Son Sayı

Cilt: 10 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Makaleler

Çeviri

Çeviri

10. Nafer Ermiş’in Çevirmen ve Yazar Kimlikleri Arasındaki Bağ

Kitap İncelemesi

Kitap İncelemesi

11. Sprachliche Höflichkeit

DİYALOG dergisi Germanistler Derneği- GERDER'in yayın organıdır.  

DİYALOG dergisi, kültürler arası ve karşılaştırmalı konularla ilgilenen ve/veya çok dillilik ve çok kültürlülük alanlarda çalışan okuyuculara hitap etmektedir. Her ne kadar DİYALOG kelimesinin yazılışı Almancadaki "Dialog" kelimesi ile bağlantılı görünse de, dergide dünyadaki farklı kültürler, diller ve edebiyatlar Alman dili, kültürü ve edebiyatıyla bağlantılı olarak konu edinilebilir. Dergide yer alan makaleler, ayrıca çokkültürlülük/ kültürlerarasılık ve çokdillilik konularına yönelik olabilir ya da Alman dili eğitimi, yazınbilimi, dilbilim ve çeviribilimi alanlarındaki konuları ele alabilir. Makaleler Alman dili eğitimi, yazınbilimi, dilbilimi ve çeviribilimi alanlarındaki konuları ele alır. DİYALOG uluslar arası ve hakemli bir dergidir, yılda iki kez e-dergi olarak yayınlanır. İlk sayısı 2013 yılında yayınlanmıştır.

DİYALOG: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik dergisinin kapsamı şu şekildedir:


(I.) Derginin resmi adı  “DİYALOG: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik”.

(Dergi bu ismi ile daha önce Goethe-Enstitüsü Ankara tarafından selülozik ortamda yayınlanan derginin devamı niteliğini taşımaktadır. Daha önce yayınlanan bu derginin yayını 1999 yılında durdurulmuştu. GERDER Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine Ankara Goethe Enstitüsü'den GERDER'in aynı isim altında dergi yayınlaması ve basılı nüshaların GERDER web sayfasında pdf formatında yer verilmesi konusunda gerekli tüm izinler alındı.)

(II.) DİYALOG dergisinin yönetimi aşağıda belirlenen görev ve yetkilere sahiptir: 

A: DİYALOG dergisinin sahibi (Eigentümer, owner) GERDER'dir. GERDER bu şekilde derginin tüm ticari hususlarından sorumludur. GERDER Yönetimi DİYALOG dergisinin SSCI vb. uluslar arası endekslerde yer alması için gerekli tüm bürokratik ve formel adımları atabilir.  

B: Derginin Yayın Kurulu'nda (editorial board) Prof. Dr. Nuran Özyer (Ankara), Prof. Dr. Mahmut Karakuş (İstanbul), Prof. Dr. Tahsin Aktaş (İstanbul), Prof. Dr. Cemal Yıldız (İstanbul) ve Doç.Dr. Mehmet Tahir Öncü (İzmir) yer almaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Tahir Öncü baş editör (Editor-in-Chief) ve sorumlu müdürdür. Editör grubu derginin içeriğinden sorumlu olup ortak bir şekilde derginin nihai biçimi hakkında karar verirler.

C: Baş editör Doç. Dr. Mehmet Tahir Öncü (Editor-in-Chief) ile birlikte Prof. Dr. Leyla Coşan, Prof. Dr. Yasemin Balcı, Dr. Öğr. Üyesi Halit Üründü, Araş. Gör. Dr. Özlem Gencer Çıtak editör kurulunda yer almaktadırlar ve derginin tüm çalışmalarını yürütebilirler.

D: Hakem Kurulu (advisory board) farklı ülkelerin bilim adamlarından oluşmaktadır. Dergiye ulaşan makaleler hakem kurulunda yer alan akademisyenlere değerlendirmeleri için gönderilir.  


Nitelikli bilim kurulunun oluşturulmasından editör kurulu sorumludur. 

(III.) Kültürler arası dergi niteliği taşıyan “DİYALOG: Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik” dergisi; dilbilim, yazınbilim, Alman dili eğitimi ve çeviribilim alanlarından makaleler kabul etmektedir. Makaleler, kültürlerarası ve/ veya karşılaştırmalı bir niteliğe veya içeriğe sahip olmalıdır. "Kültürler arası" "karşılaştırmalı" kavramların içeriksel özellikleri hakkında editörler karar verir.  

(IV.) Gönderilen makaleler Almanca veya Türkçe yazılmalıdır ve Almanca/ Türkçe ve İngilizce başlık ve özet eklenmelidir. Türkçe yazılan makalelerin oranı %30 olarak belirlenmiştir.  

(V.) Editör grubu, DİYALOG dergisi kapsamında tematik kitaplar veya dergiler yayınlanabilir. Yayın Kurulu mevcut makalelere göre karar verebilir.

(VI.) DİYALOG dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. 

(VII.) Yayın Esasları Yayın Kurulu tarafından belirlenir. 

(VIII.) DİYALOG Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Teslim alınan bilimsel makaleler yayınlanmadan önce çift kör (double-blind review) hakem değerlendirmesine tabidir. Gerek görüldüğü takdirde baş editör üçüncü hakemden de değerlendirme talebinde bulunabilir.

(IX.) Derginin baş editörü GERDER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yayın Danışma Kurulu baş editörün önerisi ve GERDER Yönetim Kurulunun onayına tabidir.  

(X.) DİYALOG Dergisi, GERDER Derneği'nin resmi sitesi www.gerder.org.tr ve https://dergipark.org.tr/diyalog adreslerinden elektronik ortamda yayınlanır.


»DİYALOG. Kültürlerarası Alman Dili ve Edebiyatı Çalışmaları Dergisi«

Yazarların Makale Yazım Kılavuzu

 

§ 1. Yazım Esaslar

Dosya biçimi

doc. veya docx.  

Sayfa biçimi

DIN A4

Yazı tipi

Times New Roman

Yazı Tipi Boyutu

Başlık: 16 pt

Alt başlık: 14 pt

Ana metin: 12 pt

Özet ve kaynakça: 10 pt

Yazarın ve çalıştığı yerin belirtilmesi: 12 pt

Satır Aralığı

Ana metin aralığı, isim kayıt alanı, makale başlığı, öz, üç satır üzerinde alıntılar ve dipnotlar: 1,5

Sayfa kenarlıkları

Üst: 3 cm

Alt: 3 cm

Sağ: 3 cm

Sol: 3 cm

Paragraf

Metinler, bölüm ve paragraf girintileri: öncesi 0 pt ve sonrası 06 pt,

bölümler numaralandırılmamalı ve girinti içermemelidir.

Heceleme

yok

Metin dili

 

Almanca yazılar: Almanca

Türkçe yazılar: Türkçe

 

Not: Noktalama işaretlerinde, örneğin; tırnak işaretleri, Almanca ve Türkçe de farklı diller nedeniyle farklı göründüğünden, lütfen dil ayarına ve biçimine dikkat ediniz.

Dipnot metni

Metin, tek satır aralığı, ardışık ve kronolojik olarak numaralandırılmış, yazı tipi; Times New Roman, yazı boyutu; 10 punto olarak yer almalıdır

Tab. 1: DİYALOG DERGİSİ YAZIM ESASLARI[1]

 

§ 2. Makaleler ve Özetler[2]

§  Sadece Almanca veya Türkçe makaleler kabul edilecektir. Her iki durumda da, makalelere ayrıca ve mutlaka İngilizce uygun bir başlık verilmelidir.

§  Almanca makaleler için Almanca ve İngilizce özetler (uzunluk: boşluklar dâhil en fazla 700 karakter) olmalıdır. İngilizce özet ilk sayfada başlıktan hemen sonra yer almalı ve onu Almanca özet takip etmelidir. Her özetin ardından beş anahtar kelime italik olarak eklenmelidir.

§  Türkçe makaleler için Türkçe ve İngilizce özetler (uzunluk: boşluk dâhil en fazla 700 karakter) olmalıdır. İngilizce özet başlıktan hemen sonra ilk sayfada yer almalı ve onu Türkçe özet takip etmelidir. Her özetin ardından beş anahtar kelime italik olarak eklenmelidir.

