Yazım Kuralları

1. SİSTEME YÜKLENECEK DOSYALAR

Makale, Microsoft Word dosyası olarak sisteme yüklenmeli ve ekler gibi tüm tamamlayıcı materyaller makale dosyasına eklenmelidir. Ayrıca, yazarların adı ve soyadı, adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi ile yazarların kısa özgeçmiş bilgileri ayrı bir Microsoft Word dosyası ile sisteme yüklenmelidir. Benzerlik (İntihal) raporu ve gerekli olması durumunda etik kurul raporları da ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Sisteme dosya yüklerken dosya adlarına makale adı (başlığı), yazar adı, tarih, numara gibi herhangi bir ekleme yapılmamalıdır. Makale gönderim sürecinde sisteme yüklenecek dosyalar ve dosyaların adlandırılması ile ilgili kurallar aşağıda açıklanmaktadır:

1.1. "Orijinal Makale” Dosyası

Makale dosyası sisteme Microsoft Word formatında yüklenmelidir. Makale dosyasını sisteme yüklerken dosya adı kısmına sadece "Orijinal Makale Dosyası" ibaresi yazılmalıdır. Sistemde otomatik olarak ID numarası verilmekte ve makale takibi bu numara ile yapılmaktadır.

1.2. "Kısa Özgeçmiş” Dosyası

Yazarların kısa özgeçmişi, iletişim bilgisi ve telefon numarasını içeren özgeçmiş dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özgeçmiş dosyasını sisteme yüklerken dosya adı kısmına "Kısa Özgeçmiş Dosyası" ibaresi yazılmalıdır. Özgeçmiş dosyasını sisteme ek dosya olarak yükleyebilirsiniz.

1.3. “Benzerlik Raporu” Dosyası 

Yazarlar tarafından sisteme yüklenecek olan makale dosyasının iThenticate, Turnitin veya intihal.net benzerlik tarama programları aracılığı ile intihal (benzerlik) taramasından geçirilmesi gerekmektedir. İntihal taraması, “alıntılar, 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları ve kaynakça” hariç tutularak gerçekleştirilmelidir. Benzerlik taraması sonucu elde edilen raporda benzerlik oranı %20 ve altında olmalıdır. Bu oranın üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. İntihal benzerlik raporu dosyasını sisteme yüklerken dosya adı kısmına "Benzerlik Raporu" ibaresi yazılmalıdır. İntihal (benzerlik) raporu dosyasını sisteme ek dosya olarak yükleyebilirsiniz.

1.4. “Etik Kurul İzni” Dosyası

Etik kurul kararı gerektiren araştırmalar için etik kuruldan izin alınması ve etik kurul izninin makalede belirtilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Etik kurul onayı alınması gerekli olan çalışmalarda onayın alındığını gösteren izin belgesi sisteme yüklenmelidir. Ayrıca, makalenin yöntem bölümünde onay (izin) ile ilgili bilgilerin (etik kurulun adı, sayı no (onay belgesinin numarası) ve tarihi) belirtilmelidir.
Etik kurul izni dosyasını sisteme yüklerken dosya adı kısmına "Etik Kurul İzni" yazılmalıdır. Etik kurul izni dosyasını sisteme ek dosya olarak yükleyebilirsiniz.

1.5. "Alıntı İzinleri"  Dosyası

Kullanılan tablo, şekil, grafik, anket, resim, fotoğraf ya da ölçekler telif hakkı olan bir başka kaynaktan aynen alınmış ya da uyarlanmış ise, orijinal kaynağa atıf yapmanın yanı sıra telif hakkı sahibinden basılı ve elektronik kullanım için yazılı izin alınması gerekmektedir. İzin belgeleri makale gönderilirken "Alıntı İzinleri" dosyası adı ile ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir.2. YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilecek makaleler aşağıda belirtilen yazım kurallara göre düzenlenmelidir.

2.1. Sayfa Yapısı

Makaleler, üst ve alt 2,5 cm, sağ ve sol 2,5 cm cilt payı (0), sol kenar boşluklu yazılmalıdır. Üstten üstbilgi: 1,9 cm, Alttan altbilgi: 1,7 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ekler dâhil olmak üzere gönderilen yazılar en çok 25 sayfa ve A4 sayfa boyutunda olmalıdır.

