Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 1 - 11 2019-10-30

Feminist Distopyada İktidar, Baskı Ve Direniş: Damızlık Kızın Öyküsü
POWER, PRESSURE AND RESISTANCE IN FEMINIST DYSTOPIA: THE HANDMAID'S TALE

Merve Deniz Pak [1]


Kadınların baskı ve tahakküm ilişkilerine direnişi edebi eserlere konu olmaktadır. Bu kapsamda dünya çapında ses getiren Damızlık Kızın Öyküsü isimli eser, doğurgan kadınların özgürlüklerini yok sayarak cinsiyete dayalı sosyal kast sistemi içerisinde iktidar ilişkilerini ve direniş mekanizmalarını distopik bir kurguyla anlatmaktadır. Gilead adı verilen aşırı muhafazakâr rejimde kadınların üzerindeki baskı ve korkuyu gözler önüne seren bu eser, feminist perspektifte tahakküm ilişkisinin baskı altına alınan sosyal çevre üzerindeki etkisini, baskıya direnememelerini ve baskıcı rejimin yeniden üretim biçimini işlemektedir. Bu yapı Neil Thompson’ın güç analizi bakış açısı, Michel Foucault’un biyo-iktidar ve disiplin toplumu düşüncesi ve Paul Freire’nin baskı karşısında bireylerin tepkileri ile direniş mekanizmaları açısından değerlendirilebilir. Tüm bunlardan hareketle, bu çalışmada kadınların özgürleşme hareketi; totaliter bir rejimindeki iktidar, baskı ve korku yapıları ve bunlara karşı geliştirilen direniş mekanizmaları açısından incelenmiştir.

Feminizm, Kadın Hareketi, Biyoiktidar, Baskı, Direniş
 • Aktarer, S. (2014). Kurbanlıktan Kurtuluşa: Margaret Atwood’un Kadın Başkahramanlarına Feminist Bir Yaklaşım (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Ankara.
 • Atwood, M. (2017). Damızlık Kızın Öyküsü. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Çelebi, V. (2013). Michel Foucault’da bilgi, iktidar ve özne ilişkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 512-523.
 • Çelik, E. (2015). Distopik romanlarda toplumsal kurgu. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1), 58-79.
 • Demir, G.C.(2013). Michel Foucault’da söylem ve iktidar. Kaygı Dergisi 21, 55-69.
 • Foucault, M. (2000). Büyük Kapatılma. İstanbul: Ayrıntı Kitabevi.
 • Foucault, M. (1993). Cinselliğin Tarihi I. İstanbul: Afa Yayınları.
 • Foucault, M. (2000). Entelektüelin Siyasi İşlevi. İstanbul: Ayrıntı Kitabevi.
 • Foucault, M. (1992). Hapishanenin Doğuşu. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Foucault, M. (1994). Özne ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Kitabevi.
 • Freire, P. (2006). Ezilenlerin Pedagojisi. İstanbul: Ayrıntı Kitabevi.
 • Gulick, A.M. (1991). The Handmaid’s Tale By Margaret Atwood: Examining İts Utopian, Dystopian, Feminist And Postmodernist Traditions. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Iowa State University, ABD.
 • Işık, S. (2012). Foucault’da iktidar, özgürlük ve direniş. EKEV Akademi Dergisi, 51, 103-114.
 • Keskin, F. (2016). Foucault’nun özne ve iktidar kavramları üzerine. Düşünbil Dergisi, 11-24.
 • Nakiboğlu, G. (2015). Ütopyadan Doğmak, ütopya doğurmak: heterotopya kavramı ve heterotopya bağlamında balık izlerinin sesi. FSM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 5, 381-407.
 • Özcan, K. (2014). Yönetsel kontrol ve örgütsel düzen: Michel Foucault ve Zygmunt Bauman ekseninde bir tartışma. Amme İdaresi Dergisi 47(2), 1-42.
 • Pettersson, F. (2010). Discourse and Oppression in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Linnaeus University, ABD.
 • Raouf, C.G. (2016). Reclaiming body and mind in Margret Atwood’s The Handmaids Tale. Research Journal of English Language and Literature, 4(3), 2395-2636.
 • Staels, H. (1995). Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale: resistance through narrating. Journal of English Studies, 76(5), 455-467.
 • Stillman, P. ve Johnson, A. (1994). Identity, complicity, and resistance in The Handmaid's Tale. Utopian Studies, 5(2), 70-86.
 • Şentürk, İ. ve Turan, S. (2012). Foucault’un iktidar analizi bağlamında eğitim yönetimine ilişkin bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18(2), 243-272.
 • Thompson, N. (2007). Güç ve Güçlendirme. Ankara: Nika Yayınları.
 • Wood, D.M. (2007). Beyond the panopticon? Foucault and surveillance studies. Space, Knowledge And Power: Foucault And Geography, 245-264.
 • Yin, C.P. ve Yahya, W.R. (2013). Freedom in Margaret Atwood’s novel the Handmaid’s Tale. Arts, Social Sciences, 14.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7060-3729
Yazar: Merve Deniz Pak (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Pak, M . (2019). Feminist Distopyada İktidar, Baskı Ve Direniş: Damızlık Kızın Öyküsü. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 1-11 . DOI: 10.21733/ibad.603396