Metin KARADAĞ Prof. Dr. ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Yayın 1 Hakemlik 4 CrossRef Atıf 0
1 Yayın
4 Hakemlik
0 CrossRef Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Filoloji Karşılaştırmalı Edebiyat Karşılaştırmalı Edebiyat Türk Halk Bilimi Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi

Biyografi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yayını folklor/edebiyat genel yayın yönetmeni.

ÖZ GEÇMİŞ

1.Adı Soyadı : Metin Karadağ
2.Doğum Tarihi: Erzurum , 25.08.1951
3.Ünvanı: Prof.Dr.
Yabancı Dili : İngilizce - İspanyolca
4.Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Halk Edebiyatı( Halkbilimi) Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1974
Yüksek Lisans Halk Edebiyatı( Halkbilimi) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1980
Doktora Halk Edebiyatı( Halkbilimi) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1983

5. Akademik Ünvanlar
Doçentlik: Halk Edebiyatı (Halkbilimi), Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, 1992
Profesörlük: Halk Edebiyatı (Halkbilimi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, 1998
Çalışma Evreleri:
1975 - 1984 - Atatürk Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı; KÖZ folklor
dergisini çıkardı. Geleneksel Âşıklar Şenliğini sürdürdü.
1984 - Atatürk Üniversitesinde Prof.Dr.Bilge Seyidoğlu’nun yönetiminde “ Erzurum ve
Çevresinden Derlenen Halk Hikâyeleri Üzerinde Araştırmalar “ konulu doktora çalışmasını
bitirdi.
1984-1986 Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi, yardımcı doçent
olarak çalıştı. Eğitim Yüksekokulu Müdürlüğü yaptı.
1986 - Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak
atandı.
1988 - 1990 - Madrid Autonoma Üniversitesinde iki yıl Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi.
1992 - Doçent unvanını aldı. 1992 - 1998 yıları arasında Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü başkanlığı yaptı.
1998’de profesörlüğe yükselerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine atandı. 2003 yılına kadar Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı yaptı.
2003-2004 eğitim yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kurucu dekanlığı için iki yıllığına KKTC’de görevlendirildi.
2005 Ekim ayında emekliye ayrıldı.
Halen UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.
Folklor/edebiyat dergisi editörüdür.


6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
A) Uludağ Üniversitesinde tamamlanan tezler,
• Nevin AKKAYA: “Gelenek ve inançların Toplum İçindeki Fonksiyonları”, Balıkesir, 1992-Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Hülya TAŞ: “Görükle Köyü Halk Bilimi Ürünlerinin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi” –1992 Balıkesir, 4.4.S.B.E
B) Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:
• Hülya YEŞİL: “İslami Türk Halk Destanları Üzerinde Bir Araştırma”-1994
• Meriç GÜVEN: “Binbir Gece Masalları Üzerinde Motif Araştırması, Metin-İnceleme” 1995
• Selahattin ÖZCAN: “Tokat İki Pazar Yöresi Gelenek, Görenek ve İnançları”-1996
• Necmi AKYALÇIN: “Balıkesir Yöresinde Yatır Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma”-1996
C) DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:
Sinan Oruçoğlu: Yüksek Lisans 2003 – İlköğretim ll. kademe anadil eğitiminde lirik türün işlevi üzerinde bir araştırma(A Research about the funcation of the Lyric sort which is in teaching the mother tongue at the ll. grade of the primary school)
Fatma Bölükbaş: Yüksek Lisans 2001 –
İnternet ortamında halk bilimi incelemeleri
Folklore studies in the medium of internet
Fatma Filiz Vural: Yüksek Lisans 2001 –
Hikmet Dizdaroğlu`nun makale ve araştırmalarının derlenmesi dil-edebiyat ve kuram açılarının değerlendirilmesi
Hikmet Dizdaroğlu`s article and researchs`s compiling evaluate for language-litrature and theory
Sevi Maral: Yüksek Lisans 2001 –
Cahit Öztelli`nin makale ve araştırmalarının derlenmesi, dil edebiyat ve kuram açısından değerlendirilmesi
The Insepction of Cahit Öztelli`s collected articles and researches though languages, literature and theory
UKÜ de tamamlanan yüksek lisans danışmanlıkları:
Harun Korkmaz
Mehmet Recep Birsen
Neslihan Şenol
Gülçin Çetin
Gizem Kurt,
Yusuf Tatlı,
Zeynep Biçer,
Hacı Ali Altun,
M.Selman Hamidi,
İsmail Atasoy,
Aysel Yeşil,
Selcan Yılmaz,
Abuzer Bektaş
Yonca Aslan
Batıkan Güngör Çağıran.