2.2. Sayfa Numarası

Makale sayfa numaraları ana metinden başlayacak şekilde doğal sayılar kullanılarak (1,2,3,4….vb.), sayfa sonunda ve sağ alt köşede yer almalıdır.

2.3. Makale Başlığı

Makale başlığı Times New Roman karakteri ile 14 punto yazı tipi boyutu, kalın yazı tipi ve iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır. Makale başlığının sadece ilk kelimesi ile makale başlığında yer alan özel isimlerin baş harfi büyük, diğer kelimelerin ise baş harfi küçük olmalıdır. Örnek makale başlığı aşağıda gösterilmektedir.

 Örnek Başlık: Türkiye’de kamu yönetiminde verimlilik algısı: Milli Emlak Genel Müdürlüğü uygulamalarında verimlilik analizi örneği

Makale, daha önce yapılmış bir çalışmadan türetilmiş ise yer, zaman ve kurum bilgisi verilerek hangi çalışmadan türetildiği makale başlığına dipnot eklenerek belirtilmelidir. Eklenecek dipnot Times New Roman yazı tipi ve 9 punto yazı tipi boyutu kullanılarak yazılmalıdır.

Türkçe makalelerde İngilizce makale başlığı, İngilizce makalelerde ise Türkçe makale başlığı yazılmalıdır.

2.4. Yazar Ad(lar)ı

Yazar adı ve soyadı makale başlığının altında gösterilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda birinci sıradaki yazarın adı ve soyadı yazıldıktan sonra virgül kullanılarak, sırasıyla diğer yazarların adı ve soyadı yazılmalıdır. Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ının ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olmalıdır. Sorumlu yazar makalede ilk isim olarak yer almalıdır.

2.5. Yazar Bilgileri

Yazar(lar)a ait unvan, bağlı oldukları kurum (üniversitenin adı, fakülte/enstitü, bölüm/ kamu veya özel kurumun adı gibi), adres (açık adres, şehir, posta kodu, ülke), elektronik posta (e-posta) adresi ve ORCİD ID (ORCID ID: https://orcid.org/...........) bilgileri sırasıyla yazar isimlerinin altında belirtilmelidir. Aşağıda örnekte gösterilmiştir:

Prof. Dr., Hacı Bayram Veli Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Yenimahalle, Ankara, 06500, TÜRKİYE. E-posta: yazar@hbv.edu.tr. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

2.6. Makale Türü

Yazar bilgilerinin altında makale türü (Araştırma Makalesi, Derleme Makale, İnceleme Makalesi, Teorik Makale vd.) belirtilmelidir.

2.7. Öz (Özet) ve Anahtar Kelimeler

Makalenin başında makale konusunu kısa ve öz biçimde ifade eden, en az 100 en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe özet bulunmalıdır. Özetin başlığının “Öz” olarak eklenmesi gerekmektedir. Makalenin dili Türkçe ise önce öz sonra ingilizce öz (abstract), İngilizce ise önce ingilizce öz (abstract) sonra öz yazılmalıdır.
"Öz" de kaynak veya atıf gösterilmemeli, çalışmanın amacı ve yönteminden, örneklem/denek/çalışma grubundan, kullanılan araç/araçlardan, önemli bulgulardan ve önemli sonuçlardan bahsedilmelidir. Öz, Times New Roman yazı tipi ile 11 punto, düz, tek satır aralıklı ve paragraflara ayrılmadan, bir paragraf olacak şekilde yazılmalıdır.
Öz’ün altında makalenin ana konularını kapsayan, uygun ve kısa anahtar kelimeler yer almalıdır. Anahtar kelime sayısı en az üç, en fazla beş olmalı ve birbirlerinden virgül ile ayrılmalıdır. Anahtar kelimeler Times New Roman yazı tipi ile 11 punto, düz, tek satır aralıklı ve baş harfi dahil her kelime küçük harfle yazılmalıdır.

