Volume: 5 Issue: 1, 6/30/23

Year: 2023

Research Articles

Review Article

Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi başta turizm, ekonomi ve işletme alanlarında, bilginin değere dönüşümüne katkı sağlama ve bilim dünyası ile bilim insanları arasında bir platform oluşturma misyonu ile yayımlanmakta olan, bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün çalışmaları içeren hakemli, açık erişimli bilimsel bir dergi olmayı amaçlamaktadır.

Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde turizm ve turizme yakın alanlar ile birlikte (konaklama, seyahat ve yiyecek işletmeciliği gibi) turizm ekonomisi,  ekonomi,  işletme ve finans olmak üzere bu alanlarla bağlantılı derleme ve araştırma makaleleri  kabul edilmektedir.  

YAZIM KURALLARI
Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisine gönderilecek makaleler derginin belirlediği formata göre düzenlemesi gerekmektedir. Dergiye kabul edilen makalelerin dizgi/mizanpaj işlemleri dergi ekibi tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte dergiye gönderilen makalelerde uyulması gereken kurallar aşağıda yer almaktadır.
• Dergide yayımlanması için gönderilen makaleler özet ve kaynaklar dâhil en az 5.000 ve en fazla 10.000 sözcük arasında olmalıdır.
• Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir.
• Yazım ve noktalamada TDK Yazım Kılavuzunun en son baskısı esas alınmakta ve gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olması gerekmektedir.
• Dergiye gönderilen çalışmalarda etik kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.
• Dergiye gönderilen makalelerin metin kısmı, “Office Word” programında “Times New Roman” yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Paragraf girintisi bir tab (1,25cm) olacak şekilde ayarlanmalı ve paragraftan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır.
• Makaleler A4 sayfası boyutunda olmalı, üstten 3 cm; alttan, sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı ortalanarak, koyu büyük harflerle, Times New Roman 13 punto yazı karakteriyle yazılmalıdır. Türkçe başlığın altında tek satır boşluk bırakılarak, Türkçe “Özet” başlığı sola hizalı olarak yer almalıdır. Özet metni iki yana yaslı olacak şekilde tek satır aralığı ile 10 punto yazılmalıdır.
• Türkçe özet 150-200 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe özetin altında en az üç en fazla beş kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yer almalıdır. Türkçe anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak İngilizce başlık yazılmalıdır. İngilizce Özet (Abstract), İngilizce başlığın altında yer almalıdır. İngilizce özet metnine ilişkin yazım kuralları Türkçe özet metninde olduğu gibidir. Yazım dilinin İngilizce olması durumunda İngilizce Özetten (Abstract) sonra Türkçe özet ve anahtar kelimeler verilmelidir.
• Makalenin giriş kısmı Türkçe ve İngilizce özeti takip eden sayfadan başlamalıdır. Makalenin metin kısmındaki ana başlık, numaralandırılarak sola hizalı (girintisiz) olacak şekilde, tamamı büyük koyu harflerle yazılmalıdır. Ara ve alt başlıklar ise bir tab boşluk bırakılarak, sola hizalı, baş harfleri büyük, koyu harflerle yazılarak, numaralandırılmalıdır. Ana, ara ve alt başlıklardan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
• Tablolar, grafikler ve şekiller metin içerisinde ilgili alanda ve sayfa sınırlarını aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Tablo ve grafik numarası ile adı kelimelerin ilk harfleri büyük olmak ve italik olmak şartıyla tablo üstünde Times New Roman, 12 punto ve satır aralığı tek olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır. Tablo, şekil ve grafiklerin tek sayfada gösterilmesi ve diğer sayfaya taşmamasına özen gösterilmelidir. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo ve şekil düzenlemesi APA 7 formatına uygun hazırlanmalıdır.
• Makalede yer alan toplam tablo sayısı kesinlikle 5’i geçmemelidir.
• Atıf ve Kaynak gösterimi, APA 7 formatında belirlenen düzenlemelere bağlı kalınarak hazırlanmalıdır. APA 7 formatında kaynak gösterme kuralları için tıklayınız. Bu kapsamda atıflar metin içerisinde yapılmalıdır. Kaynak eserden olduğu gibi yapılan direkt (tam) alıntılar, italik, tırnak içinde ve paragraf girintisi bir tab (1,25cm) olacak şekilde ayarlanmalı ve paragraftan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde, 9 punto olarak verilmelidir.
• Kapak Sayfasında yazar ve yazarların ad, soyad, ünvan, kurum, telefon, e-posta adres ve ORCID bilgilerine yer verilmelidir. Kapak sayfasındaki bilgilerde eksiklik olması durumda yazılar düzeltme için iade edilmekte ve bu durum yayın sürecini geciktirmektedir.
• Etik Kurul izin belgesi alınan çalışmalarda izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk ya da son sayfasında yer verilmelidir.
• Dergimize gönderilecek makalelerin işleme alınabilmesi için yazarların "EK DOSYA" olarak bilimsel araştırma ve yayın etiği formunu, benzerlik raporu, kapak dosyası ve etik kurul raporunu sisteme yüklemeleri gereklidir.
• Dergiye gönderilecek makalelerin benzerlik oranları en fazla %20 olmalıdır. Bu oranı geçen yayınlar kabul edilmemektedir.
Not: APA 7 formatında kaynak gösterme kuralları için tıklayınız.

