Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2148-9890 | e-ISSN 2149-0015 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Necmettin Erbakan University |


 • Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NEÜİFD), uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda iki defa (Bahar/Güz) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

·       Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazıların, daha önce başka bir dergide, (sempozyum kitabında vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

·       Dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleler, en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüşte olması gerekir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olması durumunda, üçüncü hakemin görüşüne müracaat edilir. Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur. Her sayının hakemleri, o sayıda belirtilir. Makalelerin yayımlanması konusunda son karar editörler kuruluna aittir.

·       Yayımlanması istenen yazılar (resim, şekil, harita vb. ekler dahil) yazım ilkelerinde belirtilen standartta 30 sayfayı (A4) geçmemelidir. Bir yazarın aynı sayıda toplam sayfa sayısı 30’u geçmeyecek şekilde en fazla iki makalesi yayımlanabilir.

·       Yayımlanması istenen yazılar, (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte; resim, şema ve tablolar dâhil) Dergi’nin web sitesi adresinden ücretsiz kayıt yaptırılarak Tübitak DergiPark sistemine çevrimiçi olarak yüklenmelidir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-9890 | e-ISSN 2149-0015 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Necmettin Erbakan University |
Cover Image


 • Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NEÜİFD), uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda iki defa (Bahar/Güz) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

·       Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazıların, daha önce başka bir dergide, (sempozyum kitabında vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

·       Dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleler, en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüşte olması gerekir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olması durumunda, üçüncü hakemin görüşüne müracaat edilir. Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur. Her sayının hakemleri, o sayıda belirtilir. Makalelerin yayımlanması konusunda son karar editörler kuruluna aittir.

·       Yayımlanması istenen yazılar (resim, şekil, harita vb. ekler dahil) yazım ilkelerinde belirtilen standartta 30 sayfayı (A4) geçmemelidir. Bir yazarın aynı sayıda toplam sayfa sayısı 30’u geçmeyecek şekilde en fazla iki makalesi yayımlanabilir.

·       Yayımlanması istenen yazılar, (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte; resim, şema ve tablolar dâhil) Dergi’nin web sitesi adresinden ücretsiz kayıt yaptırılarak Tübitak DergiPark sistemine çevrimiçi olarak yüklenmelidir.

Volume 46 - Issue 46 - Jan 2019
 1. HİNDUİZM'DEKİ GÜNLÜK İBADETLERDEN: SANDHYAVANDANAM
  Pages 15 - 36
  Nermin Öztürk
 2. Safevîlerin Şiîleştirme Siyasetinin Mağduru Olan Bir Aile: Haydarîler ve Irak’taki Faaliyetleri
  Pages 37 - 54
  Abdulcebbar Kavak
 3. İslâm Hukukunda İrade Beyanı Olarak Mükellefin Sükûtu; Mâhiyeti, Kısımları ve Beyân Olma Sebepleri
  Pages 55 - 94
  Muharrem Önder
 4. TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
  Pages 95 - 106
  Ali Dadan
 5. TÜRKÇE TALÂK TABİRLERİ VE FIKHÎ SONUÇLARI
  Pages 107 - 140
  Pehlul Düzenli
 6. Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi
  Pages 141 - 162
  Ali Eminoğlu
 7. Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları
  Pages 163 - 184
  Mahmut Samar
 8. KENDİNİ BİLMENİN BİR AŞAMASI OLARAK MESNEVÎʼDEAŞK TASAVVURU
  Pages 185 - 210
  Abdullah Kuşlu
 9. İbn Hurdâzbeh’in el-Muhtâr min Kitâbi’l-Lehvi ve’l-Melâhî’si ile el-Mufaddal b. Seleme’nin el-Melâhî ve Esmâuhâ min Kibeli’l-Mûsîkâ Adlı Eseriyle İlgili Bir Analoji
  Pages 211 - 232
  Ayşe Tokay
 10. AHMED ER-RİFÂÎ’NİN EL-BURHÂNÜ’L-MÜEYYED ADLI ESERİNDE TEVHÎD ANLAYIŞI
  Pages 233 - 256
  Ergün ÖZTÜRK
 11. Tapınma: Heykel ve Resimler Put mudur?
  Pages 257 - 260
  Nermin Öztürk
 12. Servet Bayındır, Fıkhî ve İktisadî Açıdan İslamî Finans II, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul 2015, (240 s.)
  Pages 261 - 264
  Mahmut Samar
 13. İSLAM Prof. Dr. Fazlur Rahman, çev. Mehmet Dağ, Mehmet Aydın, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2016.
  Pages 265 - 270
  Emel Kahriman