2.8. İngilizce Makale Başlığı

Türkçe özetten sonra Türkçe başlık ile uyumlu ve hatasız olan İngilizce makale başlığı yazılmalıdır. İngilizce makale başlığı Times New Roman yazı tipi ile 14 punto, düz, kalın, iki yana yaslı, tek satır aralıklı ve her kelimenin baş harfi küçük olacak şekilde yazılmalıdır. İngilizce makale başlığının sadece ilk kelimesi ile makale başlığında yer alan özel isimlerin baş harfi büyük, diğer kelimelerin ise baş harfi küçük olmalıdır.

2.9. İngilizce Öz (Abstract)

İngilizce makale başlığının altında, Türkçe özet ile uyumlu olan İngilizce özet (abstract) yer almalıdır. İngilizce özet, İngilizce dil bilgisi ve anlam bakımından yeterli ve hatasız olmalıdır. İngilizce özet Times New Roman yazı tipi ile 11 punto, düz, tek satır aralıklı, paragraf öncesi ve sonrası 6nk aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır.

2.10. İngilizce Anahtar Kelimeler (Keywords)

İngilizce özetin altında makalenin ana konularını kapsayan, uygun ve kısa anahtar kelimeler yer almalıdır. Anahtar kelime sayısı en az üç, en fazla beş olmalı ve birbirlerinden virgül ile ayrılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler, Türkçe anahtar kelimeler ile uyumlu ve hatasız olmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler Times New Roman yazı tipi ile 11 punto, düz, tek satır aralıklı ve her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

2.11. Başlıklar ve Alt Başlıklar

 İlk ana başlık “1. Giriş” ve son ana başlık “...Sonuç” olacak şekilde, tüm ana başlık ve alt başlıklar rakamla gösterilmelidir.
 Ana başlıkların ve alt başlıkların sadece ilk kelimesi büyük harf ile, özel isimler hariç olmak üzere diğer kelimelerin ilk harfleri ise küçük harf ile yazılmalıdır.
 Ana başlıklar bold/kalın ve 11 punto, alt başlıklar ise düz ve 11 punto olacak şekilde yazılmalıdır
Başlıkların ve alt başlıkların gösterimi aşağıdaki gibidir:
1. Giriş
2. İkinci ana başlık (ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük, kalın ve 11 punto)
2.1. Birinci derecede alt başlık ( ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük, düz ve 11 punto)
2.2. İkinci derecede alt başlık
2.1.2. ……………………………
2.2. …………………………………
3. Üçüncü ana başlık
4. Dördüncü ana başlık
5. Sonuç


2.12. Metin Yapısı

Makaleler Microsoft Word kullanılarak, Times New Roman karakteri ile 11 punto, tek satır aralıklı ve paragraf öncesi ve sonrası 6nk aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır. Makale metni içerisinde paragraflar "iki yana yaslı metin" şeklinde oluşturulmuş ve paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanılmıştır. Kullanım sıklıklarına bakılmaksızın tüm Latince terimler italik olmalıdır. Metin içerine eklenecek dipnot Times New Roman yazı tipi ile 10 punto yazı tipi boyutu ve tek satır aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır.


2.13. Denklem ve Sayılar

Makalede kullanılacak denklem ve/veya formüllere (1), (2), (3).......şeklinde, denklemin ve/veya formülün sağında yer alacak şekilde numara verilmelidir. Denklem ve/veya formüllere yapılan göndermeler denklem ve/veya formül numarası ile yapılmalıdır. Formüller ya da denklemler “Math Type” ile yazılmalıdır. Tüm değişkenler ve istatistiksel testler (t- istatistiği, t= 4.68, F- istatistiği gibi) italik olarak gösterilmelidir. Birden dokuza kadar sayılar yazıyla, 10 ve ilerleyen sayılar ise milyonlar ve cümle başında yer alanlar hariç olmak üzere rakamla gösterilmelidir. Büyük sayılarda sayının son rakamından itibaren üçerli gruplar arasına virgül veya nokta konulmamalı, bir boşluk bırakılmalıdır (50 000 gibi).