KAYNAKLARIN GÖSTERİMİ
*Doğrudan yapılan alıntılarda sayfa numarası gösterilmesi zorunludur: (Green, 2002, s. 8)
*Çalışmanın konusunun tamamını kapsayacak şekilde genel bir referans verilmek isteniyorsa sayfa numarası verilmez: (Green, 2002)*Metin içi atıflarda;
Türkçe metinlerde: (Burges ve ark., 2007, s.16) – (Özkan ve Şengöz, 2005) – (Martin ve John, 2008)
İngilizce Metinlerde: (Maner et al., 2008, s. 57) – (Martin and/& John, 2008)
*Kaynakça için tamamı & işareti kullanılmaktadır.
1. DERGİ
Kaynakçada: Atala, A. (2008). A new ingredient: The introduction of priprioca in gastronomy. International Journal of Gastronomy and Food Science, 1(1), 61-63. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2011.11.001
Metin İçi: (Atala, 2008)
Kaynakçada: Wegener, D.T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034–1048. https://doi.org/10.1037/0022-3514.66.6.10344
Metin İçi: (Wegener & Petty, 1994)
*APA 7 ile 20 yazarın soyadı ve adının baş harfleri yer alabilmektedir.
** Yazar sayısı 3 ve daha fazla ise metin içinde sadece ilk yazarın soy ismi yazılır, ardından “ve ark.” şeklinde devam edilir.
2. ÇEVRİMİÇİ DERGİ MAKALESİ
Kaynakçada: Kandel, E. R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science. https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.290.5494.1113
Metin İçi: (Kandel & Squire, 2000)
Kaynakçada: Yılmaz, S. (2013, 23 Ekim). Anneler, kızlar ve ışıltılı hayatlar. Varlık. İnternet Adresi
Metin İçi: (Yılmaz, 2013, s. 33)
*İngilizce popüler dergi veya gazate makalesindeki bir kaynağın Türkçe bir eserde yazılması, İngilizce gün ve ay bilgilerinin yazım sırasının değiştirilmesi ile gerçekleşir.
3. YAZARI OLMAYAN GAZETE HABERİ
Kaynakçada: New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12. https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1993/07/15/new-drug-appears-to-sharply-cut-risk-of-death-from-heart-failure/a2bdd25e-0963-4c22-8062-a95d4db1e0e3/
Metin içi: (New Drug, 1993)
4. KİTAP
Kaynakçada: Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. (2. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
Metin içi: (Şencan, 2005)
Kaynakçada: Burkhardt, J. M., MacDonald, M. C., & Rathemacher, A. J. (2003). Teaching Information Literacy (2nd. Ed.). American Library Association.
Metin İçi: (Burkhardt, MacDonald, & Rathemacher, 2003)
* Kitap bir DOI içeriyorsa, referansta yayıncı adından sonra DOI'yi ekleyin.
*İngilizce iki yazarlı bir kitabın Türkçe bir eserde yazılması, İngilizce yazımdaki yazar isimleri arasındaki virgül ve & işaretlerinin çıkartılıp yerine ve yazılması şeklinde gerçekleştirilir.
5. KİTAP BÖLÜMÜ
Kaynakçada: Tatlıcan, Ü., & Çeğin, G. (2014). Bourdieu ve Gidens: Habitus veya yapının ikiliği. Ocak ve zanaat içinde (2. Baskı, s. 367-396). İletişim.
Metin İçi: (Tatlıcan ve Çeğin, 2014)
Kaynakçada: Richards, G. (2002). Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and consumption?. Tourism and Gastronomy (2nd ed., pp. 3-20). Routledge.
Metin İçi: (Richards, 2002)
