Cilt: 12 Sayı: 4, 30.12.2022

Yıl: 2022

Articles

Case Report

Derginin amacı, sağlık bilimlerinin tüm disiplinlerinde etik kurallara uygun olarak hazırlanmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu sunumları, editöre mektuplar ve editör yorumları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmaktır. Derginin hedef kitlesi, sağlık bilimlerinin tüm disiplinlerinde çalışan uzman ve tıp profesyonellerinden oluşmaktadır.

Clin Exp Health Sci, bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün resmi yayını olup, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergi içeriği İngilizce olarak yayınlamaktadır. Dergi, sağlık bilimlerinin tüm disiplinlerinde etik kurallara uygun olarak hazırlanmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, derleme makaleleri, olgu sunumları, editöre mektuplar ve editoryal yorumları yayınlar.

Makale gönderme sürecinde kullanacağınız iki dosyayı aşağıda bulabilirsiniz:

 • Başlık sayfası
 • Yayın hakkı devir formu ve  Yazar katkı formu

Clinical and Experimental Health Sciences (Clin Exp Health Sci), bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün resmi yayınıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir yayınlanır. Dergi, sağlık bilimlerinin tüm disiplinlerinde etik kurallara uygun olarak hazırlanmış klinik, deneysel araştırma ve gözlemsel makaleler, derleme makaleleri, olgu sunumları, editöre mektuplar ve editoryal yorumları yayınlar.

Clin Exp Health Sci, Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR Index, Turkiye Citation Index, Sobiad Citation Index, Current Index to Nursing and Allied Health Literatür (CINAHL), CAS Source Index (CASSI) tarafından indekslenmektedir. Dergide İngilizce yazılmış makaleler yayınlanmaktadır. Klinik ve Deneysel Sağlık Bilimleri, uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşmayı amaçlar ve dünya çapındaki yazarların gönderilerini kabul eder. Uygulamalı ve temel sağlık bilimlerinde klinisyenlerin ve bilim adamlarının ilgisini çekecek özgün çalışmalara öncelik verir.

Derginin editoryal ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Organizasyonu (NISO) kılavuzlarına göre şekillenmektedir. Dergi, Scholarly Publishing Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri'ne uygun (doaj.org/bestpractice) hareket etmektedir.

Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli, makale kabulü için en önemli kriterlerdir. Değerlendirme için gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen yazılar, önce editörlük ofisinin yazının derginin yönergelerine uygun olarak hazırlanıp gönderildiğinden emin olacağı bir teknik değerlendirme sürecinden geçecektir. Dergi yönergelerine uygun olmayan gönderiler, teknik düzeltme talepleri ile birlikte gönderen yazara iade edilecektir.

Teknik değerlendirme sürecinden geçen makaleler, çift-kör hakemlik sürecinden geçecek ve alanında uzman en az iki dış bağımsız hakem tarafından incelenecektir. Baş Editör, tüm gönderiler için karar verme sürecinde nihai otoritedir.

Creative Commons Lisansı

Makaleler, Creative Commons Atıf-GayriTicari (CC BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı koşulları altında yayınlandığı andan itibaren ücretsiz olarak okunabilir, indirilebilir ve paylaşılabilir.

MAKALE TÜRLERİ

Araştırma Makaleleri: Araştırma makalelerinin ana metni Özet, Anahtar Sözcükler, Giriş, Yöntemler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç sırasına göre yapılandırılmalıdır. Giriş bölümünün son paragrafı olarak “Çalışmanın amacı” açıkça belirtilmelidir. Yöntemler bölümünün ilk paragrafı olarak “etik onay” bilgisi verilmelidir. Araştırma Makalelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakın.

Derleme Makaleleri: Belirli bir alanda geniş bilgi birikimine sahip, bilimsel geçmişi yüksek sayıda yayına çevrilmiş ve atıf potansiyeli yüksek yazarlar tarafından hazırlanan derleme makaleleri kabul edilir. Seçkin yazarlar, katkılarından dolayı derginin editörü tarafından bir inceleme makalesi ile de davet edilebilirler. Derlemeler, sağlık bilimlerinde bir konunun mevcut bilgi düzeyini tanımlamalı, tartışmalı ve değerlendirmeli ve gelecekteki çalışmalara rehberlik etmelidir. Derleme makaleleri şu şekilde yapılandırılmalıdır: Özet, Anahtar Sözcükler, Giriş, derlemenin amacı, başlık ve alt başlıklara göre yapılandırılmış makalenin gövdesi ve Sonuç. Derleme Makaleleri için sınırlamalar için lütfen Tablo 1'e bakın.

Olgu Sunumları: Dergide olgu sunumları için sınırlı yer vardır ve tanı ve tedavide zorluk oluşturan nadir vaka veya durumlara ilişkin raporlar, yeni tedaviler sunan veya literatürde yer almayan bilgileri açığa çıkaran, ilginç ve eğitici vaka raporları yayına kabul edilir.  Metin şu şekilde yapılandırılmalıdır: Özet, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç. Vaka Raporlarının sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakın.

