Özel Sayı

Sayı: 42 - 20. Yıl Özel Sayısı, 30.11.2023

Yıl: 2023

Makaleler

İletişim ve Medya Çalışmaları, Siyasal İletişim, Halkla İlişkiler
Prof. Dr. Ahmet AYHAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları, Örgütsel, Kişilerarası ve Kültürlerarası İletişim, Sosyal Medya Çalışmaları, Uluslararası ve Kalkınma İletişimi, Yeni İletişim Teknolojileri, Reklamcılık, Reklam Stratejileri, Reklam Yazarlığı, Siyasal İletişim, Halkla İlişkiler, Kriz İletişimi, Kurumsal İletişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Prof. Dr. Mustafa ŞEKER Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
Prof. Dr. Emine Uçar İLBUĞA Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Sinema Sosyolojisi, Film Eleştirisi, Sinema (Diğer)
Doç. Dr. Hediye AYDOĞAN Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0001-9696-8742
İletişim ve Medya Çalışmaları, İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları, Reklamcılık, Dijital Reklamcılık, Reklam Araştırmaları, Reklam Kampanyaları, Reklam Stratejileri, Halkla İlişkiler, Dijital Pazarlama
İletişim ve Medya Çalışmaları
Arş. Gör. Aydın YEŞİLYURT AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Radyo-Televizyon, Sosyal Medya Çalışmaları, Televizyon Programcılığı, Yeni Medya

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi'nin amacı, araştırmacıların bilgilerini birbirlerine aktarmaları için bir ortam sunarak iletişim araştırmaları literatürünü çok disiplinli bir perspektifle katkıda bulunmaktır.

Akdeniz İletişim, iletişim bilimini ilerletmek için önemli sosyal ve akademik katkılarda bulunan makaleleri ve araştırma raporlarını iletişim alanıyla ilgilenen tüm akademisyen, öğrenci ve uygulayıcılara ulaştırmayı hedefler. Dergi, cinsiyetçilik ve diğer önyargılardan uzak araştırma ve yazıları destekler.


Akdeniz İletişim dergisi, kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim, kültürlerarası iletişim, sağlık iletişimi, medya sosyolojisi, siyasal iletişim, kamuoyu, retorik, söylem ve ideoloji, sosyal medya ve dijital olarak oluşturulmuş tüm ortamlarda gerçekleşen iletişim pratikleri ve benzeri pek çok başlık dahil olmak üzere iletişim alanının çok disiplinli doğasına uygun tüm araştırmalara ev sahipliği yapmaktadır. Dergi, çeşitli felsefi, kuramsal veya metodolojik temellere sahip (pozitivist, yorumlayıcı ve eleştirel yaklaşımların yanı sıra nicel, nitel, etnografik, performatif ve retorik yöntemler dahil) yerleşik ve gelişmekte olan araştırma alanlarından gelen başvuruları memnuniyetle karşılar.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM VE YAYIN KURALLARI

Dergimize çalışma gönderen tüm yazar adayları, çalışmalarını burada belirtilen kurallara uygun bir biçimde hazırlayacaklarını taahhüt etmiş sayılır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, hakem değerlendirme sürecine girmeden ön değerlendirme aşamasında Editör Kurulu tarafından reddedilecektir.

Akdeniz İletişim Dergisinin tabi olduğu endekslerin kurallarına uygun hareket etmek ve nitelikli çalışmaları yayınlayarak daha üstü düzey endekslere kabul edilmek amacıyla dergi yazım ve yayın kuralları titizlikle uygulanmaktadır. Bu kurallara uymayan çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilmektedir. Yazım Kuralları kapsamındaki küçük eksikliklerde ise yazarlardan düzeltme istenmekte, ancak bu düzeltme taleplerinde taviz verilmemektedir. Ön değerlendirme aşamasında yazara düzeltmeleri tamamlaması için tanınan süre, en fazla 7 (yedi) gündür. Bu süre zarfında düzenleme talebini yerine getirmeyen çalışmalar, yazar(lar)a iade edilmektedir.

Bu nedenle Akdeniz İletişim Dergisine çalışma göndermeyi düşünen bilim insanlarının ve araştırmacıların bu bölümdeki kural ve önerileri dikkate almaları önemlidir.

