e-ISSN: 2687-5403
Founded: 2019
Publisher: Necmettin Erbakan University
Cover Image
 

JOURNAL OF GENERAL HEALTH SCİENCES(JGEHES) is free, open access, double-blind peer-reviewed journal that publishes electronically three times a year (April, August, and December). The language of our journal is Turkish and English. In accordance with its publication policy, the Journal of General Health Sciences publishes experimental, descriptive, systematic reviews and meta-analysis studies, case reports and reviews conducted in all areas of health disciplines. Articles submitted to the journal should not be published elsewhere or simultaneously sent to another journal to be published. JGEHES has all the publishing rights of the manuscript accepted for publication.

You can download the Article Template.
JGEHES Editorial Board 

2024 - Volume: 6 Issue: 1

Clinical Research

Sağlık Çalışanlarının Radyasyondan Korunma Bilgisi Ölçeği (SÇRKBÖ)’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Research Article

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN EVDE SAĞLIK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Review

Sürdürülebilir Diyet Modelleri ve Depresyon : Derleme

Case Report

Kranioplasti Sonrası Hastanın Levine’nin Koruma Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu

Case Report

COVID-19 TANILI GEBE HASTANIN YOĞUN BAKIM SÜRECİNİN GORDON’UN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİ’NE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

Review

İstenmeyen Perioperatif Hipotermi ve Kanıt Temelli Hemşirelik Bakımı

Review

Enürezis Tanılı Çocuklarda Davranışsal Tedavi Yöntemleri

Research Article

Senior Nursing Students in Pain Management After Surgery

Case Report

Klinik Hepatik Ensefalopati Gelişen Sirozlu Hasta Bakımı: Olgu Sunumu

Case Report

Üriner İnkontinansın Cerrahi Tedavisini Kabullenmede Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli Etkili Olabilir Mi?

Review

İhmal Edilen Bir Konu: Erkeklerde Yeme Bozuklukları

Research Article

Students' Awareness and Perceptions of Nursing Diagnoses: A Descriptive Study

Review

Acil Cerrahi Hastasının Ameliyata Hazırlığında Kanıta Dayalı Uygulamalar

Review

Nörogelişimsel Tedavi Yöntemi Olan Vojda Yönteminin Güncel Durumu; Sistematik Bir Derleme.

Clinical Research

Nurses' Experiences and Ethical Dilemmas in the COVID-19 Pandemic: A Phenomenological Study

Research Article

Türkiye'de Covid-19 Salgınının Annelerin Doğum Sonrası Anksiyete ve Duygu Düzenleme Güçlükleri Üzerindeki Etkisi

Case Report

Sakrokoksigeal Teratomlarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız; Dört Olgunun Sunumu

Research Article

Sağlık Kurumlarında Bilgi Güvenliği Yönetimi: Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile Bir Literatür Analizi

Research Article

Exploring Newborn Bathing Practices among Mothers in the Postpartum Period

Research Article

DETERMINING THE FEAR OF COVID-19 OF PATIENTS BEFORE SURGERY

Research Article

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALINE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ

Research Article

Determination of Health Anxiety and Sleep Quality of Nurses and Midwives

Clinical Research

Riskli Gebelerde Distresin ve Distrese Dayanma Gücünün İncelenmesi

Review

Pandemide Yas süreci

Research Article

YBÜ’de Yatan Hastaların Yakınlarında Görülen Transfer Anksiyetesinin Bakım Vermeye Hazır Oluşluk ile İlişkisi

Research Article

Evaluation of Patient Complaints in a Public Hospital with Reader Taxonomy and Lean A3 Problem Solving Method

Research Article

Fear of Missing Out (FoMO) and Social Media Addiction Among University Students

Review

Hemodiyaliz Hastalarında Konstipasyon Yönetimi ve Akupresür Uygulaması

Research Article

Ortaokul Öğrencilerinin Günlük Yaşam Becerileri ve Prososyal Eğilimlerinin İncelenmesi

Clinical Research

Cerrahi ve Spontan Menopozlu Kadınların Cinsel Fonksiyonları ve Vajinal Semptomları

Clinical Research

Konya’nın Bir İlçesindeki 12. Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Anksiyetesi Düzeyleri

Research Article

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ HATA İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI

Clinical Research

Riskli ve Risksiz Gebeliklerde Doğum Öz-yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

Review

Afet Yönetimi ve Halk Sağlığı Hemşireliği

Review

Diyabetik Nöropatili Hastalarda Ağrı Yönetiminde Refleksoloji Uygulaması

Research Article

Adölesanlarda Sağlığı Geliştirme Ölçeği-Kısa Formu’nun Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliliği: Metodolojik Bir Çalışma

Review

Onkolojik Rehabilitasyona Hemşirelik Perspektifinden Bakış

Clinical Research

Prevalence of Orthostatic Hypotension and Orthostatic Intolerance during Early Postoperative Mobilization in Coronary Artery Bypass Graft Surgery Patients

Research Article

Cyberchondria Tendencies among Healthcare Workers: A Case Study in a Training and Research Hospital

Systematic Reviews and Meta Analysis

Deprem Felaketi Yaşayan Bireylere Uygulanan Psikoterapötik Müdahalelerin Etkinliğinin Meta Analiz ile Değerlendirilmesi

Research Article

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sağlık Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyonları Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Research Article

Koronavirüs Takıntısı ile Çevrimiçi Sağlık Arama Davranışının (Siberkondri) İlişkisinin İncelenmesi

Review

Dünyada ve Türkiye'de Töre ve Namus Cinayetlerine Kadın Sağlığı Açısından Güncel Bakış

Research Article

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İntörn Uygulamasına İlişkin Algılarının Görev Performansına Etkisi

Case Report

Parastomal Hernili Depremzede Hastanın Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu

Research Article

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Kuduz Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Research Article

The Impact of Dark Triad Personality Traits on Healthy Lifestyle Behaviors

Case Report

Klavikula Kırığı Olan Yüksek Riskli Hastada “İnterskalen Brakial Pleksus Blok + Yüzeyel Servikal Blok + Klavipektoral Fasya Düzlem Bloğu” ile Anestezi Yönetimi

Editör Yazısı

Editör yazısına buradan ulaşabilirsiniz.


                                                Journal of General Health Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).