6. EDİTÖRLÜ KİTAP BÖLÜMÜ
Kaynakçada: Dönmez, B. (2013). Motivasyon. S. Özdemir (Ed.), Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama içinde (s. 185-229) içinde. Pegem Akademi.
Metin İçi: (Dönmez, 2013)
7. ÇEVİRİ KİTAP
Kaynakçada: Locke, J. (2002). Sivil toplum ve devlet. (2. Baskı). (S. Taşçı & H. Akman, Çev.). Metropol Yayınları (Özgün çalışma 1690, 7. Baskı).
Metin içi: (Locke, 1690/2002, s. 56)
Kaynakçada: Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.). Basic Books.
Metin İçi: (Piaget & Inhelder, 1969)
8. SÖZLÜK VEYA ANSİKLOPEDİ
Kaynakçada: Bilgin, N. (2003). Sosyal psikolojisi sözlüğü: Kavramlar, yaklaşımlar. Bağlam Yayıncılık.
Metin İçi: (Bilgin, 2003).
Kaynakçada: Türkiye İstatistik Kurumu (2019). İstatistiklerde çocuk (Yayın no. 2581). https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul
Metin İçi: (Türkiye İstatistik Kurumu, 2020).
9. BİLİMSEL TOPLANTI VE SEMPOZYUM SÖZLÜ SUNUM
Kaynakçada: Salman, F. & Cangöz, B. (2016, Eylül, 5-7). Alzheimer tipi demansta iç kaynaklı ve dış kaynaklı dikkat: Duygusal bağlam etkisi [Poster Sunumu]. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye
Metin İçi: (Salman ve Cangöz, 2016).
Kaynakçada: Karadağ, E., Aypay, A. & Baloğlu, N. (2010, Mayıs, 7-11). Eğitim yönetimi araştırmalarına analitik bir bakış: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi’nin analizi 2004 ile 2009. S. Özdemir (Oturum başkanı), Sempozyum / Panelin adı içinde [Sempozyum/Panel]. 5. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye.
Metin İçi: (Karadağ, Aypay ve Baloğlu, 2009)
* Bu alıntılar süreli yayınlar gibi kabul edilir. Eğer sadece özler varsa, bildiri adından sonra [Abstract] veya [öz] ibaresi kullanılır.
10. YAYIMLANMIŞ DOKTORA/YÜKSEK LİSANS TEZİ
Kaynakçada: Bıkmaz, F. (2001). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarıları ile ilişkili çeşitli faktörler. [Yayımlanmamış doktora tezi/yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
Metin İçi: (Bıkmaz, 2001)
Kaynakçada: Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight and obese. [Unpublished doctoral thesis/master’s thesis]. University of Missouri.
Metin İçi: (Wilfley, 1989)
11. FİLM /KİTAP İNCELEMESİ
Kaynakçada: Yavaş Bozkurt, A. (2013). Kitap incelemesi [R. Bucher tarafından yazılan Diversity consciousness başlıklı kitabın incelenmesi]. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 137-138. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/192324
Metin İçi: (Yavaş Bozkurt, 2013).
12. İNTERNET SAYFASI KAYNAKLARI
Kaynakçada: Türk Psikologlar Derneği (2019, 26 Kasım). Mesleki mevzuat. https://www.psikolog.org.tr/tr/kurumsal/meslekimevzuat-x654/ adresinden 2 Eylül 2020 tarihinde alınmıştır.
Metin İçi: (Türk Psikologlar Derneği, 2019).
TABLO VE ŞEKİL
Tablo ve şekiller APA 7 formatına uygun hazırlanmalardır. Tablo ve Şekil örnekleri aşağıda yer almaktadır. Detaylı açıklamalar APA sayfasında bulunmaktadır. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/figures