Yazarların süreçleri takip etmeleri kendi sorumluluklarındadır. Süreçle ilgili yazardan kaynaklı gecikmelerin tüm sorumluluğu yazara aittir.

Akdeniz İletişim dergisine gönderilecek tüm çalışmaların;
1. https://apastyle.apa.org/jars linkindeki araştırma raporlama kurallarına uygun yazılmış olması,
2. Mendeley (https://www.mendeley.com/ ), Zotero (https://www.zotero.org/) ya da Endnote (https://endnote.com/ ) programlarında metin içi atıfların ve kaynakçaların düzenlenmiş olması,
3. Başlıkta kullanılan sözcük sayısının en çok 12, özette kullanılan sözcük sayısının 150-250 ve, makale metninde sözcük sayısının 5000-8500 (özet, abstract, tablolar ve dipnotlar dâhil, Kaynakça ve Genişletilmiş Özet hariç) aralığında olması,
4. Turnitin/iThenticate kontrollerinin yapılmış ve sisteme yüklenmiş olması,
5. Dergi makale şablonunun kullanılmış olması
öncelikli kriterlerimizdir.


YAZIM VE YAYIN KURALLARI

* Dergimize gönderilen çalışmaların başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Değerlendirme süreci içinde başka bir mecrada yayınlandığı tespit edilen çalışmaların süreci sonlandırılır.
* Hakem değerlendirmeleri sonucunda kabul alan çalışmaların yayın sürecinde çalışmaların metin düzeltmeleri yapılamaz, sadece formata ilişkin düzeltmeler yapılmaktadır. Formatla ilgili düzeltme talepleri Son Okuyucu, Dil Editörü ve Yayın Editörü tarafından yapılmaktadır ve yazarların belirtilen süre içinde istenilen düzeltmeleri tamamlamamaları durumunda çalışmaları ilgili sayıda yayınlanamaz.

