Year 2019, Volume , Issue 5, Pages 185 - 202 2019-12-09

Psikolojik Şiddet Algisinin, Örgüt Kültürüne ve Örgütsel Vatandaşlik Davranişi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
The Effects of Psychological Violence on Organizational Culture and Organizational Citizenship Behaviour

Zafer ADIGÜZEL [1] , İrem KÜÇÜKOĞLU [2]


Mobbing, çalışanın işyerinde psikolojik olarak şiddete maruz kalması, yani fiziksel şiddet olmadan, çalışanların stres, tükenmişlik, işten ayrılma niyeti yaşaması ve intihara kadar çeşitli olumsuz durumlara yol açabilme durumudur. Rol belirsizliği yaşan Çalışanlar herhangi bir olumsuz tutum ve davranışla karşılaşmadığında, çalışanların tutum ve davranışları örgütlere de olumlu yönde yansıtmaktadır. Ancak sadece rol belirsizliğinin baskısı altında kalan çalışanlar da örgüt den ayrılma isteği oluşmaktadır. Örgütlerinden memnun olan çalışanlar, örgütsel vatandaşlığı benimsedikleri, planlama ve problem çözme gibi kurumsal yeteneklerini geliştirebildikleri görülmektedir. Ayrıca örgütsel vatandaşlık davranışının olduğu örgütlerde paydaşlara daha yüksek hizmet kalitesi sağlanabilmektedir. Araştırmanın amacı kapsamında 360 çalışan ile anket çalışması yürütülmüştür. Analizler IBM SPSS 25 İstatistik Paket Programı ve AMOS kullanılarak yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde korelasyon analizi; hipotezlerin test edilmesinde regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma modeli kapsamında üretim sektöründe çalışanların psikolojik şiddet ve rol belirsizliği yaşadığı durumlarda örgüt kültürüne ve örgütsel vatandaşlık davranışına etkileri incelenmektedir.

Mobbing is the state where the employee is subjected to psychological violence in the workplace, that is, without physical violence, the stress, burnout, intention to quit, and suicide. Role uncertainty, When employees do not encounter any negative attitudes and behaviors, employees' attitudes and behaviors reflect positively to the organizations. However, only employees who are under the pressure of role ambiguity also desire to leave the organization. In addition, higher service quality can be provided to stakeholders in organizations with organizational citizenship behavior. Within the scope of the aim of the research, a survey was conducted with 360 employees. The analyzes were performed using IBM SPSS 25 Statistical Package Program and AMOS. Correlation analysis; regression analysis was used to test hypotheses. Within the scope of the research model, the effects of production workers on organizational culture and organizational citizenship behavior are examined in cases of psychological violence and role uncertainty.

 • Agervold, M. (2007). Bullying at work: A discussion of definitions and prevalence, based on an empirical study. Scandinavian journal of psychology, 48(2), 161-172.
 • Allen, J. B., & Shaw, S. (2009). “Everyone rolls up their sleeves and mucks in”: Exploring volunteers’ motivation and experiences of the motivational climate of a sporting event. Sport Management Review, 12(2), 79-90.
 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık. Baskı. Ankara.
 • Aydın, O., & Öcel, H. (2009). İşyeri zorbalığı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 94-103.
 • Barney, J. B. (1986). Organizational culture: can it be a source of sustained competitive advantage?. Academy of management review, 11(3), 656-665.
 • Borman, W. C., & Motowidlo, S. M. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. Personnel Selection in Organizations; San Francisco: Jossey-Bass, 71.
 • Bozdoğan, A. E., & Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz-yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 66-81.
 • Branch, S., Ramsay, S., & Barker, M. (2008). The bullied boss: A conceptual exploration of upwards bullying. Advances in organisational psychology, 93.
 • Brown, S. P., & Peterson, R. A. (1993). Antecedents and consequences of salesperson job satisfaction: Meta-analysis and assessment of causal effects. Journal of marketing research, 30(1), 63-77.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Atıf İndeksi, 001-214.
 • Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. John Wiley & Sons.
 • Caponecchia, C., & Wyatt, A. (2009). Distinguishing between workplace bullying, harassment and violence: a risk management approach. Journal of Occupational Health and Safety, Australia and New Zealand, 25(6), 439.
 • Chen, Z. X., Aryee, S., & Lee, C. (2005). Test of a mediation model of perceived organizational support. Journal of Vocational Behavior, 66(3), 457-470.
 • Chiaburu, D. S., Oh, I. S., Berry, C. M., Li, N., & Gardner, R. G. (2011). The five-factor model of personality traits and organizational citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 96(6), 1140.
 • Curran, T. M., & Prottas, D. J. (2017). Role stressors, engagement and work behaviours: a study of higher education professional staff. Journal of Higher Education Policy and Management, 39(6), 642-657.
 • Çakır, H. (2017). ISMEK hayat boyu öğrenme merkezi öğretmenlerinin örgüt kültürü algıları ile iş motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Davenport, N., Schwartz, R. D., & Elliot, G. P. (2002). Mobbing. Emotional abuse in the American workplace. Ames, Io: Civil Society Pub.
 • Di Martino, V., & Chappell, D. (2000, November). Violence at the workplace: the global challenge. In International Conference on Work Trauma, Johannesburg (Vol. 8, No. 9).
 • Doherty, A., & Hoye, R. (2011). Role ambiguity and volunteer board member performance in nonprofit sport organizations. Nonprofit Management and Leadership, 22(1), 107-128.
 • Einarsen, S., & Raknes, B. I. (1997). Harassment in the workplace and the victimization of men. Violence and victims, 12(3), 247.
 • Einarsen, S., Hoel, H., & Notelaers, G. (2009). Measuring exposure to bullying and harassment at work: Validity, factor structure and psychometric properties of the Negative Acts Questionnaire-Revised. Work & Stress, 23(1), 24-44.
 • Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C. (2010). Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice. Crc Press.
 • Erdem, R., Adigüzel, O., & Aslı, Kaya. (2010). Akademik Personelin Kurumlarina İlişkin Algiladiklari Ve Tercih Ettikleri Örgüt Kültürü Tipleri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (36), 73-88.
 • Farh, J. L., Earley, P. C., & Lin, S. C. (1997). Impetus for action: A cultural analysis of justice and organizational citizenship behavior in Chinese society. Administrative science quarterly, 421-444.
 • Farh, J. L., Zhong, C. B., & Organ, D. W. (2004). Organizational citizenship behavior in the People's Republic of China. Organization Science, 15(2), 241-253.
 • Farrell, S. K., & Finkelstein, L. M. (2007). Organizational Citizenship Behavior and Gender: Expectations and Attributions for Performance. North American Journal of Psychology, 9(1).
 • Garvin, D. A. (1993). Building a learning organization. Harvard Business Review, 71 (4).
 • George, J. M., & Jones, G. R. (1997). Organizational spontaneity in context. Human performance, 10(2), 153-170.
 • Ghosh, S., & Srivastava, B. K. (2014). Construction of a reliable and valid scale for measuring organizational culture. Global Business Review, 15(3), 583-596.
 • Gordon, G. G., & DiTomaso, N. (1992). Predicting corporate performance from organizational culture. Journal of management studies, 29(6), 783-798.
 • Graham, J. W. (1991). An essay on organizational citizenship behavior. Employee responsibilities and rights journal, 4(4), 249-270.
 • Gürel, H. (2012). The Mediating Role of Individual Responsibility on The Relationship Between Corporate Responsibility-Organizational Citizenship Behavior and The Role Of Corporate Responsibility Conceptions and Organizational Identification as Moderators (Doctoral dissertation, Doktora Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi).
 • Hair, J. F., Bush, R. P., & Ortinau, D. J. (2000). Marketing research: A practical approach for the new millennium. Irwin Professional Publishing.