2.14. Tablo, Şekil ve Grafikler

Kullanılan tablo, şekil, grafik, anket, resim, fotoğraf ya da ölçekler telif hakkı olan bir başka kaynaktan aynen alınmış ya da uyarlanmış ise, orijinal kaynağa atıf yapmanın yanı sıra telif hakkı sahibinden basılı ve elektronik kullanım için yazılı izin alınması gerekmektedir. İzin belgeleri makale gönderilirken ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

Tablo, şekil ve grafikler metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler metin sınırlarına iki yana yaslı bir biçimde oluşturulmalı ve metin sınırlarının dışına taşmamalıdır. Tablo, şekil ve grafikler ardışık olarak metin içinde numaralandırılmalıdır. Tablo adı tablonun üzerine, şekil ve grafik adı ise şekil ve grafiğin altına yazılmalıdır.

Tablolar metin içinde verilen bilgiyi bire bir tekrarlamayacak şekilde bağımsız ve bütün olmalıdır. Dikey çizgiler sütunları ayırmak için kullanılmamalı, yatay çizgiler ise sadece tablo bölümlerini ayırmak için kullanılmalı, her satırı ayırmak için kullanılmamalıdır. Sütun başlıkları kısa olarak, parantez içinde birim verilerek ve kısaltmalar açıklamalarda yer almalıdır. Açıklama sembolleri olarak sırasıyla ∗ , ∗∗ , ∗∗∗ kullanılmalıdır. Tablo numarası üst satırda, tablo adı alt satırda olacak şekilde, 11 punto, italik ve tablo adının ilk kelimesi ile tablo adında yer alan özel isimlerin baş harfi büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük olmalıdır. Kaynaklar ise tablo altında gösterilmelidir. Örnek olarak tablo gösterimi aşağıdaki gibidir.


Tablo 1
Tablo başlığı 

                                                                                                                                

Sütun Başlığı      Sütun Başlığı     Sütun Başlığı     Sütun Başlığı     Sütun Başlığı

Satır Başlığı            x                        x                       x                          x
Satır Başlığı            y                        y                       y                          y
Satır Başlığı            z                        z                       z                          z 

                                                                                                                                  
Kaynak: 10 punto

Tüm resimler (fotoğraf ve çizimler) şekiller olarak sınıflandırılmalıdır. Şekiller rakamla ardışık olarak metin içinde numaralandırılarak sunulmalıdır. Şekil numarası, şekil adı ve kaynak bilgisi şeklin altında gösterilmelidir. Şekil adının ilk kelimesi ile şekil adında yer alan özel isimlerin baş harfleri büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük, 11 punto ve düz olmalıdır. Aynı kural grafikler için de geçerlidir. Kaynaklar ise şekil ve grafik altında gösterilmelidir.


2.15. Metin İçi Göndermeler (Atıflar)

Metin içi alıntılama ve kaynak gösteriminde, APA (American Psychological Association) kaynak sitili kullanılmalıdır. Atıflar metin içerisinde gösterilmeli, dipnot şeklinde gösterilmemelidir. Atıflar parantez içinde verilmeli ve atıf yapılırknen APA 6 kuralları dikkate alınmalıdır.
Alıntı yapılan eserde birebir veya belirli bir sayfaya atıf yapılacaksa sayfa numarası belirtilmelidir. Ancak, eserin bütününe gönderme yapılıyorsa sayfa numarası belirtmeye gerek yoktur. Belirli bir sayfaya atıf yapılacaksa; tek yazarlı eserlere yapılacak atıflarda, yazarın soyadı, esirin yayınlandığı yıl ve atıfın sayfa numarası (Bhimani, 2011, s.189); iki yazarlı eserlere yapılacak atıflarda iki yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası (Bhimani ve Horngren 2011, s. 189) ; üç ve daha fazla yazarlı eserlere atıflarda, ilk yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası verilmelidir (Bhimani vd., 2011, ss.189-190). Metin içinde kaynak gösterme ile ilgili bazı örnekler aşağıdaki gibidir.


Kitap ve makale:

Belirli bir sayfaya atıf: (Bhimani ve Horngren, 2011, s. 189).
Belirli sayfa aralığına atıf: (Bhimani ve Horngren, 2011, ss. 189-190).
Eserin bütününe atıf: (Bhimani ve Horngren, 2011).

Türkçe Makale Metni
Tek Yazarlı (Lewis, 2020, s. 9).
İki Yazarlı (Hosmer ve Lemeshow, 2000, ss. 37-38).
Üç ve daha çok yazarlı (Bernardo vd., 2010, s. 14).

İngilizce Makale Metni
Tek Yazarlı (Lewis, 2020, p. 9).
İki Yazarlı (Hosmer and Lemeshow, 2000, pp. 37-38).
Üç ve daha çok yazarlı (Bernardo et al., 2010, p. 14).

İnternet Kaynakları: (OSYM, 2014) veya (Sobel, 2001).

Standart ve Yasal Düzenlemeler: (IAS 1.1), (VUK 273.2).

Not: APA 6'ya göre atıf gösterme kurallar için http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf linkinden faydalanabilirsiniz.


2.16. Dipnotlar

Metin içerisinde belirtilmeyecek açıklamalar dipnot biçiminde, metin içinde ilgili kelime ya da sözcüğün bitişinin sağ üst köşesine üst simge ile sıra numarası verilerek yazılmalıdır. Dipnotlar Times New Roman yazı tipi , 9 punto yazı tipi boyutu ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Dipnotlar formül veya tablo içermemelidir.

2.17. Ekler

Ekler, Kaynakçadan önce verilmeli ve ilgili eklere metin içindeki göndermeler “EK Tablo 1, EK Şekil 1 veya EK Grafik 5” biçiminde yapılmalıdır.

2.18. Kaynakça

• Kaynakça APA 6 kurallarına göre düzenlenmelidir. Makale metni içerisinde atıf yapılan her kaynak kaynakçada gösterilmeli, kaynakçada yer alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka gönderme (atıf) yapılmalıdır.

• Kaynakçada bir satıra sığmayan kaynakların ikinci ve diğer satırları birinci satırın dördüncü harfinin altından devam etmelidir.

Kaynak adının ilk kelimesi ile özel adların baş harfi büyük, diğer kelimelerin ilk harfleri küçük harf olarak yazılmalıdır. Yani eser adlarında yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük olmamalıdır.

• Birden fazla yazarı olan kaynaklarda, makale Türkçe yazılmış ise, kaynak yerli yabancı fark etmeksizin son yazar adından önce "ve" bağlacı kullanılmalıdır. Eğer makale İngilizce yazılmış ise, kaynak yerli yabancı fark etmeksizin "and" bağlacı kullanılmalıdır. “&” kulanılmayacak.

• Kaynaklar 10 punto yazı tipi boyutu, paragraf önce ve sonrası 6nk ve tek satır aralığı, asılı olarak yazılmalı ve kaynaklara numara verilmemelidir. Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.

• kaynakçada, s., ss., cilt., Vol., sayı, issue, kelimeleri yazılmayacak ve bunlar sadece rakamlarla belirtilecektir.

Kaynakça oluşturma ile ilgili bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir:

Kitap:

Yazar Soyadı (küçük harf), Yazar adının sadece ilk harfi. (Yayım Yılı). Eser/Kitap adı (italik) (baskı sayısı(italik)). Basım Yeri: Yayınevi.

Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (6. baskı). Ankara: Asil Yayınları.

Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2012). Hastane ve sağlık kurumları yönetimi (3. baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Bhimani, A., Horngren, C. T. and Datar, S. M. (2011). Management and cost accounting (5th ed.). Harlow, England: Financial Times/Prentice Hall.

Dergi:

Yazar Soyadı(küçük harf), Yazar adının ilk harfi. (Yayım Yılı). Makalenin adı (kelimelerin ilk harfleri küçük, özel isimler hariç). Dergi Adı (italik), cilt nosu italik (sayı no parantez içinde düz), sayfa aralığı.

Tan, T. (2002). Bağımsız idari otoriteler veya düzenleyici kurullar. Amme İdaresi Dergisi, 35(2), 11-37.

Yakut, E. ve Elmas, B. (2013). İşletmelerin finansal başarısızlığının Veri Madenciliği ve Diskriminant Analizi modelleri ile tahmin edilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 237-254.

Lai, Z. K. and Jing, L. J. (2010). Studies of Discriminant Analysis and Logistic Regression model application in credit risk for China’s listed companies. Management Science and Engineering, 4(4), 24-32.

Ruzita, J., Azhar, R. and Hasan, H. A. (2012). Performance measurement practices of public sectors in Malaysia. Journal of Global Strategic Management, 6(1), 42-56.

Hamada, T., Nakamura, Y. and Tamagaki, R. (1965). Modification of Hamada-Johnston potential. Progress of Theoretical Physics, 33(4), 769–770.

Internet Kaynakları:

• Eğer belli bir web adresinden ulaşılan bilgi ya da kaynak zamanla değişikliğe uğramayacaksa yani güncellenmiyorsa tarih verilmemeli, sadece erişim adresi verilmelidir. Örneğin web üzerinden ulaşılmış bir dergide yayımlanmış bir makale için erişim tarihine gerek yoktur, sadece adresin belirtilmesi yeterlidir.


• Doi numarası yoksa erişim adresi tarih belirtmeden yazılmalıdır. Doi numarası varsa erişim adresi yazmaya gerek yoktur.


ÖSYM, (2017, 7 Şubat). Erişim adresi: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/Tercih/2014.

Sobel, R. S. (2001). Entrepreneurship. Erişim, 7 Şubat 2017, http://www.econlib.org/library/Enc/Entrepreneurship.html.

Çalmaşur, G. ve Demir, O. (2020). Bilgi ekonomisinin ekonomik büyüme üzerine etkilerinin Panel Veri Yöntemi ile analizi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 6(2), 101-120. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1147706

Çalmaşur, G. ve Demir, O. (2020). Bilgi ekonomisinin ekonomik büyüme üzerine etkilerinin Panel Veri Yöntemi ile analizi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 6(2), 101-120. Doi: https://doi.org/10.30855/gjeb.2020.6.2.001

Standart ve Yasal Düzenlemeler:

• Standart Adı (Yıl). Erişim Tarihi, erişim adresi.
IAS 1 (2014). Erişim, 7 Şubat 2017, http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Technical-summaries-2014/IAS%201.pdf.

• Kanun Adı (Yıl, Ay gün). Resmi gazete. (Sayı:   ,  No:  ).  Erişim adresi

Türk Borçlar Kanunu (2011, 4 Şubat). Resmi gazete. (Sayı: 27836, No: 6098).


• Yasal Düzenleme Adı (Yıl). Numarası. Erişim Tarihi, Erişim adresi.
COMMISSION REGULATION (EC) No 1725/2003. (2003). Erişim 7 Şubat 2017, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1725&qid=1486454592270&from=en

Kurum Yayınları:

• Kurum Adı (Tarih). Yayın (Rapor) Adı (italik). Basım Yeri


T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (2011). KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013. Ankara.
T.C. Ekonomi Bakanlığı (2017). Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni. Erişim, http://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-235619

Tezler:

Yazar Soyadı, Yazar adının ilk harfi (büyük harf). (Tarih). Tezin adı (italik). Erişim adresi.
Yazar Soyadı, Yazar adının ilk harfi . (Tarih). Doktora ya da yüksek lisans tezinin adı (italik) (Yayımlanmamış doktora tezi/yüksek lisans tezi). Kurum adı, Yer bilgisi.


Young, A. E. (2013). On trying to make investment responsible: an analysis of integrating environmental, social, and corporate governance issues into institutional investment processes. https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/9793

Tarcan, M. (2006). Hastanelerde finansal performansı etkileyen etmenlerin belirlenmesi: Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çok değişkenli bir analiz (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Not: APA 6'ya göre kaynakça oluşturma kuralları için http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf linkinden faydalanabilirsiniz.

APA 6 stilinde yazım şablonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://templates.office.com/tr-tr/apa-stilinde-rapor-6-s%C3%BCr%C3%BCm-tm03982351


22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.