Yayın Etiği
Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi’nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu bağlamda Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.
Etik Politikası
Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm paydaşların (yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir.
Yazarların Etik Sorumlulukları
Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmek.
Gönderdiği makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından veya kabul edilmediğinden emin olmak.
Sunduğu içerik yayınlanmış veya sunulan içerikle eşleşirse, bu çakışmayı kabul etmek ve alıntı yapmak, gerektiğinde editöre, çalışmasıyla ilgili benzer içeriğe sahip olabilecek herhangi bir çalışma varsa bunun bir kopyasını sunmak, başka kaynaklardan herhangi bir içeriği çoğaltmak ya da kullanmak için izin almak, atıf göstermek.
İnsan veya hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, (örneğin, WMA Helsinki Bildirgesi, NIH Laboratuar
Herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesiyle ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri çekmek.
Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek.
Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek.
Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek.
Sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele almak,
Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamak.
Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemek ve sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak. Dini, siyasi ve ekonomik çıkarlar gözetmeden çalışmayı değerlendirmek.
Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle incelemek. Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmek.
Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmek, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek.
Potansiyel çıkar çatışmalarının (mali, kurumsal, işbirlikçi ya da yazar ve yazar arasındaki diğer ilişkiler) farkında olmak ve gerekirse bu yazı için yardımlarını geri çekmek konusunda editörü uyarmak.
Yayıncının Etik Sorumlukları
Bilimsel bir çalışmada görev alan paydaşlardan yayıncının da bütün bu etik ilkeler kapsamında hareket etmesi gerekir.
Yayıncı, elinde bulundurduğu iletişim gücünü hiçbir bireysel çıkar gözetmeden kullanmak ve hedef kitlesini doğru yönlendirmekle yükümlüdür.
Bünyesinde yayınlanan her çalışmanın mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her ürünün arşivlenmesi görevini üstlenir.
Kişiler etik olmayan bir durumla karşılaştıklarında yayıncıyla iletişime geçmekten çekinmemelidir.
Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olduğu düşünülen eylemlerden bazıları:
• İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
• Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak
• Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
• Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
• Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
• Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
• Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
• Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
• İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek, gerekli izinleri almamak,
• Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
• Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,
Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
TUREK Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda turekdergisi@gmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.
Etik Kurulu İzin Belgesi
Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen çalışmalarda etik kurulundan izin belgesi alınmalıdır. Bu belge, makale gönderim aşamasında editörlüğe iletilmelidir. Araştırmanızın etik kurulu izni gerektirip gerektirmediğine karar vermek için TR Dizin'in hangi durumlarda etik kurul izni gerekip gerekmediği ile ilgili olarak aşağıdaki sorularını yanıtlayabilirsiniz:
1. Çalışmanız, o sırada bilgisi veya rızası olan veya olmayan insan katılımcıları içerecek mi?
2. İnsan, hayvan, materyal veya veriler, deneysel ya da çeşitli bilimsel amaçlarla kullanılacak mı?
3. Çalışmanız, katılımcı olsun olmasın, herhangi bir kişiyi fiziksel veya psikolojik zarara maruz bırakabilecek mi?
4. Kişileri veya gizli şirket veya şirket bilgilerini tanımlamanıza izin veren kişisel bilgilere ve/veya verilere erişebilecek misiniz?
5. Çalışmanız, çevre veya toplum için önemli bir risk oluşturuyor mu?
6. Çalışmanız tarafından ortaya konulan ve daha fazla etik inceleme gerektiren herhangi bir etik sorun var mı?
Yukarıdaki sorulardan herhangi birine 'evet' cevabını verdiyseniz, ''Etik Kurulu İzin Belgesi'' almanız gereklidir.

Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi'nde (TUREK Dergisi) makale yükleme, değerlendirme, basım ve yayımlama, işleme, sayfa, renkli resimler vb. başlıklar adı altında yazarlardan veya başka bir yerden ücret alınmaz veya başka bir menfaat talep edilmez.