 • Hershcovis, M. S. (2011). “Incivility, social undermining, bullying… oh my!”: A call to reconcile constructs within workplace aggression research. Journal of Organizational Behavior, 32(3), 499-519.
 • Heskett, J. L., & Kotter, J. P. (1992). Corporate culture and performance. Business Review. Vol, 2(5), 83-93.
 • Hobfoll, S. E., Shirom, A., & Golembiewski, R. (2000). Conservation of resources theory. appears in Handbook of Organizational Behavior, RT Golembiewski (ed.), Marcel Dekker, New York, 57-80.
 • Hu, J. I. A., & Liden, R. C. (2013). Relative leader–member exchange within team contexts: How and when social comparison impacts individual effectiveness. Personnel Psychology, 66(1), 127-172.
 • İlhan, M., & Çetin, B. (2014). LISREL ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli (yem) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26-42.
 • Johnson, V. E. (2005). Bayes factors based on test statistics. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 67(5), 689-701.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri [SPSS applied multivariate statistical techniques]. Ankara, Turkey: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 5). Ankara, Turkey: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karam, C. M., & Kwantes, C. T. (2011). Contextualizing cultural orientation and organizational citizenship behavior. Journal of International Management, 17(4), 303-315.
 • Keashly, L., & Harvey, S. (2006). Workplace emotional abuse. Handbook of workplace violence, 95-120.
 • Kim, Y. J., Van Dyne, L., Kamdar, D., & Johnson, R. E. (2013). Why and when do motives matter? An integrative model of motives, role cognitions, and social support as predictors of OCB. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 121(2), 231-245.
 • Kumar, A. (2016). Redefined and Importance of Organizational Culture,“. Global Journal of Management And Business Research, 16(4).
 • Lamertz, K., & Aquino, K. (2004). Social power, social status and perceptual similarity of workplace victimization: A social network analysis of stratification. Human Relations, 57(7), 795-822.
 • Leblebici, E. (2016). Öğretmen algılarına göre meslek liselerinde örgütsel imaj, örgüt kültürü ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Lee, T. W., Mitchell, T. R., Sablynski, C. J., Burton, J. P., & Holtom, B. C. (2004). The effects of job embeddedness on organizational citizenship, job performance, volitional absences, and voluntary turnover. Academy of management journal, 47(5), 711-722.
 • Lewis, D., & Gunn, R. O. D. (2007). Workplace bullying in the public sector: Understanding the racial dimension. Public administration, 85(3), 641-665.
 • Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European journal of work and organizational psychology, 5(2), 165-184.
 • Liao, H. (2002). A cross-level analysis of organizational citizenship behaviors in work groups (Unpublished doctoral dissertation). University of Minnesota, Twin Cities, Minneapolis, MN.
 • Liao, H., & Rupp, D. E. (2005). The impact of justice climate and justice orientation on work outcomes: a cross-level multifoci framework. Journal of Applied Psychology, 90(2), 242.
 • Lin, C. P. (2008). Examination of gender differences in modeling OCBs and their antecedents in business organizations in Taiwan. Journal of Business and Psychology, 22(3), 261-273.
 • Lyons, T. F. (1971). Role clarity, need for clarity, satisfaction, tension, and withdrawal. Organizational Behavior and Human Performance, 6(1), 99-110.
 • MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Fetter, R. (1991). Organizational citizenship behavior and objective productivity as determinants of managerial evaluations of salespersons' performance. Organizational behavior and human decision processes, 50(1), 123-150.
 • MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Ahearne, M. (1998). Some possible antecedents and consequences of in-role and extra-role salesperson performance. Journal of marketing, 62(3), 87-98.
 • Marinova, S. V., Moon, H., & Van Dyne, L. (2010). Are all good soldier behaviors the same? Supporting multidimensionality of organizational citizenship behaviors based on rewards and roles. Human relations, 63(10), 1463-1485.
