Güncel Sayı

Cilt: 20 - Sayı: 44, 25.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Değerler Eğitimi Dergisi yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan disiplinler arası hakemli akademik bir dergidir. Değerler Eğitimi Dergisi, din, ahlak, değerler ve karakter eğitimi ile sosyal bilimlerin diğer ilgili alanlarındaki özgün araştırmalar, deneysel ve betimsel çalışmalar yayımlamaktadır. Dergi, din ve değerler eğitimi kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmalar için akademik bir platform olmayı amaçlamaktadır.

Değerler Eğitimi Dergisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında din ve eğitim araştırmaları (değerler eğitimi, manevi eğitim, manevi danışmanlık, din eğitimi, ahlak eğitimi, karakter eğitimi) kapsamında özgün çalışmalar yayımlar.

YAZIM KURALLARI


Makale Şablonu

Tablo Şablonu


Biçimsel Özellikler


Makale Dosyasının isimlendirilmesi: Makale dosyanızın ismini “Yazar Versiyonu” şeklinde kaydedip bu nüshayı DergiPark sistemi üzerinden gönderiniz.

Sayfa Düzeni: 

A4 boyutunda;

alt, üst, sağ ve sol 2,5 cm boşluk

iki yana yaslı,

satır sonu tirelemesiz

paragraf başlarında 0,5 cm girinti konmalıdır. 

Paragraf Yapısı: paragraf sekmesinde “aralık” bölümünde;

önce ve sonra alanı 6 nk (6 pt)

satır aralığı 1,5 olmalıdır.

Yazı Tipi: Times New Roman, ana başlıklar ve metin 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Öz ve metin altı açıklamalar 10 punto olmalıdır.

Sayfa Sınırı: Belirtilen şablona uygun olarak hazırlanmış bir makale kaynakça ve öz hariç 8.000 kelimeyi aşmamalıdır. 


Makalenin Bölümleri

Başlık: Makale başlığı sayfaya ortalı ve bold yazılmalıdır. Başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük (ve, ile, de, vb. bağlaçlar hariç) olmalıdır.

Yazar İsimleri: Makaleler Dergipark sistemi üzerinden alındığı ve hakemlik süreçleri bu sistem üzerinden yürütüldüğü için gönderilen makalelerde yazar isimleri yazılmamalıdır. Yazar isimleri yer alan makaleler işleme alınmaz ve iade edilir.

Öz: 200 kelime olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 10 punto olmalıdır.

Anahtar kelimeler: 3-5 kelime arasında olmalıdır.

Abstract: İngilizce öz 200 kelime olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 10 punto olmalıdır.

Keywords: İngilizce anahtar kelimeler 3-5 kelime arasında olmalıdır. 

Ana Metin:

Deneysel, nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümlerini içermelidir.

Deneysel, nicel ve nitel çalışmalar yöntem kısmında örneklem/çalışma grubu/veri kaynağı, veri toplama araçları, verilerin analizi gibi alt bölümleri içermelidir.

Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir.

Metin içerisinde vurgulanması düşünülen kelime veya cümlelerde bold biçimi kullanılmamalıdır. Vurgular tırnak işareti (“ ”) işareti veya italik ile yapılmalıdır.

Doğrudan alıntılar normal metne göre soldan girintili ve 11 punto ile yazılır. Ayrıca italik biçiminde gösterilmez. Ayrı paragraf yapılan doğrudan alıntılar “ ” içerisinde gösterilmez.

Madde imleri arasında paragraf aralığı verilmemelidir.

Referanslar ve Kaynakça:

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (7. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.

Bu yazım kurallarıyla ilgili özet bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dipnotlar sadece metne ilave açıklamalar için kullanılmalıdır.


İngilizce Bölüm:

Makalenin bu bölümü İngilizce başlık ve 1500 kelime İngilizce genişletilmiş özet/Extended Abstract içerir. Uluslararası dolaşımda nitelikli bir metin ortaya koyabilmek için İngilizce özetin özenle hazırlanması beklenmektedir. Bu nedenle İngilizce özet, makalede yer alan bütün başlıkları içermelidir. Makalede yer alan bütün atıfların yine İngilizce özette de görünecek şekilde kullanılması zorunluluk olmamakla beraber tercih edilmektedir.

 

Tablolar, Şekiller ve Ekler:

Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır.

