazıldığı dilde, kalın ve sola yaslı olarak yazılmalıdır.
• Daha önce Kongre/Sempozyum vs. de sözlü/poster özet bildiri olarak sunulmuş eserlerde ya da Lisansüstü tezler veya TÜBİTAK, DPT, BAP gibi çeşitli kurumlarca desteklenen proje bulgularından kısımlar içeren eserlerde, bu durum, eser başlığı üzerine üst simge olarak * (yıldız işareti) kullanılarak detaylar isim ve adres yazıldıktan sonra normal ve sola yaslı yazılmalıdır.
• Yazar (lar): Unvan kullanılmadan adlar küçük, soyadlar büyük harflerle sola dayalı yazılmalıdır. Yazarların adresi için soyadları üzerine üst simge olarak bir rakam verilmeli, açık adresleri hemen yazar(lar) kısmının altına normal ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. Ad SOYAD1
• Sorumlu yazar: Adreslerin altında sola dayalı olarak ad küçük, soyadı büyük harfle ve e-posta adresi normal yazılmalıdır. Sorumlu yazar (Corresponding author): Ad SOYAD, e-posta: adı@mail.edu.tr
• Sunulan araştırma makalesi; Öz, Anahtar kelimeler, Makalenin İngilizce başlığı, Abstract, Key words, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklar kısımlarından oluşur.
• Araştırma makalesine ait Öz kısmı; Amaç, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları, Sonuç başlıklarından, Abstract kısmı ise; Objective, Materials and Methods, Results, Conclusion başlıklarından oluşmalıdır. Öz kısmı 200-300 aralığında kelime içermelidir. Örnek yazım şablonu için tıklayınız.
• Şekiller: Makale içinde yer alan her türlü şekil, resim, grafik, harita, fotoğraf ve benzeri materyal “Şekil” olarak değerlendirilmelidir. Gerekli olduğu takdirde şeklin yüksek çözünürlüklü hali dergi tarafından istenebilir.
• Çizelgeler: Cetvel ve tablolar “Çizelge” olarak yazılmalıdır.
Her bir Şekil ve Çizelge, makale içinde olması gereken yere yerleştirilir.
• Bütün metinde çizelge ve şekiller dahil ondalık ayracı olarak virgül yerine nokta ile kullanılmalıdır.
• Akademik Ziraat Dergisi Kaynakların Bildirim Şekli Kaynak yazımında APA kuralları uygulanır. Eserler alfabetik sıraya dizilerek verilir. Örnek APA kuralları için tıklayınız.
• Ayrıca, makalelere kaynaklardan önce Çıkar Çatışması (Çıkar çatışması var ise belirtiniz, yok ise ‘’ Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur’’ şeklinde ifade ediniz.), Yazarların Katkı Beyanı (Yazarların araştırmanın hangi kısmına katkıda bulundukları belirtilmelidir ve Ad ve Soyadların baş harfleri kullanılmalıdır. Örnek: GD: Araştırmanın … aşamalarına katkıda bulunmuştur). ve varsa Destek ve Teşekkür beyanına yer verilmelidir.

Dergimiz, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehber ve politikalar benimsemiştir.


Makale gönderimi/süreç işletimi ücretsizdir.