Yazım Kuralları

Derleme makalelerde, en az %75’i son 5 yıla ait olmak üzere en az 50 kaynak olmalıdır.

Ankete dayalı makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.


"GIDA" DERGİSİ YAZIM KURALLARI


MAKALE GÖNDERİMİ

 

Makaleler, basılı kopyaya gerek olmaksızın https://dergipark.org.tr/gida adresine yüklenmelidir

 

Makaledeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu yazar(lar)a aittir. 

 

Yazışma Adresi:  e-posta: dergi@gidadernegi.org

Yazarlardan, makaleyi değerlendirmek üzere 3 hakemin ismi ve iletişim bilgilerini (açık posta adresleri, e-posta, telefon, faks) ayrı bir kapak sayfasında bildirmeleri istenmektedir. Editörler, hakemleri seçme hakkını korur. 


"GIDA" dergisinin, makalelerin değerlendirilmesinde kuralları vardır. Dergiye gönderilen makalelerin dergiye uygunluk ve genel bilimsel yeterliği editör tarafından yapılır. Yazım kurallarına ve derginin temel ilkelerine uyan makaleler en az 2 hakeme gönderilir. Her makale hakemler tarafından bağımsız olarak değerlendirilir. Hakemlerin görüş ve önerileri editör tarafından yazışmalardan sorumlu yazara gönderilir. Yazışmalardan sorumlu yazar, gözden geçirilmiş ve/ veya düzeltilmiş makaleyi belirtilen sürede iletmeli, yapılmış düzeltmeleri ve varsa karşı görüşlerini açıkça bildirmelidir. Baş editör, hakem değerlendirmelerini ve varsa yazarın karşı görüşlerini inceleyerek editöre makalenin kabul ya reddi konusunda tavsiyede bulunur. Son aşamada editör, yazışmalardan sorumlu yazarı kabul ya da ret konusunda bilgilendirir. 

 

Gıda Teknolojisi Derneği'ne üye olmak, makalenin kabulü için koşul değildir. Gerek Türkiye gerek yurt dışındaki derneğe üye olmayan bilim adamlarının makaleleri, dernek üyesi olanlarla aynı koşullarda kabul edilir ve değerlendirilir. 

 

Bütün makaleler ile birlikte "Makale Gönderimi ve Telif Devir Hakkı Formu" ile "Son Kontrol Listesi" de gönderilmelidir. 

 

https://dergipark.org.tr/gida adresindeki "makale gönderimi ve telif devir hakkı" formu doldurulup bütün yazarlar tarafından imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilmeli ve elektronik dosya olarak https://dergipark.org.tr/gida adresine yüklenmelidir. Bu formun farklı kopyaları başka şehirlerde yaşayan yazar(lar) tarafından ayrı ayrı imzalanıp sisteme yüklenebilir. Makale basım için kabul edilmezse, telif devir formunun yasal bir önemi kalmaz ve hükümsüz olarak kabul edilir.

 

Telif devir formunun imzalanması ile yazarlar, makalenin "GIDA" dergisinde basılması ve web sayfasında yayınlamasına ilaveten makalenin tamamı ya da bir kısmının yasal olarak çoğaltılması, yeniden basılması ve dağıtılması hakkını Gıda Teknolojisi Derneği'ne devrederek, kendi haklarından feragat etmektedirler. 

 

 MAKALENİN HAZIRLANMASI

 

Dergiye gönderilecek makale, Microsoft Word yazım programında, Times New Roman yazı karakterinde 12 punto, 2 satır aralığında, iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Sayfada çerçeve, gölgelendirme vb. uygulamalar yapılmamalıdır. Yazar(lar) makalenin yazımında temel dilbilgisi kurallarına uyulduğundan ve akıcı bir ifade ile yazıldığından emin olmalıdırlar. Özellikle; İngilizce yazılmış makalelerin ve Türkçe yazılmış makalelerin İngilizce özetinin (abstract), anadili İngilizce olan ve konuya hâkim bir bilim insanı tarafından kontrol edilmesi önerilir. Satırbaşlarında tab ile boşluk bırakılmamalı, paragraf arası boşluk bırakılarak belirtilmelidir. Kenar boşlukları, her bir kenardan 2.5 cm olmalıdır.  Editör, makalenin kısaltılmasını isteyebilir. Ayrı kapak sayfası dışındaki tüm sayfalar numaralandırılmalı, ancak metin içinde belirli bir sayfa numarasına atıf olmamalıdır. 