* Tabi olduğumuz endeks kuralları gereği bir yıl içerisinde aynı yazarın birden fazla makalesi yayınlanmamaktadır. Ayrıca, her yazarın bir sayıda yalnızca bir (1) çalışmasını değerlendirilmek üzere göndermesi gerekmektedir. Bir yazar (birinci, ikinci, üçüncü, vs. yazar olması fark etmemek koşuluyla) her sayıya yalnızca bir (1) çalışma gönderebilir. Aksi taktirde bir yazara ait tüm çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilecektir.
* Çalışmanızda başka bir bilim insanının (proje ortağı, tez danışmanı, yardımcı araştırmacı, dersin öğrencisi vb.) katkısı var ise bu durum mutlaka belirtilmelidir. Bu bildirilmediği takdirde yazarlar dergimizden daha sonra bu konuda herhangi bir düzeltme talebinde bulunsalar dahi işleme alınmayacaktır. Dergimizin bu anlamda hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Dergimize makale gönderen yazarlar hukuki hususları kabul etmiş sayılırlar.
* Tüm çalışmalar Editör Kurulumuzca hazırlanmış makale şablonunun üzerinde hazırlamalıdır. Akdeniz İletişim Makale Şablonunu buradan indirebilirsiniz. Makale şablonuna uygun olarak hazırlanmamış tüm başvurular ön değerlendirme aşamasında reddedilmektedir.
* Makale dosyasından ayrı olarak aşağıdaki dosyaların yüklenmesi gerekmektedir:
     Benzerlik Raporu
     Kapak Dosyası (yazar(lar)ın isimleri, orcid numarası, e-posta, telefon ve kısa özgeçmiş bilgisinin yer aldığı şablon)
     Etik Kurul Onay Belgesi (Yasal Olarak Gerektiği Hallerde) (Etik Kurul onayı gerektirmeyen çalışmalar için yazarlar tarafından bu durumu beyan eden dilekçe hazırlanmalı ve tüm yazarların imzasıyla sisteme eklenmelidir.)
* Kapak Dosyası ve Telif Hakkı Devir Formu; Makale Gönderme Platformunda yer almaktadır. Belgeler sistemden indirilip doldurulmalı ve imzalanarak sisteme yüklenmelidir. Benzerlik Raporu ve (gerekirse) Etik Kurul İzin Belgesi de ayrıca yüklenmelidir.
* Değerlendirilmek üzere gönderilen makale dosyalarında hiçbir şekilde yazar bilgilerine yer verilmemesi gerekmektedir
* Makale metni mutlaka Microsoft Word kelime işlemci programı kullanılarak (.doc, .docx) hazırlanmış olmalıdır. Farklı formatlar kabul edilmemektedir.
* Çalışmalar, daha önce bir toplantıda/sempozyumda tebliğ edilmiş ise toplantının adı, tarihi ve yeri dipnotta mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca, kapak sayfasında yazarların bu bilgileri ayrıntılı bir biçimde sunması gerekmektedir.
* Yalnızca doktora tezinden üretilmiş çalışmalar değerlendirme için kabul edilmekte, yüksek lisans tezlerinden üretilen çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır.
* Çalışma daha önce bir doktora tezi olarak sunulduysa, doktora tezinin başlığı, enstitü / kurum, danışman vb. bilgileri mutlaka bildirilmelidir. Yazar tarafından bildirilmediği halde doktora tezinden üretildiği tespit edilen bir makaleyi Editör Kurulu yayınlandıktan sonra dahi yayından kaldırma hakkına sahiptir.
* Doktora tezinden üretilmiş olan çalışma eğer tek isimli olarak sisteme eklendiyse, doktora tez danışmanının tüm haklarından feragat ettiğini bildirir dilekçesinin (doktora tez danışmanının ıslak imzasının bulunması zorunludur) mutlaka sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Tek isimli doktora tez özetleri, bu dilekçeyi sisteme yüklemedikleri takdirde, ön değerlendirme aşamasında reddedilecektir.
* Bir yıl içindeki tüm sayılarda doktora tezinden üretilmiş en çok üç çalışmaya yer verilmektedir.
* Çalışmanın sonuç bölümünden sonra, genişletilmiş özetinden önce (İngilizce çalışmalar için kaynakçadan önce) aşağıdaki bilgilere "Açıklamalar (Declarations)" başlığı altında yer verilmesi gerekir:
           Etik Kurul Onayı (Approval of Institutional Review Board): Araştırma makalesi türündeki çalışmalarda insan faktörü yer alıyorsa, bu durumda Etik Kurul Belgesi'nin de sisteme eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul onayı gerektirmeyen çalışmaların bunu beyan eden ıslak imzalı bir dilekçeyi sisteme yüklemeleri zorunludur. Etik kurul onayı almış çalışmalar hem Açıklamalar kısmında, hem de Yöntem başlığı altında ilgili alana Etik Kurul Onayı karar tarih ve sayısı ile ilgili bilgiyi eklemelidir.
