Yazım Kuralları

Yayım talebiyle dergiye gönderilen makaleler editör tarafından iki hakeme(kör hakemlik) gönderilir. İhtiyaç olması halinde 3. veya 4. hakeme de gönderilebilir. ilgili alan editörü gönderilen makaleyi inceler. Yazım kurallarına uymayan çalışmalar düzeltilmesi amacıyla yazara geri gönderilebilir. Gönderilen makalelerin yayım süreci alan yoğunluğuna göre değişmektedir. Bununla beraber makalenin ilk teslim tarihinden sonra çıkacak ilk sayıda yayımlanması beklenmemelidir. Yayın kabul süreci ortalama 3 ay sürebilmektedir.

1-Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.

2-Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak ve Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olması gerekir.

3-Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

4-Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelenip "yayımlanabilir" raporu verildikten ve editörün onayından geçtikten sonra yayın için sıraya alınır. 

5-Hakem yada editör tarafından düzeltme istenmeyen yazılar kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir. 

6-Birden fazla yazarı olan makalelerdeki yazar sıralaması ile ilgili sıralama değişikliği talep edilmemelidir. Bu tür talepler karşılanmayacaktır. Sorumluluk makaleyi yükleyen yazardadır.

7-İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine  Abstract ı yabancı dil editörü gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

8-Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Word programında Times New Roman 12 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Öz ve Abstract 10 punto 1 satır aralığı, paragraf ilk satırı 0). Marj ayarları:üst 2.5cm, sol 2.5cm, sağ 2,5cm, alt 2,5 cm, paragraf ilk satırı 1,25 cm içeriden verilmeli, paragraflararası aralık: önce 0 nk, sonra 6 nk. olmalıdır. Başlıklar önce 12nk, sonra 6nk olmalı. Paragraflar arasında boş satır verilmemeli.

9-Çalışmanın başına, en fazla 200 kelimeden oluşan Öz ve Anahtar Kelimeler (Türkçe) ile Abstract ve Keywords (İngilizce) konulmalıdır.  Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmelidir. 

10-Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) veya klasik dipnot verme formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir(Bu, yapılan atıfın etki katsayısı için önemlidir). 

11- Makale Üst Veriye Öz, Abstract, Anahtar Kelimeler, Keywords ve Kaynakça eklenmelidir. *

12- Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

13-Dergide yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir. Dergiye atfın; yazar, makale adı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), cilt, sayı, yıl biçiminde yapılması önerilir.

14-Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

15-Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir.

16-Makale  tam metninde yazar bilgileri verilmemeli. Bu bilgiler Başlık Sayfasında(Makale künyesi) verilmeli. Çalışmada tamamlanmış bir tez çalışmasından yararlanılmışsa bu konudaki bilgi de makale künyesinde verilmeli, tam metinde verilmemelidir.

17- Gönderilecek çalışma aşağıdaki dosyalar ile birlikte yüklenmeli:

- Yazar isimsiz tam metin makale (dosya adı, yazar isimleri "ahmet-yilmaz.doc" gibi olmamalı, "esosder-tammetin.doc" yada "makale-tammetin.doc" gibi olabilir) *
- Makale künyesi ( Makale ismi,   her bir yazar için; yazar ismi, unvanı, kurum bilgileri, eposta adresi, Orcid numarası ve etik kurul izni gerektiren yazılarda izinle ilgili bilgiler) *

-Telif hakkı sözleşmesi *

- Benzerlik raporu (Turnitin veya iThenticate gibi benzerlik programlarından biri ile gözden geçirilmeli, benzerlik oranı %20’i aşmamalı ve raporun tamamı yüklenmeli). *
- Etik kurulu raporu(bkz. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/policy ) 

18-Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir.

19- Her türlü iletişim için, info@esosder.org adresi kullanılabilir. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/policy

20- Makale katkı payı ve diğer konular için Dergi Hakkında ve Sık Sorulan Sorulara bakınız.

21-Lütfen makalenizi göndermeden önce aşağıda verilen başlıklardaki hususların yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

• Makale dergi yazım kurallarına göre hazırlandı mı?
• Öz/Abstract 200 kelimeden az mı? En az 3 adet Anahtar Kelime/Keywords verildi mi?
Makale Üst Veri (Öz, Abstract, Anahtar Kelimeler, Keywords ve Kaynakça) düzenlendi mi?
• Tam metin makale yazar isimsiz mi?
• Tam metin makale adı "tammetin-esosder.doc" gibi olmalı, dosya adında yazar ismi veya makale ismi olmamalı.
• Bilgisayarınızdaki yükleyeceğiniz makale dosyasına sağ tıkladığınızda açılan pencereden özellikler/ayrıntılar/yazarlar seçildiğinde yazar isminde boşluk verilmeli. Bu alanda yazar ismi olmamalı.
• Künye (başlık sayfası) verilen şablona göre mi? (Yazar unvan, çalıştığı kurum, eposta ve Orcid bilgileri mutlaka verilmeli)
• Telif hakkı sözleşmesi imzalanıp yüklendi mi?
• Sayfa sayısı 20-22 ile sınırlı mı?
• Çalışmada yöntem, bulgular gibi başlık var mı? (Özellikle araştırma makalelerinde zorunlu)
• Benzerlik raporu çıkarıldı mı? (Tüm metin tek sayfa rapor halinde olmalı)
• Etik Kurul İzin belgesi yüklendi mi?
• Makale katkı payı yatırıldı mı?

Not: Makaleye DOI isteğinde bulunduktan sonra ilgili makalede; Karar değiştirilemeyecektir. Makale iade edilemeyecektir. Makale reddedilemeyecektir. Makale yazar tarafından geri çekilemeyecektir.

*BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.

Son Güncelleme Zamanı: 14.07.2024 18:04:46

                                                                                                                                                                          21765     

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011/119849.