FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2618-5784 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Hamdi BRAVO | http://flsfdergisi.com/


FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) initiated its publication life at 2006 by publishing the papers of presentations of national ‘Philosophy and the Problems of Our Time’ symposium in two volumes.

While it is published under the name of FLSF (Journal of Süleyman Demirel University Philosophy Department) until the 6th issue, by the 7th issue this name has been changed by its current name.

Currently it is only published as an electronic journal, although it has been published in hardcopy up to issue 25.

FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) is a bi-annual academic journal listed in Philosopher’s IndexInternational Bibliography of the Social Sciences (IBSS)EBSCOHost Humanities Source and TÜBİTAK ULAKBİM, and also served as full text by these databases.

FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2618-5784 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Hamdi BRAVO | http://flsfdergisi.com/
Cover Image


FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) initiated its publication life at 2006 by publishing the papers of presentations of national ‘Philosophy and the Problems of Our Time’ symposium in two volumes.

While it is published under the name of FLSF (Journal of Süleyman Demirel University Philosophy Department) until the 6th issue, by the 7th issue this name has been changed by its current name.

Currently it is only published as an electronic journal, although it has been published in hardcopy up to issue 25.

FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) is a bi-annual academic journal listed in Philosopher’s IndexInternational Bibliography of the Social Sciences (IBSS)EBSCOHost Humanities Source and TÜBİTAK ULAKBİM, and also served as full text by these databases.

Issue 29 - May 16, 2020
 1. TOPLUMSAL VE SİYASAL ALANIN YENİDEN ÜRETİMİ OLARAK FETİŞİZM
  Pages 1 - 15
  Seyit COŞKUN
 2. KAMUSAL VE ÖZEL: ROUSSEAU'NUN EĞİTİM ANLAYIŞI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 17 - 32
  Serpil DURĞUN
 3. ÖZNELEŞTİRME STRATEJİLERİNDEN ÖZGÜRLEŞME PRATİĞİ OLARAK KENDİLİK TEKNOLOJİLERİ VE KENDİLİK KÜLTİVASYONU
  Pages 33 - 52
  Serdar GEZER
 4. RADİKAL DEMOKRASİ VE POPÜLİST SİYASETİN ÖZNESİ OLARAK HALK’IN İNŞASI
  Pages 53 - 78
  Aykut AYKUTALP
 5. BETWEEN PERPETUAL WAR AND PERPETUAL PEACE: LIBERAL SOCIAL ORDER AS PERPETUAL (IN)SECURITY
  Pages 79 - 94
  Erol SUBAŞİ
 6. BİR İMKANLAR FİLOZOFU OLARAK NIETZSCHE: MEVCUT POLİTİK KRİZE ALTERNATİFLER
  Pages 95 - 107
  Hüseyin Metin TOKER
 7. NIETZSCHE’S EARTH: THE GROUND OF VALUATION IN THUS SPOKE ZARATHUSTRA
  Pages 109 - 134
  Musa DUMAN
 8. FELSEFİ ANTROPOLOJİ’NİN GEREKLİLİĞİ VE MAX SCHELER’İN FELSEFİ ANTROPOLOJİ’SİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 135 - 144
  Gökhan GÜRDAL
 9. KİŞİSEL İYİYLE İLGİLİ ARZU TEORİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 145 - 162
  Necati Murad OMAY
 10. SIMONE DE BEAUVOIR’IN ETİĞİ ÜZERİNE
  Pages 163 - 179
  Filiz BAYOĞLU KINA
 11. AKIL, BİREY VE BİREYCİLİK KAVRAMLARININ AYDINLANMA FELSEFESİ IŞIĞINDA YENİDEN YORUMLANMASI
  Pages 181 - 200
  Mücella CAN
 12. STOA FELSEFESİNDE “DOĞAYA UYGUN YAŞAMA”NIN ANLAMI
  Pages 201 - 218
  Melike MOLACI
 13. GOETHE’DE RENK FENOMENİ
  Pages 219 - 246
  Diler Ezgi TARHAN
 14. MARTİN HEİDEGGER VE ARİSTOTELES’İN SANAT GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 247 - 257
  Bora ARGA
 15. HEIDEGGER’İN BERGSON’UN ZAMAN GÖRÜŞÜNE YÖNELİK ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ
  Pages 259 - 276
  Yavuz KILIÇ , Aysel ÇAMLIBEL
 16. HERMENEUTİĞİN BAŞLANGICI OLARAK PERİ HERMENİAS
  Pages 277 - 282
  Arslan TOPAKKAYA
 17. JEAN JACQUES ROUSSEAU’DA “SİVİL DİN” TASARIMI BAĞLAMINDA DİN SİYASET İLİŞKİSİ
  Pages 283 - 302
  Ferhat AKDEMİR
 18. ROUSSEAU VE FELSEFİ OTOBİYOGRAFİ
  Pages 303 - 319
  Utku ÖZMAKAS
 19. MANTIK SANATININ ÖĞRETİMİNDE GRAMERİN YERİ VE ÖNEMİ -FÂRÂBİ ÖRNEĞİ-
  Pages 321 - 336
  Hülya ALTUNYA
 20. GÖLGELEME İTİRAZI, KOŞULLU-OLASILIK ÇÖZÜMÜ VE GENELLİK SORUNU
  Pages 337 - 352
  Keziban DER
 21. THOMAS NAGEL’İN BİLİNÇ KURAMINDAN HAREKETLE DİĞER ZİHİNLERİN BİLGİSİNE DOĞRUDAN ERİŞİM PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 353 - 368
  Vedat ÇELEBİ
 22. SEXTUS EMPIRICUS’UN DOGMATİZME KARŞI EPİSTEMOLOJİK MÜCADELESİ SAVUNULABİLİR Mİ?
  Pages 369 - 389
  Nurten ÖZTANRIKULU ÖZEL
 23. SCHELLING’İN MUTLAK ÖZDEŞLİK DÜŞÜNCESİ
  Pages 391 - 408
  Önder KULAK
 24. SOFİST DİYALOĞU: MANTIKSAL OLANAKLILIĞI BAĞLAMINDA ‘BAŞKA’ KAVRAMI
  Pages 409 - 428
  Neşe AKSOY
 25. EXEMPLARITY OF DIFFÉRANCE
  Pages 429 - 440
  Enis Emre MEMİŞOĞLU
 26. RUHSUZ MAKİNE: HAYVAN
  Pages 441 - 456
  Elif ERGÜN
Indexes and Platforms