UKÜ de devam eden doktora danışmanlıkları:
Hüseyin Üzülmez
6.2 Doktora Tezleri
• Hülya TAŞ: “Bursa İli Töresel Gelenek ve Görenekleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma” Bursa-1996
• Nevin AKKAYA: “Yazılı Kaynaklardaki Türk Halk Şiiri Özel Adlar Dizini”-Bursa,1996
(Derya Yaylı, Fatma Bölükbaş ve İmal Kırman’ın doktora tezlerini son aşamalarına kadar yönetmiştir. Bu tezler, Kıbrıs’a atanma nedeniyle diğer danışmanlarca sonuçlandırılmıştır).
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Harnup ve Kullanım Alanları (M. Aylanç ile) Milli Folklor- 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. The Folklor Education in Turkish Universities and a Research on the Legends in the Kaz Mountain (“ Euroethno “ Uluslararası Folklor ve Etnoloji Kongresi) Budapeşte, 19- 23 Eylül 1994 (Metni, Halkbilimi İncelemeleri kitabındadır.)
2.Yatır Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma: Uluslararası Rumeli Türk Kültürü Sempozyumu 23-25.03.1998, Üsküp - Makedonya
3. Halk Şiirimizde Kıbrıs: İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998 Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa-KKTC. (Baskıda)
4. Kıbrıs’taki Millî Mücadelenin Edebî Yansımaları, Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele I. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu 19-22 Temmuz 2005 Erzurum, Bildiriler Kitabı sayfa:95-106.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
a) La Nube Enomorada. (N.Hikmet’in Sevdalı Bulut adlı eserinin çevirisi) Ediciones del Oriente y del Mediteraneo, Madrid,1989.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Türk Saz Şâirlerinde Hikâye Türkülerinin Teknikleri: Köz Dergisi, Atatürk Üniversitesi , Sayı, 5.
2.Âşıklık Geleneği ve Halk Müziğimiz: Erciyes Dergisi, Sayı, 112.
3.Halk Şiirinde Barış : Erciyes , Sayı, 119
4. E. Schuyler’in Türkistan Seyahatnâmesindeki Folklor Unsurları: U.Ü., NEF (Necatibey Eğitim Fakültesi ) Dergisi, Sayı, 1.
5. Necatibey Eğitim Fakültesinde Yapılan Folklorla İlgili Öğrenci Bitirme Tezleri: NEF Dergisi, S,2.
6. Şirvan Şah ile Şemail Banu Hikâyesi Üzerinde Bir Araştırma: NEF Dergisi, S. 2.
7. Yunus Emre’nin Erzurumlu Emrah Üzerindeki Etkileri, S: 129
8. Erzurumlu Emrah’ın Yeni Bir Elyazma Divânı: NEF Dergisi,S: 2, Milli Kültür Dergisi, Temmuz,1990, sayı, 74.
9. Dilbilim Metodu ve Folklor Araştırmaları: NEF Dergisi, S: 2
10. Mahalli Türk Evlerindeki Halk Geleneklerinin Anlam ve Fonksiyonları: Türk Kültür Dergisi,Sayı 373.
11. Folklor ve Edebiyatın Karşılıklı Etkileşmeleri ve Uyarlanmaları: Varlık Dergisi, Sayı,1020,( Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi ,Şükrü Elçin Özel Sayısı )
12. Yunus Emre’de İnsan Sevgisinin Boyutları: NEF Dergisi,C.VI.,S,2. (NOT : Bu 12 çalışma.Türk Halkbilimi İncelemeleri, ( Balıkesir, 1994 ) adlı kitapta yer almaktadır)
13. Sarıkız Efsanesi Varyantları ve Karşılaştırılması: Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt 1,Sayı, 2 Şubat 1995.
14. Erzurumlu Emrah’ın Şiir Dünyasında Aşkın Yeri: İzmir Palandöken Dergisi, Mart ,1994.
15. Erzurum’un Halkbilimi Alanındaki Yeri: İzmir Palandöken Dergisi,Mart 1995.
16. Halkbilimi Araştırıcılarının Sorunları: Akademi Dergisi, s,3. Cumhuriyet Gazetesi,26 Nisan 1995
17. Manas Destanı’nın Türk Halk Edebiyatı ve Kültürü ile Ortak Yönleri: Folklor/Edebiyat Dergisi , Sayı, 5/6, Ocak- 1996.
18. Bazı Avrupa Ülkelerinde Halkbilimi Çalışmaları: Prof.Dr.Umay Günay Armağanı Kitabı, s.80 Ankara,199 ( Folklor/ Edebiyat Dergisi, Cilt 2, Sayı:1, Aralık 1996 )
19. Kazdağı Yöresi Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma: İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, s.311, Ank.,1995 Cenin Dergisi, S.1, Nisan 1996
20. Akdeniz Kültürü Bağlamında Osman Türkay Şiiri. Bilge Seyidoğlu Anı Kitabı. 2011.
21. Yunus Emre’de insan Sevgisinin Boyutları Eskiyen dergisi Eskişehir, Mayıs 2011.
22. Kıbrıs Tarihi ile İlgili İki Eski Kaynak Üzerinde Bir İnceleme. Erman Artun Anı kitabı. 278-288. Adana 2015.
22. Orhan Pamuk’un Romanlarında Baba-Oğul Metaforu Ekseninde Doğu-Batı İkilemi.(M. Aylanç ile) Ali Berat Alptekin Anı Kitabı.Kömen Yayınları, 2019.
23. Düşünürlerin Ufkunda Yürümek Eylemi. Gaia Dergisi. Mayıs 2020.