Çalışmaya eklenen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir.

Çalışmaya eklenen resim ve grafiklerin orijinal dosyaları da metinden ayrı kaydedilerek gönderilmelidir. Şekil ve resimler yüksek çözünürlükte olmalıdır.

Metin içersindeki tablo ve grafikler resim formatında olmamalıdır.

Değerler Eğitimi Dergisi’nin belirli bir tablo şablonu bulunmaktadır. Tablolar bu şablona uygun hazırlanmalıdır. Tablo şablonu için tıklayınız.

Tablo ve şekillerde satır aralığı tek olmalıdır. Gerektiğinde daha küçük punto kullanılabilir.

Ekler: Her bir ek, kaynakçadan sonra ayrı sayfalarda verilmelidir.


Başlık Sırası ve Biçimi

Başlıklandırmada herhangi bir harf veya rakam numaralandırması yapılmamalıdır.

1. düzeydeki başlıklar Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma’dır.

Dört düzeyden daha fazla başlık oluşturulması önerilmemektedir.

Makale Başlığı: Makale başlığını oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır (istisna: ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılır).

1. düzey başlık: İlk Harfler Büyük, ortaya hizalı, bold. Başlıktan sonraki ilk paragraf sola dayalı. İkinci paragraf ve sonraki paragraflar 0.5 cm içerden.

2. düzey başlık : İlk Harfler Büyük, sola dayalı, bold. Başlıktan sonraki ilk paragraf sola dayalı. İkinci paragraf ve sonraki paragraflar 0.5 cm içerden.

3. düzey başlık : Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, 0,5 cm içerden, bold. Başlıktan sonraki ilk paragraf başlık hizasında yani 0,5 cm içerden.

4. düzey başlık: Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, 0,5 cm içerden, bold ve italik. Başlığın sonuna nokta konur, metin başlıkla aynı satırda devam eder.

Tablo ve Şekil Başlıkları: Tablo ve Şekil ifadeleri (Tablo 1, Şekil 1 gibi) düz biçimde kullanılır. Tablo ve şekil başlıklarını oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır. Tablo başlığı, tablonun içinde ilk hücreye yazılır.

Makale Yazım Şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

 


Değerler Eğitimi Dergisi, Ensar Neşriyat (İstanbul/Türkiye) tarafından yılda iki kez (25 Haz. – 25 Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.Değerler

Eğitimi Dergisi etik ilkeleri ve yayın politikası, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.


YAYINCININ ETİK SORUMLUKLARI

Değerler Eğitimi Dergisi Ensar Neşriyat Ticaret A.Ş. yayınıdır. Yayıncı, aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

• Değerler Eğitimi Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden editör sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişi editördür.

• Yayıncı, bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.

• Değerler Eğitimi Dergisi’nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.

• Editöre ilişkin her türlü bilimsel suiistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

• Herhangi bir şekilde yazarlardan ücret talep etmez.


EDİTÖR ve EDİTÖR KURULUNUN ETİK SORUMLULUKLARI

Dergi İçeriği ile ilgili Sorumluluklar

Editör/Editör Kurulu, dergide yayımlanan her makaleden sorumludurlar. Yayınladıkları materyalin kalitesini sağlamak ve yayınlanmış kaydın bütünlüğünü korumak durumundadırlar. Bu kapsamda editör/editör kurulu:

• Yalnızca akademik olarak karar verir ve verilen bu kararlar ile ilgili tam sorumluluk alır.

• Çalışmaların adil ve tarafsız şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla düşünce özgürlüğü ilkesine uygun hareket etmeye özen gösterir.

• İş süreçlerini fikri mülkiyet haklarına ve etik standartlara uygun yürütür.

• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder, sürekli olarak derginin gelişimini sağlamaya çalışır.

• Yazarların ve hakemlerin gizliliğini korur, hakem sürecini de buna uygun yönetir.

• Derginin süreçlerinin geliştirilmesi konusunda yazar, okuyucu ve hakem kurulu üyelerinin görüşlerini dikkate alır.

• Hakemlik ve yayıncılıkla ilgili araştırmaları takip eder, yeni bilgiler ışığında derginin süreçlerini gözden geçirir.


Okuyucu ile İlişkiler

• Editör/editör kurulu, yayınlanan çalışmaların özgün olmasına dikkat eder, çalışmanın okuyucu, araştırmacı ve uygulama yapan kişilere bilimsel katkı sağlamasına özen gösterir.

• Editör/editör kurulu tüm paydaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate alır, açıklayıcı ve bilgilendirici geri dönüş sağlamak için çaba sarf eder.


Yazarlar ile İlişkiler

• Editör/editör kurulu, tüm çalışmaların uygun nitelikli hakemler tarafından incelenmesi konusunda özen gösterir.

• Sürece dair yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için editör/editör kurulu yazar(lar) ile sürekli iletişim halinde bulunur.


Hakemler ile İlişkiler

• Hakem atamaları sırasında, yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığı editör/editör kurulu tarafından gözetilir.

• Değerlendirme işlemi, çift yönlü kör hakemlik yöntemiyle yürütüldüğü için hakemlerin kimlik bilgileri gizli tutulur. Toplu hakem listesi, ilgili yılın Aralık sayısında duyurulur.

• Hakemler çalışmayı değerlendirirken tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dil kullanılması konusunda teşvik edilir.

• Hakem havuzunun farklı disiplinlerden oluşması ve sürekli olarak güncellenmesi için gerekli çalışmalar yapılır.

• Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeler engellenir.


Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

• Editör/editör kurulu; dergi hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editör/editör kurulu her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

• Hakemler hazırladıkları raporlarda, çalışmanın yayımlanması veya yayımlanmaması durumuyla ilgili kesin bir kanaat bildirebilirler. Fakat editör/editör kurulu çalışmayı

değerlendiren hakemlerin benzer ve karşıt görüşleri üzerinden bir karar verebilir.

• Editör/editör kurulu bu hususta kabul veya ret veren hakemlerin sayısına değil, hakemlerin veya yazarların argümanlarının güçlülüğüne bakar; değerlendirme soruları evet, hayır şeklinde cevaplanmış raporlardan ziyade güçlü, gerekçeleri sunulmuş önerme içeren raporları dikkate alır.

• Hakem bir çalışma yayımlandıktan sonra kendi görüşlerinin çalışmada tamamen yansıtılmadığını görebilir. Diğer hakemlerin farklı görüşte bulunmaları, editör/editör kurulunun da bu görüşleri dikkate almış olması mümkündür. Bu durumda çalışmayı değerlendiren hakemin talebi doğrultusunda diğer hakemlerin görüşleri editör/editör kurulunun uygun görmesi halinde kendisine gönderilebilir.

• Hakemlerin önerilerine göre editör/editör kurulu aşağıdaki yollardan birini izler:

- Çalışmayı yayımlayabilir.
- Kısmi ve önemli düzeyde değişiklik ve geliştirme yapılmış çalışmayı yayıma kabul edebilir.
- Yazardan/yazarlardan hakem görüşlerine uygun olarak çalışmasını düzenlemesini isteyip yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.
- Çalışmayı reddedebilir.


Alan Editörü ve Yayın Kurulu Üyeleri ile İlişkiler

• Editör, derginin gelişmesine katkıda bulunacak, uygun nitelikli alan editörleri ve yayın kurulu üyelerinin belirlenmesi için özen gösterir.

• Alan editörleri ve yayın kurulu üyeleri düzenli bir şekilde gözden geçirilir.

• Editör, tüm üyelerin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlar. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirir ve gelişmelerden haberdar eder.

• Alan editörü ve yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmeleri sağlanır.

• Editör, alan editörü ve yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için gönderir.

• Editör, alan editörlerinden ve yayın kurulu üyelerinden, derginin yönetimi ile ilgili fikirlerini alır, dergi politikalarındaki değişiklikleri bildirir ve gelecek için plan yapmak üzere danışır.


Dergi Sahibi ve Yayıncı ile İlişkiler

Editör ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editör ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörün alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.


Kişisel Verilerin Korunması

• Editör/editör kurulu; kişisel veri içeren çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası mevcut değilse çalışmayı reddeder.

• Editör/editör kurulu; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.


Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları

• Editör/editör kurulu; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamaya özen gösterir.
• Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.


Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Editör ve editör yardımcıları; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür.


Yapıcılık ve Tartışmaya Açıklık

• Editör/editör kurulu; dergide yayınlanan eserlere ilişkin eleştirileri dikkate alır ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemeye çaba gösterir.

• Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.

• Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmez yahut dışlamaz.


Şikayetler

Editör/editör kurulu; yazar ve hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek açıklayıcı bir şekilde yanıt vermeye çalışır.


Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editör/editör kurulunun bağımsız karar almasını etkilemez.


Çıkar çatışmaları

Editör/editör kurulu; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.


YAYIN KURULUNUN SORUMLULUKLARI

• Değerler Eğitimi Dergisi’ne başvurusu yapılan her makaleden, yayımlanmasından sonraki süreçler de dahil olmak üzere Değerler Eğitimi Dergisi Yayın Kurulu (bundan sonra, “Yayın Kurulu”) ve editör/editör kurulu sorumludur.

• Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.

• Makalenin Yayın Kurulu’nca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka Yayın Kurulunun ve editör/editör kurulunun kararı gerekir.

• Yayın Kurulu, akademik dürüstlüğü teşvik eder. Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini, bu eserleri yayın öncesinde iThenticate intihal önleme programı aracılığıyla denetleyerek teminat altına alır.

• Yayın Kurulu, yayımlanmış makalelere ilişkin intihal ve suistimal iddialarını her zaman incelemeye alır. Bir yazar makalesinde başka çalışmalardan intihal yapmış ise, izin alınması gereken durumlarda izin alınmamış ise veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyali kullanılmış ise, Yayın Kurulu makaleyi geri çekme; meseleyi yazarın çalıştığı kuruma veya ilgili akademik kurumlara bildirme dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar.


HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI

Değerler Eğitimi Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

• Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.

• Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

• Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

• Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları yayınlanmadan önce kullanmaz.

• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI

Değerler Eğitimi Dergisi’ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

• Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

• Makalede ismi yazılacak olan tüm yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilimdışı ölçütlerle yazar sıralaması yapılması bilim etiğine aykırıdır.

• Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

• Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

• Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Değerler Eğitimi Dergisi’ne gönderilemez.

• Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

• Dergiye makale gönderen yazarların derginin etik kurallarını ve yayın ilkelerini ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır.

• Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.


İNTİHAL POLİTİKASI

Değerler Eğitimi Dergisi’ne çalışmalarını gönderen yazarlar, çalışmalarında intihal bulunmadığını ve referansları uygun şekilde verdiklerini kabul eder.


İntihal (aşırma) kasti olup olmadığına bakılmaksızın, bir etik ihlalidir. Çalışmaların başka kaynaklarla, referans gösterilmeden benzeşmesi ve bu haliyle yayına alınması etik olmamasının yanında suçtur ve kabul edilemez. Bu sebeple yayın politikaları gereği Değerler Eğitimi Dergisi, yayımlanacak olan bütün çalışmalar için, intihal denetimini zorunlu kılar.

Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin, derginin yazım kurallarına; yanı sıra, yazıldıkları dilin imla, noktalama ve genel kurallarına uygun olmaları beklenmektedir. Dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör ve yayın kurulu tarafından söz konusu kriterler çerçevesinde incelenip uygun bulunduktan sonra, çeşitli tarama yazılımları (güncel olarak iThenticate programı) yardımıyla intihal taramasından geçirilir. Bibliyografya ve referanslar hariç tutularak, makalenin ana metni için yapılan tarama neticesinde, kaynak göstermeksizin başka metinlerle benzerlik %18 oranını geçmemelidir. %18 ile %30 arasındaki oranlarda yazarla iletişim kurularak makale:

1- Editör tarafından düzenleme için yazara gönderilebilir.
2- Editör tarafından ret işlemi gerçekleştirilebilir.
3- Değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilip benzerlik sebepleri incelenebilir.

Ancak %30 oranını aşan kaynak gösterimsiz benzerliklerde, makale ret edilir. Benzerlik oranı, kaynak gösteriliyor olsa dahi, %35'ten fazla ise, çalışmanın özgünlük ve alana katkı açısından zayıf olduğu değerlendirilerek makale ret edilebilir. 


ETİK OLMAYAN DURUMLARIN TESPİTİ

Değerler Eğitimi Dergisi’nde yayınlanan makalelerin hukuki sorumluluğu makale yazarlarına aittir. Okuyucu Değerler Eğitimi Dergisi’nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) bulunması durumunda ded.dergi@gmail.com adresine e-posta atarak şikâyette bulunabilir.

Ayrıca okuyucu dışında diğer paydaşlardan biri de yukarıda bahsedilen etik sorumluluklara uygun olmayan bir davranış veya içerikle karşılaştığında yine e-posta yoluyla durumu bildirebilir. 