 

Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce) metne uygun, açık ifadeli, ortalanmış ve tümü büyük harflerle koyu yazılmalı, ana başlıklar büyük harflerle koyu, diğer başlıklar ilk harf büyük olmak üzere sola yanaşık ve koyu yazılmalıdır. Makale; Türkçe Başlık, Kısa Başlık, Yazarlar, Adresler, Öz (100-150 kelime), Anahtar Kelimeler (en az 2, en çok 7), İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç ve Tartışma, Çıkar Çatışması, Yazarların Katkısı, Teşekkür (gerekirse), Kaynaklar, Şekiller  ve Çizelgeler şeklinde düzenlenmelidir. Şekil ve çizelgeler metin içerisine yerleştirilmemeli ancak, metin içinde bulunması gereken yer açıkça belirtilmelidir. Yazışmalardan sorumlu yazar, yıldız simgesiyle işaretlenmeli ve dipnot olarak ilk sayfanın sonunda telefon, faks numaraları ve e-posta adresi verilmelidir. Diğer yazarlara ait adresler (eğer farklı ise) ilgili yazarın isminin sonuna üst simge rakam verilerek belirtilmelidir.

 

Derleme niteliğindeki makalelerde yine önce Türkçe Başlık, Yazarlar, Adresler, Öz (100-150 kelime), Anahtar Kelimeler (en az 2, en çok 7), İngilizce Başlık, Abstract, Keywords olmalı, metinden sonra

Kaynaklar, Şekiller ve Çizelgeler yer almalıdır. Şekil ve çizelgelerin verilmesinde yukarıda verilmiş olan kurallar geçerlidir. 

 

Gerekli kısaltmalar ilk geçtiği yerde parantez içinde açıklanmalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Tüm bilimsel verilerde SI sistemi (Systeme International d' Unites) kullanılmalıdır. Birimlerin ifadesinde, örneğin mg.ml-1 değil, mg/mL kullanılmalı, ppm ve ppb yerine sırası ile örneğin mg/kg ve μg/kg kullanılması tercih edilmelidir. Desimaller, virgül ile değil nokta ile gösterilmeli (örneğin 9,86 değil; 9.86 olmalıdır), büyük sayılarda bin ayırımlarından kaçınılmalıdır (örneğin 10.000 ya da 10 000 yerine 10000 ya da 10 bin). Üslü sayılar örneğin 3.5x105 örneğinde olduğu gibi çarpıyı temsil eden x işaretinin öncesi ve sonrasında boşluk bırakılmadan gösterilmelidir. Sıcaklıklar oC ile ifade edilmelidir. İstatistik analiz sonuçlarının tartışma içinde yer alması ve olasılığın büyük harf ve italik yazılmış P ile gösterilmesi, P'den sonra boşluk bırakılmış olması gerekir (örneğin <0.05). 

 KAYNAKLAR  

 Metin içinde kullanılan kaynaklarda yazarın soyadı ve basım yılı verilmelidir. Yazarı bilinmeyen kaynaklar “Anonymous” olarak tanımlanmalıdır. Alıntı yapılan kaynakta ikiden fazla yazar varsa, birinci yazardan sonra “vd.” yazılmalıdır. Örnek:

… (Colmenero vd., 1996; Tabarestani ve Tehrani, 2014; Kılınççeker, 2015). Anonymous (2015) ve AOAC (2014)'e göre …. .

 

Kaynak listesinde dergi makaleleri; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, makale adı, derginin italik olarak yazılmış olan tam adı, cilt, sayı ve başlangıç ile bitiş sayfa numaralarını göstermeli ve mümkünse doi numarası eklenmelidir. Kitaplarda ise; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, italik olarak yazılmış kitap ismi, basımevi, basım yeri gösterilmeli ve mümkünse ISBN numarası verilmelidir. Aşağıda çeşitli örnekler vardır. 

