e-ISSN: 2687-5403
Başlangıç: 2019
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

GENEL SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (JGEHES), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) elektronik olarak yayınlanan ücretsiz, erişime açık, çift - körleme hakemlik ilkelerine uygun, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, yayın politikası gereğince sağlık disiplinlerinin tüm alanlarında gerçekleştirilen deneysel, tanımlayıcı, sistematik derleme ve meta-analiz çalışmalarını, olgu sunumu ve derlemeleri yayımlar. Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.

Makale Şablonunu indirmek için tıklayınız.

JGEHES Editör Kurulu

2023 - Cilt: 5 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Development of the Professional Attitudes of Health Discipline Students’ Scale

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalarda Tutum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Derleme

Bariyatrik Cerrahide Reoperasyonlar

Derleme

A current educational approach in nursing education: Flipped learning

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık ve Öz-Şefkat Düzeylerinin Belirlenmesi

Derleme

Klinik Karar Verme Becerisini Değerlendirmede Bir Uygulama Örneği: CORE

Derleme

Demanslı Bireylerde Çevreye ve Tedaviye Uyum

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’ DE YATARAK TEDAVİ GÖREN COVID-19 HASTALARININ PSİKOSOSYAL TEPKİLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA (Covid 19 Hastalarının Yaşadıkları)

Olgu Sunumu

Kadın Öz-Farkındalığının Maternal Sürece Etkisi: Niteliksel Bir Olgu Çalışması

Klinik Araştırma

Sağlık Çalışanlarının Radyasyondan Korunma Bilgisi Ölçeği (SÇRKBÖ)’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Araştırma Makalesi

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN EVDE SAĞLIK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Derleme

Metaverse ve Hemşirelik

Derleme

Hücre Dışı Veziküller ve Eksozom

Araştırma Makalesi

Level of Perceived Emotional Abuse by University Students and Affecting Factors

Derleme

Bariatrik Cerrahi Sonrası Gebelik: Anne ve Yenidoğan Üzerine Etkileri

Araştırma Makalesi

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI İLE HAYIR DİYEBİLME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Derleme

Sürdürülebilir Diyet Modelleri ve Depresyon : Derleme

Olgu Sunumu

Kranioplasti Sonrası Hastanın Levine’nin Koruma Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitiminde İki Ayrı Yöntem ve Öğrenci Görüşleri; Kalitatif Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının Yalnızlık ve Depresyon ile İlişkisi

Araştırma Makalesi

Dijital Oyun Destekli Web Temelli Emzirme Eğitim ve Danışmanlığının Emzirme Öz Yeterliliği, Emzirme Başarısı ve Meme Sorunlarına Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışmanın Protokolü

Derleme

Sağlık Çalışanlarında Güncel Konu İncelemesi: Beyin Göçü

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Atık Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyleri

Araştırma Makalesi

The Health Science Students’ Emotional-Behavioral Problems, Childhood Trauma and Screen Exposure

Olgu Sunumu

COVID-19 TANILI GEBE HASTANIN YOĞUN BAKIM SÜRECİNİN GORDON’UN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİ’NE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Spinal Musküler Atrofi: Tanı, Tarama ve Tedavide Güncel Gelişmeler

Araştırma Makalesi

Cerrahi Hemşirelerinin Hastaların Beslenme Durumunu Saptamadaki Bilgi Düzeyleri: Eğitimin Etkisi

Araştırma Makalesi

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE TURKISH VERSION OF THE ACADEMIC NURSE SELF-EFFICACY SCALE (ANSEs)

Derleme

İstenmeyen Perioperatif Hipotermi ve Kanıt Temelli Hemşirelik Bakımı

Araştırma Makalesi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi Çalışanlarının ve Gönüllülerinin Afetlere Hazırlık Algılarının Belirlenmesi

Derleme

Hemşirelikte Maneviyat ve Manevi Bakım

Sosyal Medya

Editör Yazısı

Editör yazısına buradan ulaşabilirsiniz.


20550 18850 22917  2480621073 20026