Yazım Kuralları

Sayfa Düzeni:

• Dergiye gönderilen yazılar “Microsoft Word” programında A4 formatıyla hazırlanmış olmalıdır.

• Sayfanın tüm kenarlarından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

• Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.

• Başlıklar ve paragraf başlarından önce 6 nk paragraf aralığı ölçüsü kullanılmalıdır.

Yazar Bilgileri:

• Makaleler, yazarlara dair hiçbir bilgiyi içermemelidir. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve ORCID (Open Researcher ve Contributor ID) numaralarını Yazar Bilgi Formu’nda belirtmelidir. Bu form doldurularak makale dosyasıyla birlikte gönderilmelidir.

Başlık ve Numaralandırma:

• Makalenin ana başlığı ortaya hizalı, koyu, 14 punto ve tüm harfleri büyük ile yazılmalıdır.

• Makale başlığı dışındaki diğer tüm başlıklar sola yaslı, ilk harfleri büyük, kalın ve 12 punto yazılmalıdır.

• Ana başlık ve alt başlıklar (giriş ve sonuç hariç) 1., 1.1., 1.1.1 şeklinde ondalık olarak numaralandırılmadır.

Öz (Abstract):  

• İngilizce haricinde (Türkçe, Fransızca, Arapça) yazılan makalelerde ayrıca İngilizce özete yer verilmesi gerekmektedir.

• Özetlerin uzunluğu en az 150 en fazla 200 kelime olmalıdır.

• Özetler Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde ve 1 satır aralığında olmalıdır.

• Özetlerin altında en az 3 en fazla 5 adet anahtar kelimeye (keywords) yer verilmelidir.

• Giriş yeni bir sayfadan başlamalıdır.

Ana Metin:     

• Ana metin, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında olmalıdır.

• Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil asgari 6.000, azami 10.000 kelime arasında olmalıdır.

• Metinde kullanılan alıntılar çift tırnak içerisinde verilmeli; 3 satırı geçen alıntılar yeni bir paragraf olarak, içerden, tek aralık ve blokla şeklinde yazılmalıdır.

• Çalışmanın yazıldığı dilin dışındaki dillerden kullanılan kelimeler italik olarak yazılmalı, ilk geçtikleri yerde parantez içerisinde Türkçe karşılıkları verilmelidir.

Tablo ve Şekiller: 

• Çalışmalarda tablo, grafik ve şekil gibi göstergeler ancak çalışmanın takip edilebilmesi açısından gereklilik arz ettiği durumlarda, numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir.

• Şekiller ve tabloların başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalıdır.

• Şekiller ve tablolar metin içinde ortalanmış olarak ve sayfa sınırlarını aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

• Metinde yer alacak tablo, şekil ve grafiklerin kaynakları metin içi referans kurallarına uygun olacak şekilde tablo, şekil ve grafiklerin altına yerleştirilmelidir.

• Makalede yer verilen her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir. Başlıkları bold, büyük harf ve sola dayalı yazılmalıdır.

Atıf Yöntemi ve Kaynakça:

• Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak sitilinin 6. versiyonu kullanılmalıdır.

• Atıflar parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası şekilde düzenlenmelidir.

Örnek:

Tek yazarlı: (Çelik, 2020: 3).

İki yazarlı: (Bayram ve Çelik, 2021: 45).

Üç ve daha çok yazarlı: (Arpa vd., 2019: 12).

Birden Fazla Kaynaktan Yararlanma: (Bayar, 2004: 71; Arpa, 2008: 87).

• Metin içerisinde açıklanmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir.

• Dipnotlar 10 punto ve tek satır aralığı ile verilmelidir.

• Kaynakça 12 punto ve yazar soyadları dikkate alınarak alfabetik şekilde hazırlanmalıdır. Kaynakça girintisi (Asılı – 1 cm) olarak ayarlanmalıdır.

Örnek:

Tek Yazarlı Kitap:

Yergin, D. (2019). Petrol: Para ve Güç Çatışmasının Epik Öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

İki Yazarlı Kitap:


Passel, J. S. ve Fix, M. (1994). Immigration and Immigrants (5th ed.). Washington: Urban Institute.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Rodríguez, H., Quarantelli, E. L. ve Dynes, R. R. (2007). Handbook of Disaster Research. New York: Springer.

Editörlü Kitap:


Cavelty, M. D. ve Balzacq, T. (Ed.). (2017). Routledge Handbook of Security Studies. New York: Routledge.

Kitap Bölümü:


Beblawi, H. (1987). The Rentier State in the Arab World. H. Beblawi ve G. Luciani (Ed.). The Rentier State (s. 43-62). London: Croom Helm.

Çeviri:


Chul-Han, B. (2021). Psikopolitika: Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri. (H. Barışcan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Makale:


Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.

Gazete Yazısı:

Hubbard, B. ve Samaan, M. (2015, 25 Haziran). ISIS Attacks Two Towns in Northern Syria. The New York Times.

Çevrimiçi Gazete Yazısı:

Tembo, B. (2017, 16 Ocak). Sahrawi Republic President Brahim Ghali Visit Historical. Daily Mail. http://www.daily-mail.co.zm/sahrawi-republic-president-brahim-ghali-visit-historical/ adresinden erişilmiştir. 

Yazarı Belli Olmayan Gazete Yazısı:

Nigerian Security Forces Killed 18 People During Lockdowns. (2020, Nisan 16). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-nigeria-security-idUSKCN21Y272 adresinden erişilmiştir.

Metin İçi Atıf: (Reuters, 2020).

Çevrimiçi Ansiklopedi:

Denzer, L. (2010). Rwanda. Britannica Book of the Year, 2010. Erişim Adresi: http://www.britannica.com adresinden erişilmiştir.

Yayımlanmamış Tez:

Dekhili T. (2019). The Impact of Oil Price Changes on the Economic Growth of Selected OPEC Countries. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Bildiri:

Bulgur, N. (2017). 20. Yüzyılda Göç Teorileri ve Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikaları. I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimler Kongresi. Priştina-Kosova.

Yazarı Belli Olmayan Resmi ya da Özel Yayınlar:

UNECA. (2020). Economic Report on Africa 2020: Innovative Finance for Private Sector Development in Africa Development in Africa. https://uneca.org/sites/default/files/fullpublicationfiles/ERA_2020_mobile_20201213.pdf adresinden erişilmiştir.