Volume: 2022 Issue: 2, 9/25/22

Year: 2022

Articles

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi (BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies) yılda iki kez (Şubat-Eylül) yayımlanan uluslararası hakemli, multidisipliner bir akademik dergidir. Dergi çokdisiplinli bir akademik dergi niteliğine sahip olup, Sosyal - Kültürel Çalışmalar ve Yörük-Türkmen olgusuna dair her alanda, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile buluşturmayı hedefler.

Yörük-Türkmen toplulukları insanlığın en önemli bileşenlerinden birini oluşturur. Yörük-Türkmen kültürü de, insanlığının ortak kültürel mirasının temel köşe taşlarından birini teşkil eder. Dergimizin temel amacı, Yörükler-Türkmenler ile ilgili toplumsal, kültürel, tarihi ve sanatsal her türlü değeri, her yönüyle kayıt altına alınıp, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp yaşatmak idealine hizmet etmektir.


BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies is an international multidisciplinary peer-reviewed journal published twice a year (February-September). The journal is a multi-disciplinary academic journal and aims to publish quality research and compilation articles in the every area related to the Yörük-Türkmen phenomenon.

The Yörük-Türkmen communities constitute one of the most important components of humanity. Yörük-Türkmen culture is also one of the basic cornerstones of the common cultural heritage of humankind. The main aim of our journal is to record every social, cultural, historical and artistic values related to Yörük-Türkmen communities. All this is to serve the ideal of registering, protecting, developing and transferring the cultural heritage of Yörük-Türkmen communities to new generations.


The review procedure
“Double Open Peer Review” procedure is applied in our journal. All articles submitted in our journal go through the "Double Open Referee" review process.
All articles submitted to our journal, which is an international refereed academic journal, are first subject to editorial review in terms of form and content. Articles whose editorial review process is completed positively are sent to at least 2 referees who are experts in their fields. In case of conflict between the two referee reports, the article is sent to a third referee. The article that receives a consent report from at least 2 referees is included in the publication process.

Bu bağlamda Yörük-Türkmen kültürü ile Yörük-Türkmen topluluklarının toplumsal, kültürel, ekonomik ve öteki sorunları ile ilgili Sosyolojik, Antropolojik, Folklorik, Coğrafik, Etnografik, Etnolojik, Tarihsel, Sanat Tarihi, Ekonomik, vb. her türlü nitelikli araştırma ve derleme çalışmaları bu çatı altında yayınlanacaktır.

“Bilgi insanlığın ortak malıdır” ilkesinden yola çıkan dergimiz, Açık Erişimli bir dergidir. Bu bağlamda, dünya genelinde, Yörükler-Türkmenler ile ilgili araştırma yapan bilim insanlarına, araştırmalarını insanlığın faydasına sunabilecekleri nitelikli bir akademik platform olabilme idealiyle yola çıkılmıştır. Dergiye gönderilen her makale, yayımlanmadan önce çift-açık hakemlik sürecinden geçer.

In this context, all kinds of qualified Sociological, Anthropological, Folkloric, Geographical, Ethnographic, Ethnological, Historical, Art History, Economic, etc. research and compilation studies related to Yörük-Türkmen culture and Yörük-Türkmen communities' problems will be published under this roof.

Our journal is an Open Access journal and based on the principle of "Knowledge is the common heritage of humanity". It has set out with the ideal of becoming a qualified academic platform for researchers worldwide who can conduct research in all fields of Yörük-Türkmen phenomenon. Every article submitted to the Journal, passes through the double-open peer review process prior to publication.The review procedure

“Double Open Peer Review” procedure is applied in our journal. All articles submitted in our journal go through the "Double Open Referee" review process.
All articles submitted to our journal, which is an international refereed academic journal, are first subject to editorial review in terms of form and content. Articles whose editorial review process is completed positively are sent to at least 2 referees who are experts in their fields. In case of conflict between the two referee reports, the article is sent to a third referee. The article that receives a consent report from at least 2 referees is included in the publication process.

MAKALE YAZIM KURALLARI


Yazım Dili ve Sayfa Yapısı:
- Yazım dili Türkçe, İngilizce, Rusça ve Türk Dünyası kullanılan bütün dillerdir. Yazı karakteri olarak Times New Roman seçilmeli, sayfa yapısında tüm kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
- MS Word dokümanı olarak ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.

