Akif
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 1 Kasım 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2791-6065 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | akifdergisi@erbakan.edu.tr


 • AKİF, uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda iki defa (Yaz/Kış) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazıların, daha önce başka bir dergide, (sempozyum kitabında vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
 • Dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleler, en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüşte olması gerekir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olması durumunda, üçüncü hakemin görüşüne müracaat edilir. Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur. Her sayının hakemleri, o sayıda belirtilir. Makalelerin yayımlanması konusunda son karar editörler kuruluna aittir.
 • Yayımlanması istenen yazılar (resim, şekil, harita vb. ekler dahil) yazım ilkelerinde belirtilen standartta 9000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Yayımlanması istenen yazılar, (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte; resim, şema ve tablolar dâhil) AKİF'in TÜBİTAK DergiPark adresine çevrimiçi olarak yüklenmelidir.

Akif

e-ISSN 2791-6065 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | akifdergisi@erbakan.edu.tr
Kapak Resmi


 • AKİF, uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda iki defa (Yaz/Kış) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazıların, daha önce başka bir dergide, (sempozyum kitabında vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
 • Dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleler, en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüşte olması gerekir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olması durumunda, üçüncü hakemin görüşüne müracaat edilir. Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur. Her sayının hakemleri, o sayıda belirtilir. Makalelerin yayımlanması konusunda son karar editörler kuruluna aittir.
 • Yayımlanması istenen yazılar (resim, şekil, harita vb. ekler dahil) yazım ilkelerinde belirtilen standartta 9000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Yayımlanması istenen yazılar, (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte; resim, şema ve tablolar dâhil) AKİF'in TÜBİTAK DergiPark adresine çevrimiçi olarak yüklenmelidir.
Cilt 51 - Sayı 1 - 30 Haz 2021
 1. İkindiden Sonra Uyumayla İlgili Hadîslerin Tahlil ve Tenkidi
  Sayfalar 1 - 30
  Ömer ÖZPINAR
 2. İstinbât ve Dolaylı Anlamın Tefsir ve Meallere Etkisi: Tefes̱ Kelimesi Örneğinde Bir İnceleme
  Sayfalar 31 - 58
  Abdullah KARACA
 3. Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudiler Hakkındaki Mit ve Karşıt Mitler
  Sayfalar 59 - 65
  Prof. Dr. Enes KARİC
 4. Abdulvehhâb ʿÎsâvî’nin ed-Dîvânu’l-Isbartî İsimli Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi
  Sayfalar 66 - 95
  Ahmet YILDIZ
 5. Keysâniyye’nin Teşekkülü ve İlk Şiîlik
  Sayfalar 96 - 115
  Hakan KELEŞ
 6. Saçaklızâde Maraşî (ö. 1145/1732) Bağlamında İbnü’l-Cezerî (ö. 833/1429) Sonrası Yedi Kıraat İhtiyarlarına Genel Bir Bakış
  Sayfalar 116 - 134
  Fatih DOKGÖZ
 7. Kurân’da İslâm’ın Tüm Peygamberlere İsnat Edilmesi
  Sayfalar 135 - 158
  Aslan ÇITIR
 8. İbnu'l-Cezerî'nin, Ebû Amr ed-Danî'nin Camiu'l-Beyan Adlı Eserinde Kur’an Okuyucularının Yanılgılarına Dair Uyarılarına Yaptığı Düzeltmeler
  Sayfalar 159 - 173
  Abdeldjalil LABBAS, Abdelkerim BOUGHEZALA
 9. Ṭaberī’nin Mātürīdī Üzerinden Yeniden Okunması: Hicri III. Yüzyıla Yeni Bir Bakış
  Sayfalar 196 - 232
  Enes TEMEL
 10. “Manevi Danışmanlık ve Rehberlik” Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (2017-2020)
  Sayfalar 174 - 195
  Ayşe GÖKMEN
 11. Merhûm ve Mağfûr Yusuf Işıcık Hocam’ın Vefâtına Târih 2
  Sayfalar 233 - 234
  Harun ÖĞMÜŞ
 12. Kıraat İlminde Tahrîrât -Mustafa el-İzmîrî ve ‘Umdetü’l-‘İrfân Adlı Eseri (Edisyon Kritik)
  Sayfalar 235 - 240
  Ayşe PEHLİVAN
 13. Şerhu’s-Siyeri’l-Kebir
  Sayfalar 241 - 246
  Muhammed Hüsnü ÇİFTÇİ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2148-9890 2149-0015 0 2015-2021
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 1 Kasım 2021