7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Türk Halk Müziğinde Âşıkların İşlev ve Sorunları:
Eskişehir İletişim Bilimleri Fakültesi,I.Türk Müziği Kongresi, 20-23 Ekim 1981.
2.Âşıklar Geleneği ve Halk Müziğimiz: İstanbul Teknik Üniversitesi ,Güzel Sanatlar Fakültesi, II.Türk Müziği Sempozyumu, 24 Kasım 1984.
3. Elazığ - Diyarbakır Türkülerindeki Bazı Ortak Motifler: Fırat Üniversitesi, I.Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Ekim, 1985.
4. E.Schuyler’in Seyahatnâmesi’nde Folklor Unsurları: Selçuk Üniversitesi , I. Milli Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Sempozyumu , 1986.
5. Halk Hikâyelerimizde Hayat Anlayışı: Selçuk Üniversitesi II. Milli Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Sempozyumu, 1987.
6. Yunus Emre’nin Erzurumlu Emrah Üzerindeki Etkileri : Mili Kütüphane ,YunusEmre Sempozyumu , 2-6 Mayıs 1988.
7. Kazdağı Yöresi Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma: Kültür Bakanlığı, I. Uluslararası İpek Yolu Halk Edebiyatı ve Folklor Sempozyumu, 1-7 Temmuz 1993 ( Metni, Halkbilimi İncelemeleri kitabındadır.
8. Manas Destanının Türk Halk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi : Çanakkale Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu , 31 Mayıs - 2 Haziran 1995.
9. Sarıkız Efsanesi Varyantları ve Karşılaştırılması: Kültür Bakanlığı, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 31 Haziran 1995.
10. XVII. Yüzyıla Ait Bir Cönkteki Halk Edebiyatı Ürünlerinin Karşılaştırılması: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, II.Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Mayıs 1996.
11. Yeni Belge ve Bilgilerin Işığında Ignac Kunoş’un Hayatı ve Eserleri: Balıkesir Üniversitesi, I.Halkbilimi Bilgi Şöleni, 2-4 Haziran 1997.
12. Dilbilimi Açısından Erzurumlu Emrah’ın Şiirlerinde Yananlam Öğeleri: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü IX. Milli Türkoloji Kongresi, 27 Eylül 1997.
13. B.Mahir’in Köroğlu Destanı’ndaki Özel Adlar Üzerinde Bir Araştırma: Abant İzzet Baysal Üniversitesi , I. Bolu ve Köroğlu Sempozyumu, 10-12 Ekim 1997.
14. Kütahyalı Şeyhi’nin Şiirlerinde Halk Kültürü Bağlantıları: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahyalı Şairler Sempozyumu.
15. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Balkanlarla İlgili Efsaneler: Uluslararası Türk Dünyası Bilim-Kültür - Sanat Sempozyumu. 26-31 Ekim 1998.
16. Kıbrıs Türklerinin Millî Mücadelelerinde Halk Kültürü Üzerinde Bir Araştırma
Tarihi: 19-23 Temmuz 2005-12-26 –“Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele I. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu” Düzenleyen Erzurum Valiliği Kültür Müdürlüğü.

17. Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı İçinde Osman Türkay Şiirinin Evrensel Boyutları
Tarihi: 11-13 Kasım 2005- II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi.
Yer: Manisa Celal Bayar Üniversitesi. (Bildiri Kitabı basımda).

18. Geleneksel Sözlü Kültür Ürünlerimizin Çağdaş Konum ve İşlevleri Üzerine Düşünceler” Doğu Akdeniz Üniversitesi 02.06.2006. Gazimağusa

19. Akdeniz Kültürü Bağlamında Osman Türkay Şiiri- Lefke 8. Edebiyat Buluşması.

20. Halk Kültürü Bağlamında Yunus Emre Şiiri: Yakındoğu Üniversitesi Yunus Emre’de İlim ve Aşk Sempozyumu, 25.05.2005

21. Akdeniz Kültürü Bağlamında Kıbrıs Türk Şiiri, Atatürk Üniversitesi Türklük Bilgisi Uluslararası Sempozyumu 25-27 Nisan 2007.

22. Gönüllü Göçmen L. Durrel’ın Kıbrıs’ı ve Kıbrıs insanı, Kültür ve Edebiyatta Göç uluslararası sempozyum.Hamburg Almanya, . 4-8 Mayıs 2009.

23. Konferans: “Şiir ve Mitoloji” UKÜ- 8 Mayıs 2012

24. Şiir Serüveninden Fikret Demirağ ve Kıbrıs. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı Sempozyumu. 12-14 Kasım 2014. Ankara.

24. Konferans: “Mitolojinin Türk Şiiri İçindeki Yeri” 18 Aralık 2013 Lefke Avrupa Üniversitesi.

25. İki Eski Kıbrıs Tarihi Üzerinde İncelemeler. Şubat 2014. Çukurova Üniversitesi Prof.Dr. Erman Artun anı kitabında yayınlanan makale.

26. Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Akdeniz Kültürü Yansımaları. LAÜ Lefke Edebiyat buluşması 20-21 Nisan 2006.