          Yazar Katkı Oranı (Author Contribution Rate): Birden fazla yazarı bulunan çalışmalarda yazarların çalışmaya katkı oranı yüzde (%) olarak sunulmalıdır. Tek yazarlı çalışmalarda “Yazar Katkı Oranı” bilgisine ilişkin olarak “Uygun değildir” ibaresi eklenmelidir.       
         Akademik Finansal Destek (Funding): Çalışma; herhangi bir akademik finansal destek kuruluşu (TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vs.) tarafından desteklendiyse, finansal destek sağlayıcı kuruluşun bilgileri, proje numarası vb. bilgiler mutlaka bildirilmelidir.
         Çıkar Çatışması (Conflict of Interest): Çalışmanın yazar(lar)ının veya yazar(lar)ın bağlı olduğu kurumun veya finansal destekçisinin diğer kurumlarla veya bu diğer kurumların çalışanlarıyla araştırmayı etkileyebilecek düzeyde doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir finansal, ticari, hukuki veya profesyonel ilişkisi/çıkarı söz konusu olduğunda ortaya çıkabilmektedir. Çalışmanın sorumlu yazarı, tüm bu hususları dikkate alarak çalışmada çıkar çatışması olup olmadığına dair beyanda bulunmak zorundadır.
         Yazar Beyanı (Acknowledgements): Çalışma bir tezden üretildiyse, bir kongre/sempozyum/konferansta sunulduysa veya benzer başka bir konuda yazar beyanı gerekli ise bu kısımda tüm açıklığıyla sunulmalıdır.
* Çalışma bir fonlama kuruluşu tarafından desteklendiyse, fon sağlayıcı kuruluşun bilgileri, proje numarası vb. bilgiler mutlaka bildirilmelidir.
* Makalelerde kullanılan kaynaklara metin içi göndermeler yapılırken ve makale sonunda kaynakça hazırlanırken, APA 7 atıf kuralları (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines) dikkate alınmalıdır. Kaynakçada yer alan eserlerin alfabetik olarak sıralanması gerekmektedir. Kaynakçada yer alan eserlerin metin içinde, metin içinde atfedilen eserlerin de kaynakçada yer alması gerekmektedir. Dipnot  ve sonnot sistemi dergimizde kabul edilmemektedir. Kaynakça düzenlemesinde öncelikli kriterlerde bahsedilen referans programlarından (Endnote, Mendeley veya Zotero)  birinin kullanılması zorunludur; statik kaynakça kabul edilmemektedir. APA 7 atıf stilini MS Office Word programının içermemesi dolayısıyla kaynakça düzenlemede MS Office Word aracılığıyla yapılmış otomatik kaynakça da kabul edilmemektedir.  
* Türkçe dilinde yazılmış çalışmaların sonunda, çalışmayı kısaca özetleyen en az 600 en fazla 850 kelimelik yapılandırılmış İngilizce genişletilmiş özet (Structured Extended Abstract) yer almalıdır. İngilizce genişletilmiş özet yalnızca Türkçe makalelerde zorunludur. İngilizce makaleler için genişletilmiş özet istenmez. Lütfen makale şablonunu dikkate alınız. 
* Makale şablonu üzerinde yer alan ve Editöryal ekip tarafından düzenlenmesi gereken makale bilgi kısmının yazarlar tarafından doldurulmaması gerekmektedir.
* Makale şablonu hazırlanarak oluşturulan çalışmaların makale şablonunda yer alan stillere dikkat ederek çalışmalarını düzenleyip sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
* Çalışmanın ana başlıkları (Giriş, Sonuç, Kaynakça ve Structured Extended Abstract başlıkları dâhil) ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, Calibri Light (Heading) fontu, 14 punto, kalın ve ortalı yazılmalıdır. Ana başlık, giriş, sonuç, kaynakça ve Extended Abstract bölümleri haricinde tüm başlıklar numaralandırılmalıdır ve numaralandırılan bu başlıklar sola yaslı olacak şekilde metinde yer almalıdır. Başlıklar ve ara başlıklar kısa ve belirgin olmalıdır. Lütfen makale şablonunu dikkate alınız.
* Çalışmalar, Calibri (Gövde) karakteriyle 12 puntoda, tek satır aralığı, önce 0 nk, sonra 6 nk boşluk ile paragraf girintisi olmadan yazılmalıdır.
Öz metinleri en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır. Öz ve Abstract metni Yazı tipi: Calibri (Body) 9 punto; Satır aralığı: Tek; Kalın satır aralığı: Tek; Aralık önce: 0 nk; Aralık sonra: 6 nk (Paragraf girintisi olmayacak şekilde konumlandırılmalı) iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Makalenin başında, en fazla 250 kelimeden oluşan metnin hazırlandığı Türkçe ve İngilizce özler yer almalıdır.
* Öz metninin sonunda en az 3 en fazla 5 kelimeden oluşan, konuyu en iyi şekilde ifade edecek anahtar kelimeler (Keywords) yer almalıdır.
* Sayfa yapısı sağ, sol, üst ve alt 1.27 cm. boşlukla düzenlenmelidir. Çalışmada paragraflar, girintisiz olmalıdır. Paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır. Çalışmalara sayfa numarası eklenmemelidir.
* Şekil, grafik ve resimlere ait başlıklar Calibri (Gövde) font, 10 punto ile altta, ortalı ve kalın; tablo başlıkları ise Calibri (Gövde) font, 10 punto ile üstte ortalı ve kalın olarak numaralandırılmış şekilde yer almalıdır. Başlıkların ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalıdır. Eğer tablo, grafik, resim veya şekil herhangi bir kaynaktan alıntılanıyorsa, buna ilişkin bilgiye tablo veya şekli takiben yer verilmesi gerekmektedir. Şekil, tablo, grafik ve resimlere ilişkin başlıklar kalın iken, bu tür tablo ve şekillere ilişkin açıklama metinleri normal olmalıdır. Örneğin; Şekil 1. Akdeniz İletişim Dergisi Logosu; Tablo 20. Akdeniz İletişim Dergisi Sayıları. 
* Çalışmalarda şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır: Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynakça, (Çalışma Türkçe ise) İngilizce Yapılandırılmış Genişletilmiş Özet. Tüm çalışmaların raporlanmasında APA Journal Article Reporting Standards (https://apastyle.apa.org/jars) uygulanması zorunludur.
* Çalışmalarda dipnot yerine metin içi gönderme şeklinde atıf biçimi kullanılmalıdır. Dipnotlara ihtiyaç duyulduğu takdirde, dipnotlar Calibri (Gövde) fontunda 8 punto ile tek satır aralığında yazılmalıdır.
* Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmış olan makalelerin tamamının dil kontrolünün sağlanmış olması gerekmektedir.
40 sözcükten uzun alıntılar doğrudan aktarılırken bu örnekte olduğu gibi blok halinde, tırnak işareti kullanılmadan, paragrafların ilk satırı ile aynı hizada (soldan 1,25 cm girintili), Calibri (Gövde) yazı tipi, 10 punto, önce 0 nk sonra 6 nk ve tek satır aralık ile italik (Eğik) biçimde yazılmalıdır. Alıntı yaparken özgün eserden çıkarılan sözcük ve cümleler parantez içinde üç nokta (…) ile belirtilmelidir. Bu kısımda yazarların Giriş sekmesi altında yer alan Bu kural yalnızca 40 sözcükten uzun alıntıları doğrudan metin içinde kullanıldığı durumlarda geçerli olup 40 sözcükten kısa olan alıntılar çift tırnak arasında metin içinde kaynak gösterme kurallarına dikkat edilerek verilebilir.
* Çalışmaların tüm hukuki, akademik, etik vb. sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Çalışmalar intihal içermemeli, Turnitin ya da iThenticate programından alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin veya iThenticate intihal raporunun, (Kaynakça hariç, 9 kelimeden az eşleşme, alıntılar dahil) %15 ve altında olması gerekmektedir. Aynı çalışmadan yararlanma oranının en fazla %3 olması gerekmektedir. Benzerlik oranı bu oranların üzerinde olan veya Turnitin/ iThenticate raporu olmayan çalışmalar ön değerlendirme sürecinde reddedilecektir. Sisteme yazarlar tarafından yüklenen raporların istenilen kriterleri sağlamaması veya editöryal ekip tarafından şüphe uyandırması durumunda editöryal ekip tekrar intihal raporu alabilmektedir; oranların uyuşmaması durumunda yazarlara bilgilendirme yapılmakta ve yazarlar tarafından gerekli görüş alınamaması durumunda çalışma reddedilmektedir.
* Telif hakları yasası gereğince çalışmada kullanılan alıntı, tablo, resim, örnekleme vb. izinleri yazarlar tarafından alınmalıdır.
* Araştırma makalesi türündeki çalışmalarda insan faktörü yer alıyorsa, bu durumda Etik Kurul Belgesi'nin de sisteme eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul onayı gerektirmeyen çalışmaların bunu beyan eden ıslak imzalı bir dilekçeyi sisteme yüklemeleri zorunludur.KAYNAK GÖSTERİMİ KURALLARI

Çalışmalarda metin içi kaynak göstermede ve kaynakça oluşturmada  (APA) stilinin 7. sürümü (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines) kullanılır.

DOI numarası bulunan eserlerin DOI numaralarına kaynakça gösterimlerinde mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin yayın süreci bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır; akademik ilkelere bağlı kalarak, belirlenmiş akademik ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde yayıncılıkta yanlış uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt eder. Etik standartları sağlamak için gönderilen bilimsel yazılarda COPE (Committee on Publication Ethics)’un belirlediği uluslararası standartlar dikkate alınmaktadır (https://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf ).
Makalenin Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması maksadıyla DergiPark üzerinden yazar(lar) tarafından yüklenmesi, başvuru sürecini başlatır.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

YAYIN KURULUNUN SORUMLULUKLARI
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu (Bundan sonra, “Yayın Kurulu”) ve Editörler/Editör yardımcıları sorumludur.
Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
Makalenin Yayın Kurulu’nca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka Yayın Kurulunun ve Editörlerin/Editör yardımcılarının kararı gerekir.
Yayın Kurulu, akademik dürüstlüğü teşvik eder. Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini, bu eserleri yayın öncesinde Turnitin ve iThenticate intihal önleme programı aracılığıyla denetleyerek teminat altına alır.
Yayın Kurulu, yayımlanmış makalelere ilişkin intihal ve suistimal iddialarını her zaman incelemeye alır. Örneğin, bir yazar makalesinde başka çalışmalardan intihal yapmış, izin alınması gereken durumlarda izin almaksızın veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini kullanmışsa, Yayın Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara bildirme dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar.
EDİTÖRLER / EDİTÖR YARDIMCILARININ SORUMLULUKLARI
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Editörleri/Editör Yardımcıları, makale ve dergi yayım sürecinde fikrî mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla ve intihalle ilgili önlemleri almaktan sorumludur.
Editörler/Editör yardımcıları, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde bulundururlar.
Editörler/Editör yardımcıları, kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygularlar, hakemlerin ve yazarların kimlik bilgilerini değerlendirme sürecinde birbirlerinden gizli tutarlar ve her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar. Makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini gerçekleştirirler.
Editörler/Editör Yardımcıları, derginin yayın esasları ve etik ilkeleri kapsamında kişisel verilerin korunmasını sağlarlar.
Editörler/Editör yardımcıları, makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makaledeki çalışmaya konu olan katılımcıların açık onayının belgelendirilmesini önemserler, deneysel araştırmalarda veya anket içeren çalışmalarda etik kurul onayı olmadığında makaleyi reddederler.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
Teslim edilen makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına Yayın Kurulu tarafından karar verilmesinde hakem görüşleri önceliklidir.
Hakemler, iki yönlü kör hakem usulüne riayet ederek çalışmayı adil ve tarafsız olarak değerlendirmelidirler.
Hakemler, gizlilik ilkesine riayet etmelidir, hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler; raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.
Hakem değerlendirmeleri objektif ve yapıcı olmalıdır. Yazının akademik yeterliliği esas alınmalıdır. Yazarların şahsiyetlerine yönelik eleştiriler uygun görülmez. Hakemler, yaptıkları değerlendirmeleri destekleyecek açıklamaları ve argümanları, dergi editörlüğünce sunulan hakem değerlendirme raporlarında sunmalıdırlar. Editörler/Editör Yardımcıları, taraflı ve şahsileştirilmiş değerlendirmeleri ve gerekçelendirilmemiş onay ve retleri değerlendirmeye almazlar ve bu durumdaki makaleler için yeniden hakem belirlerler.
Hakemler, kişisel veya kurumsal çıkar çatışmalarıyla sonuçlanabilecek makaleleri değerlendirmeyi kabul etmemelidirler.
Hakemler, tespit etmeleri halinde, dergi editörlüğünü fiilî ya da olası herhangi bir intihal, çoklu yayın veya eş zamanlı başvuru vakasından haberdar etmelidirler.