 • Namie, G. (2003). Workplace bullying: Escalated incivility. Ivey Business Journal, 68(2), 1-6.
 • Ng, K. Y., & Van Dyne, L. (2005). Antecedents and performance consequences of helping behavior in work groups: A multilevel analysis. Group & Organization Management, 30(5), 514-540.
 • Nguyen, N. T. D., & Aoyama, A. (2014). Impact of corporate culture on the relationship between efficient technology transfer and business performance. Global Business Review, 15(4), 637-661.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory: 2d Ed. McGraw-Hill.
 • Oran, A. (2016). Yükseköğretim kurumlarında örgüt kültürünün, çalışanların örgütsel bağlılık ve iş tatmin düzeyleri açısından incelenmesi (Master's thesis, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington Books/DC Heath and Com.
 • Organ, D. W., & Ryan, K. (1995). A meta‐analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel psychology, 48(4), 775-802.
 • Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2005). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. Sage Publications.
 • Örtqvist, D., & Wincent, J. (2006). Prominent consequences of role stress: A meta-analytic review. International Journal of Stress Management, 13(4), 399.
 • Örücü, E., & Ayhan, A. G. N. (2001). Örgüt Kültürü (Muğla Üniversitesi Örneği). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2).
 • Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatiksel veri analizi: MINITAB 16-IBM SPSS 21. Nisan Kitabevi.
 • Podsakoff, N. P., Whiting, S. W., Podsakoff, P. M., & Blume, B. D. (2009). Individual-and organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of applied Psychology, 94(1), 122.
 • Quinn, R. W., Spreitzer, G. M., & Lam, C. F. (2012). Building a sustainable model of human energy in organizations: Exploring the critical role of resources. The Academy of Management Annals, 6(1), 337-396.
 • Ravasi, D., & Schultz, M. (2006). Responding to organizational identity threats: Exploring the role of organizational culture. Academy of management journal, 49(3), 433-458.
 • Rizzo, J. R., House, R. J., & Lirtzman, S. I. (1970). Role conflict and ambiguity in complex organizations. Administrative science quarterly, 150-163.
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2001). Organizational behavior, 14/E. E: Pearson Education India.
 • Rogers, D. L., & Molnar, J. (1976). Organizational antecedents of role conflict and ambiguity in top-level administrators. Administrative Science Quarterly, 21(4).
 • Sakires, J., Doherty, A., & Misener, K. (2009). Role ambiguity in voluntary sport organizations. Journal of Sport Management, 23(5), 615-643.
 • Saunders, P., Huynh, A., & Goodman-Delahunty, J. (2007). Defining workplace bullying behaviour professional lay definitions of workplace bullying. International journal of law and psychiatry, 30(4-5), 340-354.
 • Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership (Jossey-Bass business & management series). Jossey Bass Incorporated.
 • Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (Vol. 2). John Wiley & Sons.
 • Schmidt, S., Roesler, U., Kusserow, T., & Rau, R. (2014). Uncertainty in the workplace: Examining role ambiguity and role conflict, and their link to depression—a meta-analysis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(1), 91-106.
 • Schulz, J., & Auld, C. (2006). Perceptions of role ambiguity by chairpersons and executive directors in Queensland sporting organisations. Sport Management Review, 9(2), 183-201.
 • Singh, P., Suar, D., & Leiter, M. P. (2012). Antecedents, work-related consequences, and buffers of job burnout among Indian software developers. Journal of Leadership & Organizational Studies, 19(1), 83-104.
 • Snape, E., & Redman, T. (2010). HRM practices, organizational citizenship behaviour, and performance: A multi‐level analysis. Journal of management studies, 47(7), 1219-1247.
 • Song, J. H., Kang, I. G., Shin, Y. H., & Kim, H. K. (2012). The impact of an organization’s procedural justice and transformational leadership on employees’ citizenship behaviors in the Korean business context. Journal of Leadership & Organizational Studies, 19(4), 424-436.
