Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Kommagene Biyoloji Dergisi makalelerin yayınında ve kalitesinde etik ilkelere bağlılığı taahhüt etmektedir. Kommagene Biyoloji Dergisi’nin yayın kurulu, usulsüz yayınların önlenmesinden sorumludur. Etik olmayan davranışlar kabul edilemez ve intihale hiçbir şekilde müsamaha gösterilmez. Yazarlar, hakemler ve editörler kaliteli yayın uygulamalarına tamamen bağlıdırlar ve aşağıdaki sorumlulukların yerine getirilmesiyle yükümlüdürler. Herhangi bir yayın etiği ihlalinden kaçınmak için, her makalenin tüm yazarlar tarafından imzalanmış "Kapak Mektubu” ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. “Kapak Mektubu” imzalanmadan önce mektubun sonunda (imzalardan önce) yer alan “Beyan” bölümünü dikkatlice okunmalıdır.

Yayın ve Yazarlık

- Gönderilen tüm makaleler, makalenin konusunda uzman olan en az iki uluslararası hakem tarafından çift-kör hakemlik sürecine tabi tutulurlar. Hakemlik sürecinde dikkate alınan faktörler uygunluk, önem, orijinallik, okunabilirlik ve dildir. Editörler, anonimliğin sağlanması için başlık sayfasını silerek sunulan makalenin hakem değerlendirme sürümünü hazırlar. Yazarlar, "Önceki bir çalışmada biz (Yazarlar ve diğ. 2018) ......" gibi kendi kendini referanslamadan kaçınmalıdırlar. Yazarların daha önce üstlenmiş olduğu çalışmalara üçüncü şahıs kullanılarak refere etmelidir. Yazarların kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgiler bulunması halinde, hazırlanan değerlendirme sürümünden Teşekkür bölümü de çıkarılacaktır.

- Kommagene Biyoloji Dergisinin editörleri, yazar / yazarların yönergelere uymadan hazırladıkları veya derginin amacı ve kapsamı dışında kalan makalelerini reddetme hakkını saklı tutar. Her bir makale en az iki bağımsız hakeme gönderilecektir. eğer hakem raporları arasında tutarsızlıklar varsa, üçüncü bir hakemin makaleyi değerlendirmesi istenecektir. Editör, bu incelemelere göre makalelerin kabul veya reddine karar verecektir.

- Yazarlar –makalenin alanında uzman olan- beş muhtemel hakem önerebilirler ancak Kommagene Biyoloji Dergisi yayın kurulu önerilen hakemleri kabul ya da ret edebilir.

- Kabul edilen makaleler yayınlanmadan önce editör kadrosu tarafından düzenlemeye tabi tutulur.

- Olası kararlar “kabul etme”, “küçük düzeltmeler ile kabul” veya “hakemlerin görüşü ya da yayın kurulunun kararına bağlı olarak ret etmek olabilir. Yazarlar makalenin gözden geçirilerek düzeltilmesine ve yeniden gönderilmesine teşvik edilebilir ancak bu yeniden düzenlenmiş makalenin kabul edileceği anlamına gelmez. Ret edilen makaleler daha ileriki hakemlik sürecinde dikkate alınmaz.

- Kommagene Biyoloji Dergisi hakemlik sürecinin tamamlanmasını taahhüt eder. Talep edilen potansiyel hakemlerden yanıt alınamaması durumunda yayın kurulu makaleyi son kararı vermesi veya ret etmesi için bölüm editörüne yönlendirebilir.

- Derleme makaleleri nesnel, kapsamlı ve hatasız olmalıdır.

- Hiçbir araştırma birden fazla yayına dahil edilemez.

Yazarların sorumlulukları

- Yazarlar makalelerinin kendilerine ait orijinal çalışmaları olduğunu ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığını (tez hariç) ve hâlihazırda yayınlanması için hiçbir yerde değerlendirmeye sunulmadığını tasdik etmelidir. Diğer dergilerle yayınlanmak üzere gönderilmiş olan makaleler kesinlikle işleme alınmaz. Bu gibi durumlarda, makaleler otomatik olarak reddedilecek ve makalede adı geçen tüm yazarlar Commagene Journal of Biology dergisine / makalesine yazı yazma ve yayınlama hakkını kaybedecektir.

- Makalede yer alan yazarların tümünün yazarlık kriterlerini karşılaması, tüm yazarların esere önemli ölçüde katılması ve çalışmanın kamu sorumluluğunu üstlenmeye hazır olması gerekmektedir. Tüm yazarların makaleye katkıda bulunmuş ve sunulmadan önce ortak anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan çalışmalar Kommagene Biyoloji Dergisinde yayınlanmak üzere değerlendirme için kabul edilemez.

- Yazarlar başka yazarların çalışmaları ve/veya kelimelerini kullanmışlarsa, uygun şekilde alıntılamalı ve referans göstermelidir.

- Yazarlar yapılan çalışmanın eksiksiz açıklaması ile öneminin nesnel tartışmasını sağlamakla yükümlüdür.

- Yazarlar hataların düzeltilmesini sağlamalıdır.

- Makalede adı geçen tüm yazarlar rapor edilmiş olan çalışmanın kavram, tasarı, yürütme ve yorumlamasına önemli derece katkıda bulunmuş olmalıdır.

- Yazarlar makaledeki tüm verinin gerçek ve özgün olduğunu belirtmelidir. Yazarlar, makalelerindeki orijinal verilerin diğer bilimsel makalelerde yayınlanmış olanlardan açıkça ayırt edilebilmesini sağlamalıdır. Makalenin yazarlarının, metinde yer alan metin, illüstrasyon ve diğer materyallerin, herhangi bir mevcut telif hakkını veya kişisel haklarını ihlal etmediğinden emin olmalıdır.

- Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması durumunu editörlere bildirmek zorundadır.

-Yazarlar makaleyi oluştururken kullandıkları tüm kaynakları belirtmek zorundadır. Makale, başkalarının da çalışmayı tekrarlamasını sağlayacak kadar yeterli detay ve referans içermelidir. Etik olmayan davranış içeren sahte ve doğru olmayan ifadeler kabul edilmez.

- Yazarlar yayınlanan çalışmalarında fark ettikleri hataları veya tutarsızlıkları dergi editörüne bildirmelidirler.

- Yayınlanan çalışmasında önemli bir hata veya tutarsızlık saptadığında derhal dergi editörü veya yayıncıyı bilgilendirmesi ve makalenin geri çekilmesi veya düzeltilmesi için editörle işbirliği yapması yazarın sorumluluğudur.

- Yazarlardan makale ile birlikte ham veriyi de sağlamaları ve genel erişime açık olmaya hazır olmaları istenir.

- Diğer yazarların çalışmaları tasdik edilmelidir. Yazarlar, rapor edilen çalışmanın yapısına karar vermede etkin olan yayınları alıntılamalıdırlar.

Hakemlerin sorumlulukları

- Hakemler makale ile alakalı tüm bilgiyi gizli tutmalı ve ayrıcalıklı bilgi olarak ele almalıdırlar.

- İncelemeler nesnel olarak yürütülmeli, yazara dair herhangi bir kişisel eleştiri içermemelidir.

- Hakemler görüşlerini açık bir şekilde ve destekleyici savlarla ifade etmelidirler.

- İnceledikleri makale ile daha önce yayınlanmış bir makale arasında herhangi bir benzerlik veya örtüşme tespit etmeleri halinde hakemler Baş Editörü veya Sorumlu Editörü bilgilendirmelidirler.

- Rekabetçi, işbirlikçi veya diğer ilişkiler ya da yazarlardan, firmalardan veya kurumlardan herhangi biriyle olan bağlantılar nedeniyle doğan çıkar çatışmaları durumunda hakemler makaleleri incelememelidirler.

Editörlerin sorumlulukları

- Editörler gönderilen bir makalenin kabul/ret edilmesi için gerekli tüm sorumluluk ve yetkiye sahiptir.

- Editörler yayının içeriği ve genel kalitesinden sorumludur.

- Editörler makalelerin kalitesini ve akademik bütünlüğü teminat altına almalıdır.

- Editörler bir çalışmanın finans kaynakları hakkında net bir bilgiye sahip olmalıdır.

- Editörler kararlarını sadece makalelerin önemine, orijinalliğine, açıklığına ve derginin kapsamıyla olan ilişkisine dayanarak vermelidir.

- Editörler ciddi bir sebep olmaksızın kararlarını değiştirmemeli ya da diğer editörlerinkini tersine çevirmemelidir.

- Editörler hakemlerin kimliğini gizli tutmalıdır.

- Editörler yayınladıkları tüm araştırma materyallerinin uluslararası kabul gören etik ilkelere bağlı olduğundan emin olmalıdır.

- Makale yayınlanmış olsun ya da olmasın, herhangi bir usulsüzlükten şüphelenmeleri durumunda editörler harekete geçmeli ve probleme bir çözüm bulmak için tüm makul girişimlerde bulunmalıdır.

- Editörler personeller, yazarlar, hakemler ve kurul üyeleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermemelidir.

- Editör ve yayın kadrosu gönderilen bir makale ile ilgili bilgiyi sorumlu yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer yayın danışmanları ve yayımcı dışında kimseyle paylaşamaz.

Araştırma Etiği

Kommagene Biyoloji Dergisi Etik ve güvenilir araştırmanın yayınlanmasını ve yazarlardan çalışmalarının yayınlanması için gerekli tüm izin ve onayın alındığını ister. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Bu izinler aşağıdaki kısımlarda sunulan maddeleri içerebilir.

İnsan hakları, mahremiyet ve gizlilik

İnsan katılımcılar içeren tıbbi çalışmaları raporlayan makaleler için Kommagene Biyoloji dergisi yazarlardan çalışmanın etik komite tarafından onaylandığını ve çalışmanın geçerli standartlara uyduğunu belirten bir beyanda bulunmalarını istemektedir. Geçerli standartlara örnek olarak:

• Declaration of Helsinki

• US Federal Policy for the Protection of Human Subjects

• European Medicines Agency Guidelines for Good Clinical Practice

Bu standartlar yazarları katılımcılara verilebilecek zararın en aza indirgenmesi, baskı ve istismarın önlenmesi, gizliliğin korunması ve fiziksel ve psikolojik zarar riskinin en aza indirgenmesi için gerekli adımların atıldığını garanti edecek şekilde çalışmalarını yürütmeye teşvik eder.

Bilimsel disiplinler arasında mahremiyet ve gizliliğin uygulanması, katılımın göreceli riskleri ve katılımcıların makul beklentilerinde farklılıklar bulunmaktadır.

Bilimsel araştırmalarda hayvanlar

Hayvanlarla yapılan araştırmalar insanlarla yapılan araştırmalarla aynı titizlikle yürütülmelidir. Kommagene Biyoloji Dergisi, 4R ilkesinin yazarlar tarafından uygulanmasını teşvik eder.

“4R, hayvanların insanca kullanıldığı bilimsel araştırmaların yürütülmesi için geniş çapta kabul edilen bir etik çerçevedir: Replacement/Değiştirme –hayvan olmayan metotlar kullanma; Reduction/Azaltma – kullanılan hayvanların sayısını azaltan metotlar kullanma; Refinement/İyileştirme – hayvan refahını iyileştiren metotlar kullanma.” Responsibility /Sorumluluk – laboratuvar hayvanını bir değer olarak görüp bunlara karşı sorumluluklarının olduğunu bilme

Laboratuvar Hayvanları Bilimi Uluslararası Konseyi, editörler ve hakemler için etik ilkeler (ethical guidelines) yayınlamıştır.

Kommagene Biyoloji Dergisi yazarları, ARRIVE reporting guidelines gibi, hayvan araştırmaları raporlama standartlarına bağlı kalmaya teşvik eder. Bu standartlar derginin yazarlardan istemeleri gereken detayları tanımlamaktadırlar:

- Araştırma tasarısı ve istatistiksel analiz

- Deneysel yöntem

- Deney hayvanları

- Muhafaza ve hayvan bakımı

Kommagene Biyoloji Dergisi yazarlardan çalışma başlamadan önce etik ve yasal izinlerin alındığını teyit etmelerini ve izni veren kurumun adını bildirmelerini ister. Yazarlar ayrıca deneylerin ilgili kurumsal ve ulusal ilke ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüldüğünü beyan etmek zorundadır.

Yazarlar Directive 2010/63/EU riayet etmelidir.

Editörler yazarlardan makalelerinde rahatsızlık, ıstırap ve acının nasıl önlendiği ve en aza indirgendiğini tarif etmelerini ve deneyin herhangi bir safhasında hayvanların gereksiz yere acı çekmediklerini teyit etmelerini isteyebilir. Hayvanların yaralanmasına ya da ölümüne neden olan deneylere dayanan makalelerin yazarları, çalışmanın gerekçelerini açıklamalı ve gerekçelendirmelidir. Mevcut olduğunda, kullanılan tekniklerin invaziv olmadığını doğrulamak için referanslar eklenmelidir. Alternatif zararsız teknikler mevcut fakat kullanılmadığı zaman, yazılar yayınlanmak üzere değerlendirilemez.

Editörler hakemlerden deney raporunun standardı, deney tasarımı veya raporlanan çalışmanın kaygıya sebep olabilecek herhangi bir safhasıyla ilgili yorumda bulunmalarını talep edebilir. Kaygı oluşması veya açıklama yapılmasına gerek duyulması durumunda etik araştırma izni kanıtı talep edebilir veya yazarları sorgulayabilir.

Yayın Politikası

Kommagene Biyoloji Dergisi, daha önce yayınlanmamış, orijinal yayınları kabul etmektedir. Derleme çalışmalar her sayıda sınırlı olarak editörler tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilebilir. Makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirildikten sonra karara bağlanır. Dergimize gönderilen makaleler ortalama 6 hafta ve en fazla 12 hafta içinde yayınlanır. Kabul edilen makalelere DOI numarası verilerek bir sonraki sayı basılıncaya kadar web sitemizde erişime açılır. Kommagene Biyoloji Dergisi “birleştirme misyonu gereği” biyolojinin tüm alanlarından makale kabul etmektedir. Aralık ve Haziran olmak üzere yılda 2 kez elektronik olarak basılmaktadır. Dergimiz açık erişimli bir dergi olup basım ve değerlendirme süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Creative Commons Lisansı Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.