Yazım Kuralları

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, yılda dört kez yayınlanır.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, uluslararası hakemli bir yayındır. 

Yayın kurulu tarafından özgün, telif ve çeşitli etik ilkeleri ihlal ettiği düşünülen yazılar hakem değerlendirme sürecine tabi  tutulmaz ve reddedilir.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilen özgün makaleler, Yayın Kurulu  tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir ve hakemlerin ikisinden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir.

Hakem değerlendirme süreçlerinin tamamı yazar tarafından izlenebilmektedir.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Dergide yayınlanan makaleler açık erişimlidir ve bu şekilde kalacaktır.

Dergide yayınlanan yazılar için telif ücreti ödenmez, yazıların tüm hakkı Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisine aittir.

Dergide yayınlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarına aittir.

Çalışmalarda intihal olup olmadığı hakemlerce incelenir, tespit edilmesi halinde hakem süreci dondurulur.

Yazının başlığı altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazılar sistem yöneticisince görülebildiğinden bu bilgiler hakem süreci tamamlandığında editörce eklenecektir.

Yazılar, yazarlar tarafından www.avrasyad.com adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla  takip edilebilir, hakem süreci ilgili alandaki hakemlerin yoğunluğuna ve sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapılabilmesi amacıyla bir ile altı ay arasında değişebilmektedir. Makale ve tanıtım yazısı gönderen tüm araştırmacı ve akademisyenler bu süreyi kabul etmiş olur.
Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yayın ilkelerine uygun olmak koşuluyla yabancı bilim adamlarının yazıları, İngilizce, veya Rusça yazılmış olabilir. Ancak Türkçe-İngilizce/Türkçe Rusça başlık, özet ve anahtar sözcükler yazıya eklenmelidir.

Makale Şablonu için tıklayınız.
ASA 6 Avrasya Stili için tıklayınız.

DERGİ YAZIM KURALLARI
BAŞLIK
1. Başlık: İçerikle uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 12 punto ve koyu harflerle yazılmalıdır. Makalenin başlığı, en fazla 10-12 kelime arasında olmalıdır.

2. Öz: Özet 10 punto büyüklüğünde Ariel ile yazılacak olup ilk satır 1,25 cm girintide ve iki yana yaslı biçimde konumlandırılacaktır. En az 200 kelimeden oluşan özet yazılacaktır. Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özün altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Makalenin sonunda; yazı başlığı, öz ve anahtar kelimelerin İngilizce ve Rusçaları bulunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: 3-5 kelime
TITLE
Abstract
Keywords:
КАПЮШОН
Резюме
Ключевые Слова
Structured Abstract

YAZIM BİLGİLENDİRME
Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman veya benzeri bir yazı karakteri ile 11 punto, 1.15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 3 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar öz ve kaynakça dahil 10.000 (on bin) kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Metinde tırnak işareti eğik harfler gibi çifte vurgulamalara yer verilmemelidir.
Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Makale başlığı büyük harflerle ana, ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük ve koyu karakterde örnek şablondaki gibi yazılmalıdır.
Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmelidir. Hemen yanından sadece ilk harf/leri büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.
7. Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.
Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır. Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler.
Yazımlarda metin içi atıf yöntemi kullanılması gerekmektedir örnek (İnalcık 1997: 42)

YAZIM KURALLARI
Alıntı ve Göndermeler
Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 2.5 satırdan az alıntılar satır arasında; 2.5 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 10 punto yazılmalıdır. Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.
Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Yararlanılan kaynağın yazarı soyadı önce belirtilecek şekilde gösterilmelidir.
Kaynaklar, bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde, tarihin yanına (2020a: 42), (2021b) a, b, c gibi harflerle birlikte ayrım gösterilmelidir.
Zotero, Mendeley ve diğer atıf programlarında kullanılmak üzere Amerikan Sosyoloji Derneği 6 Avrasya Sürümü dergi sayfasından indirilip kullanılabilir (american-sociological-association-6th-edition-avrasya). Bu sistemi kullanmayanlar manuel olarak aşağıdaki örneklere uygun metin içi atıfları ve kaynak gösterimi yapılacaktır.
Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

Kitap
Metin İçi Atıf
(Köprülü 1991: 16)
(Faroqhi 2000: 42)
(Öztürk ve Celep 2014: 75)
İkiden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır:
Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:
Ergin (1969: 42), bu konuda …
Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarların soyadı, yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.
İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:
Köprülü (1926, Çelik 1998’den).
Kaynakça
Ergin, Muharrem. 1969. Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Faroqhi, Suraiya. 2000. Osmanlı’da Kentler ve Kentliler. Çev. Neyyir Kalaycıoğlu. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Köprülü, Fuad. 1991. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu. Ankara: TTK Basımevi.
Bilimsel Dergi Makalesi
Metin İçi Atıf
(Arslan ve Çöteli̇ 2015: 185)
Kaynakça
Arslan, Celil, Methiye Gül Çöteli̇. 2015. “Anadolu - Türk Şehri Tarihinde Bayburt Kenti ve Anıtsal (Kamusal) Yapı Mirası”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6(6): 185-219.
Öztürk, Emine, Halil Celep. 2014. “Selçuklu Anadolusu’nda Sufi̇ Ahlaki ve Sosyal Barış”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 5(5): 74-90.
Ansiklopedi Makalesi/Maddesi
Metin İçi Atıf
(Akün 1989: 416-17)
Kaynakça
Akün, Ömer Faruk. 1989. “Âlî Mustafa Efendi”. ss. 416-17 içinde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: TDV Yayınları.
Tez
Metin İçi Atıf
(Ak 2012: 7)
Kaynakça
Ak, Mehmet. 2012. “19. Yüzyılda Teke Yöresi Yörüklerinin Sosyo-Ekonomik Durumu”. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
Arşiv
Metin İçi Atıf
(BOA, A.{DVNSMHM.d.: 42/69[Gerekliyse miladi tarih yazılacak])
Kaynakça
Fonların genel bilgisi yazılacak.
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA)
Mühimme Defteri A.{DVNSMHM.d
Kitap ve dergi adları eğik yazılmalı; makale, kitap bölümü gibi kaynaklar tırnak içinde gösterilmelidir. Kitap künyesinde sayfa no bilgisi gerekmezken; dergi, ansiklopedi maddesi, kitap bölümü gibi kısa yapıtlarda yararlanılan bölüme ait sayfa aralığı bilgisi mutlaka yer almalıdır.
Örnek:
Akyıldız, Ali. 2004. Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme. İstanbul: İletişim Yayınları.
Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa ismine yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir.
Örnek:
Yazmalar, Yazar. Eser Adı. Kütüphane. Koleksiyon. Katalog numarası. yaprağı. şeklinde kaynak gösterilmelidir:
Örnek:
Metin İçi Atıf
(Âsım 1326: 45a)
Kaynakça
Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326.
İnternette yer alan bir çalışmaya atıfta bulunmak için Yazarın soyadı, Yazarın adı. “Mesajın başlığı”. İnternet adresi. (Erişim Tarihi) bilgilerini vermek yeterlidir.
Örnek:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. ”Geçinme Endeksi (Ücretliler)” Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. http://evds.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 04.02.2009).
Henüz yayınlanmamış ama yayınlanmak üzere kabul edilmiş makale atıfları da şu şekilde gösterilebilir.
Örnek:
Atılım, Murat ve Ekin Tokat (2008). ”Forecasting Oil Price Movements with Crack Spread Futures”. Energy Economics. Baskıda (doi:10.1016/ j.eneco.2008.07.008).
Kaynaklar, bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde, (a, b) şeklinde gösterilmelidir.


Yukarıda belirlenen yazım koşullarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.