Hakemler, değerlendirmeyi tarafsızlık ve gizlilik içinde yapmalıdırlar. Bu ilke gereğince, inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmelidirler. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal görüş ve ticari kaygılar, değerlendirmenin akademik tarafsızlığını bozmamalıdır.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler. Makalenin akademik niteliğini artırmak maksadıyla, hakemlerin düzeltme önerileri yazarlara iletilir ve hakemlerin talep etmeleri halinde, yazar tarafından yapılan düzeltmeler hakeme iletilir.
Hakemler yazarları kendi yayınlarına atıf yapmaya zorlayamazlar.
YAZARIN SORUMLULUKLARI
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’ne sunulan metinler/çalışmalar intihal içermemeli ve özgün olmalıdır. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir.
Derginin biçimsel kurallarına uymak ve gereken biçimsel düzeltmeleri zamanında yapmak yazar(lar)ın sorumluluğudur.
İntihalin her çeşidi, yazarın kendi yayınlarından yaptığı usulsüz aktarımlar dâhil, çok ciddi bir etik sorundur. İntihal içerdiği tespit edilen makalelerin değerlendirme süreci behemahal durdurulur ve yeniden değerlendirmeye alınmaz.
Yayımlandıktan sonra intihal tespit edildiği takdirde, Editörler ve Editör yardımcıları uygun önlemler alırlar.
Yazar, makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri çekme hakkına sahiptir.
Yazarlar cinsiyet, ırk, dil, inanç, kültür, sınıf, yaş, görüş, zümre ve cinsel yönelim gibi aidiyet ve kimlikler üzerinden ayrımcı bir dil kullanmamalıdırlar.
Çalışmalar/makaleler üçüncü bir tarafın mahremiyet ve fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.
Yazarlar, çalışmalarında payları olan tüm şahısları belirtme yükümlülüğü taşırlar. Çalışmalarında önemli derecede payları olan şahısları ortak yazar olarak belirtmelidirler. Bir çalışma, yazarlarının tümünün rızası olmadan yayımlanamaz.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adları, yazar olarak yazılmamalıdır. Yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makale için yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme işlemleri önerilmemelidir.
Yazarlar, çalışmanın/metnin eski bir versiyonu başka bir mecrada yayımlanmışsa bunu belirtmelidirler. Çalışma, yayımlanmamış bile olsa bir tezden veya yayımlanmamış bilimsel toplantı sunumundan derlendiyse, bunun ilk sayfada dipnot olarak belirtilmesi gerekir.
Yazarlar, mevcut telif hakları yasası esaslarına uygun hareket etmekte sorumludurlar.
Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin bilgi ya da veri istenmesi durumunda talep edilen bilgileri dergi editörlüğüne sunmalıdırlar.
Yazarlar, hakemlerin ve Editörler/Editör yardımcılarının düzeltme önerilerini yerine getirmekten sorumludur. Hakemlerin ya da Editörler/Editör yardımcılarının önerilerine katılmaması halinde, yazar, gerekçesi ile birlikte bu durumu dergi editörlüğüne bildirmek hakkına sahiptir.
Yazarlar, hakem değerlendirme önerilerine yaptıkları işlemleri, dergi editörlüğünce gönderilen rapora işleyerek dergi editörlüğüne sunmalıdırlar.Hakem önerileri doğrultusunda yapılan düzeltmelerin(revizyon) sarı renkle işaretlenerek sisteme yüklenmesi yazarların sorumluluğudur.
Bütün yazarlar, araştırma yazılarında, o yazının sonuçlarını veya yorumunu etkileyebileceği düşünülen herhangi bir mali ve diğer tarzda çıkar çatışmalarını açık etmelidirler. Çalışma için alınan bütün mali destek kaynakları açıkça belirtilmelidir.
Bir yazar, yayımlanmış bir makalesinde ciddi bir hata veya yanlışlık keşfedince, bu konuda dergi editörlüğüne vakit geçirmeksizin haber vermelidir. Bu durumda yazar, makalesini geri çekme veya makaleye dair bir düzeltme yayınlamada dergi editörlüğü ile işbirliği yapmakla sorumludur.
Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Danışma kurulu farklı üniversitelerde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden oluşur.
Danışma kurulunda yer almayı kabul eden öğretim üyeleri gerektiğinde gönderilen yazılara hakemlik yapabilirya da hakem önerebilir, dergi politikası ve kapsamı hakkında tavsiyede bulunabilir, özel sayılar için konu önererebilir, konuk editör olarak özel sayı çıkarmaya destek olabilir, derginin genç araştırmacılara / meslektaşlara tanıtımına destek olabilir, karşılaşılabilecek anlaşmazlıkların çözümünde editör(ler)e yardımcı olurlar.
ETİK İLKELERE UYMAYAN DURUMUN EDİTÖR KURULUNA BİLDİRİLMESİ
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ile ilgili etik ilkelere aykırı bir durumla karşılaşılması durumunda, lütfen iletisimdergi@akdeniz.edu.tr adresine yazarak bize bildiriniz.

Dergimize makale gönderimi, makale işlemi ve yayınlanma süreçleri tamamen ücretsizdir. Yazarlardan hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir.