Künye

ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ®


Electronic Journal of Social Sciences®

www.esosder.org
http://dergipark.org.tr/esosder

ISSN: 1304-0278


Baş Editör
Prof. Dr. Cahit AYDEMİR (Düzce Üniversitesi)

Editörler

Prof. Dr. Behçet ORAL (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ (Dicle Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN (Dicle Üniversitesi)

Yayın ve Danışma Kurulu
Prof.Dr. Cahit AYDEMİR -Düzce Üniversitesi
Prof.Dr. Behçet ORAL - Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Ali Osman ALAKUŞ - Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet TARCAN - Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Recep GÜLŞEN -Iğdır Üniversitesi
Dr.Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN - Dicle Üniversitesi
Dr.Öğr. Üyesi İlknur ULUĞ CİCİM -Akdeniz Üniversitesi
Dr. Bünyamin HAN - (Yazım ve Yabancı Dil Editörü)


Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, yılda dört kez yayımlanan Ulusal hakemli bir dergidir.

İlk Yayın Tarihi: Temmuz 2002

Yayın Dönemi: Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim.

Taranan İndeksler: TR Dizin, EBSCO Publishing, ASOS Index, Sobiad, Araştırmax, CrossRef, Google Scholar vb.

İletişim
info@esosder.org
esosder@gmail.com
Tlf: 0380 542 11 00/3899
0412 241 10 00/8992