§  2006 yılından sonraki yeni Alman yazım kuralı dikkate alınmalıdır (bkz. Duden).

§  Makalenin başlığından sonra boş bir satır ve ardından adı, soyadı ve yer (iş yeri) belirtilmelidir. Devamında ise bir boş satır bulunmalı ve ardından İngilizce özet yer almalıdır.


§  Ek hususlar:

1. Makalenin sonunda ayrıca ayrıntılı olarak “Yazarın adres bilgisi” eklenmelidir.

2. Geniş İngilizce özet (en fazla 650-800 Kelime) olmalıdır.

3. Turnitin raporu makale ile birlikte gönderilmelidir.

4. Makalelerin kapsamı en fazla 45.000 karakter (boşluksuz) olmalıdır.

 

§ 3. Tablolar ve Şekiller

§  Tablolar ve şekiller ortaya hizalı yer almalı ve 10 punto büyüklüğünde Tab. 1: Tablonun adı veya Abb. 1: Resmin adı, alt başlıkla belirtilmelidir. Kısaltmalar Tab. XX ve Abb. XX kalın yazılmalıdır.

§  Alıntı dipnot formatındadır. Tablo özel olarak oluşturulduysa, dipnotta 10 pt olarak şu ibare kullanılmalıdır: Yazar tarafından oluşturuldu.[3]

§  Şekiller veya tablolar dizini gerekli değildir.

 

§ 4. Alıntılar, Dipnotlar ve Kısaltmalar

Doğrudan ve dolaylı alıntılar arasında bir ayrım yapılır. Doğrudan alıntılar bir metinin kelimesi kelimesine ve kaynağına sadık olan alıntılardır.

§  Alıntı yapılan yer gövde metninde yuvarlak parantez içinde gösterilir; (Bomhardt 1979: 7) veya (Dogil /Williams 1999: 280.).

§  Referanslar, açıklamaların yanı sıra yazar ve görev yerine ait bilgiler için rakamlar 1, 2, 3, şeklinde sıralı numaralandırılmalı dipnotlar kullanılmalıdır. Bir dipnot işareti bir noktalama işaretini izliyorsa, dipnot işareti noktalama işaretinin hemen arkasına yerleştirilir. Aynı yazar tarafından aynı yıl farklı yayınlar varsa, bunlar (Mustermann 2006a) ve (Mustermann 2006b) şeklinde gösterilmelidir.

§  Bu alıntılar başında ve sonunda tırnak işaretleri içinde "xxx" olarak işaretlenmeli ve aslına uygun olarak gösterilmelidir.

§  Üç satır üzerindeki doğrudan alıntılar girintilidir, 10 punto büyüklüktedir, tek satır aralığı, tırnak işaretleri bulunmaz ve alıntıdan önce ve sonra boş bir satır ile belirtilmelidir.

§  Doğrudan bir alıntı içinde kullanılmayan ifadeler köşeli parantez […] ile gösterilir.

§  Doğrudan alıntıdaki yazar eklemeleri, 10 punto büyüklüğündeki dipnot metninde Hervorhebung des Verfassers [4] olarak yer almalıdır. Söz konusu Übersetzung des Verfassers[5] ifadesi kendi çevirileriniz için de geçerlidir.

§  Alıntı içinde alıntı, tek tırnak işareti kullanılarak verilmelidir: „Am Ende hat Heine den Ausspruch: Ein paar grundlegende Zitate zieren den ganzen Menschen.

§  Dizeler ve kıtalar tek / bölme işareti (Virgil)  ile (Kıta sonunda ise çift // bölme işareti kullanılarak gösterilebilir. Kutsal kitaba ait yazılar bir istisna teşkil eder ve mutlaka metinde parantez içinde alıntılanır. İncil’e ait Kutsal Yazılar standart olarak kısaltılmalı (Gen, Ex, Lev, ...) bölüm ve ayet numaraları virgül (,) kullanılarak ayrılmalıdır.  

