Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, 271 - 284, 15.08.2017
https://doi.org/10.17556/erziefd.334982

Öz

İlk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaşılan sorunların saptanması ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bu araştırma, 2015 yılı kasım ve aralık aylarında nitel araştırma yaklaşımından durum çalışması benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma Erzurum ili Pasinler ilçesindeki devlet ilkokullarında yapılmıştır. Araştırmaya ilişkin katılımcı öğretmenlerin seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların en az iki defa birinci sınıf okutmaları temel ölçüt olarak benimsenmiştir. Ayrıca katılımcıların belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılarak 30 sınıf öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. 30 sınıf öğretmeninin okuttuğu 753 ilkokul birinci sınıf öğrencisi gözlemlenmiştir. Gözlemler 60 ders saati sürmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ile gözlem formu kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına, gözlemler ise gözlem formuna kaydedilmiştir. Görüşme ve gözlem verileri üzerinde betimsel analiz tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonunda, öğrencilerin derslerde sıkıldıkları, ailelerin çocuklarına harflerin adlarını öğretme yönünde çaba sarf ettikleri, sınıfların kalabalık olduğu, ailelerin okuma yazmaya geçişte aceleci davrandıkları vb. sorunlar saptanmıştır. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara dayalı olarak da şu öneriler getirilmiştir: sınıflardaki öğrenci sayıları 30’u geçmemeli, aileler evde öğrencinin ödevlerini yapmasında ve dersi tekrar etmesinde destek olmalı, öğretmen veli işbirliği sağlanmalı, sınıflar araç-gereç ve teknoloji bakımından donatılmalı, haftada en az bir kez veli görüşmesi yapılmalı, okulöncesi eğitim zorunlu olmalı, sınıflardaki öğrenci sıraları ergonomik özelliğe sahip olmalıdır. 

Kaynakça

  • Akman, E., Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32 (1): 1-18. Aktürk, Y., ve Mentiş Taş, A. (2011). İlk okuma-yazma öğretiminde “ses temelli cümle yöntemi”nin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (şanlıurfa/viranşehir örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 27-37. Akyol, H. (2006), Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık. Arı, A. (2004). Yaz tatili öğrenme kaybı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24 (2), 243-258. Baş, Ö. (2006), “Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazıyla okuma yazma öğretiminde alternatif harf sıralaması”, Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Kongresi Gazi Eğitim Fakültesi Bildiri Kitabı, c.1: 215-224, Ankara: Kök Yayıncılık. Başar, M. (2013). 60-66 ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma-yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies. 8 (8), 241-252. Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 164-181. . . . . .

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Bu Sayıda
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT>

0000-0001-6123-0609


Bahattin ERKUŞ>

Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Babayiğit, Ö. & Erkuş, B. (2017). İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 271-284 . DOI: 10.17556/erziefd.334982

Cited By


Öğrencilerin Okul Olgunluklarının Okuma Yazma Sürecine Etkisi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Muhittin SAĞIRLI
https://doi.org/10.26466/opus.913538