 • Srikanth, P. B., & Jomon, M. G. (2013). Role ambiguity and role performance Effectiveness: Moderating the Effect of Feedback seeking Behaviour. Asian Academy of Management Journal, 18(2).
 • Suar, D., & Khuntia, R. (2010). Influence of personal values and value congruence on unethical practices and work behavior. Journal of Business Ethics, 97(3), 443-460.
 • Tangirala, S., & Ramanujam, R. (2012). Ask and you shall hear (but not always): Examining the relationship between manager consultation and employee voice. Personnel Psychology, 65(2), 251-282.
 • Tanrıöğen, Z. M. (2013). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik tarzlarının örgüt kültürü ile ilişkisi (Doctoral dissertation, Pamukkale Üniversitesi).
 • Tavşancil, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Tepper, B. J., & Taylor, E. C. (2003). Relationships among supervisors' and subordinates' procedural justice perceptions and organizational citizenship behaviors. Academy of Management Journal, 46(1), 97-105.
 • Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). Research methods in physical activity. Human kinetics.
 • Trépanier, S. G., Fernet, C., & Austin, S. (2013). The moderating role of autonomous motivation in the job demands-strain relation: A two sample study. Motivation and Emotion, 37(1), 93-105.
 • Tubre, T. C., & Collins, J. M. (2000). Jackson and Schuler (1985) revisited: A meta-analysis of the relationships between role ambiguity, role conflict, and job performance. Journal of management, 26(1), 155-169.
 • Ural, A., & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, 31.
 • Van Scotter, J. R., & Motowidlo, S. J. (1996). Interpersonal facilitation and job dedication as separate facets of contextual performance. Journal of applied psychology, 81(5), 525.
 • Vandenberg, R. J., Lance, C. E., & Taylor, S. C. (2005). A latent variable approach to rating source equivalence: Who should provide ratings on organizational citizenship behavior dimensions. A handbook of organizational behavior citizenship behavior: A review of “good soldier” activity in organizations, 109-141.
 • Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (1993). Sculpting the learning organization: Lessons in the art and science of systemic change. Jossey-Bass Inc., 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104-1310.
 • Wheeler, A. R., Halbesleben, J. R., & Shanine, K. (2010). Eating their cake and everyone else's cake, too: Resources as the main ingredient to workplace bullying. Business Horizons, 53(6), 553-560.
 • Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of management, 17(3), 601-617.
 • Wright, B. E., & Millesen, J. L. (2008). Nonprofit board role ambiguity: Investigating its prevalence, antecedents, and consequences. The American Review of Public Administration, 38(3), 322-338.
 • Xiaoming, C., & Junchen, H. (2012). A literature review on organization culture and corporate performance. International Journal of Business Administration, 3(2), 28-37.
 • Yang, J., Mossholder, K. W., & Peng, T. K. (2007). Procedural justice climate and group power distance: An examination of cross-level interaction effects. Journal of Applied Psychology, 92(3), 681.
 • Zapf, D., Escartín, J., Einarsen, S., Hoel, H., & Vartia, M. (2011). Empirical findings on prevalence and risk groups of bullying in the workplace. Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice, 2, 75-106.
 • Zhou, Q., Martinez, L. F., Ferreira, A. I., & Rodrigues, P. (2016). Supervisor support, role ambiguity and productivity associated with presenteeism: A longitudinal study. Journal of Business Research, 69(9), 3380-3387.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Original Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8743-356X
Author: Zafer ADIGÜZEL (Primary Author)
Institution: ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0159-3621
Author: İrem KÜÇÜKOĞLU
Institution: ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 23, 2019
Publication Date : December 9, 2019

APA ADIGÜZEL, Z , KÜÇÜKOĞLU, İ . (2019). The Effects of Psychological Violence on Organizational Culture and Organizational Citizenship Behaviour. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 185-202 . DOI: 10.21733/ibad.623382