(Jes 4,7) = Jesaja, Kapitel 4, Vers 7

(Jes 7,1-9) = Jesaja, Kapitel 7, Verse 1 bis 9

(Jes 7,2.4-7.9) = Jesaja, Kapitel 7, Vers 2, 4 bis 7 und 9

(Jes 14.17) = Jesaja, Kapitel 14, Kapitel 14 und 17

 

Dolaylı alıntılar metni eksiksiz olarak yeniden yansıtmaz, bunun yerine metin anlamına uygun olarak aktarılır. Bu tür dolaylı alıntılar "Vgl." (vergleiche) ile tanımlanmalıdır. Cümlelerin başlangıcında (Vgl. Bomhardt 1979: 7) ve metin içerisinde (vgl. Dogil / Williams 1999: 280) arasında bir ayrım yapılır.

Sadece birincil literatür başlıkları italiktir. Jargon, uygunsuz dil stili, Latince veya yabancı dil ifadeleri gibi kelimeleri işaretlemek için bu ifadeleri lütfen tek tırnak içinde kullanınız.

Aynı kaynaktan sürekli alıntılar için metin içinde ebd. ilecümlenin başında ise Ebd. ile işaretlenmelidir.

Alıntı yapılan bir metnin pasajının bir sonraki sayfası da alıntılanıyorsa bu durum (Mustermann 2019: 50f.) şeklinde belirtilmelidir. Bu durumda, ikiden daha fazla sayfa alıntılanıyor ise, (Mustermann 2019: 50ff.) şeklindeki atıf kuralı uygulanır

Eski metinlerin yeniden basımı veya eski eserlerin daha yeni baskıları yeni baskı yılının köşeli parantez içinde belirtilmesiyle ve orijinal baskı yılının dâhil edilmesiyle gösterilir; (Buket 2008 [1572].).

Gövde metnindeki örnek cümleleri parantez içinde sayılarla işaretleyin.

      (1)  Beispielsatz A

      (2)  Beispielsatz B

 

 

§ 5. Diğer

§  Metinde vurgu yapmaktan daima kaçınılmalıdır.

§  Lütfen numaralandırmayı her zaman bir nokta ile kullanınız.

§  Giriş 1 rakamı ile başlar (0 ile değil).

§  Konuşma çizgisi  – (uzun) ve kısa çizgi – (kısa) arasındaki fark dikkate alınmalıdır:

Kısa çizgi

Konuşma çizgisi

Bileşik kelimelerle:                                  

30-jährig, Frau Müller-Hofstetter, E-Mail.

‘-e kadar’ kelimesi yerine

1999–2010, S. 20–30

Satırın sonunda yer alan ayırmalarda

eklemelerde:

Gestern erst habe ich Hans getroffen – mitten am Hauptplatz!

Kelime parçalarının tamamlanmalarında:

Vor- und Nachteile.

Bir eksi işaret olarak: 

15 – 2 = 13 

Sıralı telefon numaralarında:

0043 1 234 64 89-12

Cümlelerdeki ek ifadelerde:

Christine und Franz werden morgen – sofern die Sonne scheint – zu einer mehrtägigen Wanderung aufbrechen.

URL adreslerinde

www.gerder.org.tr/index.php/main-diyalog

Konuşma çizgisinden önce ve sonra boşluk yer alır!

Ausnahme: Wenn der Gedankenstreich für das Wort „bis“ steht. 

 

Kısa çizgiden önce ve sonra boşluk yer almaz!

 

Tab. 2: Kısa çizgi ve Konuşma çizgileri arasındaki fark[6]


§ 6. Kaynakça

1.     Yazarın eserlerine yönelik kaynakça gösterimi (monografi):

Yazarın soyadı, Adı (Tarih): Başlık. Alt başlık. Baskı [eğer yoksa 1]. Yer: Yayıncı.

Örneğin:

Aust, Hugo (1999): Novelle. 3., überarb. und aktual. Aufl. Stuttgart: Metzler.

Di Scala, Spencer (1998): Italy. From Revolution to Republic. Boulder: Westview.

 

2.     Yayımcı ile ilgili kaynakça gösterimi:

Yazarın soyadı, Adı (Hg.) (Tarih): Başlık. Alt başlık. Baskı [eğer yoksa 1]. Yer: Yayıncı.

Örneğin:

Dotzler, Bernhard J. (Hg.) (1999): Grundlagen der Literaturwissenschaft. Exemplarische Texte. Köln, Weimar u.a.: Böhlau.