7.6 Diğer yayınlar

Kitaplar ve Ders Notları:
1. Görüntüler, Atatürk Üniversitesi Mat. Erzurum,1973.
2. La Nube Enamorada: (çeviri- Nazım Hikmet:Sevdalı Bulut) Madrid 1989.
3. Manuel de Lengua Turca- UAM-Madrid-1989
4.Ejemplos de Poesia Turca: (Çeviri) Madrid-1990
5. Diksiyon Bilgileri ve Konuşma Sanatı: Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Ders Kitabı Yayınları, Üçüncü baskı: Balıkesir Akademi Yay., 1997.
6. Halkbilimine Giriş: Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Nu: 21, Bursa. 1989, İkinci baskı: Alem Yayınları Balıkesir, 1995.
7. Erzurumlu Emrah Divanı: Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Yayınları No :36, 1990, İkinci baskı: Erzurumlu Emrah - Yaşamı, Sanatı- Şiirleri Ayyıldız Yayınları, Başvuru Eserleri 4, 1996.
8. Türk Halk Şiiri: Alem Yayınları, Balıkesir, 1993, İkinci Baskı: Akademi Yayınları, Balıkesir, 1996.
9. Türk Halkbilimi İncelemeleri: Alem Yayınları, Balıkesir,1994.
10. Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri: Karşı Yayınları , Ankara, 1995, İkinci Baskı: Akademi Yayınları, Balıkesir, 1996. 3. baskı: Ürün Yayınları Ankara 1999, 4. baskı Ankara 2004.
11. Kazdağı Masalları: ( M.Akkaya ile birlikte ) Karşı Yayınları, Ankara, 1997.
12. Ignac Kunoş’un Yaşamı ve Eserleri: (Judith Kovacs’la birlikte) Akademi Yayınları, Balıkesir, 1997.
13. Türk Halk Şiirinde Anlam Çerçevesi: Akademi Yayınları, Balıkesir, 1997.
14. Sözlü Anlatım Bilgileri: Ankara 1999.
15. Kuram Yöntem Bağlamında Yazılı Sözlü Anlatım, Ürün Ankara, 2001, 2.baskı : İzmir 2003.
16. Kıbrıs Türk Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı Kaynakçası. Lefkoşa 2008. UKÜ yayınları nu: 2.
17. Dağların Ruhu. Erzurum 2016.

2. Projeler

1.Kazdağı ve Yöresi Halkbilimi Ürünlerinin derlenmesi ve değerlendirilmesi, (Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu’nca 1988/2 numara ile desteklenen proje tamamlanmış ve kitap halinde yayımlanmıştır. ( Kitaplar listesinde 9 numaralı künye)
2. Dursunbey ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, (Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu’nca desteklenen proje tamamlanmıştır.)
3. İzmir Yöresi Halk Edebiyatı Ürünlerinin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2001.
4. Kıbrıs Türk Halk Kültürü Genel Bibliyografyası Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. 2007. Kitap olarak yayımlanmıştır. Ankara 2008.
5. Osman Türkay Belgeseli (Devam etmekte)

9. İdari Görevler
• Dicle Üniversitesi Eğitim Yüksekokulu Müdürü, 1984- 1986
• “ “ Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği , 1984-1986
• Necatibey Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanlığı, (Fakülte ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyelikleri) 1992- 1998
• Buca Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanlığı , 1998
• Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri
• UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 2003- ...........

10. Bilimsel Kuruluşa Üyelikler
Türk Folklor Araştırmaları Kurumu

Karadağ’ın bilimsel yayın organlarındaki görevleri:

• Millî Folklor Dergisi Hakem Üyeliği
• UKÜ Folklor ve Edebiyat Dergisi Editörlüğü
• Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Hakem Üyeliği
• Motif Akademi Halkbilimi Dergisi Yayın Kurulu üyesi
• Dil Dergisi Yazı Kurulu Üyeliği
• TÖMER Dil Dergisi Hakem Üyeliği
• ÇOMÜ Eğitim Dergisi Hakem üyeliği
• Kültür Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu üyesi

11. Ödüller
* Türk Folklor Araştırmaları Kurumu
* İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü,1995

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik Uygulama


2018-2019
Güz TDED217 Türk Halk Edebiyatı I
3

-

13


TDED501 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri

3
- 6


İlkbahar TDED218 Türk Halk Edebiyatı II
3

-

13


2019-2020
Güz TDED217 Türk Halk Edebiyatı I
3

-

9


TDED501 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri

3
- 4


Bahar TDED218 Türk Halk Edebiyatı II
3

-

1613. İrtibat adresi ve telefonu:
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lojmanları
671111 – 2601-mkaradag@ciu.edu.tr


Kurum

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar

0

ATIF

0

FAVORİ

84

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Makalelerin Yayınlandığı Dergiler
Folklor/Edebiyat
Folklor/Edebiyat
Teknik Editör , Editör , Yazım Editörü
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.
: DergiPark Kullanıcı Rozeti hakkında bilgi almak için tıklayınız.