Değerler Eğitimi Dergisi, gönderilen çalışmalarla ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket eder.


MAKALE KABUL POLİTİKASI

• Değerler Eğitimi Dergisi'ne gönderilecek makalelerde; alanına katkı sağlayacak özgün bir çalışma olması şartı aranır.

• Makalelerin Değerler Eğitimi Dergisi’nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, gerekli açıklamalar belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

• Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

• Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarına / yazarlarına aittir.

Değerler Eğitimi Dergisi makale kabul kriterlerinin ayrıntıları yazar rehberinde verilmiştir.


Yayın Dili

• Değerler Eğitimi Dergisi Türkçe ve İngilizce makaleler kabul etmektedir.

• Makaleler, İngilizce başlık, öz/abstract (200 kelime), anahtar kelimeler (3-5 kavram), genişletilmiş özet/summary (1500 kelime) ve APA atıf stilinde hazırlanan kaynakça içerir.


Atıf ve Referans Sistemi

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliğitarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association(APA) (7. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmaktadır.


MAKALE DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Makaleler ön-kontrol, değerlendirme ve düzenleme olmak üzere üç aşamada yayına hazır hale gelir.

Ön-kontrol

• Gönderilen makaleler öncelikle derginin yayın politikasına uygunluğu açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda makale ön-kontrol adımında editör tarafından reddedilebilir.

• Makaleler şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen makaleler, gerekli düzeltmelerin yapılarak tekrar gönderilmesi için yazara iade edilir.

• Makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir.


Değerlendirme

• Ön-kontrol yapıldıktan sonra makale, editör tarafından alan editörüne yönlendirilir. Alan editörü değerlendirme için makaleyi ilgili alanda en az iki hakeme gönderir.

• Değerlendirmede akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

• Dergide çift taraflı kör hakemlik uygulanır.

• Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır.

• Hakem değerlendirme süreci için hakemlere 4 hafta süre verilir.

• Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir; veya Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir.

• Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayın Kurulu bu itirazı değerlendirerek karara bağlar.

• Yazarlar, Hakem ve Yayın Kurulu’nun geri bildirimlerini dikkate alarak gerekli düzeltmeleri 1 ay içerisinde tamamlamak durumundadır.

• Ön inceleme veya hakem değerlendirme süreci sonrasında yayımlanmayan yazıların dergi arşivinde tutulma hakkı mahfuzdur.


Düzeltme

• Hakemlerden olumlu rapor alan makaleler düzenleme adımına yönlendirilir. Bu adımda editörün yönlendirmesiyle dil kontrolü, düzeltme ve son okuma işlemleri görevli kişilerce yapılır.

• Dergiye gönderilen makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına en geç 4 ay içerisinde karar verilir.

• Türkçe metinler için Abstract ve Summary, diğer dillerde yazılan metinler için ise Abstract, Öz, Türkçe Özet ve Summary bölümlerinin gramatik kontrolü yapılır. Düzeltme istenen metinler yazarlara tekrar gönderilir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

• Değerler Eğitimi Dergisi, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

• Değerler Eğitimi Dergisi, Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC ND) ile lisanslanmıştır. Bu lisansa göre eser dergiye atıf verilerek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.


OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/ded/


RSS: https://dergipark.org.tr/ded/rss-feeds


LOCKSS: https://dergipark.org.tr/ded/lockss-manifest


Politikanın hazırlanması ve benimsenmesi sürecinde benimsenen kaynaklardan biri de Budapeşte Açık Erişim Bildirgesidir. Budapeşte Açık Erişim Girişimi: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation


Arşivlenme

Değerler Eğitimi Dergisi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere, uluslararası indeks kurumlarına, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.


YAYIN ÜCRET POLİTİKASI

Değerler Eğitimi Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.


TELİF HAKKI POLİTİKASI

• Değerler Eğitimi Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Dergi Editörlüğü'ne devredilmiş sayılır.

• Değerler Eğitimi Dergisi’ne çalışma gönderecek yazar(lar), "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini başvuru sürecinde online olarak doldurur ve imzalar.

• Telif Hakkı devri ile birlikte yazarların şu hakları ise saklıdır:


- Patent hakları

- Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar

- Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,

- Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,

- Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.
Ücretsiz