Cilt: 16 Sayı: 3, 30.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi’nde, Temel Veteriner Bilimleri (Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Mesleki Etik ve Deontoloji), Klinik Öncesi Veteriner Bilimleri (Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Viroloji), Klinik Veteriner Bilimleri (İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama), Zootekni ve Hayvan Besleme Bilimleri (Biyoistatistik, Genetik, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvancılık İşletme Ekonomisi, Zootekni), Hayvansal Orjinli Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Egzotik Hayvanlar Bilimi ve Laboratuvar Hayvanları Bilimi alanlarında hazırlanmış güncel ve özgün değeri olan orijinal araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeler yayımlanarak ulusal ve evrensel bilime katkı sağlamak amaçlanmıştır.

            Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, ELSEVIER – Scopus, EBSCO, Cab Abstracts, CABI full text, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.

 

               Bu dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde hazırlanmış ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış Temel Veteriner Bilimleri (Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Mesleki Etik ve Deontoloji), Klinik Öncesi Veteriner Bilimleri (Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Viroloji), Klinik Veteriner Bilimleri (İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama), Zootekni ve Hayvan Besleme Bilimleri (Biyoistatistik, Genetik, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvancılık İşletme Ekonomisi, Zootekni), Hayvansal Orjinli Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Egzotik Hayvanlar Bilimi ve Laboratuvar Hayvanları Bilimi alanlarında hazırlanmış orijinal araştırma makalesi, olgu sunumu ve davetli veya editörün onayı alınmış derlemeler yayımlanır.

Yazım Kurallarına BURADAN Ulaşabilirsiniz.

Yayın Etiği ve Suistimal Bildirimi
1. Yayın ve yazarlık
a) Makalede kullanılan kaynaklar; metin içerisinde ilk kullanılan kaynak 1 olmak üzere numaralandırılmalıdır. Makalenin kaynaklar bölümünde de bu numaralandırma ile sunulmalıdır.
b) Makalenin konusu olan araştırmaya eğer destek sağlayan kurum ya da kuruluşlar var ise, makale başlığının sonuna üst simge olarak yıldız işareti konulmalı, makalenin ilk sayfasının dip not kısmında gerekli açıklama yapılmalıdır.
c) Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler, farklı dergilerde ve çeşitli internet kaynaklarında yayınlanan makaleler ile benzerlik açısından uygun bir program ile kontrol edilir. Kontrol sonucunda %15 veya daha fazla benzerlik gösteren makaleler reddedilir.
d) Herhangi bir şekilde sahte veri kullanıldığı belirlenen makaleler reddedilir.
e) Daha önce başka bir dergide yayımlanmış makaleler, değerlendirmeye alınmaz.
f) Türkiye Cumhuriyeti, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ihbarı mecburi olarak Kabul edilen hastalıklarla ilgili Türkiye sınırları içerisinde yapılmış ve makaleye dönüştürülmüş herhangi bir yazının dergide değerlendirilmeye alınabilmesi için, Bakanlıktan alınmış izin yazısının makale ile birlikte editörlüğe sunulması zorunludur.

2. Yazarların Sorumlulukları
a) Yazarlar gönderdikleri makalelerin detaylı değerlendirme sürecine tabi tutulmasını kabul etmiş sayılırlar.
b) Makalede isimleri bulunan yazarların makaleye yaptıkları katkıyı editörlüğe bildirmek zorundadırlar.
c) Yazarlar, makalelerini dergi kurallarına uygun bir şekilde hazırlayıp göndermelidirler.
d) Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen herhangi bir makalede isimleri bulunan yazarlar, makaledeki her türlü datanın gerçek ve orijinal olduğunu beyan etmiş sayılırlar.
e) Yazarlar, yayımlanmak üzere dergiye gönderdikleri makalelerini eş zamanlı olarak başka dergilere gönderemezler.
f) Yazarlar, hakem değerlendirmesine tabi tutulmuş makaleleriyle ilgili hakemlerin ve editörlüğün istediği her türlü düzeltmeyi yapmakla yükümlüdürler.
g) Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi’ne yayımlanması amacıyla gönderilen hayvan deneylerine dayalı bilimsel çalışmalarda; makalenin Materyal ve Metot kısmında “Yerel Etik Kurulu onayı alınmıştır” veya “Yerel Etik Kurulu ilkelerine uyulmuştur” ifadesi yer almalıdır. Eğer Yerel Etik Kurulu onayı alınmış ise Yazar(lar) etik kurul onayı aldıkları kurumu ve onay numarasını belirtmelidirler.
h) Yazarlar, başka kaynaklardan alınan veya kullanılan materyal ile ilgili telif hakkı şartlarına uymak ve telif hakkının Dergiye devrini ifade eden sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdürler.
ı) Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.

3. Hakemlerin Sorumlulukları
a) Makale değerlendirmesinde görev yapan hakemler objektif ve tarafsız olarak değerlendirme yapmalıdırlar.
b) Makale yazarları veya makaleyi destekleyen kurum ve kuruluşlar ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunan hakemler durumu editörlüğe bildirerek, makale değerlendirmesinde bulunmamalıdırlar.
c) Hakemler değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini kimseyle paylaşamazlar.
d) Düzeltme isteyerek makalenin yayınlanabileceği yönünde kanaate varan hakemler, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makaleyi yeniden inceleme hakkına sahiptirler.

4. Yayın Kurulunun Sorumlulukları
a) Makalelerin ön değerlendirmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılır.
b) Makaleler değerlendirilmek üzere Yayın Kurulu tarafından en az iki hakeme gönderilir. Danışman raporlarına bağlı olarak Yayın Kurulu, makalelerin kabulüne, reddine veya modifikasyonuna karar verir.
c) Yayın Kurulu, yayımlanmamış makalelerin verilerini hiçbir şekilde şahsi işleri için kullanamaz ve bu verileri hiçbir şekilde paylaşamaz.
d) Makale değerlendirme süreci tamamlandığında, editör kararı sorumlu yazara iletir.
e) Editör, bir makalenin kabulüne ya da reddine karar verirken, makalede ismi bulunan kişi yada kişilerle olan çıkar çatışmasından etkilenmemelidir.

5. Danışma Kurulunun Sorumlulukları
a) Danışma Kurulu üyeleri, değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini gizli tutar ve hiçbir şekilde paylaşamazlar.
b) Danışmanlar, değerlendirdikleri makaledeki bilgilerin yayınlanmış başka bir makaledeki bilgilerle benzerlik gösterdiğini belirlemeleri halinde, durumu Dergi Editörlüğüne derhal bildirmelidirler.
c) Danışmanlar, kendilerine gönderilen makaleleri objektif bir şekilde değerlendirmeli ve makale hakkındaki görüşlerini açık ve anlaşılır bir dille ifade etmelidirler.
d) Bir danışman, değerlendirmesi için kendisine gönderilen makalenin şahsı tarafından değerlendirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine vardığında, bu durumu en kısa sürede Editörlüğe bildirmelidir.

6. Yayın Etiği Konuları
a) Akademik kayıt bütünlüğü oluşturulmalı ve korunmalıdır.
b) Gerektiğinde, yeterli düzeltme, açıklama, veya özür yayınlanmalıdır.