Editöre Mektuplar: Bu tür makaleler, daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli kısımlarını, gözden kaçan yönlerini veya eksik kısımlarını tartışır. Dergi kapsamındaki konularda özellikle eğitici vakalar olmak üzere okuyucuların ilgisini çekebilecek makaleler “Editöre Mektup” şeklinde de gönderilebilir. Okuyucular ayrıca yayınlanan bir makaleye ilişkin yorumlarını 'Editöre Mektup' şeklinde sunabilirler. Özet, Anahtar Sözcükler, Tablolar, Şekiller, Görseller ve benzeri diğer unsurlar dahil edilmemelidir. Metin yapılandırılmamış olmalıdır. Yorum yapılan makaleye bu yazıda uygun bir şekilde atıfta bulunulmalıdır.

Editoryal Yorumlar: Editoryal yorumlar, dergide yayınlanan araştırma makalesinin konusunda uzmanlığı veya yüksek itibarı olan hakemler tarafından kısa bir eleştirel yorum yapmayı amaçlar. Yazarlar, bu tür yorumları yapmak için dergi tarafından seçilir ve davet edilir. Özet, Anahtar Sözcükler, Tablolar, Şekiller, Görüntüler ve diğer benzeri unsurlar dahil değildir.

Makale hazırlanması ile ilgili diğer teknik detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

Yayıncının Etik Sorumlulukları;

CEHS'in yayıncısı Marmara Üniversitesi Yayınevi olup, kar amacı gütmeyen bir kamu kurumu olan Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na bağlıdır. CEHS, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2011 yılından bu yana sağlık bilimleri alanındaki tüm çalışmaları kapsayan bilimsel dergisidir ve etik ilkelerden taviz vermeden yayın hayatına başarıyla devam etmektedir. Dergi ESCI listesinde indekslenmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları;

TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş ve bilimsel araştırma için gerekli olan etik kurul onayı ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır. Bu nedenle 2020 yılında süreci başlayan yayınlar için zorunlu olan Clinical and Experimental Health Sciences dergisine gönderilen makalelerde etik kurul onaylarına ilişkin aşağıdaki kriterler aranacak/uygulanacaktır.

1. Etik Kurul onayı gerektiren araştırmalar şunlardır;

 • Anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem ve deneysel teknikler kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma.
 • Deneysel veya diğer bilimsel amaçlar için insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) kullanımı,
 • İnsanlar üzerinde klinik deneyler,
 • Hayvanlar üzerinde araştırma,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca geriye dönük çalışmalar. Ayrıca,
 • Olgu sunumlarında "Bilgilendirilmiş Olur Formu" alındığının belirtilmesi,
 • Başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin almak ve belirtmek
 • Kullanılan fikir ve sanat eserlerinin telif haklarına uygun olduğu belirtilmelidir.

2. Aşağıdaki çalışmalar için Etik Kurul'un retrospektif onayı aranmaz: Yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), 2020 öncesi araştırma verileri kullanılarak, 2020'den önce yayımlanmak üzere gönderilen, kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış makaleler.

3. Gönderilen yazılarda etik kurul onayı ve/veya yasal/özel izin gerekip gerekmediği yazı içeriğinde belirtilmelidir. Yukarıdaki bilgilere göre, bu izinler gerekli ise, iznin hangi kurumdan, ne zaman ve hangi karar numarası ile alındığı maddede açıkça belirtilmelidir.

4. Araştırma, insan ve hayvan deneklerinin kullanılmasını gerektiriyorsa, araştırmanın uluslararası beyanname, kılavuzlar vb.'ne uygun olarak yapıldığı beyan edilmelidir.

5. Üniversite üyesi olmayan araştırmacılar yerel/bölgesel Etik Kurullara başvurabilirler.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları;

 • Uzmanlık alanında çıkar çatışması olmayan makalelerin değerlendirme sürecini kabul etmek.
 • Makalenin değerlendirilmesinde sadece çalışmanın içeriğini dikkate almak.
 • Makalenin inceleme sürecini zamanında tamamlamak.
 • Revizyon talep ederken makalenin kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için yapıcı bir dilde yorum yapmak.
 • Makaledeki ve makale ile ilgili bilgilerin gizliliğini korumak.

Editör, Yardımcı Editör ve Alan Editörlerinin Sorumlulukları;

 • Editörler, hakemlerin, yazarların ve okuyucuların bilgi ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamayı kabul eder.
 • Editörler, makaleler hakkında olumlu veya olumsuz kararlar verirken makalelerin özgün değerini, alana katkısını, araştırma yönteminin geçerliliğini ve güvenilirliğini, ifadenin açıklığını, derginin amaç ve kapsamını dikkate alır.
 • Editörler, derginin yayın politikaları arasında yer alan kör hakemlik ve değerlendirme sürecini uygular, tarafsız ve bağımsız değerlendirmelerin değerlendirilmesini destekler.
 • Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlar.
 • Editörler yazılarda insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterir. Etik kurul onayı ve gerekirse çalışma için izin belgesi olmayan makaleleri değerlendirmeye almazlar.
 • Editörler, makalelerin içeriği üzerinde özgünlük-benzerlik kontrolleri yapar veya talep eder.
 • Editörler dergiye gönderilen başvuruları veya şikayetleri inceler ve gerekli açıklamaları yapar.

Etik İlkelere Uyumsuzluk;

Klinik ve Deneysel Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan makaleler, yayın süreci, hakemler veya yazarlar ile ilgili etik ilkelere uygun olmayan bir durum veya davranışın olduğu durumlarda cehseditor@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Derginin makale kabulü ve yayın sürecinde herhangi bir ücret alınmaz.

14639   14640