 

3.     Yazarların özel durum çalışmaları:

Yazarın soyadı, Adı (Tarih): Başlık. Alt başlık. Hg. v. Adı Soyadı. Baskı, cilt. Basım [eğer yoksa 1]. Yer: Yayıncı.

Örneğin:

Mann, Thomas (2002): Der Zauberberg. Hg. v. Michael Neumann. Große Kommentierte Frankfurter Ausgabe, Band 5.1. Frankfurt/ Main: S. Fischer.

 

4.     İki yazarlı kaynakça gösterimi:

Yazarın soyadı, Adı/ Yazarın soyadı, Adı (Hg.) (Tarih): Başlık. Alt başlık. Baskı [eğer yoksa 1]. Yer: Yayıncı.

Örneğin:

Borgards, Harald/ Neumeyer, Harald (Hg.) (2015): Büchner Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Weimar u.a.: Metzler.

 

5.     İki ve daha çok yazarlı kaynakça gösterimi

Yazarın soyadı, Adı vd. (Edit.) (Tarih): Başlık. Alt başlık. Baskı [eğer yoksa 1]. Yer: Yayıncı.

Örneğin:

Luserke-Jaqui, Matthias u.a. (Hg.) (2011): Schiller Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Weimar u.a.: Metzler. 

 

6.     Dergi makaleleri için kaynakça gösterimi:

Yazar soyadı, adı: Başlık. Alt başlık. In: Dergi başlığı yıl numarası (yıl) varsa dergi sayı numarası, sayfa a - z.

Örneğin:

Dierks, Manfred: Die Aktualität der positivistischen Methode am Beispiel Thomas Mann. In: Orbis Litterarum 33 (1978), S. 158–182.

 

7.     Antolojilerde makaleler için kaynakça gösterimi:

Yazarın soyadı, adı (yıl): Başlık. Alt başlık. In: Başlık. Alt başlık. Edit. Soyadı adı. Baskı [eğer yoksa 1]. Yer: Yayıncı, sayfa a - z. 6

Örneğin:

Böhme, Hartmut (1985): Mario und der Zauberer. Position des Erzählers und Psychologie der Herrschaft. In: Stationen der Thomas-Mann-Forschung. Hg. v. Hermann Kurzke. Würzburg: Königshausen und Neumann, S. 166–189.

 

8.     İnternetten kaynakça gösterimi:

Soyadı, adı: Başlık. URL adresi (en son erişim: erişim sağlanan tarih)

Örneğin:

Dedner, Burghard: Büchner und Gutzkow. https://buechnerportal.de/aufsaetze/54-burghard-dednerbuechner-und-gutzkow/ (letzter Zugriff: 30.07.2018).

 

9.     Günlük ve haftalık gazetelerden kaynakça gösterimi:

Başlık. Alt başlık. In: Tarihli gazete adı, S. a–z.

Örneğin:

Storz, Gerhard: Der Lyriker als Romanheld? Eduard Mörike in Erzählungen von Hermann Lenz Erinnerung an Eduard und Peter Härtling Die dreifache Maria. In: Die Zeit vom 26.3.1982, S. 55f.

 [1] Erstellt vom Verfasser.

[2] Makalelerin İngilizce veya makalenin kendi dilinde iki kısa özeti olmalıdır (boşluklar dâhil en fazla 700 karakter) ve bunun yanı sıra İngilizce genişletilmiş bir özeti (en fazla 650-800 kelime) yer almalıdır.

[3] Erstellt vom Verfasser.

[4] Hervorhebung des Verfassers.

[5] Übersetzung des Verfassers.

[6] Erstellt vom Verfasser.


Etik İlkeler ve Yayın Politikası 

DİYALOG Dergisine çalışma gönderecek olan bütün araştırmacılarımızın aşağıda yer alan “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” metnini dikkatle incelemesi gerekmektedir:

*2020 yılı itibariyle Ulakbim/Dergipark tarafından anket, mülakat ve gözlem gibi nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile hazırlanan alan araştırmaları temelli bilimsel çalışmalar için kişisel verilerin korunması amacıyla Etik Kurul Belgesi talep edilmeye başlanmıştır. Dergimizde bu türden çalışmalarına yer vermek isteyen araştırmacıların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

DİYALOG Dergisi, yayım sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti ya da makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmez.


Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Bu etik ilke ve kurallar ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesine göre hazırlanmıştır. Ayrıca yine aşağıda, DİYALOG Dergisi’nde intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi de verilmiştir.


Yazar(lar)

• DİYALOG Dergisi’ne gönderilen, Alman dili eğitimi, yazınbilimi, dilbilimi ve çeviribilimi vd. alanlardaki konularda hazırlanan makalelerin özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

• Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir. 

Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu (http://gerder.org.tr/DIYALOG_Dergi/telif/telif_hakki_formu.pdf) doldurulmalıdır.

 • Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.

• Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.

• Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir, bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir. Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

• Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdır. 


Hakemler

DİYALOG Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin Alman dili eğitimi, yazınbilimi, dilbilimi ve çeviribilimi vd. alanlardaki konulara katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. DİYALOG Dergisi’nin hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.

• Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.

• Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.

• Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.

• Hakemlerin önerilerinde kullandıkları üslubun saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler saldırgan, saygısız ve öznel kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.

• Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir. Editör Kurulu
Editör Kurulu Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics - COPE (https://publicationethics.org/)) yayınlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors: https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf ‘COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors: https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir. Editör Kurulu dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editör Kurulunun etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 


Genel Sorumluluklar

 • Editör Kurulu derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmek,

• Editör Kurulu, cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek,

• Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek,

• Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek,

• Sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele almak,

• Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamak,

• Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmekle yükümlüdür. Okuyucularla İlişkiler

• Editör Kurulunun, dergide hakem değerlendirmesinin gerekli olmadığı bölümlerin (editöre mektup, davetli yazılar, konferans duyuruları vb.) açıkça belirtildiğinden emin olması gerekmektedir.

• Editör Kurulunun yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Hakemlerle İlişkiler
 • Editör Kurulu, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

• Editör Kurulu, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini talep etmekle yükümlüdür.

• Editör Kurulunun hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.

• Editör Kurulu, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.

• Editör Kurulu, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.

• Editör Kurulu, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir.

• Editör Kurulu, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.

• Editör Kurulu, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir. 


Yazarlarla İlişkiler

 • Editör Kurulu, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.

• Editör Kurulu dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.

• Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.

• Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir. 


Editörler Kurulu ile İlişkiler

• Baş Editör, editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarını iletmeli ve kendilerinden beklenenleri açıklamalıdır.

• Baş Editör, editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarının en güncel hâlini iletmelidir.

• Baş Editör, editörler kurulu üyelerini değerlendirmeli ve derginin gelişimine aktif olarak katılım gösterecek üyeleri editörler kuruluna seçmelidir.

• Baş Editör, editörler kurulu üyelerini aşağıda yer alan rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirmelidir:

- Derginin gelişimini desteklemek

- Kendilerinden istendiğinde uzmanlık alanlarına ilişkin derlemeler yazmak

- Yayım ve yazım kurallarını gözden geçirmek ve iyileştirmek

- Derginin işletiminde gerekli sorumlulukları yerine getirmek 


İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
İntihal (aşırma) kasti olup olmaması önemsenmeksizin, bir etik ihlalidir. Çalışmaların başka kaynaklarla, referans gösterilmeden benzeşmesi ve bu haliyle yayına alınması etik olmamasının yanında suçtur ve kabul edilemez.

Yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edebilmektedir.

 DİYALOG Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı %20’dir ve altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir.

Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:

• Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.

• Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.

• Makale, yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.

• Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.

• Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.

• Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi. 


Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

DİYALOG Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ile ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda, bunun diyaloggerder@gmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 

İletişim: www.gerder.org  

Yukarıda yer alan “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” hazırlanması ve benimsenmesi sürecinde yararlanılan kaynaklar:

ICMJE (International Committee Of Medical Journal Editors)

Creative Commons

COPE (Committee on Publication Ethics)

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 

DİYALOG Dergisi, yayım sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti ya da makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmez.

www.gerder.org.tr/diyalog