Metin Yapısı:
Başlıklar metin içinde Makale Başlığı, Yazar Adı, Özetler, Anahtar Kelimeler, Giriş, konu başlıkları ve alt başlıkları, Sonuç, Kaynakça şeklinde sıralanmalıdır.
- Makale başlığı (14 Punto/Koyu) sayfa ortalanarak yazılacaktır.
- Yazar adı, yazara ait kişisel bilgilere yer verilmeksizin makalenin başlığı altına sağa yaslı olarak yazılacaktır.
- Yazara ait kişisel bilgiler, yazarın unvanı, bağlı bulunduğu kurum, elektronik posta adresi, ilk sayfada sayfa altı dipnotu (*) olarak verilecektir (Birden fazla yazar varsa birinci yazar için bir, diğerleri için artan miktarda yıldız kullanınız).
- Metin, Times New Roman ve 12 punto; dipnotlar ise aynı fontla fakat 10 punto ile yazılmalıdır (Açıklamalar dışında dipnot kullanılmamalıdır. Metin atıfları, metnin içinde ve APA yazım sistemine uygun olarak, aşağıda belirtildiği gibi yazılmalıdır).
- Makaleler, Giriş, Alt Başlıklar ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
- Makalelerde sayfa sınırlaması bulunmamakla birlikte, sayfa sayısının makul ölçülerde olması beklenir.

Kaynakça Yazım Kuralları:
Makale tam metinleri APA sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. Kullanılacak APA sistemi sürümü en genel hatlarıyla:
 Yazarların soyadlarının alfabetik sıralaması esas alınır.
 Önce yazarın soyadı yazılır ve virgül konur. Yazarların soy isimleri Baş harf büyük harflerle kalın puntolarla yazılır.
 Yazarın isminin baş harfi (büyük harfle) yazılıp, nokta konur.
 Parantez içinde eserin yayınlandığı tarih yazılır, parantez kapatılır ve nokta konur.
 Eserin tam ismi yazılır ve nokta konur.
 Eser kitap ise eserin ismi italikle yazılır. Çalışma makale ise derginin adı italikle yazılır.
 Eserin yayınlandığı şehir yazılıp iki nokta üst üste konur.
 Yayınevinin adı yazılır.
Bu açıklamaların ışığında farklı türden akademik eserleri içeren APA (5) sürümüne uygun olarak hazırlanmış ayrıntılı bir örnek kaynakça:

Örnek Kaynakça
1. Arslan, D. A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
2. Arslan, D. A. ve Arslan, G. (2017-a). Kültür, sanat, edebiyat, sosyolojisi. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
3. Arslan, D. A. (2017-b). Samsun ve Orta Karadeniz bölgesinde göçün sosyolojik tahlili. VII. Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir Göç”, 16-18 Şubat, Samsun, Türkiye, 2017.
4. Arslan, D.A. (2012-a). Yerel seçim sonuçları temelinde Mersin’in siyasi yapısı. International Journal of Human Sciences, 9-2, 916-968.
5. Arslan, D. A. (2012-b). Geçmişten geleceğe Kağızman’ın siyasi yapısı: Yerel seçim sonuçları temelinde Kağızman’ın siyasi yapısının sosyolojik analizi. Sosyoloji içinde (587-606). Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu Kars.
6. Arslan, D.A. (2012-c). Mersin Milletvekilleri’nin sosyolojik profilleri. International Journal of Human Sciences, 9-2, 587-622.
7. Arslan, D. A. (2011-a). Who rules Turkey: Turkish power elite. Berlin: LAP LAMBERT Academic Publishing.
8. Arslan, D. A. (2011-b). Uygulamalı köy sosyolojisi: Kırsal yapı ve kalkınma dinamikleri ile 17 öncesi ve sonrası Ankara Kavaközü. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.
9. Arslan, D. A. (2005). Educational bases of Turkish democracy: Educational backgrounds of Turkish elites. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), 8-1, 5–30.
10. Arslan, D. A. (2004-c). Türk medya elitleri: bir durum tespiti. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), 4-2, 135–164.
11. Bozkurt, Ö. (1972). Ayrımsal sosyoloji ve toplumsal yapı. Ankara: Sevinç Matbaası.
12. Buğra, A. (1995). Türkiye’de devlet ve işadamları. İstanbul: İletişim Yayınları.
13. Bulmer, M. (1994). Sociological research methods. London: Macmillan.
14. Cüceloğlu, D. (200). İnsan ve davranışı. Ankara: Remzi Kitabevi.
15. Nirun, N. (1991). Sosyal dinamik bünye analizi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
16. Ozankaya, Ö. (1971). Köyde toplumsal yapı ve siyasal kültür. Ankara: Sevinç Matbaası.ARTICLE WRITING RULES

Writing Language and Page Layout:
- The language of writing is Turkish, English, Russian and all the languages used in the Turkish World. Times New Roman should be chosen as the font, and all margins in the page structure should be set to 2.5 cm.
- It should be prepared as an MS Word document and with 1.5 line spacing.

Text Structure:
Title, Abstract, Key Words, Introduction, Subject Headings and Subheadings, Result, References.
- The title of the paper (14 pt. / dark) will be written on the center of the page.
- The name of the author shall be written right under the heading of the article without any personal information of the author.
- Personal information belonging to the author, the title of the author, the institution to which it is affiliated, the e-mail address, and the footnote (*) on the first page (if there are multiple authors, use one for the first author and a star for the others).
- Text, Times New Roman and 12 pt.; Footnotes should be typed with the same font but with 10 points (Footnotes should not be used except for the descriptions.) Text citations should be written in the text and in accordance with the APA writing system, as follows.
- Your notification must consist of Entries, Subheadings and Conclusion sections.
- There are no page limitations.


Sample References:
1. Arslan, D. A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
2. Arslan, D. A. ve Arslan, G. (2017-a). Kültür, sanat, edebiyat, sosyolojisi. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
3. Arslan, D. A. (2017-b). Samsun ve Orta Karadeniz bölgesinde göçün sosyolojik tahlili. VII. Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir Göç”, 16-18 Şubat, Samsun, Türkiye, 2017.
4. Arslan, D.A. (2012-a). Yerel seçim sonuçları temelinde Mersin’in siyasi yapısı. International Journal of Human Sciences, 9-2, 916-968.
5. Arslan, D. A. (2012-b). Geçmişten geleceğe Kağızman’ın siyasi yapısı: Yerel seçim sonuçları temelinde Kağızman’ın siyasi yapısının sosyolojik analizi. Sosyoloji içinde (587-606). Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu Kars.
6. Arslan, D.A. (2012-c). Mersin Milletvekilleri’nin sosyolojik profilleri. International Journal of Human Sciences, 9-2, 587-622.
7. Arslan, D. A. (2011-a). Who rules Turkey: Turkish power elite. Berlin: LAP LAMBERT Academic Publishing.
8. Arslan, D. A. (2011-b). Uygulamalı köy sosyolojisi: Kırsal yapı ve kalkınma dinamikleri ile 17 öncesi ve sonrası Ankara Kavaközü. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.
9. Arslan, D. A. (2005). Educational bases of Turkish democracy: Educational backgrounds of Turkish elites. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), 8-1, 5–30.
10. Arslan, D. A. (2004-c). Türk medya elitleri: bir durum tespiti. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), 4-2, 135–164.
11. Bozkurt, Ö. (1972). Ayrımsal sosyoloji ve toplumsal yapı. Ankara: Sevinç Matbaası.
12. Buğra, A. (1995). Türkiye’de devlet ve işadamları. İstanbul: İletişim Yayınları.
13. Bulmer, M. (1994). Sociological research methods. London: Macmillan.
14. Cüceloğlu, D. (200). İnsan ve davranışı. Ankara: Remzi Kitabevi.
15. Nirun, N. (1991). Sosyal dinamik bünye analizi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
16. Ozankaya, Ö. (1971). Köyde toplumsal yapı ve siyasal kültür. Ankara: Sevinç Matbaası. 


JenerikGÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ
Dergimizde “Double Open Peer Review” prosedürü uygulanmaktadır. Dergimize gönderilen tüm makaleler "Çifte Açık Hakem" değerlendirme sürecinden geçmektedir.
Uluslararası hakemli akademik bir dergi olan dergimize gönderilen tüm makaleler öncelikle biçim ve içerik açısından editör incelemesine tabi tutulur. Editöryal değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan makaleler, alanında uzman en az 2 hakeme gönderilir. İki hakem raporu arasında uyuşmazlık olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. En az 2 hakemden onam raporu alan makale yayın sürecine dahil edilir.

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI
BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi - BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makalenin yazar(lar)ı olarak aşağıdaki koşulları kabul ediyorum:
1. Dergiye gönderilen makale yazar(lar)ın özgün eseridir,
2. İlgili yazarlar bu çalışmaya bireysel olarak katılmış ve bu çalışmanın tüm sorumluluğunu üstlenmişlerdir,
3. Tüm yazarlar gönderilen makalenin son halini görmüş ve onaylamıştır,
4. Makalenin başka yerde yayımlanmamış veya basıma sunulmamış olması,
5. Makalede yer alan metin, şekil ve belgelerin başka kişilerin telif haklarını ihlal etmediğini,
6. Gönderilen makalenin editör incelemesinden sonra başlayan hakem süreci devam ederken, makaleyi keyfi olarak geri çekemeyeceğini,
7. İşlenmesi, çoğaltılması, temsili, basımı, yayımı, dağıtımı ve internet üzerinden iletilmesi de dahil olmak üzere her türlü kamusal yayın hakkını BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi'ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler.

8. Dergiye gönderilen makalelerde en fazla %15 benzerlik oranı aranır. Bunun üzerindeki durumlarda makale gözden geçirilmek ve düzeltilmek üzere yazarına iade edilir. İntihal programı Türkiye için (Identicate veya Turnitin) ve yurt dışından gelen makaleler için (Plagiat veya benzeri) kullanılabilir. İntihal raporu ibraz edilmesi zorunludur.

Yazımızı yayınlayan derginin telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından açılacak dava veya davalarda hiçbir sorumluluğu olmadığını ve tüm sorumluluğun yazar(lar)a ait olduğunu kabul / taahhüt ederiz. Ayrıca yazıda hukuka aykırı herhangi bir suç unsurunun veya beyanının bulunmadığını, araştırma sırasında hukuka aykırı materyal ve yöntem kullanılmadığını ve etik kurallara uyulduğunu taahhüt ederim.
Ana sayfada verilen Telif Hakkı Devir Formu imzalanarak dergi sistemine yüklenmelidir (taranabilir veya resimli jpg vb. olabilir).


The review procedure
“Double Open Peer Review” procedure is applied in our journal. All articles submitted in our journal go through the "Double Open Referee" review process.
All articles submitted to our journal, which is an international refereed academic journal, are first subject to editorial review in terms of form and content. Articles whose editorial review process is completed positively are sent to at least 2 referees who are experts in their fields. In case of conflict between the two referee reports, the article is sent to a third referee. The article that receives a consent report from at least 2 referees is included in the publication process.

ETHICAL PRINCIPLES AND PUBLICATION POLICY
As the author (s) of the article sent to BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi - BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies, I / we accept the following conditions:
1. The article sent to the journal is the original work of the author (s),
2. The relevant authors participated in this study individually and they took all the responsibility for this study,
3. All authors have seen and approved the final version of the submitted article,
4. The article is not published elsewhere or presented for printing,
5. The text, figures and documents in the article do not violate the copyrights of other persons,
6. While the referee process, which started after the editorial review on the submitted article, continues, it will not be able to withdraw the article arbitrarily,
7. They accept and undertake to transfer all kinds of public transmission rights including processing, reproduction, representation, printing, publication, distribution and transmission via internet to the BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies.
8. A maximum of 15% similarity rate is sought for the articles sent to the journal. In cases above this, the article is returned to the author for revision and correction. Plagiarism program can be used for Turkey (Identicate or Turnitin) and for articles coming from abroad (Plagiat or similar). It is mandatory to submit a plagiarism report.
I / We undertake / undertake that the journal publishing our article has no responsibility and all responsibility belongs to the author (s) for claims or lawsuits to be filed by third parties due to copyright infringement. In addition, I / We undertake that there are no criminal elements or statements against the law in the article, that no illegal materials and methods are used during the research and that the ethical rules are followed.
The Copyright Transfer Form given on the main page must be signed and uploaded to the journal system (it can be scanned or picture jpg etc.).

Makalelerden yayın ücreti talep edilmemektedir.

TELİF HAKKI VE YAZAR ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU -COPYRGHT and AUTHOR ETHİCAL DECLARATİON


Telif Hakkı Devri Formu imzalanıp, (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale başvuru esnasında Dergi sistemine yüklenmelidir.

This Copyright Agreement Form must be signed by all authors and uploaded to the Journal system (It can be scanned and sent as an image, jpg, etc.).