 

Yazarı bilinmeyen yayın: 

Anonymous (2000). Türk gıda kodeksi. Et ürünleri tebliği (2000/4). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 10 Şubat 2000 tarih ve 23960 sayılı Resmî Gazete, Ankara.

Anonymous (2007). On emergency measures suspending the use of E 128 Red 2G as food colour. L 195/8 EN Official Journal of the European Union, Commission Regulation (EC) No 884/2007 of 26 July 2007.

 

Dergi makalesi

Yüce,  S., Tahtacı, S., Başyiğit Kılıç G. (2017). Halofilik laktik asit bakterilerinin ürettiği hidrolitik enzimler. GIDA 42(3): 242-251, doi: 10.15237/gida.GD16088.

Wang, X., Li, S.H., Min, W.H. (1997). Effect of HVEF on biological reaction of Oenothera biennis L. seed during their sprouting period. Acta Biophysica Sinica, 13(4): 668-670 [in Chinese].

 

Yazar(lar) tarafından hazırlanmış kitap

Tunail, N. (2009). Mikrobiyoloji. Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara, Türkiye, 434 s. ISBN: 978605-603-62-0-0.

Ashurst, P.R. (2005). Chemistry and technology of soft drinks and fruit juices. 2nd Edition, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, the UK, 374 p.

 

Editör(ler) tarafından hazırlanmış kitap

Heperkan, D. (çeviri ed.). 2016. Temel gıda mikrobiyolojisi. Fundamental food microbiology. 5. baskıdan çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara, Türkiye, 610 s. ISBN: 978-605-320543-2.

Boulton, R.B. (ed.), Singleton, V.L., Bisson, L.F., Kunkee, R.E. (1998). Principles and practices of winemaking. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, the USA, 604 p.

 

Kitap bölümü

Erdem, B. (1999). EnterobacteriaceaeSalmonellaTemel ve Klinik Mikrobiyoloji, Ustaçelebi, Ş. (baş ed.), Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, Türkiye, s. 489-502.

Fratamico, P.M., Crawford, C.G. (1999). Detection by commercial particle-based assays. In: Encyclopedia of Food Microbiology, Robinson, R. K. (chief ed.), Volume 2, Academic Press, the UK, pp. 655-661.

 

Tezler

Kırca, A. (2001). Kan portakalı antosiyaninlerinin termal degradasyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye, 50 s.

Banerjee, P. (2008). Mammalian cell based biosensor for rapid screening of pathogenic bacteria and toxins. Ph.D. Dissertation, Purdue University, Indiana, the USA, 191 p.

 

Kongre Bildirileri

Kösem, A., Sakallı, Ş., Kaya, F., Kuzuimamlar Ş. (2016). İş sağlığı ve iş güvenliğinin gıda sanayisindeki yeri ve uygulamaları. Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim 2016, Edirne, Türkiye, 573 s.

Taban, B., Aytac S.A. (2008). Application of immunomagnetic beads and PCR assay for detection of Salmonella spp. in chicken meats. XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 5-9 August, İstanbul, Turkey, 253 p.

 

Patent

Hussong, R.V., Marth,  E.H., Vakaleris, D.G. (1964). Manufacture of cottage cheese. US Patent 3, 117, 870.

 

Web sayfası

ISO (2001). How conformity assessment works. www.iso.ch/9000 (Accessed: 16 December 2001).

 

Web'de yayınlanmış makale

Eyigör, A., Çarlı, K.T., Ünal, C.B. (2004). Kümes hayvanlarının Salmonella Analizinde Real-Time PZR uygulaması. www.mikrobiyoloji.org/pdf/702040702.pdf (Erişim tarihi: 01.04.2004).

Basrur, S. V. (2001). Genetically Engineered Foods. 

http://www.toronto.ca/health/hphe/pdf/ge_foods.pdf (Accessed 26 March 2001).

 

Kurum/ Dernek yayını

AOAC (1990). Official Methods of Analysis AOAC INTERNATIONAL. 15th Edition, Washington DC, the USA.


ÇİZELGELER

 

Çizelgeler MS Word programında Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalı ve 11'den düşük punto kullanılmasından olabildiğince kaçınılmalıdır. Sıra numarası izleyerek metin içinde yer almalıdır. Çizelgeler metin içinde bulunması gereken yer açıkça belirtilmeli, ancak çizelgeler metnin sonunda ve tercihen her sayfaya 1 çizelge olarak verilmelidir. Çizelge isimleri çizelge üzerine, dip notlar ise çizelge altına yazılmalıdır. Çizelgeler düşey sayfaya hazırlanmalıdır. Türkçe araştırma makalelerinde, çizelge başlığı ve varsa tüm dip notlar ile çizelgede yer alan Türkçe kelimelerin İngilizcesi de italik olarak yazılmalıdır. 

 

Makalede yer alan çizelgenin bir kısmı ya da tamamı daha önce başka bir yerde basılmış ise, telif sahibinden çizelgenin yeniden basılması için gereken iznin alınması ve Gıda Teknolojisi Derneğine iletilmesi tümüyle yazar(lar)ın sorumluluğundadır. 

 

ŞEKİLLER

 

Fotoğraflar, grafikler vb.'leri "şekil" olarak ifade edilmeli ve sıra numarası izleyerek metin içinde yer almalıdır. Şekillerin metin içinde bulunması gereken yer açıkça belirtilmeli, ancak şekiller metnin sonunda ve tercihen her sayfaya 1 şekil olarak verilmelidir. Şekil isimleri, şeklin altına yazılmalıdır. Şekiller hiçbir koşulda 16×18 cm'yi geçmemeli, eni 8 cm'den daha az olmamalıdır. Fotoğraflar tercihen TIFF formatında ve en az 800 dpi olmalıdır. Türkçe araştırma makalelerinde şekil başlığı ve varsa tüm dip notlar ile şekilde yer alan Türkçe kelimelerin İngilizcesi de italik olarak yazılmalıdır.  Yazar(lar) düşük kaliteli şekiller nedeni ile makale online basımının gecikeceğini bilmelidirler. 

 

Makalede yer alan şeklin bir kısmı ya da tamamı daha önce başka bir yerde basılmış ise, telif sahibinden şeklin yeniden basılması için gereken iznin alınması ve Gıda Teknolojisi Derneğine iletilmesi tümüyle yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Editörlük, makaleden şeklin çıkartılmasını isteyebilir.   

 

DÜZELTMELER ve BASIM ÖNCESİ SON KONTROL

 

Makale, baskı öncesi sayfa düzenlemesi son kontrolü için yazışmalardan sorumlu yazara e-posta ile pdf formatında gönderilir ve düzeltme olmasa dahi her sayfanın imzalanarak kargo ya da faks (+90 312 317 8711) ile yanıtlanması istenir. Bu aşamada küçük yazım hatalarının giderilmesi dışında düzeltme kabul edilmez. Son kontrolün yapılması tümüyle yazışmalardan sorumlu yazarın sorumluluğundadır. Makalenin olduğu gibi basılması söz konusu ise de yazışmalardan sorumlu yazar tarafından belirtilmeli ve yine her sayfası imzalanarak faks ile gönderilmelidir. Editörler, dergi standardına uyum açısından her aşamada redaksiyonel düzeltme yapmak hakkına sahiptirler. 

 

KÂĞIT BASKILI DERGİ

 

GIDA Dergisi 2016 yılı, 41. cilt, 6. sayı ile kâğıt baskılı yayıma son vermiştir. 2017 yılından itibaren dergi sadece https://dergipark.org.tr/gida elektronik ortamda yayıma devam edecektir.

 

GEÇERLİK

Bu yazım kuralları, Gıda Teknolojisi Derneğinin 22 Ocak 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir. Kuralların www.gidadernegi.org ve https://dergipark.org.tr/gida adresinde duyurulmasından sonra geçerlik kazanacaktır. 

by-nc.png

GIDA Dergisi Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

GIDA / The Journal of FOOD is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/