Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 723 - 738, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.585444

Öz

ÖZET

Sürdürülebilir turizm hareketlerinin en önemli faaliyetlerinden biri olan kırsal turizm; yoğun şehir hayatından bunalmış turistlerin tarımsal alanlarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirmesi ile oluşmaktadır. Bu oluşum öncesinde turizm endüstrisinin birçok alanında olduğu gibi teknoloji çok büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle günümüzde yüksek oranda kullanılan akıllı telefonlar ve sosyal medya uygulamaları ile turistler faaliyetleri öncesi birçok araştırma yapmakta, bu doğrultuda hareket etmektedir. Bu bağlamda sosyal medya uygulamalarının kırsal turizm destinasyon tanıtımı ve turistlerin karar verme süreçlerine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu çalışma, kırsal turizmin yaygınlaşmasında sosyal medyanın rolünü ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Sosyal medyanın destinasyon tanıtımındaki rolünü belirlemek için, Karadeniz’in Ayder Yaylası ile Akdeniz’in Namrun yaylasına ait Facebook, Twitter ve Instagram hesapları 14 ifadenin yer aldığı bir tablo ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmadan elde edilen veriler incelenerek bir içerik analizi çalışması yapılmıştır. Yapılan içerik analizi, sosyal medyanın kırsal turizm tanıtımında önemli bir rol oynadığını ve turistlerin plan yaparken bu teknolojik araçtan büyük ölçüde faydalandıklarını ortaya koymuştur. Sonuç olarak, kırsal turizm faaliyeti gösteren destinasyonların sosyal medya üzerinde resmi olarak sayfalar oluştuma ve aktif bir şekilde paylaşım yapmalarının destinasyon ve bünyesinde bulunan örgütler açısından olumlu bir sonuç ortaya çıkaracağı öngörülmektedir.

ABSTRACT

Rural tourism, which is one of the most important activities of sustainable tourism movements; overwhelmed by the busy city life of tourists in a variety of activities occur in the field. Prior to this formation, technology plays a major role as in many areas of the tourism industry. Especially with the smart phones and social media applications which are highly used today, tourists do a lot of research before the activity and act in this direction. In this context, it is thought that social media applications will contribute to the promotion of rural tourism destinations and decision-making processes of tourists.

This study has been prepared to reveal the role of social media in the spread of rural tourism. In order to determine the role of social media in the promotion of destinations, the Facebook, Twitter and Instagram accounts of Ayder Plateau of the Black Sea and Namrun Plateau of the Mediterranean were compared with a table of 14 statements. A content analysis study was conducted by examining the data obtained from the comparison. The content analysis showed that social media plays an important role in the promotion of rural tourism and that tourists benefit greatly from this technological tool when planning. As a result, it is foreseen that the destination of rural tourism activities to form official pages on social media and to actively share it will produce a positive result for the destinations and the organizations within it.

Kaynakça

 • Aktan, E. & Koçyiğit, M. (2016). Sosyal Medya’nın turizm faaliyetlerindeki rolü üzerine teorik bir inceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 62-73.
 • Atatürk Üniversitesi (2008) “Doğu Anadolu Turizmi Geliştirme (DATUR) Proje Belgesi”
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M., & Türkmen, F. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizme bakış açıları ve algıları üzerine bir araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 103-112.
 • Aydın, O. (2012). AB'de kırsal turizmde ilk 5 ülke ve Türkiye'de kırsal turizm. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 39-46.
 • Aytüre, S. (2013). Avrupa Birliği’nde kırsal turizm politikası ve Aksaray’da uygulanabilirliği. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 7-23.Baloglu, S., & Pekcan, Y. A. (2006). The website design and Internet site marketing practices of upscale and luxury hotels in Turkey. Tourism Management, 27(1), 171-176.
 • Battallar, Z., & Cömert, M. (2015). Tüketicilerin tercihlerinde sosyal medyadaki reklamların etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 2(1), 39-48. Buhalis, D. (1998). Strategic use of informationtechnologies in the Tourism industry. Tourism Management, 19(5), 409-421.
 • Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609-623.
 • Bursa Unesco Derneği (1998). “Cumalıkızık Koruma ve Yaşatma Projesi”
 • Cozac, E. (2012): The importance of rural tourism development in rural communities, in Fascucula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, 19–22, Analele Universităţii din Oradea, Oradea, Romania, (available at: http://protmed.uoradea.ro/facultate/anale/ecotox_zooteh_ind_ alim/2012A/imapa/07.Cozac%20Elena.pdf)
 • Çeken, H., Karadağ, L., & Dalgın, T. (2007). Kırsal kalkınmada yeni bir yaklaşım kırsal turizm ve Türkiye’ye yönelik teorik bir çalışma.Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-14
 • Çeken, H., Uçar, M., & Dalgın, T. (2012). Kırsal turizmin gelişimi konusunda yerel halkın algıları: Fethiye yöresi örneği. Turar Turizm & Araştırma Dergisi, 1(1), 4-28.
 • Çelik, S., Coşkun, E., & Öztürk, E. (2013). Şehri Nuh’un (Şırnak) kırsal turizm açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2), 21-28.
 • Dimitrovski, D. D.,Todorović, A. T., &Valjarević, A. D. (2012). Ruraltourismandregionaldevelopment: Case study of development of rural tourism in theregion of Gruţa, Serbia. ProcediaEnvironmentalSciences, 14, 288-297.
 • Drăgulănescu, I. V., & Druţu, M. (2012). “Rural tourism for local economic development” International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 2(1), 196–203.
 • Drăgulănescu, I. V.,&Druţu, M. (2012). Ruraltourismforlocaleconomicdevelopment. International Journal of AcademicResearch in Accounting, Finance and Management Sciences, 2(1), 196-203.
 • Eröz, S. S., & Doğdubay, M. (2012). Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1).
 • Eryılmaz, B.,& Zengin, B. (2014). Butik otel işletmelerinin sosyal medya kullanımına yönelik bir inceleme: Facebook örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 42-59.
 • Friedman, Z. (2018). How tomeasuretheeffectiveness of a social media campaign. Erişim Tarihi: 23.01.2018 https://powerdigitalmarketing.com/blog/measure-effectiveness-social-media-campaign/Ip, C.,Leung, R., &Law, R. (2011). Progressanddevelopment of informationandcommunicationtechnologies in hospitality. International journal of contemporaryhospitalitymanagement, 23(4), 533-551.
 • Irshad, h. (2010). Ruraltourism–an overview. Rural development division, government of alberta, canada.
 • Karacan, S., Karacan, E. & Güngör, Y. (2016). Kırsal turizm ve alternatif kırsal turizm hizmetleri.5. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ve I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 22-23.
 • Kasavana, M. L., Nusair, K., & Teodosic, K. (2010). Online social networking: redefining the human web. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 1(1), 68-82.
 • Kiper, T. (2006). Safranbolu Yörükköyü peyzaj potansiyelinin kırsal turizm açısından değerlendirilmesi.(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koca, H. (1995). Gözne'de yayla turizmi. Doğu Coğrafya Dergisi, 1(1).
 • Kodaş, D., &Eröz, S. S. (2012). Kırsal turizm ile kültürel turizmin bütünleşmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 169-174.
 • Kuşat, N. (2016). “The Role Of Rural Tourısm in Rural Development: The Case Of Turkey” Journal of Economics and Administrative Sciences- (17),(2) 11-21
 • Leung, D., Law, R., Van Hoof, H., & Buhalis, D. (2013). Social media in tourism and hospitality: A literature review. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1-2), 3-22.
 • Leung, L. R., Ringler, T., Collins, W. D., Taylor, M., & Ashfaq, M. (2013). A hierarchical evaluation of regional climate simulations. Eos, Transactions American Geophysical Union, 94(34), 297-298.
 • LikeableLocal (2015). The 5 step social media evaluation. Erişim Tarihi: 11.09.2015 https://www.socialmediatoday.com/news/the-5-step-social-media-evaluation/453053/
 • Minazzi, R. (2015). Socialmediamarketing in tourismandhospitality.Springer.
 • Morgül, Ş. M. (2006). Trakya Bölgesinde kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin analiz: Kırklareli örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Neumeier, S., & Pollermann, K. (2014). Rural tourism as promoter of rural development–prospects and limitations: case study findings from a pilot projectpromoting village tourism. European Countryside, 6(4), 270-296.
 • Olsina, L., Lafuente, G., & Rossi, G. (2001). Specifying quality characteristics and attributes for websites. In Web Engineering(pp. 266-278). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Özçağlayan, M., & Çelik, R. (2014). Sosyal medyada kendini ifade, teşhir ve gözetim (Gözetimin Sayısal Bilgiyle Dönüşümü Üzerine Nitel Bir Çalışma). Dijital İletişim Etkisi Uluslararası Akademik Konferansı Bildiri Kitabı, 187-210.
 • Özçatalbaş, O. (2006). Türkiye’de kırsal turizm potansiyeli ve geliştirilmesi. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu (28-29 Nisan), Bildiriler Kitabı, Antalya s, 272-278.
 • Pakurar, M. & Olah, J. (2008). Definition of Rural Tourism and Its Characteristics in the Northern Great Plain Region. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, 7, 255-260
 • Pakurár, M., Oláh, J., & Nábrádi, A. (2012). New sources of employment to promote the wealth-generating capacity of rural communities. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 6(1033-2016-84100), 15.
 • Pırnar, İ. (2005). Turizm endüstrisinde e-ticaret. Ekonomik ve sosyal araştırmalar dergisi,1: 28-55
 • Podovac, M. & Tončev, M. J. (2018). “The ımportance of sustaınable rural tourısm development in serbıa” ınternatıonal scıentıfıc conference on ıct and e-busıness related research
 • Raudeliūnienė, J., Davidavičienė, V., Tvaronavičienė, M., & Jonuška, L. (2018). Evaluation of advertising campaigns on social media networks. Sustainability, 10(4), 973.
 • Richards, G., & Hall, D. (Eds.). (2003). Tourism and sustainable community development (Vol. 7). Psychology Press. Selvi, M. S., & Demirer, D. (2012). Ekolojik tatil çiftliklerinin TATUTA projesi deneyimine ilişkin örnek olay incelemesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(2).
 • Sharpley, R. (2002). Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus. Tourism Management, 23(3), 233-244.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal turizm ve Türkiye turizmi için önemi. Ege Coğrafya Dergisi, 12(1).
 • Tchetchik, A., A. Fleischer, and I. Finkelshtain. (2006). “Rural Tourism: Development, Public Intervention and lessons from the Israeli experience”, [online] Discussion Paper No. 12.06. http://departments.agri.huji.ac.il/ economics/en/publications/discussion_papers/2006/ index.htm,.
 • Ün, E., Tutar, F., Tutar, E., & Erkan, Ç. (2012). Ekonomik kalkınmada kırsal turizmin rolü: Türkiye örneği. In International Conference On Eurasian Economies (345-350).
 • Wilson, S., Fesenmaier, D. R., Fesenmaier, J., & Van Es, J. C. (2001). Factors for success in rural tourism development. Journal of Travel Research, 40(2), 132-138.

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 723 - 738, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.585444

Öz

Kaynakça

 • Aktan, E. & Koçyiğit, M. (2016). Sosyal Medya’nın turizm faaliyetlerindeki rolü üzerine teorik bir inceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 62-73.
 • Atatürk Üniversitesi (2008) “Doğu Anadolu Turizmi Geliştirme (DATUR) Proje Belgesi”
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M., & Türkmen, F. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizme bakış açıları ve algıları üzerine bir araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 103-112.
 • Aydın, O. (2012). AB'de kırsal turizmde ilk 5 ülke ve Türkiye'de kırsal turizm. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 39-46.
 • Aytüre, S. (2013). Avrupa Birliği’nde kırsal turizm politikası ve Aksaray’da uygulanabilirliği. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 7-23.Baloglu, S., & Pekcan, Y. A. (2006). The website design and Internet site marketing practices of upscale and luxury hotels in Turkey. Tourism Management, 27(1), 171-176.
 • Battallar, Z., & Cömert, M. (2015). Tüketicilerin tercihlerinde sosyal medyadaki reklamların etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 2(1), 39-48. Buhalis, D. (1998). Strategic use of informationtechnologies in the Tourism industry. Tourism Management, 19(5), 409-421.
 • Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609-623.
 • Bursa Unesco Derneği (1998). “Cumalıkızık Koruma ve Yaşatma Projesi”
 • Cozac, E. (2012): The importance of rural tourism development in rural communities, in Fascucula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, 19–22, Analele Universităţii din Oradea, Oradea, Romania, (available at: http://protmed.uoradea.ro/facultate/anale/ecotox_zooteh_ind_ alim/2012A/imapa/07.Cozac%20Elena.pdf)
 • Çeken, H., Karadağ, L., & Dalgın, T. (2007). Kırsal kalkınmada yeni bir yaklaşım kırsal turizm ve Türkiye’ye yönelik teorik bir çalışma.Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-14
 • Çeken, H., Uçar, M., & Dalgın, T. (2012). Kırsal turizmin gelişimi konusunda yerel halkın algıları: Fethiye yöresi örneği. Turar Turizm & Araştırma Dergisi, 1(1), 4-28.
 • Çelik, S., Coşkun, E., & Öztürk, E. (2013). Şehri Nuh’un (Şırnak) kırsal turizm açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2), 21-28.
 • Dimitrovski, D. D.,Todorović, A. T., &Valjarević, A. D. (2012). Ruraltourismandregionaldevelopment: Case study of development of rural tourism in theregion of Gruţa, Serbia. ProcediaEnvironmentalSciences, 14, 288-297.
 • Drăgulănescu, I. V., & Druţu, M. (2012). “Rural tourism for local economic development” International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 2(1), 196–203.
 • Drăgulănescu, I. V.,&Druţu, M. (2012). Ruraltourismforlocaleconomicdevelopment. International Journal of AcademicResearch in Accounting, Finance and Management Sciences, 2(1), 196-203.
 • Eröz, S. S., & Doğdubay, M. (2012). Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1).
 • Eryılmaz, B.,& Zengin, B. (2014). Butik otel işletmelerinin sosyal medya kullanımına yönelik bir inceleme: Facebook örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 42-59.
 • Friedman, Z. (2018). How tomeasuretheeffectiveness of a social media campaign. Erişim Tarihi: 23.01.2018 https://powerdigitalmarketing.com/blog/measure-effectiveness-social-media-campaign/Ip, C.,Leung, R., &Law, R. (2011). Progressanddevelopment of informationandcommunicationtechnologies in hospitality. International journal of contemporaryhospitalitymanagement, 23(4), 533-551.
 • Irshad, h. (2010). Ruraltourism–an overview. Rural development division, government of alberta, canada.
 • Karacan, S., Karacan, E. & Güngör, Y. (2016). Kırsal turizm ve alternatif kırsal turizm hizmetleri.5. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ve I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 22-23.
 • Kasavana, M. L., Nusair, K., & Teodosic, K. (2010). Online social networking: redefining the human web. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 1(1), 68-82.
 • Kiper, T. (2006). Safranbolu Yörükköyü peyzaj potansiyelinin kırsal turizm açısından değerlendirilmesi.(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koca, H. (1995). Gözne'de yayla turizmi. Doğu Coğrafya Dergisi, 1(1).
 • Kodaş, D., &Eröz, S. S. (2012). Kırsal turizm ile kültürel turizmin bütünleşmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 169-174.
 • Kuşat, N. (2016). “The Role Of Rural Tourısm in Rural Development: The Case Of Turkey” Journal of Economics and Administrative Sciences- (17),(2) 11-21
 • Leung, D., Law, R., Van Hoof, H., & Buhalis, D. (2013). Social media in tourism and hospitality: A literature review. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1-2), 3-22.
 • Leung, L. R., Ringler, T., Collins, W. D., Taylor, M., & Ashfaq, M. (2013). A hierarchical evaluation of regional climate simulations. Eos, Transactions American Geophysical Union, 94(34), 297-298.
 • LikeableLocal (2015). The 5 step social media evaluation. Erişim Tarihi: 11.09.2015 https://www.socialmediatoday.com/news/the-5-step-social-media-evaluation/453053/
 • Minazzi, R. (2015). Socialmediamarketing in tourismandhospitality.Springer.
 • Morgül, Ş. M. (2006). Trakya Bölgesinde kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin analiz: Kırklareli örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Neumeier, S., & Pollermann, K. (2014). Rural tourism as promoter of rural development–prospects and limitations: case study findings from a pilot projectpromoting village tourism. European Countryside, 6(4), 270-296.
 • Olsina, L., Lafuente, G., & Rossi, G. (2001). Specifying quality characteristics and attributes for websites. In Web Engineering(pp. 266-278). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Özçağlayan, M., & Çelik, R. (2014). Sosyal medyada kendini ifade, teşhir ve gözetim (Gözetimin Sayısal Bilgiyle Dönüşümü Üzerine Nitel Bir Çalışma). Dijital İletişim Etkisi Uluslararası Akademik Konferansı Bildiri Kitabı, 187-210.
 • Özçatalbaş, O. (2006). Türkiye’de kırsal turizm potansiyeli ve geliştirilmesi. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu (28-29 Nisan), Bildiriler Kitabı, Antalya s, 272-278.
 • Pakurar, M. & Olah, J. (2008). Definition of Rural Tourism and Its Characteristics in the Northern Great Plain Region. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, 7, 255-260
 • Pakurár, M., Oláh, J., & Nábrádi, A. (2012). New sources of employment to promote the wealth-generating capacity of rural communities. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 6(1033-2016-84100), 15.
 • Pırnar, İ. (2005). Turizm endüstrisinde e-ticaret. Ekonomik ve sosyal araştırmalar dergisi,1: 28-55
 • Podovac, M. & Tončev, M. J. (2018). “The ımportance of sustaınable rural tourısm development in serbıa” ınternatıonal scıentıfıc conference on ıct and e-busıness related research
 • Raudeliūnienė, J., Davidavičienė, V., Tvaronavičienė, M., & Jonuška, L. (2018). Evaluation of advertising campaigns on social media networks. Sustainability, 10(4), 973.
 • Richards, G., & Hall, D. (Eds.). (2003). Tourism and sustainable community development (Vol. 7). Psychology Press. Selvi, M. S., & Demirer, D. (2012). Ekolojik tatil çiftliklerinin TATUTA projesi deneyimine ilişkin örnek olay incelemesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(2).
 • Sharpley, R. (2002). Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus. Tourism Management, 23(3), 233-244.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal turizm ve Türkiye turizmi için önemi. Ege Coğrafya Dergisi, 12(1).
 • Tchetchik, A., A. Fleischer, and I. Finkelshtain. (2006). “Rural Tourism: Development, Public Intervention and lessons from the Israeli experience”, [online] Discussion Paper No. 12.06. http://departments.agri.huji.ac.il/ economics/en/publications/discussion_papers/2006/ index.htm,.
 • Ün, E., Tutar, F., Tutar, E., & Erkan, Ç. (2012). Ekonomik kalkınmada kırsal turizmin rolü: Türkiye örneği. In International Conference On Eurasian Economies (345-350).
 • Wilson, S., Fesenmaier, D. R., Fesenmaier, J., & Van Es, J. C. (2001). Factors for success in rural tourism development. Journal of Travel Research, 40(2), 132-138.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sarp Tahsin KUMLU> (Sorumlu Yazar)
Kocaeli Üniversitesi
0000-0002-8350-3329
Türkiye


Hande ALTINTAŞ>
Kocaeli Üniversitesi
0000-0002-0409-1005
Turks and Caicos Islands


Emrah ÖZKUL Bu kişi benim

0000-0002-7938-6916
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria585444, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {723 - 738}, doi = {10.32958/gastoria.585444}, title = {Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü}, key = {cite}, author = {Kumlu, Sarp Tahsin and Altıntaş, Hande and Özkul, Emrah} }
APA Kumlu, S. T. , Altıntaş, H. & Özkul, E. (2019). Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 723-738 . DOI: 10.32958/gastoria.585444
MLA Kumlu, S. T. , Altıntaş, H. , Özkul, E. "Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 723-738 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/585444>
Chicago Kumlu, S. T. , Altıntaş, H. , Özkul, E. "Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 723-738
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü AU - Sarp TahsinKumlu, HandeAltıntaş, EmrahÖzkul Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.585444 DO - 10.32958/gastoria.585444 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 723 EP - 738 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.585444 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.585444 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü %A Sarp Tahsin Kumlu , Hande Altıntaş , Emrah Özkul %T Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.585444 %U 10.32958/gastoria.585444
ISNAD Kumlu, Sarp Tahsin , Altıntaş, Hande , Özkul, Emrah . "Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 723-738 . https://doi.org/10.32958/gastoria.585444
AMA Kumlu S. T. , Altıntaş H. , Özkul E. Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 723-738.
Vancouver Kumlu S. T. , Altıntaş H. , Özkul E. Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 723-738.
IEEE S. T. Kumlu , H. Altıntaş ve E. Özkul , "Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 723-738, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.585444