Güncel Sayı

Cilt: 16 Sayı: 1, 30.05.2024

Yıl: 2024

Araştırma Makaleleri

Kitap İncelemesi

Araştırma Notu

Kadınlar ve toplumsal cinsiyet alanlarında özgün, daha önce yapılmamış, çeviriye dayanmayan katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle Akdeniz, Balkan ve Asya ülkelerindeki cinsiyet hallerinin karşılaştırması gibi ağ kurmaya yönelik tartışmalara yer vermeyi amaçlamaktadır. Dergimiz açık erişimlidir. Okurlar veya kurumları dergiye para ödemeden erişebilirler; makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, basabilir, araştırabilir ve bu metinlere bağlantı verebilirler. 

Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KASAUM) uluslararası hakemli dergisidir. Senede iki kez çıkar. Kadın ve toplumsal cinsiyet konularında tüm bilim dallarına açıktır. Görsel malzemelerin yazılarla bütünleşmiş kullanımlarını desteklemektedir. Yaratıcı yazım-görsellik biçimlerine açıktır.  Akademik makaleler dışında saha notları, politik anlatılar, kişisel anlatılar ve kitap tanıtım yazılarına da yer vermektedir.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 

Yazıların uzunluğu 5000 - 7500 sözcük arasında olmalıdır. Yazı “ Word for Windows”un değişik versiyonlarında (Word 2.0-7.0), Apple Macintosh’ta hazırlanıyorsa Microsoft World’ün değişik versiyonlarında .doc uzantısı veya Openoffice ile kaydedilmiş olarak yollanmalıdır. 

Yazının ana bölümlerinde 12 punto, sonnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünün ve Times (New Roman) karakterinin kullanılması gerekmektedir. Sonnot numarası ve tırnak işareti noktalama işaretlerinden sonra gelecektir. Ana metinde iki satır aralığı kullanılmalıdır. Paragraflar birbirine bitişik ve ilk satırı içeride, başlıklar küçük harfle ve numaralandılmamış olmalıdır. İlk alt başlıklar 12 punto kalın harflerle ve sola bitişik, takip eden metin de ilk paragrafta sola bitişik olmalıdır. Başlıktan önce iki, başlık ve paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. İkinci alt başlıklar 12 punto kalın harflerle, italik ve bir girinti içeride, takip eden metinin ilk satırı da aynı hizadan girintiyle başlamalıdır. Başlıktan önce bir, başlık ve paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Alıntılar da esas metin gibi 12 punto düz Times New Roman olmalı, kısa ise metin içinde çift tırnağa alınmalı, 30 kelimeden uzunsa blok halinde bir tab içerde olmalıdır. 

Dergimiz; özgün, daha önce yapılmamış, çeviriye dayanmayan metinlerle akademiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Akademik yazının etik kurallarını önemsemektedir. Bunlar kısaca şöyledir:

Yazarlar İçin

Yazarların intihal taramasını (intihalnet, turnitin, i-thenticate raporları) makaleleriyle beraber göndermeleri beklenmektedir. Benzerlik oranı %15' ten fazla ve/ ya da tek bir kaynaktan %3'ten fazla benzer çalışmalar hakem sürecine girmemektedirler. %10dan fazla olmamasını tercih ediyoruz.

Makalenin aynı anda başka dergilere gönderilmemiş olması beklenmektedir.

Makalede ismi yazan diğer yazarların araştırmaya katkı sağlamış olması ve bu katkının makalede ya da yazışmalarda özellikle belirtilmesi beklenmektedir. Akademik katkısı olmayan kişilerin yazar olarak görünmesi ya da katkı oranı gözetilmeksizin, unvana, yaşa ya da cinsiyete göre hiyerarşik ölçütlerle sıralanması etik olmadığı gibi dergimizce kabul de edilmemektedir. Şeffaflığı sağlamak amacıyla, çok yazarlı makalelerin yazarlarından katkı rollerini (CRediT roles) belirten detaylı açıklamalar istemekteyiz. Örneğin, fikir oluşturma, tasarım, analiz, yönlendirme, dil bilgisi, yazılım gibi roller detaylı bir şekilde belirtilebilir, bu rollerle ilişkilendirilmiş görev ve sorumluluklar tanımlanabilir. Yazarlar, rolleri makalelerinin özel gereksinimlerine uygun şekilde kendileri de tanımlayabilirler.

Hakemler İçin

Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için uzman oldukları, kör hakem olabilecekleri makaleleri kabul etmelidirler.

Makale inceleme süreci sonrasında incelenen makaleye dair bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.

Makalelerin içeriğinin akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirirken makalede ortaya konan düşüncelerin kendi düşüncelerinden farklı olmasını normal karşılayabilmelidirler.

Hakem raporlarını yazarken küçümseyici ve itham edici ifadelerden kaçınmalıdırlar. Olumsuz değerlendirmelerinde vardıkları sonucun dayandığı meseleleri somut bir şekilde gösterebilmelidirler.


Dergimiz açık erişimlidir ve okurlar veya kurumları dergiye para ödemeden erişebilirler; makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, basabilir, araştırabilir ve bu metinlere bağlantı verebilirler.

federgi yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir.