Cilt: 31 Sayı: 3, 20.09.2021

Yıl: 2021

Original Article

Araştırma Makalesi

2. Obezite farkındalığı ve içgörü ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Araştırma Makalesi

3. Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin; Depresyon Düzeyleri, Anksiyete ve Stres Seviyeleri ile İlişkisi

Araştırma Makalesi

7. Türkiye’nin farklı bölgelerinde otizmli çocuğu olan ailelerin aşılar hakkındaki bilgi düzeylerinin, aşı reddinin sıklığının, ve nedenlerinin araştırılması.

Araştırma Makalesi

9. Hepatit B Virus Enfeksiyonu ve Glutatyon

Araştırma Makalesi

11. Çocukluk çağı disgerminom tedavi sonuçları

Araştırma Makalesi

18. Acil Servise Başvuran Hastaların Sağlık Anksiyetesinin Belirlenmesi

Review

Derleme

24. Covid-19 ve Nörolojik Bozukluklar

Case Report

Olgu Sunumu

25. Konjenital lober amfizem: olgu sunumu

Olgu Sunumu

26. Memenin Benign Lezyonlarından Fibromatozis

Olgu Sunumu

27. Tüm barsaklar sana emanet: Truncus coeliacamesenterica