Yazım Kuralları

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanır.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, uluslararası hakemli bir yayındır. 

Yayın kurulu tarafından özgün, telif ve çeşitli etik ilkeleri ihlal ettiği düşünülen yazılar hakem değerlendirme sürecine tabi  tutulmaz ve yazara iade edilir.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilen özgün makaleler, Yayın Kurulu  tarafından derginin kapsamı, intihal oranı (%16 ve üzeri) ve yazım kuralları yönünden incelenir. Uygun bulunan yazılar konunun uzmanı iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemlerin birisinden olumsuz görüş gelirse üçüncü hakeme gönderilir. Süreçte iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayın sırasına alınır. 

Hakem değerlendirme süreçlerinin tamamı yazar tarafından izlenebilmektedir.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Dergide yayınlanan makaleler açık erişimlidir ve bu şekilde kalacaktır.

Dergide yayınlanan yazılar için telif ücreti ödenmez, yazıların tüm hakkı Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisine aittir.

Dergide yayınlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarına aittir.

Çalışmalarda intihal olup olmadığı hakemlerce incelenir, tespit edilmesi halinde hakem süreci dondurulur.

Yazının başlığı altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazılar sistem yöneticisince görülebildiğinden bu bilgiler hakem süreci tamamlandıktan sonra verrsiyon R aşamasında (VR) hakem tarafından makale üst bilgi kısmında yer alan tabloya eklenecektir.

Yazılar, yazarlar tarafından dergipark adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla  takip edilebilir, hakem süreci ilgili alandaki hakemlerin yoğunluğuna ve sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapılabilmesi amacıyla bir ile üç ay arasında değişebilmektedir. Makale ve tanıtım yazısı gönderen tüm araştırmacı ve akademisyenler bu süreyi kabul etmiş olur.

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yayın ilkelerine uygun olmak koşuluyla yabancı bilim adamlarının yazıları, İngilizce, veya Rusça yazılmış olabilir. Ancak Türkçe-İngilizce/Türkçe Rusça başlık, özet ve anahtar sözcükler yazıya eklenmelidir.

Dergipark Süreçleri için tıklayıız.

Yazar rehberi için tıklayınız

Bilgilendirme

Dergipark'a makale üst verisini doldururken başlık bölümünde bağlaçlar hariç başlığın ilk harflerinin büyük harfle başlaması, anahtar kavramlarının virgülle ayrılması ve sonuna nokta konulması önem arz etmektedir. Makale özetlerinin hem Türkçesi hem de İngilizcesi tam olarak yazılması sonrasında işlem basamakları ilerlemekedir.

Dergi yazım kuralları ve Makale Şablonunu v3 indirmek için tıklayınız. (25 Mart 2023 tarihinde güncellendi.)

Zotero ve Mendeley için oluşturulmuş olan ASA 6 Avrasya Stili için tıklayınız.

Arşiv /Açık Erişim Politikası için tıklayınız.
Yayın süreçleri ve sorumluluklar için lütfen Etik İlkeler ve Yayın Politikası'nı inceleyiniz.
Telif Hakkı Beyanı, Çıkar Çatışması Beyanı, Etik Beyanı Formu — Word PDF
Yayın Süreç Şeması için tıklayınız.

Ulusal ve uluslararası alanda indekslere kabul edilen dergilerin yazım ve şekil bütünlüğü değerlendirme kriterleri arasında yer aldığı için yazım kurallarına ve tanımlayıcı bilgilere yazarlar tarafından uyulması beklenmektedir.

REFERANS VE KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 2.5 satırdan az alıntılar satır arasında; 2.5 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 10 punto yazılmalıdır. Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.
Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Yararlanılan kaynağın yazarı soyadı önce belirtilecek şekilde gösterilmelidir.
Kaynaklar, bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde, tarihin yanına (2020a: 42), (2021b) a, b, c gibi harflerle birlikte ayrım gösterilmelidir.
Zotero, Mendeley ve diğer atıf programlarında kullanılmak üzere Amerikan Sosyoloji Derneği 6 Avrasya Sürümü dergi sayfasından indirilip kullanılabilir (american-sociological-association-6th-edition-avrasya). Bu sistemi kullanmayanlar manuel olarak aşağıdaki örneklere uygun metin içi atıfları ve kaynak gösterimi yapılacaktır.
Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

Kitap
Metin İçi Atıf
(Köprülü 1991: 16)
(Faroqhi 2000: 42)
(Öztürk ve Celep 2014: 75)
İkiden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır:
Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:
Ergin (1969: 42), bu konuda …
Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarların soyadı, yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.
İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:
Köprülü (1926, Çelik 1998’den).
Kaynakça
Ergin, Muharrem. 1969. Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Faroqhi, Suraiya. 2000. Osmanlı’da Kentler ve Kentliler. Çev. Neyyir Kalaycıoğlu. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Köprülü, Fuad. 1991. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu. Ankara: TTK Basımevi.
Bilimsel Dergi Makalesi
Metin İçi Atıf
(Arslan ve Çöteli̇ 2015: 185)
Kaynakça
Arslan, Celil, Methiye Gül Çöteli̇. 2015. “Anadolu - Türk Şehri Tarihinde Bayburt Kenti ve Anıtsal (Kamusal) Yapı Mirası”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6(6): 185-219.
Öztürk, Emine, Halil Celep. 2014. “Selçuklu Anadolusu’nda Sufi̇ Ahlaki ve Sosyal Barış”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 5(5): 74-90.
Ansiklopedi Makalesi/Maddesi
Metin İçi Atıf
(Akün 1989: 416-17)
Kaynakça
Akün, Ömer Faruk. 1989. “Âlî Mustafa Efendi”. ss. 416-17 içinde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: TDV Yayınları.
Tez
Metin İçi Atıf
(Ak 2012: 7)
Kaynakça
Ak, Mehmet. 2012. “19. Yüzyılda Teke Yöresi Yörüklerinin Sosyo-Ekonomik Durumu”. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Gazete
Örnek
Metin içi Atıf
Eğer baş yazara veya yazara atıf yapılıyorsa başlık metin içinde verilmeli ve APA dipnot
(Nadi, Cumhuriyet 23 Nisan 1920)
Kaynakça
Nadi, Yunus, “Büyük Millet Meclisinde alınan karar” Cumhuriyet 23 Nisan 1920.
Sadece habere atıf veriliyor ise haber başlığı metin içi
(Cumhuriyet 29 Ekim 1923)
Kaynakçada
Cumhuriyet Gazetesi 29 Ekim 1923.

Arşiv
Metin İçi Atıf
(BOA, A.{DVNSMHM.d.: 42/69[Gerekliyse miladi tarih yazılacak])
Kaynakça
Fonların genel bilgisi yazılacak.
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA)
Mühimme Defteri A.{DVNSMHM.d

Kitap ve dergi adları eğik yazılmalı; makale, kitap bölümü gibi kaynaklar tırnak içinde gösterilmelidir. Kitap künyesinde sayfa no bilgisi gerekmezken; dergi, ansiklopedi maddesi, kitap bölümü gibi kısa yapıtlarda yararlanılan bölüme ait sayfa aralığı bilgisi mutlaka yer almalıdır.
Örnek:
Akyıldız, Ali. 2004. Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme. İstanbul: İletişim Yayınları.
Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa ismine yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir.
Örnek:
Yazmalar, Yazar. Eser Adı. Kütüphane. Koleksiyon. Katalog numarası. yaprağı. şeklinde kaynak gösterilmelidir:
Örnek:
Metin İçi Atıf
(Âsım 1326: 45a)
Kaynakça
Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326.
İnternette yer alan bir çalışmaya atıfta bulunmak için Yazarın soyadı, Yazarın adı. “Mesajın başlığı”. İnternet adresi. (Erişim Tarihi) bilgilerini vermek yeterlidir.
Örnek:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. ”Geçinme Endeksi (Ücretliler)” Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. http://evds.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 04.02.2009).
Henüz yayınlanmamış ama yayınlanmak üzere kabul edilmiş makale atıfları da şu şekilde gösterilebilir.
Örnek:
Atılım, Murat ve Ekin Tokat (2008). ”Forecasting Oil Price Movements with Crack Spread Futures”. Energy Economics. Baskıda (doi:10.1016/ j.eneco.2008.07.008).
Kaynaklar, bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde, (a, b) şeklinde gösterilmelidir.


 

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası